در حوزه بازرسي فني چه عملکردي انجام شده است؟

در حوزه بازرسي فني مي توان به اقدامهايي همچون ضخامت سنجي خطوط لوله جرياني به طول 103 كيلو متر و سطح ضخامت سنجي شده به ميزان 540 هزار دسي متر مربع، همكاري در طراحي و تامين نشت بند سقف مخزن استراتژيك شرکت، بيش از 2600 مورد پايش و كنترل حفاظت كاتدي خطوط لوله و تاسيسات در سه ماه اول سال 1399 و همكاري و بررسي و انجام اقدامات فوري درخصوص ايمن سازي انشعابات غيرمجاز جهت جلوگيري از هدررفت سرمايه ملي و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي اشاره کرد.

 پروژه هاي اولويت دار شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون شامل چه بخش هايي است و چه فعاليتي در اين راستا در حال انجام است؟

با توجه به اهتمام شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به رعايت الزامات محيط زيستي و همچنين توجه به قدمت تاسيسات شرکت، اولويت ما در اجراي پروژه هاي زيست محيطي به موازات اجراي پروژه هاي مرتبط با تحقق رسالت اصلي سازمان يعني توليد ايمن و پايدار با لحاظ کميت و کيفيت برنامه شده است که درحال حاضر طرح ها و پروژه ملي در حوزه اين شرکت درحال مطالعه و اجراست که در اين خصوص طرح 28 مخزن و نيز طرح بازسازي ونوسازي تاسيسات و همچنين ايمن سازي کريدور خطوط لوله شرکت به موازات طرح جمع آوري و بهسوزي گاز هاي ارسالي به مشعل از اولويت هاي اصلي اين شرکت است که همزمان با اين طرح ها، اجراي حدود 30 پروژه نيز بصورت مستقيم و تحت مديريت اين شرکت در حال اجراست.

سال هاي اخير اخبار خوشي از اقدام هاي زيست محيطي در شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون منتشر شده است. چه پروژه هايي با چه سرمايه گذاري در اين راستا تعريف، اجرا و در حال اجرا قرار دارد؟

