فصل جديد همکاري نفت و مجلس

کمیسیون انرژی در زادگاه انرژی

سعيد سپهري کيان  خوزستان، درحالي که داغ ترين و شرجي ترين روزهاي مرداد سال را که در اصلاح بومي «خرماپزان» ناميده مي شود، سپري مي کند، اولين مقصد سفر کميسيون انرژي مجلس يازدهم بود. در اين گزارش، به اهداف و خلاصه اي از آنچه در اين سفر روي داده است، پرداخته مي شود.    رئيس و تعدادي از اعضاي کميسيون مجلس در ابتداي سفر، به آبادان رفتند و به بررسي روند اجرايي فاز2 پالايشگاه آبادان پرداختند.  در نشست رئيس و اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با معاون مديرعامل شرکت ملي نفت در امور توليد و مدير عامل و مديران ارشد مناطق نفت خيز جنوب که پنجشنبه 9 مرداد در ساختمان مرکزي اين شرکت در اهواز برگزار شد، احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، گزارشي مفصل از عملکرد و دستاوردهاي بزرگ اين شرکت در حوزه هاي مختلف توليد، ساخت و مسؤوليت هاي اجتماعي ارائه کرد که با بازخورد مثبت از سوي رئيس کميسيون انرژي مجلس مواجه شد. فريدون عباسي گفت: «رشد سازندگان و پيمانکاران داخلي بخصوص خوزستاني ها، در سايه حمايت و اعتماد مناطق نفت خيز جنوب محقق شده است.» مي توان واگذاري طرح هاي کلان اين شرکت از جمله ابَرپروژه هايي مثل نگهداشت و افزايش توان توليد( طرح 28 مخزن)، طرح جمع آوري گازهاي مشعل و طرح بازسازي و نوسازي تاسيسات روسطحي را از دلايل اين اظهار نظر دانست که زمينه ايجاد بستري مناسب براي تقويت و توانمند سازي شرکت هاي ايراني و سازندگان را فراهم آورده است. در بخش ديگري از اين گزارش نيز از ساخت داخل بيش از 80 درصد کالا و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از سوي سازندگان داخلي سخن به ميان آمد که تعامل ميان صنعت نفت و سازندگان، پيمانکاران و دانش بنيان هاي داخلي باعث شده تا توليد در شرايط تحريمي هم به ميزان 104 درصد برنامه تحقق يابد، موضوعي که شاهدي بر اين مدعا بود؛ البته عباسي خواهان شناسايي، تقويت و به کارگيري بيش از پيش سازندگان استان هاي نفت خيز در پروژه هاي ساخت داخل شد.  اعضاي کميسيون انرژي مجلس براي همکاري و انجام اقدام هاي مشترک، اعلام آمادگي کردند و رئيس کميسيون انرژي، يکي از اولويت هاي اين کميسيون را رفع موانع پيش روي صنعت نفت براي کمک به توسعه و رفع محروميت از استان هاي نفت خيز (بويژه خوزستان) و تسهيل انجام اقدام هاي مرتبط با مسؤوليت هاي اجتماعي صنعت نفت دانست.

فريدون عباسي  يادآور شد که کميسيون، درصدد است به منظور رفع موانع پيش روي صنعت نفت، از مجلس مصوبات مناسب را اخذ کند و با توجه به محدوديت هاي مالي، با انجام کارشناسي هاي مشترک، اعتبارات مورد نياز صنعت نفت براي پيشبرد اهداف توليد، از منابع داخلي تامين شود و به عنوان رابط بين ساير کميسيون ها، مسائل مرتبط با مناطق نفت خيز جنوب در مجلس را پيگيري و از کمک ساير کميسيون ها براي سرعت بخشي فرايندهاي قانوني و اجرايي طرح هاي کلان مناطق نفت خيز جنوب استفاده کند. اين تصميم ها مي تواند زنجيره قدرتمندي را ايجاد کند تا مسير همکاري بخش خصوصي کشور و صنعت نفت، با حمايت مجلس هموار شده و در نهايت مردم از نتايج اقتصادي، عمراني و فرهنگي آن بهره مند شوند.

