شرکت ملي نفت ايران   

افتتاح رسمي فاز نخست تأسيسات انتقال نفت ميدان هاي غرب کارون

فازنخست زنجيره انتقال نفت ميدان هاي غرب کارون با ظرفيت انتقال روزانه 460 هزار بشکه نفت خام سنگين و 254 هزار بشکه نفت خام سبک به مبادي صادراتي به طور رسمي افتتاح شد. نقطه ابتداي مسير انتقال دراين طرح، تلمبه خانه غرب کارون و نقطه مياني، تلمبه خانه اميديه است که پايانه هاي بهرگان و جاسک هم در انتهاي زنجيره انتقال قرار دارند. بيش از 90 درصد نيروي انساني شاغل در تکميل اين طرح، نيروهاي بومي استان خوزستان بوده اند. باتوسعه فاز 2 اين طرح نيز که هم اکنون درحال اجراست، براي انتقال بيش از يک ميليون بشکه نفت خام غرب کارون به مبادي صادراتي ظرفيت سازي مي شود. فازنخست زنجيره انتقال نفت ميدان هاي غرب کارون با حضورفرخ عليخاني، معاون امورتوليد شرکت ملي نفت ايران، تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت و جهانگير پورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به طور رسمي افتتاح شد.

 واگذاري بهره برداري از تلمبه خانه غرب کارون به اروندان

بهره برداري ازتلمبه خانه غرب کارون وخطوط لوله خروجي نفت خام سبک وسنگين (حدفاصل تلمبه خانه تارودخانه کارون)به شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان واگذار شد. فرخ عليخاني، معاون امورتوليد شرکت ملي نفت بامهم برشمردن اين اقدام اظهارکرد: اين روندبا تعامل مطلوب شرکت مهندسي و توسعه نفت(متن) و شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان دنبال مي شود تا ازاين طريق شرکت «متن»، هرچه بيشتر، برتوسعه و«اروندان» نيز بر بهره برداري متمرکز شوند. تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت نيزدرجريان تحويل و تحول اين تاسيسات گفت: تأسيسات انتقال نفت ميدان هاي غرب کارون، گلوگاه مهم صادرات نفت به شمار مي رود وبا توجه به اين که درآينده نيز بخش قابل توجهي ازنفت صادراتي کشوراز ميدان هاي غرب کارون تأمين مي شود، اين تأسيسات بسيارحائز اهميت است. وي گفت: بخش عمده کالاها و تجهيزات استفاده شده در اجراي فاز نخست زنجيره انتقال نفت ميدان هاي غرب کارون ازمحل توليدات داخلي، تأمين و طرح با اتکا به توانمندي پيمانکاران ايراني اجرايي شده است.  جهانگيرپورهنگ، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازاروندان نيز اظهارکرد: انتظار مي رود همکاري با شرکت مهندسي و توسعه نفت در تحو يل و تحول ميدان هاي غرب کارون و تأسيسات مربوط، تداوم يابد.

