شرحي بر توليد ماسک درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران

کارگاهی ازجنس ماسک با طعم  کرونا

سعيد محمد بيگي  نزديک به 6 ماه مي شود که ويروسي منحوس، بي رحم و آدمکش به نام کوويد19يا کرونا مردم کشورهاي مختلف دنيا ازجمله ايران رابه طورجدي با خود درگيرکرده است و روزي نيست که جان بسياري از انسان ها را دراين کره خاکي نگيرد.  باشيوع وگسترش اين ويروس موذي وخطرناک، موجي فراگيرنيزبراي مقابله با آن برپا و ازآنجا آنتي ويروسي براي آن يافت نشده بود؛ به توصيه سازمان بهداشت جهاني، ابتدايي ترين و ساده ترين راه افزايش ايمني انسان ها درتقابل با کرونا، استفاده ازماسک، شستن مکرردست ها و رعايت فاصله اجتماعي اعلام شد. مصون ماندن دربرابراين ويروس خطرناک نيازمند ملزوماتي هم بود؛ ملزماتي ساده امامهم مانند ماسک وازآنجا که تحريم هاي ظالمانه همانند ديگربخش هادراين بخش نيزسايه انداخته بود، براي رفع اين کاستي، پويش هاي متعددي به صورت خودجوش ازسوي مردم وسازمان ها شکل گرفت، پويش هاي ازجنس همدلي مومنانه براي ياري رساندن به هموطنان. بسيج شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران منطقه تهران، يکي از همين سازمان هاي خودجوش است که باراه اندازي يک کارگاه توليد ماسک، تلاشي را براي نجات انسان ها و مقابله با کرونا آغازکرده است، تلاشي که هم اکنون نيز ادامه دارد وسعيد برخورداري، معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران وفرمانده گردان بيت المقدس شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درگفت وگو با مشعل از آن سخن گفت.

    ايده راه اندازي کارگاه براي توليد ماسک از کجا شکل گرفت؟

همزمان باشيوع ويروس کرونا درکشورازاسفندماه پارسال، موضوع تهيه اقلام بهداشتي مانندمواد ضد عفوني کننده و ماسک، ازجمله چالش هايي بود که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران وگردان بيت المقدس براي غلبه برآن، حرکت خودجوشي را آغاز کردند. حتما به ياد داريد که به شيوع آني کرونادراسفندماه پارسال وفروردين ماه امسال، شرايط سختي ازجهت مواد بهداشتي ضدعفوني کننده وماسک درکشورايجادشد ودرهمان زمان ها براي رفع اين نياز مبرم، به خريد اقلام ياد شده اقدام شد تا اين روزهاي سخت بگذرد.  درآن روزها به ناچار وفقط بااين هدف که بتوان دايره مصونيت افراد را وسيع ترکرد، محيط هاي کاري، منازل کارکنان و ... با مواد بهداشتي، ضد عفوني شد؛ همچنين ماسک هايي تهيه شد که هم ازکيفيت چنداني برخوردارنبودند وهم قيمت بالايي داشتند اما چاره اي هم نبود. سلامت افراد واهميت اين موضوع، کار راتا آنجاپيش برد که بعد از تعطيلات فروردين، ايده توليد ماسک، دست کم براي پاسخ گويي به نياز بزرگترين منطقه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران يعني منطقه تهران دراين زمينه(ماسک) شکل گرفت وبراي ارزيابي انجام چنين کاري، باهدايت دکترفلاح، فرمانده بسيج وزارت نفت، بازديدهاي ميداني ازکارگاه هاي توليد ماسک دردستورکار قرارگرفت.

    کارگاه توليد ماسک در منطقه تهران از چه زماني و در کجا فعاليت خود راآغاز کرد؟

فعاليت کارگاه توليد ماسک پس ازتعطيلات نوروز، درشرايطي که همه شهربه دليل کرونا، حالتي تعطيل را به خود گرفته بود، باحرکتي جهادي و حمايت مسئولان، با تهيه برخي مقدمات مانندچرخ صنعتي، پارچه ويژه توليد ماسک، کش ومواد ضد عفوني کننده و...در مدت زماني کمتر ازدو هفته با راهبري فرماندهي گردان بيت المقدس شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، دربخشي ازنمازخانه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران در31 فروردين امسال آغاز شد.

