در گفت وگوي «مشعل» با رئيس امور اچ اس اي شرکت ملي گاز مطرح شد:

کاهش 70 درصدی حوادث در 7 سال گذشته

 

مشعل    مديريت اچ اس اي، نقشي بسيار كليدي و مهم در تداوم فعاليت هاي تمامي سازمان ها داشته و دارد. اين مديريت جزو اركان اين صنعت راهبردي کشور به شمار مي رود و با هدف صيانت از سرمايه هاي انساني، جامعه، محيط زيست و پاسداري از دارايي ها و اعتبار شرکت، ماموريت مهم آن در مراحل مختلف کسب وکارش را فراهم مي کند. ايجاد بستر فرهنگي خلاق، چابک و نظام ُمند ايمني، بهداشت، محيط زيست و پدافند غيرعامل در همه فرايندها و فعاليت هاي توليد، توزيع و انتقال گاز به شكل پاك، ايمن، پايدار و بهره ور در جوار فعاليت هاي توسعه اي نياز هر شرکت سرآمد است که اين مهم در شرکت ملي گاز ايران با تکيه بر مديريتي موثر به صورت رقابت پذير در عرصه جهاني متبلور شده است. رسالت اچ اس اي، ارتقاي سطح آگاهي در تمام سطوح سازماني، ايجاد فضاي مشارکت موثر و فرهنگسازي تمام حوزه هاي اچ اس اي به عنوان يک باور و تعهد قلبي در مديران، کارکنان، پيمانکاران و ساير ذي نفعان کليدي شرکت است به طوري که با پيشگيري از حوادث نامطلوب، آثار و پيامدهاي احتمالي آنها، ايجاد محيط هاي کاري ايمن، سالم، پاک و با کمترين مواجهه کارکنان با عوامل زيان آور و همچنين صيانت از زيرساخت هاي حياتي و حساس شرکت، ضمن ارزش آفريني، دستيابي به چشم انداز شركت ملي گاز را تسهيل و تضمين و با بهره گيري از جايگاه سياست گذاري، نظارتي، كنترلي، مشورتي، و پايشگري خود محيطي نظام مند، قابل اطمينان، پويا و تاب آوري را براي انجام ماموريت شرکت مهيا كند. غلامرضا بهمن نيا، رييس امور اچ اس اي شركت ملي گاز ايران در اين مصاحبه با اعلام خبر تدوين استراتژي هاي ستاد اچ اس اي شرکت ملي گاز، گفته است: نقشه استراتژي هاي اچ اس اي اين شرکت، اخيرا تدوين و عملياتي شده است که شامل عناوين استراتژيک مهمي است که ارزش آفريني اين امور را با ايفاي نقش حاکميتي در پايداري و تاب آوري زنجيره ارزش گاز در چهار منظر پايداري زيست محيطي، تاب آوري، پايداري اجتماعي و اقتصادي به تصوير کشيده است. اين استراتژي ها در پيوند با راهبردهاي شرکت هاي تابعه مي تواند يکپارچگي و کنترل هاي راهبردي را در همه فعاليت هاي شرکت به وجود آورد. علاوه بر اين به ذي نفعان كليدي اطمينان خاطر مي دهد که برنامه ها در راستاي اهداف تبيين شده شرکت ملي گاز و براساس اولويت ها اجرا شده و از طريق يك سيستم دقيق قابل ارزيابي و پايش است. ما معتقديم که از اين طريق، اچ اس اي در قلب و روح و انديشه مديران و فرايندهاي جاري سازمان جاي مي گيرد.

در ادامه گفت وگو با غلامرضا بهمن نيا، رئيس امور اچ اس اي شركت ملي گاز ايران را مي خوانيم.

      لطفا درباره آمار حوادث در صنعت گاز توضيح دهيد. اين ميزان نسبت به سال هاي گذشته چه تغييري داشته است؟

براي ارزيابي آمار حوادث ايمني در شركت هاي نفت و گاز، شاخص هاي عملكردي بين المللي وجود دارند كه از دل اين شاخص ها مي توان وضعيت حوادث را در شركت ها رصد كرده و عملكرد شركت ها در پيشگيري از وقوع حوادث، كنترل، پايش و جلوگيري از توقف توليد را با يكديگر مقايسه كرد. حتي از طريق تحليل فاصله، مي توان به عنوان بهينه كاوي از آن بهره جست. شما وقتي در مورد حادثه و ارزيابي عملکرد شرکت گاز در مديريت هنگام و اثربخش در کنترل تعداد، توالي و شدت آن صحبت مي كنيد در واقع با سه شاخص مهم مواجه هستيد. که با اندازه گيري اين سه شاخص مشتمل بر «نرخ جراحات قابل ثبت»، «توالي جراحات متلف وقت» و «ميزان نرخ حوادث منجر به مرگ» است به راحتي مي توانيد وضعيت موجود را اندازه گيري کنيد. در سال 98 نرخ شركت ملي گاز در «جراحات قابل ثبت» به عدد 41 صدم رسيده كه در سال 91 اين عدد 1.4 بوده است. يعني حوادث شركت در طي 7 سال گذشته 70 درصد كاهش يافته است كه دستاوردي برجسته و ممتاز براي شركت ملي گاز به شمار مي آيد. حتي اگر بخواهيم سال 98 را با سال 97 قياس كنيم نزديك به 28 درصد كاهش داشته ايم كه حايز اهميت است و در قياس با شركت هاي نفت و گاز بزرگ دنيا، جايگاه ويژه و ممتازي به شمار مي آيد. اين عملکرد در خصوص توالي جراحات مختلف وقت 58 درصد و نرخ حوادث منجر به مرگ 81 درصد کاهش نشان مي دهد.

    آموزش و فعاليت هاي ترويجي و فرهنگ سازي از مهم ترين ابزار اچ اس اي در مسير شكل دهي و بهبود نگرش كاركنان و ذي نفعان به مسائل ايمني است. در اين زمينه چه برنامه هايي داريد؟

آموزش يكي از ابزارهاي مهم در ترويج فرهنگ اچ اس اي است. آموزش اثربخش مي تواند ضمن ارتقاي آگاهي، نيروهايي توانمند و با دانش براي انجام فعاليت ها مطابق با الزامات و دستورعمل ها و استانداردها پرورش دهد. در حال حاضر دوره هاي آموزشي براساس ارزيابي هاي انجام شده و نيازهاي روز، هدفمند شده است. برگزاري همايش هاي مختلف براي پيمانكاران، نيروهاي رسمي، بازسازي حوادث مهم صنعتي در قالب ساخت انيميشن حوادث و عبرت آموزي از آنها با هدف جلوگيري از تكرار حوادث مشابه، تدوين كتابچه هاي تجزيه و تحليل حوادث براي مشتركان خانگي، برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه كاركنان حراست و اعضاي بسيج در شرايط اضطراري كه اين عزيزان جزو همكاران اچ اس اي در شرايط اضطراري محسوب مي شوند. ارزيابي سالانه اچ اس اي و اعزام كاركنان مختلف براي تربيت مربي و آموزش فرماندهي صحنه در خارج از كشور نيز از ديگر برنامه ها هستند. به لحاظ آماري در سال 98 در بخش كاركنان پيمانكاري 921 هزار و 600 نفر و در بخش همكاران رسمي 489 هزار و 600 نفر ساعت دوره آموزشي برگزار شده است. در مجموع مي توان گفت در سال گذشته در بخش هاي مختلف حوزه اچ اس اي در حدود يک ميليون و 411 هزار نفر -ساعت دوره آموزشي برگزار شده است.