شرکت نفت و گاز پارس   

آمادگي بهره برداري خطوط لوله مرحله دوم فاز 13 

مجري طرح توسعه فاز 13پارس جنوبي از پايان عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي خطوط لوله درون ميداني سکوهاي A و C اين فاز خبرداد. پيام معتمد بااشاره به نصب سکوهاي اصلي A13اقماري و13B در اسفند ماه پارسال، همچنين راه اندازي خطوط لوله دريايي13B و13D در اسفندماه 97 گفت: پس ازعمليات تخليه آب، خشک کردن واکسيژن زدايي ازخطوط 18اينچ درون ميداني و 32 اينچ اصلي مرحله دوم فاز 13پارس جنوبي به طول حدود 100کيلومتر، اين خطوط تکميل وآماده ارسال گاز غني به پالايشگاه خشکي با ظرفيت يک ميليارد فوت مکعب در روزشده اند. وي افزود: عمليات اکسيژن زدايي ازاين خطوط به وسيله تزريق گازخنثي نيتروژن، پس ازهفت روز تلاش شبانه روزي، هم زمان باهوک آپ و راه اندازي سکوها، مطابق بارويه ها و دستورعمل هاي فني پروژه، همچنين با رعايت موارد بهداشتي و اچ اس اي مقابله با پاندومي کرونا، با موفقيت به پايان رسيد. مجري فاز13پارس جنوبي با بيان اين که همه مراحل پوشش دهي لوله ها، مهندسي نصب، لوله گذاري دربستر دريا و راه اندازي اين خطوط با تکيه برتوان پيمانکاران ايراني انجام شده است، گفت: در اجراي اين پروژه و راه اندازي اين دستاورد مهم، سلامت افراد نيز بارعايت فاصله اجتماعي در همه مراحل، به نحو مطلوب مديريت شد.  معتمد گفت: هم اکنون روزانه يک ميليارد فوت مکعب گاز از مرحله نخست طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي برداشت و به منظور فرآوري، به پالايشگاه خشکي اين طرح در ناحيه کنگان ارسال مي شود.  پالايشگاه اين طرح نيزاسفندماه سال97باظرفيت فرآورش روزانه56 ميليون مترمکعب گازترش و فرآورش محصولات هيدروکربوري راهبردي، به بهره برداري رسيده بود.

 آغاز عمليات لوله گذاري دريايي کيش - گرزه

عمليات احداث خط لوله انتقال گاز کيش - گرزه به عنوان بخشي از طرح انتقال گاز به نيروگاه هاي گازي جزيره کيش، آغاز شد. عبدالله مهرابي، سرپرست طرح توسعه ميدان کيش بااشاره به آغاز طولاني ترين عمليات کشش خط لوله دريا ازساحل در پروژه خط لوله دريايي کيش– گرزه گفت: دراين پروژه، يک رشته خط لوله 32 اينچ انتقال گاز و يک رشته کابل فيبرنوري به طول 18کيلومتر درفاصله جزيره کيش تا منطقه گرزه (بندرآفتاب) اجرا مي شود. وي هدف از اجراي اين طرح را ارسال گاز به نيروگاه هاي گازي جزيره کيش عنوان واظهارکرد: خط لوله طرح گازرساني به جزيره کيش از خط هفتم سراسري در شمال شهرستان بستک در استان هرمزگان آغاز و به نيروگاه گازي جزيره کيش منتهي مي شود. مهرابي تصريح کرد: مطالعات مهندسي، تأمين کالا و اجراي لوله گذاري و کابل کشي پروژه کيش- گرزه به وسيله متخصصان شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران به عنوان پيمانکاراين پروژه، انجام شده است. سرپرست طرح توسعه ميدان کيش بابيان اين که براساس محاسبه هاي مهندسي ونظربه محدوديت عمق در ساحل جزيره کيش، طولاني ترين عمليات کشش خط لوله دريا ازساحل (شورپولينگ) به وسيله شناور لوله گذار سي مستر، درفاصله 2.2کيلومتري ازنوار ساحل آغازشده است، گفت: دراين فرايند لوله هاي32اينچ جوشکاري شده روي شناور لوله گذار به وسيله کابل متصل به وينچ خطي مستقردر نقطه ساحلي، از روي شناور به سمت ساحل کشيده مي شود. مهرابي درباره مقدمات اجراي عمليات احداث خط لوله کيش به گرزه از سوي گروه هاي اجرايي گفت: اين عمليات، همزمان با استقرارشناورلوله گذارحامل لوله ها درنزديکي جزيره کيش(بارعايت رويه هاي بهداشتي و اطمينان ازسلامت تيم عمليات) بافعاليت گروه هاي عملياتي مستقر در خشکي آغاز شد. وي افزود: شناورسي مستر پس از لوله گذاري سه کيلومترازخط لوله و پايان عمليات شورپولينگ درساحل کيش، عازم پارس جنوبي مي شود وپس ازتکميل فعاليت هاي باقيمانده دراين حوزه، دربازه زماني شهريورماه، لوله گذاري در پروژه کيش - گرزه از سرگرفته خواهد شد. به گفته سرپرست طرح توسعه ميدان کيش، مطابق برنامه ريزي صورت گرفته، ادامه عمليات لوله گذاري در 20روز کاري با توجه به شرايط آب و هوايي انجام خواهد شد.