  فاز دوم زنجيره انتقال نفت غرب کارون درمرحله انتخاب پيمانکار

مجري طرح خطوط لوله وتأسيسات جانبي انتقال نفت خام ميدان هاي غرب کارون از انتخاب پيمانکار در فاز دوم اين طرح خبر داد. سيروس آقاجري با بيان اين که فاز دوم مشتمل براحداث تلمبه خانه جديدي درکنارتلمبه خانه غرب کارون و اميديه است، تصريح کرد: بااجراي اين مرحله، ظرفيت انتقال نفت ميدان ها غرب کارون به يک ميليون بشکه در روز مي رسد. وي افزود: در اين طرح براي ساخت يک تلمبه خانه جديد درگوره «بي» و يک خط لوله 42 اينچ 300 کيلومتري از اين منطقه تا جزيره خارک برنامه ريزي شده است. آقاجري گفت: تلمبه خانه غرب کارون ازمجهزترين تلمبه خانه هاي صنعت نفت است که امکان انتقال روزانه 460 هزار بشکه نفت خام سنگين و 254 هزار بشکه نفت سبک را دارد.  مجري طرح خطوط لوله وتأسيسات جانبي انتقال نفت خام ميدان هاي غرب کارون تصريح کرد: در ساختار مهندسي اين طرح، از پمپ هايي با قدرت انتقال بالا واز سيستم برق و کنترل ابزار دقيق مجهزي بهره گرفته شده است که گزارش دهي منظم فرايند عملکردي تلمبه خانه به بهره بردار را فراهم مي کند. وي با بيان اين که اين تأسيسات هم اکنون براي انتقال بيش از روزانه 700 هزاربشکه نفت خام سبک و سنگين ظرفيت دارد، ادامه داد: اين تلمبه خانه و خطوط لوله خارجي اميديه تابهرگان وجزيره خارک، به ديگر بهره بردارها ازجمله شرکت هاي ملي مناطق نفت خيزجنوب ونفت فلات قاره ايران، اين امکان را مي دهد که نفت توليدي خودرابه مبادي صادراتي منتقل کنند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

قدرداني فرمانده سپاه خرمشهر

فرمانده سپاه خرمشهر ازشرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان براي اقدام هاي انجام شده براي طرح هاي سازندگي و محروميت زدايي از منطقه، قدرداني کرد. سرگرد محمد لويمي، فرمانده سپاه خرمشهر با اشاره به فعاليت جهادي شرکت و بسيج سازندگي شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان در مقابله باشيوع ويروس کرونا، اجراي طرح هاي کمک مومنانه، همچنين اجراي طرح هاي سازندگي ومحروميت زدايي، ازمجموعه اين خدمات تشکروابرازاميدواري کرد: توفيق خدمت به مردم باهمکاري وهمدلي، بيش از پيش فراهم شود. جهانگيرپورهنگ، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان نيز درپاسخ به قدرداني فرمانده سپاه خرمشهرازمجموعه اقدام هاي اين شرکت گفت: اميدوارم در زيرسايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) دراين مسئوليت خطير که روزي جايگاه شهيدان بزرگي همچون شهيد سيدمحمد جهان آرا وسيدعبدالرضا موسوي بوده است، توفيقات روزافزون برايتان حاصل شود.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران

تلاش موفق براي نجات سرنشينان يک شناور باري

کارکنان شرکت پايانه نفتي خارک موفق به نجات سرنشينان و محموله يک فروند لنج باري در نزديکي اين جزيره شدند. سيدمحمدجواد موسوي، رئيس پايانه نفتي خارک در توضيح اين خبر گفت: با اعلام مرکز کنترل و ترافيک دريايي اداره بندر و دريانوردي خارک مبني برامدادرساني به يک فروند شناور لنج باري به علت از کارافتادگي موتوروامکان غرق شدن شناور با توجه به طوفاني بودن دريا، کارشناسان و مهندسان فني و دريايي اداره عمليات دريايي پايانه نفتي خارک با قيد فوريت به محل اعزام شدند. وي افزود: شناور«هفت تير»به محل حادثه درجزيره خارک اعزام و پس از دوساعت تلاش وبا وجود مواج بودن دريا وارتفاع 4 فوتي امواج دريا موفق به نجات شناور و سرنشينان آن شدند.  رئيس پايانه نفتي خارک تصريح کرد: شناور يادشده، با 6خدمه از آبادان به سمت دوبي درحرکت بود که در نزديکي جزيره خارک به علت خرابي موتور و مواج بودن دريادچار آب گرفتگي شد ودرمعرض خطرغرق شد گي قرار گرفت.