   کارگاه در بدوشروع، فعاليت خود رابا چه مقدارسرمايه وباچند نفر آغاز کرد؟

اين کارگاه باسرمايه اي حدود 73ميليون تومان براي خريد پنج چرخ خياطي، دوچرخ زيگزاگ، اتو، قيچي وملزوماتي از اين دست، فعاليت خودرا با 16نفر درسه شيفت کاري شروع کرد امابا کاربردي شدن شيوه نامه هاي بهداشتي ابلاغي از سوي ستاد مبارزه با کرونا، به روزشدن فرايند توليد ماسک درکارگاه، همچنين فعاليت جهادي ديگرارگان ها براي توليد ماسک باهدف رفع اين نقيصه، فعاليت کارگاه توليد ماسک منطقه تهران نيز به يک نوبت وتعداد نفرات آن به هفت نفرکاهش يافت که البته به معناي کاهش ظرفيت توليد ماسک نيست. نفراتي که درکارگاه به توليد ماسک مشغول هستند، هيچ حقوقي بابت کار در کارگاه دريافت نمي کنند واين فعاليت صرفابا نگاهي اعتقادي وخارج از ساعات کارسازماني، انجام مي شود. اين همکاران بي هيچ چشمداشتي درشرايطي که شايد وجود يک اسپيلت براي خنک کردن فضاي محيط کارگاه به ويژه درگرماي تابستان به عنوان يک ضرورت مطرح باشد، فعاليت کرده اند وقدرداني ازآنها تنها دراهداي يک لوح تقديرخلاصه شده است. نکته مهم ديگرهم اين است که کارگاه توليدي ماسک درمنطقه تهران بدون هيچ بودجه شرکتي وتنها با کمک هاي خودجوش کارکنان آن وبا محوريت گردان بيت المقدس شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران راه اندازي شده است.

     بهداشت محيط کارگاه و نفرات آن تاچه حد مورد توجه است؟

اولويت نخست درکارگاه توليد ماسک، سلامت همکاراني است که دراين محيط به تلاش براي کمک به همکاران خود مشغول هستند بنابراين استريل کردن محيط و افراد درآن نکته مهمي به شمارمي آيد که به آن توجه خاص مي شود.

    نيروهاي اين کارگاه، ازچه طريقي تامين شدوچه ميزان توليد ماسک را در دستور کار قرار داد؟

نيروهاي فعال دراين کارگاه راهمکاران عملياتي که عضو بسيج نيزهستند تشکيل مي دهند و آنها باالهام گرفتن ازسخنان مقام معظم رهبري در خصوص جهش توليد، باچنين روحيه اي وارد کارزار مبارزه با کرونا شده اند.اين همکاران عملياتي که تجربه نشستن پشت چرخ را نداشته اند، با آموزشي کوتاه اما موثربه وسيله استادکاران اين حرفه، خود به يک استاد کار بدل شده اندوبا انتقال آموخته هاي خود به ديگرهمکاران، موجب شده اند توليد ماسک به نحوي مطلوب انجام شود.کارگاه توليد خود رابا 500 عدد ماسک در روزشروع کرد و اين عدد بسته به شرايط تا 2500 عدد وحتي سه هزارعدد افزايش يافته است.

    ماسک هاي توليدي مختص کارکنان پخش منطقه تهران است يا ديگر مناطق را هم پوشش مي دهد؟

اين ماسک ها منحصربه منطقه تهران نمي شود و به ديگرمناطق مانند کردستان، کرمان، گلستان، ايلام، يزد، همچنين شرکت هاي برند (جايگاه هاي عرضه سوخت صاحب نشان) سنديکاي جايگاه داران، شرکت هاي حمل و نقل مواد سوختي عرضه مي شد.

    براي تامين مواد اوليه توليد ماسک چه مشکلاتي داشتيد؟

پارچه هاي «اسپان باند» و «ملت بلون» مواداوليه توليد ماسک هاي با کيفيت هستند و در کشورنيزمعدود شرکت هاي نساجي اين پارچه هارا توليد مي کنند؛ به همين دليل در مقطعي که کرونا بتازگي شيوع يافته بود، تامين آنها هم به سختي انجام مي گرفت.اما از آنجا که فعاليتي در جهت توليد ماسک آغازشده بود، با هماهنگي معاونت بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تبريز و ايجاد حلقه ارتباط باکارخانه نساجي جلفا (واقع درمنطقه ويژه اقتصادي ارس) مقررشد منطقه تهران براي توليد ماسک ياري ازسوي اين کارخانه ياري شود.کش نيزبه عنوان يکي ديگر ازملزومات توليد ماسک باوجود نوسان هاي قيمتي تامين شد، همينطوربسته بندي، ضدعفوني وايزوله کردن، موارد ديگري هستند که از اهميت بالايي برخوردارند وهمه اينها به تلاش جهاد گونه همکارانم دراين مجموعه بدون هيچ چشمداشت مالي، انجام شد هم اکنون نيزانجام مي شود.درچند ماهي که ازفعاليت کارگاه توليد ماسک منطقه تهران مي گذرد، همکاران من با نگاهي برگرفته از اعتقاد و روحيه ايثارگري، خارج از مسئوليت هاي سازماني خود، به بسته بندي 300 هزارماسک براي ستاد شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درهمين کارگاه اقدام کرده اند.