همجواري بيش از 70 درصدي چاه ها و تاسيسات فرآورشي شرکت کارون با مناطق شهري و روستايي، رودخانه کارون، تالاب ها، نهرهاي فصلي و .... باعث شده رعايت الزامات زيست محيطي جزولاينفک و اولويت هاي اين شرکت قرار گرفته و فعاليت هاي اقتصادي اين شرکت با فعاليت هاي زيست محيطي همسو شده است. اين شرکت در راستاي حفاظت از محيط زيست و کاهش آلاينده ها اجراي/ تکميل پروژه هاي متعدد زيست محيطي در 3 محور اصلي جلوگيري از آلودگي هوا، خاک و آب با اعتبارحدود8 هزار ميليارد ريال را در حوزه عملياتي خود تحت پيگيري دارد که مهم ترين آنها در حوزه جلوگيري از آلودگي هوا تعداد 13 پروژه تعريف شده که برخي از آنها شامل اجراي پروژه بهسوزي مشعل بنگستان واحد بهره برداري شماره 3 اهواز به روش تزريق گاز براي اولين بار در سطح مناطق نفت خيز جنوب با استفاده از توان شركت هاي بومي استان خوزستان با هدف پيشگيري از سوزانده شدن روزانه 10 ميليون فوت مکعب گاز همراه و کمک به پاکيزگي هواي کلانشهر اهواز، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پروژه سامانه مشعل بدون دود بنگستان واحد بهره برداري شماره 2 اهواز براي اولين بار در سطح مناطق نفت خيزجنوب با استفاده از توانمندي کارشناسان شرکت کارون و مناطق نفت خيز جنوب با هدف پيشگيري از سوزانده شدن روزانه 10ميليون فوت مکعب گاز همراه و کمک به پاکيزگي هواي کلانشهر اهواز، همکاري در مطالعه بهسازي سيستم مشعل هاي موجود شرکت کارون با هدف کاهش آلودگي (مشعل بدون دود) و مديريت و کاهش ارسال مستمر گاز به مشعل شرکت در شرايط فعلي به کمتر از يک ميليون فوت مکعب در روز است.  در حوزه جلوگيري از آلودگي خاک تعداد 14 پروژه تعريف شده است که مهمترين آنها شامل احداث و راه اندازي واحدنمکزدايي اهواز متمرکز با ظرفيت 220 هزار بشکه در روز به عنوان بزرگترين کارخانه نمکزدايي کشور، پيشگيري از سوزانده شدن 4/1 ميليون بشکه نفت خام طي 1300 عمليات تعميراتي با استفاده از دستگاه هاي فرآورش سيار نفت (MOT) از زمان به كارگيري كه مانع از آلودگي هاي زيست محيطي شده است. همچنين پيگيري ايزولاسيون حوضچه هاي کارخانجات نمکزدائي به موازات تميزكاري، چربي زدايي، لايروبي و خشکاندن حوضچه هاي مذکور، ارتقاي سطح ايمني و بهسازي وضعيت کريدور خطوط لوله اهواز جهت پيشگيري از ايجاد آلودگي نفتي، احداث کريدور جديد خط لوله نفت اهواز در مسير واحد 3 تا واحد 2 اهواز، بهسازي و احداث گودال سوخت منطبق با الزاامات زيست محيطي در تأسيسات بهره برداري شرکت کارون، پيگيري اجراي طرح پايلوت نوسازي و بازسازي واحدهاي بهره برداري و نمکزدائي شماره -1 اهواز، احداث و راه اندازي خط لوله اصلي غير فلزي انتقال پساب از نمکزدائي 2و4 به نمکزدائي1 به طول 17کيلومتر، تزريق مستمر پسآب در 10حلقه چاه تزريقي فعال به ميزان روزانه حدود 60-90 هزار بشکه و همچنين تخليه مستقيم حوضچه هاي تبخير پساب با طرح ابتکاري استفاده از پمپ تراك وتزريق سيال مذکور بصورت مستقيم به چاههاي دقعي استاندارد، پاکسازي وبهسازي اراضي اطراف نمکزدايي تاجاده ماهشهربه وسيله ماشين آلات به مساحت حدود 18 هکتار و جايگزين کردن خاک مناسب از جمله خاكبرداري و خاك ريزي جهت رفع آلودگي و همچنين تسطيح و مرمت جاده هاي اطراف حوضچه هاي تبخير نمكزدايي يك و ساماندهي زمين هاي اطراف حوضچه تبخير، برنامه ريزي و پيگيري تعويض خطوط لوله تزريق پساب به چاه هاي دفعي به نوع فلزي پوشش دار جهت مديريت خوردگي و کاهش نشت پساب خطوط لوله از ديگر اقدام ها در اين زمينه است. به اين موارد بايد تهيه و پيگيري شرح نياز اجراي طرح جنگل کاري اراضي کريت کمپ به منظور کنترل کانون اصلي ايجاد ريزگردها، توسعه فضاي سبز شرکت به ميزان حدود 32 درصد از مساحت تأسيسات (بالغ بر 240 هزار مترمربع ) بالاتر از استاندارد هاي تعريف شده و پيگيري نصب تلمبه هاي تزريق پساب در نمکزدايي شماره 1 درقالب پروژه نمکزدايي متمرکز اهواز را هم اضافه کنم. در حوزه پروژه هاي مرتبط با جلوگيري از آلودگي آب هم مي توان به پروژه هاي خريد تجهيزات مقابله با آلودگي هاي نفتي در آبها و ايمن سازي خطوط لوله نفت و گاز و مايعات گازي در محل عبور از رودخانه ها اشاره کرد.

  مسئوليت اجتماعي همواره از اولويت هاي وزارت نفت به ويژه در سال هاي اخير بوده است. در اين راستا شاهد چه رويکرد و عملکردي از سوي شرکت تحت مديريت شما هستيم؟

