مديرعامل بزرگترين شرکت توليد کننده نفت کشور در گفت وگو با مشعل اعلام کرد

ثانیه ای اجازه توقف نداریم

مشعل: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به عنوان بزرگ ترين شركت تابع شركت ملي نفت ايران است که حدود 80 درصد نفت خام و 16 درصد گاز كشور را توليد مي كند و در اين قلمرو وسيع نفتي ميدان هاي بزرگي همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاري، كرنج و پارسي و بي بي حكيمه قرار دارند. اين شرکت آنگونه که احمد محمدي، مديرعامل اين شرکت در گفت وگو با هفته نامه مشعل اعلام مي کند، با نگاه به آينده اقدام هاي مختلفي را با هدف گذاري هاي مهمي همچون طرح هاي افزايش و نگهداشت و ايجاد ظرفيت توليد، جمع آوري گازهاي مشعل و بازسازي و نوسازي تاسيسات روسطحي در برنامه داشته و اکنون مشغول اجراي آن است.يک نمونه از اين  اهداف طرح نگهداشت و افزايش توليد، افزايش ظرفيت توليد نفت کشور است. او مي گويد: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب براساس برنامه ها و راهبردهاي تعيين شده از سوي شركت ملي نفت ايران، موظف به آمادگي کامل براي برگشت سريع به سقف توليد و برداشت حداکثري و اقتصادي از مخازن در صورت رفع موانع مورد اشاره است که اين مهم مستلزم ظرفيت سازي مناسب در وضعيت فعلي است. صحبت از توجه به ساخت داخل که مي شود، اشاره مي کند که در مقطعي شش ماهه،  از هفت هزار و 500 قلم کالاي اعلامي، بومي سازي حدود 1700 قلم  آغاز شده که بخشي از اين کالاها منجر به ساخت شده و بخشي نيز مراحل موردنياز را طي مي کنند كه تا اينجاي كار با توجه به شرايط تحريمي، شيوع ويروس کرونا و مشکلات اقتصادي موجود، اقدام و دستاوردي مهم به شمار مي آيد. اكنون نيز تلاش ها براي تداوم بومي سازي كامل آن فهرست ادامه دارد و انتظار مي رود ساير اقلام در بازه زماني مناسب به توليد رسيده و شاهد خبرهاي خوشي براي صنعت نفت و سازندگان كشور باشيم.  به موضوع کارکنان که مي رسيم، اشاره مي کند: فعاليت در صنعت مهم و پيچيده نفت که ثانيه اي در آن اجازه توقف نداريم، كاري بسيار سخت و بعضاً توانفرساست و کارکنان اين صنعت به تناسب سهمي كه در گردش اقتصاد، تحمل شرايط اقليمي، قبول مسئوليت و خطرپذيري در كارها  دارند، متناسب با شرايط کشور شايسته توجه و مستحق برخورداري از موهبت هاي مادي و معنوي اند. متن اين گفت وگو در ادامه مي آيد:

به عنوان اولين سوال به هدفگذاري ها و اولويت هاي اصلي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در سال1399 بپردازيم.

در سال جاري كه به عنوان جهش توليد نام گذاري شده، اقدامات و فعاليت هاي متنوعي در برنامه کاري شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب گنجانده شده است كه در قالب برنامه مالي وعملياتي سالانه تدوين و به شركت ملي نفت ايران ارائه شده و پس از دريافت مصوبات لازم، به يک برنامه اجرايي تبديل شده است. به طور خلاصه، برنامه هاي طرح ريزي شده سال جاري شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب در راستاي دست يابي به توليد ايمن و پايدار شامل: «برنامه توليد سال 1399و امور پشتيباني توليد»، «طرح افزايش و نگهداشت و ايجاد ظرفيت توليد»، «طرح هاي جمع آوري گازهاي مشعل» و «طرح بازسازي و نوسازي تاسيسات روسطحي»  است.

