منطقه ويژه اقتصادي پارسيان در مسير توسعه و تحولات جديد است

پتانسیل نهفته هاب سوم پتروشیمی

 

 مشعل:   صنعت پتروشيمي طي چند دهه گذشته با رشد قابل توجهي پيش رفته و به عبارتي جهشي عظيم در خود و در صنعت نفت کشورمان ايجاد کرده است. اين صنعت حالا ديگر در دوره جهش دوم خود قرار دارد و بخش زيادي از پروژه هاي آن در آستانه افتتاح و بهره برداري هستند اما همزمان براي جهش سوم سرمايه گذاري و برنامه ريزي انجام شده و يکي از مهمترين موضوعات ايجاد زيرساخت براي توسعه اين صنعت و حضور شرکت ها و سرمايه گذاري بيشتر است. در چند دهه گذشته علاوه بر مناطق عملياتي جنوب کشور و به طور مشخص عسلويه و ماهشهر و چند شهر ديگر، مجوز براي احداث مجتمع هاي پتروشيمي و پتروپالايشي در نقاط ديگري از کشور هم داده شد اما از آنجايي که بسياري از زيرساخت هاي اجرايي، دسترسي هاي دريايي براي صادرات و نزديکي به مراکز فروش در مناطق عملياتي جنوب کشور فراهم است، بسياري از شرکت ها و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند مجتمع ها را در همين مناطق احداث کنند و همين مسئله موضوع زمين و موقعيت مکاني پروژه را حايز اهميت مي کند.

سال هاست که ديگر محدوده هاي قبلي براي توسعه صنعت پتروشيمي اشباع شده و سرمايه گذاران و متوليان اين صنعت به دنبال توسعه صنعت در مکان هاي جديد با دسترسي هاي جديد و بيشتر و به عبارتي ايجاد هاب جديد پتروشيمي هستند. منطقه ويژه پارســيان با توجه به نزديکي بــه منطقه عســلويه و امکان اســتفاده از زيرســاخت هاي موجــود و همچنين زيرســاخت هاي در دســت احداث، پتانسيل بسيار بالايي براي توســعه برخوردار اســت و با حمايت شــرکت ملي صنايع پتروشـيـمي فعاليت خود را آغاز کرده و حالا گوشه چشم بيشتر شرکتهاي جديد براي توسعه به اين منطقه است.

 

زیرساخت هایی که برای آینده ای روشن آماده می شوند

    در حال حاضر با توجه به تراکم مجتمع های پتروشــیمی و پالایشــگاه های گاز در منطقه عسلویه، تراکم حضور نیروی انسانی مستقر و مردم بومی و خانواده ها و به خصوص محدودیت هایی که با توجه به مسائل زیست محیطی و پدافندی وجود دارد تمایل به توسعه و حضور در منطقه پارسیان بیشتر است. به خصوص اینکه نزدیكــی به مخــازن و ســایت های گازی پارس جنوبی و پتروشیمی در عســلویه، مجاورت با آب های آزاد بین المللی و دسترســی به بازارهای مصرف خارجی از طریق آب های آزاد، وجود منابع گاز شــیرین با قابلیت برداشــت بیش از 100 میلیــون مترمكعب در روز، نزدیكی به مسیرهای خطوط انتقال گاز، نبود موانع محیط زیستی و اخذ مجوز زیســت محیطی و پدافند غیــر عامل برای كل منطقه به عنوان ویژگی های قابل توجه برای این منطقه مطرح می شود.  در عین حال آنطور که آشکار است اقداماتی برای اجــرای تمامی امكانــات زیر بنایی از جملــه انجام مطالعــات ژئوتكنیــك، احداث موج شکن و اســکله و راه آهن، قطعه بندی و احداث خیابان های داخلی، تأمین و احداث شبكه انتقال و توزیع نیرو و احداث پســت های برق و شــبكه روشنایی، تأمین و احداث شبكه انتقال و توزیع آب و فاضــلاب، تأمین و احداث شــبكه انتقال و توزیع گاز، تأمین و احداث شبكه مخابراتی و IT، تأمیــن آب شــیرین، برق و گاز ســوخت دوران ســاخت و دوران بهره برداری، اســتقرار گمرک در منطقه و ارائــه معافیت های گمركی و مالیاتی منطقه ویژه و ... صورت گرفته است که همه اینها می تواند خیال سرمایه گذاران و شرکت ها را راحت تر کند.

