طرح هاي ملي وزارت نفت  با دستور رئيس جمهوري  به بهره برداري رسيد

ارمغان نفت برای دولت و مردم

مشعل-  با دستور رئيس جمهوري از طريق ويديو کنفرانس از طرح هاي ملي وزارت نفت بهره برداري شد. اين طرح ها شامل هزار و 850 کيلومتر خطوط لوله ششم و نهم سراسري گاز، پنج ايستگاه تقويت فشار گاز و طرح توسعه مرکز ديسپچينگ ملي گاز ايران، فاز نخست پتروشيمي بوشهر با ظرفيت توليد سالانه بيش از 4 ميليون تن محصول به عنوان يکي از طرح هاي جهش دوم صنعت پتروشيمي و نيروگاه غرب کارون که با هدف تأمين زيرساخت هاي برق ميدان هاي مشترک و تأسيسات نفتي اين منطقه عملياتي ساخته شده است.  ارزش اين طرح ها 4.7 ميليارد يورو است که سهم خط لوله ششم، نهم و ايستگاه هاي آن از اين رقم 3.1 ميليارد، 1.3 ميليارد پتروشيمي بوشهر، 320 ميليون يورو مربوط به نيروگاه غرب کارون را شامل مي شود. تعبير رييس جمهور از اين طرح ها يادگارو ارمغان دولت براي مردم و دولت آينده بود و وزير نفت هم اين نکته را يادآوري کرد که «صنعت نفت با وجود شديدترين فشارها و تحريم ها با اتکا به خداوند و با استواري نه تنها در بهره برداري از تأسيسات توليدي خود موفق بوده، بلکه توانسته در چنين شرايط دشواري طرح هاي توسعه اي خود را پيش ببرد که نمونه آنها همين طرح هايي است که افتتاح مي شود.» آمار و ارقام ارايه شده از سوي رييس جمهور و وزير نفت در هفته دولت مروري هم بود بر عملکرد صنعت نفت که گام هاي موفقيت را طي کرده است و دولت آينده با خاطري آسوده مي تواند اين حوزه را در اختيار بگيرد و نه دغدغه از دست رفتن منابع مشترک نفت و گاز با کشورهاي همسايه را داشته باشد و نه دلشوره بنزين و گازوييل و گازرساني و قطعي آن و .... را داشته باشد.  همه اينها بماند به يادگار براي دولت بعد.