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در جايگاه يک مجموعه صنعتي پيشرو، همواره در توسعه جامعه پيراموني و رونق کسب و کار از طريق عمل به مسئوليت هاي اجتماعي متناسب با منابع دراختيار اهتمام ويژه اي داشته است که مروري بر بيش از 20سال فعاليت اين شرکت نيز بيانگر اين واقعيت است که اين شرکت همواره کوشيده است ضمن گسترش دايره ذي نفعان خود، در مسير تحقق درخواست هاي منطقي و متوازن عمومِ ذينفعان و ارتقاء رضايت آنان به ويژه جامعه هاي شهري و محلي مجاور تاسيسات و حوزه فعاليت خود گام بردارد. مديريت کلان شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون اعتقاد دارد که مسئوليت پذيري اجتماعي يک تعهد و باور سازماني است که به دنبال خلق ارزش مشترک و تعريف رابطه برد – برد بين ذينفعان و سازمان است و سازمان هاي موفق ادامه حيات خود را در گرو احساس مسئوليت در برابر اجتماع مي بينند و با رويکردهاي آينده نگر مسئوليت اجتماعي را نه تنها سياستي هزينه بر تلقي نکرده بلکه آن را نوعي سرمايه گذاري انساني و اجتماعي به شمار مي آورند. شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون درکنار وظيفه ذاتي و رسالت خطير توليد نفت و گاز، هيچگاه از عمل به مسئوليت هاي اجتماعي خود و توجه به امورعمران، آموزشي، مذهبي، فرهنگي، اشتغال زائي و..... جوامع پيراموني و روستاهاي همجوار تاسيسات غافل نبوده و همواره نسبت به اين امر اهتمام لازم را با وجود محدوديت منابع مدنظر داشته است.  پيشگامي اين شرکت در تشکيل کارگروه مسئوليت هاي اجتماعي (CSR) و سازماندهي گروه هاي بسيج جهادي با محوريت پايگاه مقاومت بسيج از ديگر مصاديق توجه شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به جامعه پيراموني است که اقدامات چشمگير انجام شده در بازسازي فضاهاي آموزشي و مذهبي، منازل مسکوني افراد بي بضاعت، آبرساني، توزيع اقلام ضروري به روستا ها و مناطق کم برخوردار شهري که صرفاً از محل صرفه جويي ها و بدون وجود رديف بودجه اختصاصي انجام شده، برگ زريني است که درکارنامه اين شرکت ثبت است.

اگر بخواهيم مصاديق اين فعاليتها را مورد اشاره قرار دهيد، چه مواردي قابل ذکر است؟

 همکاري در توسعه فضاهاي آموزشي و مذهبي روستاهاي همجوار تاسيسات از طريق احداث، بازسازي و مرمت 10 باب مدرسه و 25 مسجد و حسينيه، همکاري و مشارکت فعال درارائه راهکارهاي ايمن جهت احداث کانال اصلي و کانال هاي فرعي ريزگردها در جنوب شرق اهواز در محل تلاقي با زيرساخت هاي نفت وگاز، همکاري در تعريف پروژه في مابين وزارت نفت و منابع طبيعي استان جهت بيابان زدايي و درخت کاري کانون ريزگردهاي جنوب شرق اهواز در مساحتي به وسعت 4000 هکتاربا اعتبار حدود 450 ميليارد ريال، مشارکت در آبرساني به روستاهاي بخش غيزانيه اهواز بوسيله تانکر از سال 93 تا کنون و تامين 60 ميليارد ريال از اعتبار خريد لوله هاي طرح آبرساني به اين بخش به موازات همکاري در ارائه و نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي فني و ايمني اجراي خط لوله در محل تلاقي با خطوط لوله و .... نفت وگاز و همکاري با اجراي پروژه هاي متعدد عمراني و عام المنفعه شهري و روستايي با ارايه راهکارهاي اجرايي فني و عملياتي.(ورزشگاه فولاد، توسعه فرودگاه اهواز، طرح توسعه جاده ساحلي شرقي رودخانه کارون، تعريض و بهسازي جاده کوي علي آباد بروال، تعريض و بهسازي مسير دغاغله و عنافچه و... ) از جمله اين اقدام ها به شمار مي رود. افزون بر آن بايد به احداث سيل بند در اطراف روستاهاي همجوار و تامين ماشين آلات جهت استحکام بخشي سيل بندهاي قديمي در زمان سيلاب فروردين 1398، تامين 15 هزار اصله نهال جهت توسعه فضاي سبز روستاهاي اطراف تاسيسات و کانون ريزگردها، تهيه و توزيع بسته هاي نوشت افزار در روستاهاي همجوار تاسيسات و تامين بسته هاي حمايتي شامل البسه و کفش براي ايتام تحت پوشش کميته امداد شهرستان هاي کارون و اهواز اشاره کنم.