در عین حال آنطور که آشکار است اقداماتی برای اجــرای تمامی امكانــات زیر بنایی از جملــه انجام مطالعــات ژئوتكنیــك، احداث موج شکن و اســکله و راه آهن، قطعه بندی و احداث خیابان های داخلی، تأمین و احداث شبكه انتقال و توزیع نیرو و احداث پســت های برق و شــبكه روشنایی، تأمین و احداث شبكه انتقال و توزیع آب و فاضــاب، تأمین و احداث شــبكه انتقال و توزیع گاز، تأمین و احداث شبكه مخابراتی و IT ، تأمیــن آب شــیرین، برق و گاز ســوخت دوران ســاخت و دوران بهره برداری، اســتقرار گمرک در منطقه و ارائــه معافیت های گمركی و مالیاتی منطقه ویژه و ... صورت گرفته است که همه اینها می تواند خیال سرمایه گذاران و شرکت ها را راحت تر کند.

 

حمايت هايي که خبرهاي خوب به دنبال دارد

   اما آنچه به عنوان الزامات هاب سوم پتروشيمي پيش بيني شده بود با وجود شرايط اقتصادي سخت، تحريم هاي مستقيم و چند جانبه و حتي با توجه به شرايط کرونايي که ماه هاست ادامه دارد، انجام شده و يا در حال پيگيري است و مسئله مهم در روي غلتک افتادن برنامه ها حمايت و تائيد از سوي مسئولان صنعت نفت و پتروشيمي و به خصوص شخص وزير نفت است. بيژن زنگنه، وزير نفت بهمن سال گذشته در بازديدي که از اين منطقه داشت اعلام کرد: «منطقه ويژه اقتصادي پارسيان بهترين منطقه براي توسعه و رشد صنعت پتروشيمي محسوب مي شود و در اين راستا وزارت نفت، علاقمند به سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران در اين منطقه ويژه اقتصادي است».  او گفت: منطقه ويژه اقتصادي پارسيان زمينه خوبي براي توسعه دارد و نزديک به 2000 هکتار زمين در اين منطقه است که مي تواند در اختيار پتروشيمي قرار گيرد. در اين خصوص بايد مطالعات و طراحي هاي لازم در مورد جايگزيني واحدها به خصوص روابط بين واحدها، تامين خوراک و انتقال محصول به بندر توسط مشاور و نظارت شرکت ملي صنايع پتروشيمي انجام شود تا به نتيجه برسد».  بهزاد محمدي - مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم که بهمن سال گذشته بازديدي از اين مجموعه داشت تاکيد کرد که منطقه ويژه اقتصادي پارسيان از پتانسيل لازم براي تبديل شدن به منطقه جديد توليد محصولات پتروشيمي برخوردار است و آينده صنعت پتروشيمي کشور مي تواند در «پارسيان» رقم بخورد. وي ابراز اميدواري کرد که سرمايه گذاران صنعت پتروشيمي به منطقه پارسيان سوق داده شوند.  محمدي در بازديد ديگر از منطقه ويژه اقتصادي پارسيان به عنوان يک ظرفيت مهم و کم نظير نام برد و از همکاري و تعامل بيشتر شرکت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان ايميدرو در منطقه ويژه اقتصادي پارسيان خبر داد و بر گشايش اعتبار در آغاز عمليات اجرايي پتروشيمي ها در هاب سوم پتروشيمي ايران تاکيد کرد. در اين مدت نيز علاوه بر پروژه هاي ديگر از صنايعي ديگر که در اين منطقه اجرايي شده است براي 3 طرح پتروشيمي GTX در اين منطقه مجوز صادر شده است و چندي قبل هم رئيس هيئت عامل ايميدرو از صدور موافقت اصولي احداث چهارمين کارخانه فراورده هاي پتروشيمي زنجيره GTX در منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان خبر داد . خداداد غريب پور با بيان اين مطلب اظهار کرد: ظرفيت چهار طرح پيشنهادي شرکت ملي صنايع پتروشيمي در زمينه توليد فراورده هاي پتروشيمي در زنجيره GTX براي اجرا در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان حدود 2.8 ميليون تن است. وي افزود: اين طرح ها در زمينه توليد متانول، پلي پروپيلن، پلي اتيلن، بنزين پيروليز، گاز مايع و غيره است که مجموع سرمايه گذاري اين طرح ها، 6.4 ميليارد دلار مي شود و پيش بيني شده چهار ساله احداث شود و با پيگيري ايميدرو اين طرح ها شتاب مي گيرند.

