شرکت پايانه هاي نفتي ايران   

پيگيري فعاليت ها، همسو با چشم انداز ترسيم شده

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران با اشاره به دستاوردهاي يک سال اخيراين شرکت گفت: همه فعاليت هاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران همسو باچشم انداز ترسيم شده ودرنظرگرفتن اهداف عمومي و اختصاصي تعيين شده پيگيري مي شوند. عباس اسدروز درتشريح مهم ترين اقدام ها ودستاوردهاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران به عنوان آخرين زنجيره ارزش نفت اظهارکرد: اين شرکت سال گذشته با وجود چالش ها و تنگناهاي گسترده که بخشي متأثر از تحولات داخلي و تحولات محيط بين المللي صنعت نفت و حوزه هاي فعاليت شرکت بوده است، با الطاف الهي وحمايت هاي اثربخش ومستمر وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران، توانسته است مأموريت اصلي و وظايف محوله درحوزه هاي ذخيره سازي و صادرات نفت خام و ميعانات گازي کشور را با رعايت استانداردهاي کيفيت، سلامت، ايمني ومحيط زيست، به نحو ايمن و به موقع انجام دهد. وي موفقيت هاي حاصله در طول يک سال اخير را نتيجه توانمندي، تلاش و تعهد کارکنان شايسته شرکت پايانه هاي نفتي ايران، همچنين حمايت و پشتيباني اثربخش شرکت ملي نفت ايران عنوان و اظهار کرد: اميد است امسال وسال هاي پيش رواين، شرکت بهتر وموفق تر ازپارسال نقش کليدي خود را به عنوان يک بنگاه اقتصادي چابک، توانمند ومتعالي، با تأمين رضايت پايدار مشتريان، سهامداران و ذي نفعان کليدي، ايفا کند. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران بااشاره به اين که وظيفه اصلي اين شرکت، ذخيره سازي، صادرات نفت خام ودرواقع تامين ارزمورد نياز کشور است، تصريح کرد: انجام اين مسئوليت به صورت ايمن وپايدار، با با کمترين هزينه، ازاهداف اصلي شرکت است. اسدروز، فراهم کردن زيرساخت هاي پايانه نفتي خارک براي دريافت و ذخيره سازي ميعانات با هدف پشتيباني از توليد پايدار گازکشور، صادرات نفت خام و ميعانات گازي کشور براساس سياست هاي شرکت ملي نفت ايران و مقادير اعلامي امور بين الملل بدون هرگونه وقفه و خلل، انجام عمليات تخليه ميعانات گازي با استفاده از گوي شناوردرمنطقه عملياتي عسلويه براي نخستين بار در کشور را ازجمله فعاليت هاي مهم يک سال اخير شرکت پايانه هاي نفتي ايران عنوان کرد. وي همچنين افزايش سه ميليون بشکه به ظرفيت ذخيره سازي نفت خام در منطقه عملياتي خارک، تعمير خطوط لوله انتقال نفت خام با استفاده از امکانات و منابع داخلي و انجام صرفه جويي قابل ملاحظه، همچنين تعمير ام بي سي آسيب ديده دراثر طوفان از سوي متخصصان پايانه ميعانات گازي عسلويه وآغازساخت داخل آن وافزايش يک ميليون بشکه اي ظرفيت ذخيره سازي نفت خام کشور با بهره برداري از مخزن 45 با انجام مطالعات و مديريت ريسک در منطقه عملياتي خارک را بخش ديگري از اقدام هاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران در يک سال گذشته برشمرد. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران، اجراي پروژه هاي تعميراتي و توسعه اي مانندترميم آب شستگي خطوط لوله زيردريايي درخارک و عسلويه و فعال سازي پروژه تعميرات اساسي اسکله غربي خارک را که قادر به پهلودهي بزرگ ترين نفتکش هاي موجود در دنياست، همچنين تعيين تکليف 36 پروژه راکد و نيمه فعال را ازديگر اقدام هاي اين شرکت در يک سال گذشته عنوان کرد. اسدروز گفت: شرکت پايانه هاي نفتي ايران در يک سال اخير در حوزه پژوهش وفناروي، همچنين ساخت داخل اقدام هاي متعددي انجام داده است. وي با بيان اين که شرکت پايانه هاي نفتي ايران، همواره درسطح نخست پژوهش وفناوري شرکت ملي نفت ايران قرارداشته است، طراحي و ساخت بازوي بارگيري و عملياتي کردن پهلوگاه 10 اسکله شرقي را که پروژه اي کم نظير درحوزه ساخت داخل است، به عنوان يکي از فعاليت هاي مهم شرکت پايانه هاي نفتي ايران معرفي کرد.