    سفارش گيري توليد ماسک چگونه انجام مي شود؟

اين فرآيند به دوشيوه صورت مي گيرد يکي براساس نيازمنطقه تهران که ستاد ونواحي آن، سوختگيري مهرآباد، شرکت هاي حمل و نقل    پخش فراورده هاي نفتي ايران برگزارشد، با توجه به احتمال رويارويي باپيک ديگري ازشيوع کرونا، ايجادکارگاه هاي توليد ماسک درمناطق اصفهان، فارس، خراسان رضوي وهرمزگان نيز در دستور قرارگرفت و بر راه اندازي آنها تا 15شهريورماه امسال تاکيد شد.

براين اساس، روي برنامه ريزي، توسعه وانتقال تجربيات، متمرکزشده ايم تا افتتاح همزمان اين کارگاه ها نيز در زمان مقرر انجام شود.

  ماسک هاي توليدي درازاي چه مقدار وجه به مصرف کنندگان عرضه مي شود؟

اين ماسک ها هم اکنون دربسته بندي ايزوله سه تايي، با نرخ 1200 عرضه به همکاران عرضه مي شود اما با توجه به نوسان قيمتي مواد اوليه آن ازجمله پارچه، اين نرخ ممکن است به 1400 تومان افزايش يابد. وجهي دريافتي در ازاي توليد وعرضه ماسک نيزدرقالب کمک هاي مومنانه براي خريد مواد اوليه توليد ماسک هزينه و نفع حاصل ازآن براي ساخت واحدهاي مسکوني درمناطق محروم استفاده مي شود؛ بنابراين، ريالي از فرآيند توليد و توزيع ماسک، صرف هزينه هاي داخلي شرکت نمي شود. اين نکته را هم بگويم که درحوزه کمک مومنانه دراوج شيوع ويروس کرونا، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران، افزون توزيع بر بسته هاي غذايي، تعداد قابل توجهي ماسک نيزبه صورت رايگان در مناطق محروم اطراف تهران توزيع کرد.

  براي جلوگيري ازتوزيع خارج ازشبکه ماسک هاي توليدي، سيستم نظارتي هم داريد؟

ماسک هاي توليدي درکارگاه، به منظور توزيع به واحد خدمات اجتماعي يا عمليات کالاي پخش ارسال مي شود و ازآنجا که اين توليد حسب نياز انجام مي شود، بعيد به نظر مي رسد چنين اتفاقي درفرآيند توزيع صورت گيرد.

  با توجه به هشدارهاي پياپي مبني براحتمال انتشارموج ديگري ازکرونا در پاييز امسال، آماده رويارويي با آن شرايط درحوزه توليد ماسک هستيد؟

همانطور که اشاره کرديد، احتمال شيوع گسترده کوويد 19درنيمه دوم سال، موضوع مهم است براي مقابله باشرايطي که با آن رو به خواهيم شد بايد تمهيداتي در نظرگرفته شود.ازجمله اين تمهيدات، افزايش تعداد کارگاه هاي توليد ماسک درمناطقي است که پيش تر به آنها اشاره شد. بنابرتاکيد مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، مقرر شده است تا کارگاه هايي مشابه کارگاه توليد ماسک در شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تهران دربرخي ديگر از مناطق سي و هفت گانه اين شرکت ازجمله اصفهان، فارس، خراسان رضوي وهرمزگان در نيمه نخست شهريورماه امسال، راه اندازي شوند؛ درواقع، برنامه ريزي بر اين اصل است که هرمنطقه با راه اندازي کارگاه توليد ماسک بتواند چند منطقه همجوارخود را پوشش دهد واميدوارم با تحقق اين موضوع، گامي روبه جلوي ديگري درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران برداشته شود.

   به توليد محصول ديگري مانند «گان» علاوه برماسک فکر کرده ايد؟

«گان» کالايي در حوزه پزشکي به شمار مي رود ومتولي خود را هم دارد، بنابراين، اگرچه ايده خوبي است اما با وجود بخش هايي همچون ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ونيروهاي مسلح(سپاه، ارتش، بسيج) نيازي براي ورود به اين زمينه احساس نشده است.

  نکته ديگري هست که بخواهيد بگوييد؟

اميدوارم روزي فرا رسد که تمام نيازهاي صنعت نفت وکشوربرپايه همين همدلي ها که درمقاطع زماني مختلف شاهد آن بوده ايم وبا تکيه بر نيروهاي توانمند داخلي، باکمترين وابستگي به منابع خارجي تامين شود وافتخاري بر افتخارات ايران وايراني بيفزايد.