رئيس هيئت عامل ايميدرو با اشاره به جزئيات زيرساختي طرح هاي آماده اجراي پتروشيمي در منطقه ويژه پارسيان تصريح کرد: براي اين طرح ها، 320 هکتار زمين در نظر گرفته شده است. اين طرح ها 255 مگاوات برق و 44 ميليون مترمکعب آب نياز دارند. غريب پور ادامه داد: خوراک اين طرح ها، گاز طبيعي است که در مجموع 18.7 ميليون مترمکعب گاز نياز دارد که فراخوان مناقصه ايستگاه تقليل فشار گاز به مبلغ 215 ميليارد تومان در حال انجام است و به زودي احداث ايستگاه وارد فاز اجرايي مي شود.

 

 

پتانسيلی براي ارتقاي سطح شهرستان پارسيان  

بنا بر اين گزارش، در طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان، فرصت هاي سرمايه گذاري براي توليد 18 ميليون تن محصولات پتروشيمي، 4 ميليون تن فولاد، 600 هزار تن آلومينيوم و 4 ميليون تن پودر آلومينا در نظر گرفته شده است. همچنين، در بخش زيرساختي، احداث نيروگاه براي توليد 4300 مگاوات برق و توليد 750 هزار مترمکعب آب پيش بيني شده است. اين منطقه در 15 کيلومتري غرب شهر پارسيان در استان هرمزگان و به مساحت 9800 هکتار قراردارد. اين منطقه يکي از قطب هاي توسعه در کشور است که با توجه به مؤلفه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، زيست محيطي و جغرافيايي، امکان استقرار صنايع مختلف انرژي بر درآن فراهم است.  اين ســايت در فاصلــه 20 كيلومتــري فرودگاه خليج فــارس عســلويه، فاصلــه 43 كيلومتري بندر پارس واقع شــده اســت و فعال شدن آن مي توان ظرفيت قابل توجهي را براي شهرستان پارسيان و ساکنان آن به خصوص در زمينه اشتغال فراهم کند. چندي قبل – مجتبي رضاپور - فرماندار پارسيان با بيان اينکه زيرساخت هاي زيربناهاي خوبي در صنايع پارسيان پايه گذاري کرده ايم و اين مسئله در دراز مدت خودنمايي خواهد کرد، افزود: بايد با همدلي و کمک هم آينده پارسيان و هرمزگان را بسازيم و خوشبختانه با همت مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارسيان حساب هاي مالي اين منطقه از تهران به پارسيان انتقال داده شد و همچنين بيمه کارگران و شرکت ها و پرسنل در شهرستان ارائه مي شود که اين يک امتياز جهت احداث بيمارستان تامين اجتماعي از طرف دولت در پارسيان خواهد بود. او با اشاره به اينکه زمينه ساز اشتغال دائم براي جوانان هستيم، افزود: نبايد کاري کنيم که تجربه تلخ عسلويه در پارسيان اجرا شود و بايد نقاط ضعف را تبديل به فرصت کنيم و پيوست هاي فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و بهداشتي، در پارسيان اجرايي خواهند شد.  رضاپور تاکيد کرد که براي جذب سرمايه گذار فرش قرمز پهن مي کنيم و افزود: بايد هر چه زودتر سند توسعه شهرستان را تهيه کنيم تا جوانان جوياي کار را به سمت کارآموزي و تحصيل و آشنايي با حوزه ها مختلف و ظرفيت هاي و پتانسيل هاي موجود ببريم.