 

  مجتمع گاز پارس جنوبي

افزايش توليد اتان درفازهاي 20 و 21

مديرپالايشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبي از افزايش توليد اتان فازهاي 20و 21اين مجتمع گازي خبر داد. هادي چابوک گفت: همسوبا نامگذاري سال جهش توليد، برنامه هاي لازم براي اجرايي شدن اين شعاردردستور کار واحدهاي مختلف پالايشگاه قرارگرفته واين مهم درباره محصول راهبردي اتان و رسيدن به ظرفيت طراحي توليد آن درحال پيگيري است. وي افزود: با همکاري گروه هاي مختلف پالايشگاه مهندسي، بهره برداري و تعميرات، توليد اتان پالايشگاه با انجام تعميرات اساسي و ديگراقدام هاي اثربخش مانندتعميرات اساسي توربواکسپندرهاي هرچهار رديف تصفيه گازي، رشد چشمگير داشته است. مدير پالايشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبي بابيان اين که اين کار براي نخستين بارانجام شده ونقش مهمي درتوليد اتان پالايشگاه هشتم داشته است، بهينه سازي شرايط فرايندي وتغييرسيکل احياي بسترهاي خشک کن رديف هاي گازي را ازديگر اقدام ها درجهت توليد اتان برشمرد.

چابوک اظهارکرد: با انتخاب پالايشگاه هشتم از سوي مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي گاز ايران به عنوان پايلوت براي تست حذف گاز دي اکسيد کربن با هدف افزايش بازيافت اتان، تست مذکور با برگزاري نشست هاي مقدماتي وبررسي شرايط، همچنين تهيه دستور عمل هاي فرايندي، از26 تيرماه آغازشده وهم اکنون نيز ادامه دارد.

وي يادآورشد: با انجام اين موارد، بدون نياز به تغيير يا افزودن تجهيزات جديد وفقط بابهينه سازي شرايط فرايندي، افزايش محصول اتان محقق مي شود.

صرفه جويي ارزي در تعميرات توربين به مدد شرکت دانش بنيان

مدير منطقه 2 عمليات انتقال گاز اقدام يک شرکت دانش بنيان براي مقابله با تحريم و جلوگيري از خروج ارز از کشور را تشريح کرد.

مجتبي گلستانه دربازديد ازفرايند تعميرات 25هزارساعته دودستگاه توربين DU80 در يک شرکت دانش بنيان ايراني، گفت: تلاش عيني و عملي درشرکت هاي دانش بنيان، مصداق عيني تحقق جهش توليد است.

وي با بيان اين که تعميرات اين نوع توربين ها به دليل پيچيدگي بسيار بالا و فناوري متفاوت با توربين هاي ديگر (داراي سه شافت با سه سرعت گردش متفاوت) پيش از اين در خارج از کشور انجام مي شد، افزود: در سال هاي اخيريک شرکت بزرگ ايراني نيزاقدام به تعمير اين نوع توربين در زمينه تجهيزات دوار مي کرد و امسال براي نخستين بار دو شرکت ايراني ديگر عزم خود رابراي تعميرات اين توربين ها جزم کردند که يکي از آنها، دانش بنيان است.

مديرمنطقه2 عمليات انتقال گازتصريح کرد: با اين اقدام ضمن شکست تحريم وجلوگيري ازخروج ارز از کشور، زمينه رقابت عادلانه دربين شرکت هاي ايراني فراهم شده است.

گلستانه اظهارکرد: نکته قابل توجه دراين فرايند تعميراتي اين است که شرکت هاي ايراني افزون برتعميرات، نسبت به ساخت قطعات اساسي مورد نيازجهت تعويض از جمله پره هاي توربين، کمپرسورهوا وبخش هاي داغ مانندلاينرها و وين ها که فناوري بسيار پيچيده اي دارند، اقدام کرده اند.

وي با بيان اين که حمايت شرکت هاي دانش بنيان از جمله مواردي است که به معرفي، اتصال و رشد آنها درعرصه هاي جهاني مي انجامد، تاکيد کرد: حمايت ازشرکت هاي دانش بينان و تقويت آنها موضوع مهمي است که بايد به آن اهتمام بيشتري داشت.