قدرداني از وزارت نفت براي عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي

روز دوم حضور در مناطق نفت خيز جنوب و سفر به زادگاه نفت ايران، شاهد بازديد کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از چاه شماره يک و مرکز اورژانس نفت بوديم؛ مرکزي که اکنون و پس از آسيب هاي ناشي از زلزله بازسازي شده بود. رئيس کميسيون انرژي مجلس، ضمن تقدير از همت نفتي ها در عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي در قبال مردم، بر لزوم توجه ويژه وزارتخانه هاي نفت و نيرو به استان خوزستان تاکيد کرد. فريدون عباسي گفت: «با ايجاد ظرفيت هاي پالايشي و پتروشيمي، مي توان ضمن جلوگيري از خام فروشي، به ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي، ايجاد ارزش افزوده و کسب درآمدهاي بيشتر دست يافت. مجلس شوراي اسلامي، مکمل دولت است و چنانچه به هر دليل، دولت لايحه هاي اثربخش مد نظر مجلس را ارائه نکند، خود نمايندگان و مجلس مي توانند براي ارتقاي سطح رفاه عمومي و به منظور ريل گذاري براي حرکت بهتر دولت، با طرح و تصويب قوانين کارشناسي شده به تحولات مثبت اجتماعي کمک کنند. «تاکيد بر نقش مکمل مجلس، يعني راهبردهاي نوين و موثر؛ راهبردهايي که در آينده نزديک مسير صنعت نفت را براي ايجاد بسترهاي مناسب صنعتي، اقتصادي و عمومي هموارتر خواهد ساخت.»

نفت در کنار مردم

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد نيز مسجدسليمان را نقطه رويش و مبدا تاريخ نفت برشمرد و تاکيد کرد که تاريخچه صنعت نفت ايران با مسجدسليمان اصالت يافته است.

فرخ عليخاني که نيت و تصميم وزارت نفت را بر حل مشکلات زادگاه نفت متمرکز مي دانست، گفت: «در حوادث و مشکلات يک سال گذشته و در بحران هاي جدي مانند سيلاب و زلزله، بدون آنکه کسي متوجه شود، در کنار مردم مانديم و با گسيل و به کارگيري تجهيزات لجستيکي، پرداخت هزينه ها، کمک رساني و ارائه خدمات به شهروندان، تا حد ممکن آلام آنها را کاهش داديم؛ هرچند حق مسجدسليمان اين نيست و بايد به آن توجه بيشتري شود؛ اما تمرکز انتظارات از وزارت نفت درست نيست و ساير وزارتخانه ها هم بايد در توسعه مسجدسليمان و رفع مشکلات اين شهر نقش آفريني کنند.»

دستاوردهاي قابل تامل طرح توسعه 28 مخزن

سخنان احمد محمدي مديرعامل شرکت ملي مناطق نفخيز جنوب را نيز مي توان همسو با عزم صنعت نفت براي رفع مشکلات شمال استان خوزستان بويژه مسجدسليمان مورد استناد قرار داد. وي در گزارش خود خاطرنشان کرد: «دستاوردهاي طرح توسعه 28 مخزن مناطق نفت خيز جنوب در مسجدسليمان بسيار مثبت است؛ در اين طرح 4 هدف ايجاد اشتغال بومي، توانمند سازي پيمانکاران و سازندگان ملي و محلي، حداکثرسازي قطعات ساخت داخل و در انتها توسعه مخازن، پيگيري مي شود.

افزون بر اين طرح، مناطق نفت خيز جنوب با جمع آوري گازهاي مشعل در مناطق شرق و مرکز خوزستان، ضمن حفاظت از محيط زيست به ايجاد ثروت و ارزش افزوده مالي براي کشور اقدام کرده و آمادگي دارد در شمال خوزستان و در گستره جغرافيايي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان نيز اين طرح مهم را با کمک پتروشيمي ها به سرانجام برساند.»

 اين سفر به پايان رسيد و کميسيون انرژي مجلس، عزمش را جزم کرده است تا نهايت همکاري را با صنعت نفت، بويژه مناطق نفت خيز جنوب در حوزه اخذ مصوبات قانوني مرتبط با توليد و تامين مالي پروژه هاي کلان از منابع داخلي داشته باشد. در صورت تحقق اين مهم، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، بيش از پيش در انجام رسالت خود، يعني توليد پايدار نفت خام و عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي براي تامين بخشي از نيازهاي عمراني، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي مردم، موفق تر خواهد بود.