با شيوع کرونا چه اقدام هايي در اين حوزه انجام شد؟

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در شرايط فعلي شيوع ويروس کرونا نيز از جامعه محلي و مجاورين خود غافل نبوده و خدماتي در اين زمينه نيز به روستاهاي همجوار تاسيسات و مناطق شهري ارايه کرده است که مي توان به ضد عفوني و گند ردايي مستمر روستا ها؛ مناطق شهري اهواز و شهرستان کارون و جايگاه هاي سوخت سطح شهر اهواز، راه اندازي کارگاه توليد ماسک و دستکش يکبار مصرف در مجموعه بسيج جهادي اين شرکت، توزيع بسته هاي بهداشتي توليدي در روستاهاي همجوار تاسيسات و مناطق شهري کلانشهر اهواز و شهرستان کارون، تهيه و توزيع بيش از 9000 پرس غذاي گرم در ايام ماه مبارک رمضان در بين خانواده هاي نيازمند روستاها و مناطق کم برخوردار شهري، تهيه و توزيع حدود 1000 بسته معيشتي در روستاهاي اطراف تاسيسات توسط گروه هاي بسيج جهادي، تهيه، بسته بندي و تحويل 2000 بسته معيشتي به قرارگاه مرکزي رزمايش مومنانه استان خوزستان با ارزش حدود 6 ميليارد ريال و اعزام گروه هاي جهادي بسيج در روستاهاي اطراف تاسيسات و مناطق شهري اهواز جهت غربالگري و شناسايي افراد مبتلا به کرونا اشاره کرد.

با توجه به شرايط ايجاد شده ناشي از ويروس کرونا با درنظرگرفتن گستره فعاليت اين شرکت چه تمهيداتي لحاظ شده است که حفظ سلامت کارکنان و متوقف نشدن فعاليتها توامان با هم انجام  شود ؟

در شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع ويروس کرونا اين شرکت نيز با توجه به ماهيت عملياتي خود و اهميت توليد نفت و گاز با هماهنگي حوزه هاي بالادستي نسبت به انجام اقدامات لازم در خصوص اجراي دستورعمل ها و پروتکل هاي بهداشتي اهتمام لازم را به عمل آورده و کميته شرايط اضطراري در زمينه مقابله با ويروس کرونا يا قيد با فوريت در اين شرکت تشکيل شد که نسبت به برگزاري جلسات متعدد به منظور بررسي شرايط و اتخاذ راهکار مناسب اقدام کرده است .

از جمله اقدام هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در مقابله با شيوع ويروس کرونا بايد اشاره کنم که در راستاي حفظ سلامت کارکنان واحدهاي عملياتي، کاهش تردد و ارتقاء سطح پيشگيري از شيوع ويروس کرونا، ساعت کاري کارکنان عملياتي که به صورت نوبتکار انجام وظيفه مي کنند از شيفت هاي 8 ساعته به 12 ساعته تغيير يافت و عملاً در هر واحد 2 شيفت از کارکنان نوبتکاري در استراحت هستند که رضايتمندي اين همکاران را بدنبال داشت . همچنين برنامه ريزي لازم براي حضور 50درصدي و گاهاً يک سوم کارکنان بخش هاي ستادي نيز در ايام ابلاغي صورت گرفته است. همچنين گند زدائي و ضد عفوني مستمر اماکن ستادي و تاسيسات عملياتي، گندزدايي و ضدعفوني مستمر خودروهاي مورد استفاده، نظارت و پايش مستمر بر نحوه توزيع بهداشتي غذا و سلامت کارکنان آشپزخانه واحدهاي عملياتي، تهيه دستگاه تب سنج و غربالگري کارکنان در ورودي ادارات ستادي و واحدهاي عملياتي، غربالگري روزانه کارکنان با تمرکز بر کارکنان حاضر در بخش هاي عملياتي و کارکنان آشپزخانه ها به صورت مستمر درقالب کارگروه هاي نظارت مشخص شده از جانب مديريت و ارايه گزارش روزانه، تهيه و توزيع اقلام بهداشتي (شامل مايع ضدعفوني کننده دست و سطوح، ماسک و شيلد محافظ صورت) بين کليه کارکنان و همچنين پيش بيني هاي لازم جهت تامين آن ها از طريق مراکز معتبر، آموزش هاي حين کار به کارکنان در خصوص مخاطرات ويروس کرونا و لزوم رعايت پروتکل هاي بهداشتي در خصوص فاصله گذاري و رعايت الزامات بهداشتي و همچنين تهيه و ابلاغ سفيرهاي آموزشي از طريق سامانه اتوماسيون اداري و ارسال پيامک هاي بهداشتي و خود مراقبتي به کارکنان، شناسايي کارکنان مشکوک و يا مبتلا به کرونا و پيگيري و معرفي آنان به طب صنعتي و همچنين پيگيري بازگشت به کار آنان پس از حصول اطمينان از سلامت کامل آنان، تاکيد بر لزوم اجراي فاصله گذاري اجتماعي جهت پيشگيري از انتقال اين ويروس از طريق الزام به استفاده از ماسک و الزام کارکنان به خوداظهاري و پايش وضعيت سلامت خود و خانواده هاي آن ها در سامانه سازمان بهداشت صنعت نفت (www.nocorona.ir) و سامانه هاي وزارت بهداشت اشاره کرد.