از  طرح افزايش و نگهداشت توليد آغاز کنيم. چه اهدافي در قالب اين طرح، در حال پيگيري است؟

طرح افزايش و نگهداشت توليد موسوم به 28مخزن، يکي از مهم ترين طرح هاي اجراشده شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب پس از انقلاب اسلامي است كه هم از حيث گستردگي و هم ميزان اعتبارات و اهداف مدنظر، از بزرگترين طرح هاي شرکت ملي نفت ايران به شمار مي آيد. از مهمترين اهداف اين طرح مي توان به اشتغالزايي به ويژه اشتغال بومي، تقويت نظام پيمانکاري بخش بالادستي صنعت نفت كشور، توجه حداكثري به ساخت داخل و نقش آفريني سازندگان داخلي، توجه ويژه به مسئوليت هاي اجتماعي با تخصيص چهار درصد از صورت وضعيت هاي اين طرح و افزايش ظرفيت توليد نفت کشور اشاره كرد. اگر بخواهيم به جزييات اين اهداف بپردازيم، هدف اوليه و مهم اين طرح، ايجاد اشتغال با رويکرد بومي و محلي است که با توجه به كاهش اشتغال در دوره تحريم، هدفگذاري مهمي تلقي مي شود. اولويت دوم ايجاد كسب و كار براي رشد و تقويت پيمانکاران توانمند داخلي است؛ به اين معنا که پيمانکاران به مجموعه هايي قوي و در سطح بالايي از نظر توان مديريت پروژه هاي بسيار بزرگ صنعت نفت بدل شوند. به نحوي كه از اين طريق بتوانيم صدور خدمات فني و مهندسي داشته باشيم. کشور ما با توجه به قدمت 112ساله صنعت نفت بايد بتواند چند شرکت نفتي تربيت کند که افزون بر مديريت پروژه هاي بزرگ داخلي، در خارج از کشور نيز در قالب صدور خدمات فني- مهندسي نقش آفريني داشته باشند.  هدف گذاري ديگر شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در طرح هاي توسعه اي در دست اقدام، توجه حداکثري به ساخت داخل است. به عنوان مثال، پيمانکاران طرح 28 مخزن ملزم به استفاده از 84 قلم کالاي اساسي ساخت داخل شده اند كه اين تعداد، مهم ترين بخش نيازمندي هاي كالاي پروژه ها را تشكيل مي دهند.  هدف گذاري ديگر ما در اين طرح ها، توجه به مسئوليت اجتماعي شركت در قبال جوامع پيراموني است که براي نخستين بار به صورت پيوستي اجتماعي براي طرح هاي افزايش و نگهداشت توليد، در نظرگرفته شده؛ امري كه تاکنون بدين شكل سابقه نداشته است. ويژگي اين پيوست لازم الاجرا بودن آن متناسب با پيشرفت کار طرح است؛ بدين معنا که با ارايه هر بار صورت وضعيت از سوي پيمانكار، بايد چهار درصد از آن با هماهنگي شوراي برنامه ريزي استان هاي مربوطه، در زمينه مسئوليت اجتماعي و محروميت زدايي صرف شود. از ديگر اهداف طرح نگهداشت و افزايش توليد، افزايش ظرفيت توليد نفت کشور است. مي دانيم که با وجود تحريم ها و عوارض ناشي از شيوع ويروس کرونا، شاهد کاهش تقاضاي جهاني براي  نفت هستيم. اما اين كاهش مقطعي، نبايد به معناي توقف در فعاليت ها و دست روي دست گذاشتن باشد. شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب براساس برنامه ها و راهبردهاي تعيين شده از سوي شركت ملي نفت ايران، موظف به آمادگي کامل براي برگشت سريع به سقف توليد و برداشت حداکثري و اقتصادي از مخازن در صورت رفع موانع مورد اشاره است که اين مهم مستلزم ظرفيت سازي مناسب در وضعيت فعلي است.