 

   شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري 

گازرساني به 25 شهرک و ناحيه صنعتي

مديرعامل شرکت گازاستان چهارمحال وبختياري با اشاره به افزايش 66 درصدي گازرساني به بخش صنعتي و کشاورزي اين استان، گفت: هم اکنون 25 شهرک و ناحيه صنعتي اين استان زيرپوشش گاز قرار دارند. سيامک حيدري افزود: با توجه به گازرساني به اين تعداد شهرک و ناحيه صنعتي، شمار مشترکان صنعتي و کشاورزي از833 مورد به 1469  افزايش يافته است. سيامک حيدري اشاره به اجراي 1340 کيلومتر شبکه گاز در دولت هاي يازدهم ودوازدهم اشاره وتصريح کرد: بااحتساب اين ميزان شبکه، مجموع شبکه اجرا شده در استان چهارمحال و بخيتاري به پنج هزار و 892 کيلومتر رسيده است.  وي شمارانشعاب هاي نصب شده در دولت هاي يازدهم و دوازدهم را نيز 32هزار و110مورد اعلام واظهارکرد: دراين مدت 91 هزار و 338 مشترک جذب شده اند. به گفته وي تاکنون بانصب 188هزار و336 انشعاب، 329 هزار و 834 مشترک جذب و از خدمات گازرساني بهره مند شده اند. حيدري شمار خانوارهاي بهره مند ازگازطبيعي دراستان چهارمحال وبختياري را 321 هزار و66مورد اعلام واظهارکرد: گازرساني به اين بخش از 37 درصد رشد حکايت دارد. وي ادامه داد: با اجراي طرح هاي گازرساني روستايي در دولت تدبير و اميد، تاکنون 509 روستا در استان چهارمحال و بختياري زيرپوشش گاز طبيعي قرارگرفته اند. مديرعامل شرکت گازاستان چهارمحال وبختياري درصدجمعيت روستايي بهره مند از گازطبيعي را89.8 درصد اعلام و اظهارکرد: هم اکنون جمعيت برخوردارازگازطبيعي درمناطق شهري و روستايي استان به 96درصد رسيده است. حيدري ازکلنگ زني طرح گازرساني به چهارروستاي قاسم آباد، احمدآباد، آبحره و قلعه خونکار در بخش مرکزي از توابع شهرستان کوهرنگ و افتتاح خط انتقال 20 اينچ فولاد چهارمحال (فازسوم)در هفته دولت امسال خبر داد وگفت: تاکنون 39 شهر از 40 شهر و 509روستا ازمجموع 946روستاي استان چهارمحال و بختياري ازگازطبيعي بهره مند شده اند. به گفته وي گازرساني به شهر «بازفت» نيزبه عنوان آخرين شهراستان، مراحل پاياني خود را مي گذراند. وي يادآورشد: افزون بر گازرساني به شهر بازفت، عمليات گازرساني به 34 روستاي شهرستان کوهرنگ نيز در دست اجراست که همگي تا پايان امسال، به بهره برداري خواهند رسيد.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

افزايش 24 هزار بشکه اي توليد نفت

‫مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازکارون از افزايش توليد نفت اين شرکت به ميزان 24 هزار بشکه در روز خبر داد.  غلامرضا مفيدي بااشاره به اين که شرکت نفت و گازکارون باظرفيت توليد روزانه بيش ازيک ميليون بشکه نفت خام ازميدان هاي نفتي اهواز، منصوري، رامين وآبتيمور، بزرگترين شرکت بهره بردار درمناطق نفت خيز جنوب است، گفت: اين شرکت توليدکننده نفت، گاز، مايعات گازي وآب صنعتي وآشاميدني مورد نيازتاسيسات نفتي، همچنين آب آشاميدني شهرک هاي مسکوني سازماني است. وي افزود: برنامه هاي عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون با توجه به جايگاه راهبردي آن درچرخه اقتصاد وصنعت نفت کشور، در يک سند راهبردي مشتمل برسه هدف اصلي و65 برنامه عملياتي و فعاليت هاي مرتبط با آن ها، تهيه و تدوين شده است. مفيدي، تحقق توليد برنامه ريزي شده ساليانه ازمخازن هيدروکربوري، نگهداشت وارتقاي نظام ايمني-بهداشت وپدافندغيرعامل، کاهش آلاينده هاي زيست محيطي را ازجمله اهداف پيش رو در شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون برشمرد. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون گفت: با توجه به جايگاه ويژه اين شرکت در توليد حدود25 درصد نفت خام کشور ازمخازن نفت باميانگين عمرتوليدي بيش از50سال، همچنين تحريم هاي ظالمانه استکبار جهاني، نگهداشت توان توليد ازچاه هاي نفت و تاسيسات فرآورشي وخطوط لوله درشرايط آمادگي براي بازگشت به سقف توليد درکوتاه ترين زمان ممکن، شالوده اصلي اهداف و برنامه هاي اين شرکت در سال جهش توليد است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون درباره تامين کالا در اين شرکت نيز گفت: از ابتداي امسال تاکنون، 363 قلم کالا به ارزش 50 ميليارد ريال خريداري و به واحدهاي متقاضي تحويل شده است. به گفته وي، سال گذشته نيزبه منظورحمايت ازتوليدکنندگان داخلي چهار هزار و 59 قلم کالابه مبلغ 330 ميليارد ريال ازتوليدات ساخت داخل خريداري شده است.