 

    شرکت نفت و گاز پارس 

تکميل بخش نخست خط لوله دوم صادرات ميعانات گازي سايت 2

قائم مقام طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبي از تکميل بخش نخست دومين خط لوله صادرات ميعانات گازي فازهاي سايت 2 پارس جنوبي خبر داد. سيدحسين عظيمي بااشاره به برنامه صادرات ميعانات گازي سايت 2 پارس جنوبي بااستفاده از دوسامانه گوي شناور(SPM) گفت: گوي شناورشماره يک به بهره برداري رسيده وباورودگوي شناوردوم به ايران، بنابرشرح قرارداد بخش فراساحل طرح توسعه فاز19پارس جنوبي، نصب گوي مزبور و احداث خط لوله نيزدر دست اجراست. وي ظرفيت بارگيري ميعانات گازي باگوي شناور دوم را هفت هزار متر مکعب درساعت عنوان واظهار کرد: اين سامانه در موقعيت جنوب اسکله آسياي آرام نصب مي شود. قائم مقام فاز 19 پارس جنوبي درباره مشخصات و محل احداث خط لوله دومين گوي شناوربارگيري ميعانات گازي فازهاي پارس 2 گفت: خط لوله 36اينچ مربوط به اين سامانه به طول 7.6 کيلومتر، از ميترينگ مشترک سايت 2 واقع در ضلع جنوب غربي پالايشگاه فاز 12آغاز و پس از تقاطع با خطوط لوله فاز 14 به SPM دوم متصل مي شود. عظيمي با بيان اين که دراين پروژه از روش جديدي براي کشش خط لوله دريا ازساحل (Shore Pulling) استفاده خواهد شد، گفت: در اين روش لوله گذاري در دومرحله انجام مي شود. به گفته وي، مرحله نخست، جوشکاري و لوله گذاري 1300مترخط لوله دربستر درياست که توسط شناور «سي مستر» (متعلق به شرکت تأسيسات دريايي) انجام شد ومرحله دوم که همان ادامه لوله گذاري است، پس از کشيدن لوله ازساحل، انجام مي شود. به گفته وي، مرحله دوم لوله گذاري دومين SPM بارگيري ميعانات گازي فازهاي سايت 2 پارس جنوبي، شهريورماه امسال تکميل مي شود.

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت(متن)

ساخت شيرهاي دروازه اي سازگار با سيال ترش

براي نخستين باردرصنعت نفت، ساخت شيرهاي 42اينچ دروازه اي ساز گارباسيال ترش دردستور کارشرکت هاي داخلي قرارگرفته وفرايند ساخت آن به منظوراستفاده درخط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک در دست اجراست. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت دربازديد از روندساخت شيرهاي دروازه اي(متروکاندوئيت)طرح گوره-جاسک درمجموعه ماشين سازي اراک، گفت: دراين طرح ملي، 83عدد شير «دروازه اي»، «کنترلي» و «قطع کننده اضطراري» به ارزش حدود 9 ميليون يورو استفاده مي شود که همه تلاش ها معطوف به تهيه اين اقلام از داخل کشور است. تورج دهقاني همچنين با اشاره به تأکيد وزير نفت مبني بر بومي سازي و افزايش توان توليد کالا در داخل کشور تصريح کرد: شرکت مهندسي و توسعه نفت به همه مشاوران وپيمانکاران خود، ممنوعيت خريد خارجي کالاهايي را که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد وپيمانکاران داخلي توان توليد آن را دارند، ابلاغ کرده است. وي گفت: براي نخستين باردرکشور، شيرهاي 42 اينچ دروازه اي سازگار با سيال ترش (NACE) ازسوي شرکت هاي داخلي در حال توليد و ساخت شيرهاي کنترلي و قطع اتوماتيک نيز به شرکت هاي داخلي واگذار شده است، در حالي که اين شيرها پيش تر از خارج تأمين مي شد. طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک، احداث خط لوله اي به طول تقريبي هزارکيلومتر شامل مي شود که دربخش اجرا وساخت آن 6 گستره خط لوله، پنج تلمبه خانه، سه ايستگاه دريافت وارسال توپک وترمينال پاياني، 10پست برق، 400 کيلومتر خطوط انتقال برق، سه گوي شناور، همچنين خطوط لوله زيردريايي، حوضچه آرامش و20مخزن ذخيره سازي نفت خام تعريف شده است.