مشعل نشريه کارکنان صنعت نفت است. امسال در بخش نيروي انساني چه برنامه ريزي و چه نويدي براي کارکنان داريد؟

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون با اعتقاد به اصل لزوم توجه به نيروي انساني به عنوان خط مقدم سنگر توليد و مهم ترين سرمايه سازمان همواره همسو با سياست ها و اهداف کلان سازمان در راستاي توجه به نيروهاي انساني اهتمام داشته ودراين خصوص برنامه ريزي و اقدام هاي ذيل را تحت پيگيري دارد:

 نيازسنجي، برنامه ريزي و اقدام لازم جهت تأمين و تخصيص نيروي انساني مورد نياز سازمان در برابر سمت هاي بلاتصدي.

 - نيازسنجي، برنامه ريزي و اقدام لازم جهت انجام انتصاب كاركنان با لحاظ شايسته سالاري و رعايت مقررات مرتبط.

- برنامه ريزي و اقدام لازم جهت انجام ارزيابي عملكرد و اعطاي بموقع ترفيعات كاركنان

- برنامه ريزي و اقدام لازم در راستاي ساماندهي نيروهاي غير رسمي/ اركان ثالث در سازمان (نيروهاي تحت پيمان، قرارداد مدت موقت، طرح نظام و مدت معين)

- برنامه ريزي جهت انگيزش ونگهداشت نيروي انساني شاغل در خط مقدم توليد با اعطاي امتياز ارفاقي در زمينه تخصيص مسکن سازماني، استفاده از خدمات رفاهي و.....

در زمينه پيگيري ها و اقدامات انجام گرفته براي نيروهاي قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث مي توان به پيگيري و انجام بيمه تکميلي، بخشودگي مالياتي براي کارکنان واحدهاي مناطق کمتر توسعه يافته، معافيت مالياتي ايثارگران (قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث)، آموزش ضمن خدمت فني، تخصصي و مهارتي به کارکنان قرارداد مدت موقت، شرکت دادن اين قبيل از کارکنان در مسابقات فرهنگي و ورزشي، پيگيري تا حصول نتيجه بهبود وضعيت معيشتي کارکنان قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث درقالب سياست هاي وزارت نفت (در قالب ترميم حقوق) که بخشي از آن انجام گرفته است. همچنين حدود 1850 نفر- ساعت دوره آموزشي کارکنان در شرايط فعلي انتشار ويروس کرونا با استفاده از ظرفيت فضاي مجازي و بصورت غير حضوري و همچنين برنامه هاي ماه مبارک رمضان شامل ختم دوره اي قرآن، ادعيه و مباحث اخلاقي و تربيتي به صورت مجازي و از طريق شبکه هاي اجتماعي و سيستم اتوماسيون اداري در اين شرکت برگزار شده است.

در پايان اگر نکته اي هست بفرماييد.

لازم مي دانم از زحمات و مجاهدت هاي همه همکاران تلاشگر خود دربخش هاي مختلف شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به ويژه نيروهاي عملياتي که در خط مقدم توليد حضور مستمر دارند و در گرماي طاقت فرساي اهواز و در اين شرايط شيوع ويروس کرونا فداکارانه تلاش مي کنند تا کمترين وقفه اي در امر توليد ايجاد نشود و چرخ هاي اقتصاد ميهن عزيز را غيرتمندانه مي چرخانند، تقدير و تشکر ويژه داشته باشم.

ضمناً تعامل و همکاري خوب نشريه وزين مشعل که منعکس کننده تلاش صنعت مردان و زنان متعهد و متخصص صنعت پر افتخار نفت ايران و راوي اخبار خوب اين حوزه است، نيز جاي قدرداني دارد و براي همه دست درکاران و کارکنان آن آرزوي موفقيت و سربلندي دارم.