 

بومي سازي 52 قلم کالا

مفيدي اظهارکرد: درحوزه ساخت داخل 52 قلم کالا به ارزش حدود 5.3 ميليارد ريال درسه ماه نخست امسال بومي سازي شده است واين فرايند به صورت مستمر پيگيري مي شود.  وي همچنين تصريح کرد: دربازه زماني ياد شده درحوزه تعميرات اساسي نيز 74دستگاه تجهيزات و ماشين دوار و ثابت تعمير شده اند. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در تشريح پروژه هاي اولويت داراين شرکت گفت: با توجه به اهتمام شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به رعايت الزام هاي محيط زيستي، همچنين توجه به قدمت تاسيسات آن، اجراي پروژه هاي زيست محيطي از ديگر اولويت هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون محسوب مي شوند که هم اکنون در دست مطالعه و اجرا هستند. مفيدي افزود: دراين زمينه، طرح 28مخزن و طرح بازسازي و نوسازي تاسيسات، همچنين ايمن سازي کريدورخطوط لوله شرکت به موازات طرح جمع آوري وبهسوزي گازهاي ارسالي به مشعل، از اولويت هاي اصلي شرکت بهره برداري نفت گاز کارون محسوب مي شوند. به گفته وي، همزمان با اين طرح ها، اجراي حدود 30پروژه به صورت مستقيم وبامديريت اين شرکت دردست اجراست. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون همچنين براهتمام اين شرکت درعمل به مسئوليت اجتماعي تاکيد وتصريح کرد: مروري بر بيش از20سال فعاليت، بيانگر اين واقعيت است شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون همواره کوشيده است ضمن گسترش دايره ذي نفعان خود، در مسير تحقق درخواست هاي منطقي ومتوازن عموم ذي نفعان وارتقاي رضايت آنان به ويژه جوامع شهري و محلي مجاور تاسيسات و حوزه فعاليت خود گام بردارد. وي پيشگامي اين شرکت درتشکيل کارگروه مسئوليت هاي اجتماعي و سازماندهي گروه هاي بسيج جهادي با محوريت پايگاه مقاومت بسيج را از ديگرمصاديق توجه شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به جامعه پيراموني عنوان کرد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

راه اندازي سکوي1 S ميدان مشترک سلمان

سکوي S1ميدان مشترک سلمان به همت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ايران همزمان با هفته دولت در آب هاي خليج فارس راه اندازي شد.

بنابراعلام شرکت نفت فلات قاره ايران، با بهره برداري ازاين سکوي سرچاهي 1050تني که به وسيله متخصصان ايراني ساخته واسفندماه پارسال نصب شد، ظرفيت توليد نفت ميدان مشترک سلمان افزايش خواهد يافت. مهندسي، طراحي وساخت سکويS1 به طور کامل ايراني است و در ساخت آن، از روزآمدترين تجهيزات کنترل استفاده شده است. همه تجهيزات فرايندي و ايمني اين سکوي سرچاهي به صورت کنترل از راه دور، ازسکوي مادر(سلمان)، راهبري وپايش آن از طريق دوربين هاي مدار بسته انجام مي شود. پس از نصب عرشه سکوي S1 عمليات هوک آپ آن شامل برقراري ارتباط برق و فيبر نوري زيردريايي ميان سکوهاي مجتمع نفتي سلمان و سکوي اقماريS1، ارتباط لوله هاي زيردريايي نفت وگاز باسکو و اجراي ديگراتصالات ازشيرهاي سرچاهي انجام و عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي آن نيز پس ازآزمايش هاي راديوگرافي، هيدروتست ونشتي يابي، مطابق با استانداردهاي روزآمد اجرا شده است. اجراي اين پروژه ملي درميدان مشترک سلمان باهمکاري موثر همکاران منطقه لاوان، به ويژه کارکنان سکوي سلمان، همچنين همکاران در مديريت هاي بازرسي فني، امورفني، حفاظت فني، امورمالي وتدارکات و کالا درکنارمديريت مهندسي و ساختمان، اچ اس اي، حراست، منابع انساني و پيمانکار پروژه، امکان پذير شده است.