 

     شرکت نفت فلات قاره ايران

مانيتورينگ توربين هاي هلندي به همت کارکنان خارک

اجراي موفق پروژه انتقال سامانه کنترل مانيتورينگ توربين هاي هلندي اُپرا (OPRA) ازسوي همکاران واحد توليد انرژي، نوسازي و تعميرات توربين منطقه خارک، حدود يک ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي به همراه داشت. بهزاد نبي پور، معاون واحد توليد انرژي منطقه خارک گفت: اجراي طرح مانيتورينگ توربين هاي هلندي اپرا باتوجه به راه اندازي آنها درنيروگاه جديدوضرورت پايش مستمرآنها(کنترل پارامترهاي مهم، مشاهده آلارم ها و...) آنها به منظورانجام اقدام هاي سريع جهت جلوگيري از وقفه در توليد، همچنين باتوجه به بعدمسافت بين محل استقراراپراتورها و توربين ها، به عنوان ضرورتي مهم در دستور کار قرار گرفت. وي بااشاره به برآورد اوليه واستعلام ازچند شرکت مجري، همچنين اعلام هزينه هاي سرسام آوري ازسوي آنها تصريح کرد: ايده اجراي طرح مانيتورينگ توربين هاي هلندي با توجه به حضورنيروهاي خلاق و امکانات موجود درمنطقه خارک شکل گرفت وعمليات با توجه به موجود بودن PANEL، کابل شبکه و ادوات مورد نياز، با کابل کشي حدود 300 مترمربوط به POWER و شبکه براي دو دستگاه توربين اجرايي شد. به گفته وي پس ازنصب ادوات مورد نياز و PANEL مربوط، اشکالات موجود درسيستم باانجام تغييرات نرم افزاري مورد نيازاصلاح، راه اندازي و آزمايش شد. نبي پوراظهارکرد: با انجام اين پروژه امکان انجام همه عمليات مورد نياز اپراتور شامل مانيتورينگ اطلاعات، انجام تغييرات مربوط به بارگذاري (LOAD)، روشن وخاموش کردن الکتروپمپ ها به صورت دستي و... فراهم شده است. وي گفت: براي اجراي اين طرح 400 نفر- ساعت درسطوح کارشناسي وکارشناسي ارشد، کارانجام وبا توجه به محدوديت منابع مالي در شرايط تحريمي کنوني، حدود يک ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي نيز ايجاد شده است.

 

    سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

کاهش مراجعان کرونايي به بيمارستان هاي نفت

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت با اشاره به سفيد شدن وضع خوزستان وکاهش مراجعان بيماران کرونايي به بيمارستان نفت تهران، گفت: اين به معناي مهار وکنترل بيماري نيست؛رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي الزامي است وهمچنان بايدبر رعايت فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسک و شستن چندباره دست ها توجه کردحبيب الله سميع افزود: خوشبختانه روند شيوع ويروس کرونا درخوزستان کاهش يافته است واين استان دروضع سفيد قرار دارد؛ هرچند استان تهران همچنان در وضعيت قرمز وهشدار به سر مي برد، اما روند مراجعان بيماران کرونايي به بيمارستان نفت نسبت به هفته هاي اخير کاهش داشته است. وي افزود: هم اکنون 30 بيمار کرونايي دربيمارستان نفت تهران بستري هستند که اين ميزان ابتلا نسبت به هفته هاي گذشته بالغ بر20 تا 30 درصد کاهش نشان مي دهد.  سميع تصريح کرد: روند کاهشي مراجعان بيماران کرونايي به بيمارستان نفت تهران نشان دهنده رعايت الزامات بهداشتي از سوي مردم بوده است که اگرملاحظات و برنامه هاي بهداشتي به شيوه اي اصولي ادامه يابد، مي توان به مهار کامل و کنترل اين بيماري در کشور اميدوار بود. مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، همچنين ايجاد انگيزه لازم براي کادرپزشکي، پيراپزشکي و پرستاري به منظور ادامه فعاليت ها و ارائه خدمات درماني به کارکنان را از اولويت هاي کنوني اين سازمان برشمرد واظهار کرد: وظيفه داريم شرايط سخت حاکم بر بيمارستان ها را تاحدودي برطرف کنيم.  مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: کار کردن به مدت طولاني با لباس هاي ايزوله سخت و آزاردهنده است؛ مضاف بر آن که با وجود اين نوع پوشش، تضميني براي درامان ماندن از ابتلا به اين ويروس وجود نخواهد داشت.  وي تاکيدکرد: دراين شرايط بحراني تنها کاري که مي توان براي اين قشر از جامعه انجام داد اين است که با ارائه برخي تسهيلات انگيزه لازم را ايجاد کرد و از مديران ارشد وزارت نفت انتظار حمايت بيشتر داريم. سميع با اشاره به اين که در آستانه روز پزشک و هفته دولت قرار داريم، اظهار کرد: اميدوارم با مساعدت هاي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران بتوان تا حدودي از فعاليت هاي اين عزيزان قدرداني کرد.

سميع با اشاره به احتمال شيوع گسترده تر کرونا درماه هاي آتي تاکيد کرد: بايد تمهيدات ويژه اي براي فضاي فيزيکي، تجهيزات پزشکي، سرمايه اي ومصرفي مهيا شود و کمترين لطمه و آسيب متوجه نيروي انساني باشد.

 اثربخشي اقدام هاي نفت در مواجهه با کرونا

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به اثربخشي اقدام هاي پيشگيرانه صنعت نفت براي مقابله باويروس کرونااشاره وتصريح کرد: با وجود شيوع گسترده بيماري کرونا درکشور، توقيفي در فعاليت هاي توليد نفت وگاز درکشورايجاد نشد که نشان مي دهد اقدام هاي پيشگيرانه صنعت نفت براي مقابله با بحران ويروس کرونا موفق عمل کرده است.

 تامين دارو به ميزان مطلوب و خريد دستگاه هاي ونتيلاتور

سميع با بيان اين که وضع بيمارستان هاي تحت پوشش اين سازمان در زمينه تهيه دارومطلوب است، عنوان کرد: داروي رمدسيوير و فاويپيراوير به ميزان مناسب تهيه شده است در نظر داريم تا دپوي مختصر دارويي نيز براي شرايط حاد و اضطراري که ممکن است درآينده شاهد آن باشيم، پيش بيني کنيم. وي همچنين از تجهيز همه بيمارستان هاي نفت به دستگاه ونتيلاتور جديد درآينده نزديک خبر داد وافزود: ترک تشريفات خريد20 دستگاه ونتيلاتور تصويب شده و فرايند خريد آن در دست پيگيري است. به گفته سميع محدوديت تهيه لوازم مصرفي به ويژه ماسک نيز از آن دست مسائلي است که بايد براي رفع آن اقدام شود.

بازسازي و تجهيز مراکز درماني

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به بازسازي و نوسازي بيمارستان جم گفت: طرح بازسازي و توسعه اين بيمارستان از سوي پيمانکار مربوط در حال پيگيري است. وي افزود: حمايت هاي مالي شوراي راهبردي پتروشيمي منطقه ماهشهر رقمي افزون بر30ميليارد تومان براي بيمارستان ماهشهر و حمايت هاي مالي شوراي راهبردي پتروشيمي عسلويه معادل هفت ميليارد تومان بوده است که براي تجهيز بيمارستان هاي کنگان، جم و عسلويه در نظر گرفته شده اند.