گزارش «مشعل» از فعاليت هاي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي  به مناسبت هفته دولت

مسیر توسعه ادامه دارد

مشعل  شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به عنوان يکي از چهارشرکت اصلي وزارت نفت، راهبري و نظارت بر فعاليت شرکت هاي فرعي شامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شرکت پالايش نفت آبادان، شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند، شرکت مهندسي و ساختمان نفت ايران را برعهده دارد. مأموريت شرکت ملي پالايش و پخش به سه بخش توليد، انتقال و توزيع (به عنوان حلقه هاي زنجيره ارزش فعاليت هاي پايين دستي) تقسيم مي شود که علاوه بر سه بخش ذکر شده، مسووليت ارائه خدمات مهندسي و مخابرات به شرکت هاي زنجيره تأمين را نيز برعهده دارد. اين شرکت با اجراي طرح هاي متمادي از سال هاي گذشته تاکنون نقش موثري در بخش پايين دستي صنعت نفت ايفا کرده و در مقاطع مختلف از احياي ارزآوري در بخش صادرات فراورده هاي نفتي گرفته تا تأمين و توزيع سوخت در بازار مصرف و همچنين تأمين خوراک مجتمع هاي پتروشيمي و... تمام توان و ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه خود را به کارگرفته است. ظرفيت پالايش کشور با استناد به عملکرد 9 پالايشگاه نفتي و يک پالايشگاه ميعانات گازي از جايگاه تثبيت شده اي برخوردار شده است. با نگاهي به آمار مي توان دريافت که اجراي طرح هاي افزايش توليد از سال 1392 تا سال تاکنون در پالايشگاه هاي کشور ظرفيت پالايش را از 1.7 ميليون بشکه در روز به 2.3 ميليون بشکه افزايش داده که اين عدد بيانگر رشد 43 درصدي