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

آغاز بهره برداري ازشبکه فيبر نوري خانگيران

شبکه فيبر نوري با هدف افزايش امنيت و پايداري شبکه در ساختمان هاي اداري و استراحتگاه بهره برداري منطقه عملياتي خانگيران به بهره برداري رسيد.

رئيس فناوري واطلاعات شرکت بهره برداري نفت وگازشرق هدف از اجراي اين پروژه را افزايش امنيت و پايداري شبکه دراستراحتگاه منطقه عملياتي خانگيران اعلام و اظهار کرد: اين مهم به همت متخصصان اين شرکت اجرا شد و در هفته دولت به بهره برداري رسيد. وي با اشاره به اهميت امنيت درموضوع فناوري اطلاعات، استفاده از شبکه فيبر نوري را در راستاي افزايش امنيت اطلاعات مؤثر دانست. رئيس فناوري واطلاعات شرکت بهره برداري نفت و گازشرق با بيان اين که فيبرنوري يکي ازايمن ترين وپايدارترين کانال هاي ارتباطي است، پهناي باند بالا، افزايش طول شبکه، هزينه پايين تر، همچنين استحکام بيشتر، غيرقابل اشتعال و سبک تر بودن را ديگر مزيت هاي اين بستر ارتباطي، افزون بر افزايش امنيت آن برشمرد. رفيق ادامه داد: در کابل هاي مسي به دليل نبود امکان افزايش فرکانس با محدوديت پهناي باند روبه رو هستيم که اين موضوع نيز در انتخاب فيبر نوري براي اجراي اين پروژه حائز اهميت است. وي تصريح کرد: هزينه ريالي صرف شده در راه اندازي و اجراي اين پروژه بيش از14ميليارد ريال است ودر اجراي آن افزون برپياده سازي کابل فيبر نوري به طول 4200 متر، 13ساختمان اداري به شبکه متصل شده اند و زيرساخت هاي داخلي براي اتصال11ساختمان به شبکه فيبر نوري نيز فراهم شده است.

 

     شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

زمان انتظار صدور کارت سوخت 3 ماه است

بنابر اعلام رئيس و سخنگوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، بيشترين زمان انتظار براي صدور کارت سوخت، سه ماه است. فاطمه کاهي گفت: درخواست هاي ثبت شده درارديبهشت ماه به طور کامل صادرشده است ودرحال صدور درخواست هاي خردادماه امسال هستيم.  وي بارد برخي ادعاها مبني بر تأخير6 ماهه صدورکارت سوخت المثني، تأکيد کرد: حداکثر زمان انتظار براي صدورکارت سوخت سه ماه است و اگر شخصي پس از سه ماه کارت سوخت به دستش نرسيد، بايد مراتب را ازدرگاه اينترنتي epolice.ir و با وارد کردن شماره پلاک خودرو پيگيري کند. سخنگوي روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران يکي ازدلايل احتمالي تأخير درارسال کارت سوخت را حضورنداشتن متقاضي در آدرس قيد شده هنگام مراجعه مأمورپست عنوان و اظهار کرد: دراين صورت متقاضيان مي توانند بااستعلام کارت سوخت خود درسامانه پليس، از محل نگهداري کارت خود درمراکزپست مطلع شوندوبراي دريافت آن اقدام کنند. کاهي شرايط ويژه شيوع کرونا درکشور را عامل تاخير در فرايند صدور و ارسال کارت سوخت خواند وافزود: پيش ازاين حداکثر زمان انتظار براي صدور کارت سوخت کمتر از دوماه بود، اما با شرايط به وجود آمده به حدود سه ماه افزايش يافته است. وي با تأکيد بر اين که اين افزايش زمان صدور کارت سوخت تنها مربوط به خودروهاي شخصي است، تأکيد کرد: مدت انتظار صدور کارت سوخت خودروهاي عمومي همچون گذشته بوده و وقفه اي در اين زمينه به وجود نيامده است.

 

    شرکت ملي حفاري 

حفر و تکميل 109 حلقه چاه نفت و گاز

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران از حفر و تکميل 109 حلقه چاه نفت و گازبا ثبت متراژ حفاري 133هزار و222 متر دريک سال گذشته خبر داد. سيدعبدالله موسوي گفت: ازتعداد چاه هاي تکميل شده، 30 حلقه توسعه اي، 10 حلقه اکتشافي توصيفي و 69 حلقه تعميري تکميلي بوده است. وي با بيان اين که دربازه زماني ياد شده 19 هزار و 313 مترحفاري افقي وجهت دار نيزدرچاه هاي نفت وگازانجام شده است، اظهارکرد: عميق ترين ونخستين چاه جهت دار مربوط به سازند کژدمي ميدان آزادگان جنوبي است که از سوي متخصصان اين شرکت با موفقيت حفر شد. وي با اشاره به اين که اين گزارش مربوط به عملکرد شرکت از ابتداي شهريور 98 تا اول شهريور 99 است، تعداد دکل هاي حفاري خشکي و دريايي ملکي شرکت ملي حفاري را 72 دستگاه عنوان و اظهارکرد: مجموع چاه هاي حفرشده درگستره شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، شرکت نفت فلات قاره ايران، شرکت مهندسي و توسعه نفت، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان، همچنين شرکت نفت مناطق مرکزي، مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران وبقيه در قالب پروژه اي بوده است. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران به انعقاد قراردادهاي همکاري و مشارکت با شرکت هاي پژواک انرژي، توسعه پترو ايران، نفت و گاز پرشيا و پترو پارس اشاره و اظهارکرد: دراين مدت قراردادهاي همکاري با دانشگاه هاي شاهرود، چمران، صنعت نفت وجهاد دانشگاهي براي انتقال دانش، مستندسازي تجربيات، همچنين همکاري هاي علمي -آموزشي منعقد شده است. موسوي ارائه خدمات يکپارچه فني و مهندسي را از مزيت هاي انحصاري شرکت ملي حفاري ايران خواند و افزود: برخورداري از توان تخصصي و تجهيزاتي شرکت، موجب شده است که بتوان هم زمان با عمليات حفاري چاه ها، خدمات متنوع فني وتخصصي مرتبط بااين صنعت را به شرکت هاي متقاضي ارائه کرد.

 به گفته وي مجموع اين خدمات دراين مدت، افزون بر سه هزار و 842 عمليات بوده است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت درنتيجه تلاش مضاعف متخصصان مجرب و کارآزموده و کارکنان سختکوش و استفاده از توان ساخت داخل در بومي سازي ساخت قطعات پر مصرف و تجهيزات اساسي، ازافتخارات اين شرکت محسوب مي شود. موسوي ساخت يک دستگاه حفاري سنگين خشکي وصدها قطعه و تجهيزات کاربردي مانند طراحي وساخت ابزار پالسر مثبت ويژه چاه هاي انحرافي افقي، ابزار درون چاهي RTTS، لاينر وسيستم ديجيتال پمپ سيال، همچنين پکينگ المنت، بچ ميکسر اسيدکاري و طراحي و ساخت پمپ هيدروليک را ازجمله تجهيزات ساخت داخل عنوان کرد. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران به توسعه مناسبات کاري و همکاري هاي مشترک با شرکت هاي بخش خصوصي در اجراي طرح هاي توسعه ميدان هاي نفتي نيز اشاره وتصريح کرد: همکاري بيش از پيش با بخش خصوصي و استفاده حداکثري از ظرفيت هاي داخلي از اهداف توسعه اي و کلان اين شرکت است. وي اظهارکرد: شرکت ملي حفاري ايران به عنوان مجموعه اي دانش محور و برخوردار ازفناوري هاي روز، تلاش خود را بر محور استفاده حداکثري از توانمندي هاي داخلي، ارائه کار کيفي، ايجاد صرفه اقتصادي، برقراري توازن ميان درآمدها وهزينه ها با توجه به خودگردان بودن، همچنين انضباط کاري ونگرش بنگاهداري اقتصادي معطوف کرده است و سر فصل برنامه هاي خود را به توجه به اين نکات مهم در پيشبرد اهداف، اختصاص داده است.