 

    شرکت ملي نفت ايران 

300ميليارد تومان اعتبار براي پروژه هاي عام المنفعه خوزستان

مديريت نظارت بر طرح هاي عمران مناطق نفت خيز شرکت ملي نفت ايران از ابتداي سال 98 تاکنون، 329 پروژه عام المنفعه استان خوزستان را با تخصيص اعتباري حدود 300 ميليارد تومان تکميل کرده است. مديريت نظارت بر طرح هاي عمران مناطق نفت خيز که متولي اجراي پروژه هاي مسئوليت اجتماعي شرکت ملي نفت ايران است، در واکنش به اظهارات جهانشاه ارزاني بيرگاني، مديرکل امورمالياتي استان خوزستان که مدعي شده «وزارت نفت ازمهرماه پارسال تاکنون يک ريال درحوزه مسئوليت هاي اجتماعي هزينه نکرده است»، اعلام کرد: مديريت نظارت بر طرح هاي عمران مناطق نفت خيز دربازه زماني مورد اشاره مديرکل امورمالياتي استان خوزستان288پروژه عام المنفعه را با تخصيص 254 ميليارد تومان اعتبار دراستان خوزستان تکميل کرده است. برمبناي اعلام مديريت نظارت بر طرح هاي عمران مناطق نفت خيز، اين مديريت درسال 98درمجموع 238پروژه عام المنفعه استان خوزستان را با تخصيص 274 ميليارد تومان اعتبار تکميل کرده است. از ابتداي سال 99 تاکنون نيزدراين استان، 91پروژه با اعتباري بالغ بر24ميليارد تومان از سوي اين مديريت تکميل و اجرايي شده است.  به اين ترتيب ازابتداي سال 98 تاکنون، هزينه کرد مديريت نظارت بر طرح هاي عمران مناطق نفت خيزدرپروژه هاي عام المنفعه استان خوزستان بالغ بر 298ميليارد تومان بوده که ازاين ميان، 254ميليارد تومان اعتبار دربازه زماني مورد اشاره درخبر يادشده، يعني از ابتداي مهرماه سال 98 تاکنون تخصيص يافته است. ارقام ذکرشده، جدا از اعتبارهايي است که شرکت هاي نفتي مستقردر استان خوزستان به اجراي طرح هاي مسئوليت هاي اجتماعي اختصاص مي دهند.

 

     پالايشگاه تهران

انجام تعميرات دوره اي توربين هاي گازي

تعميرات دوره اي توربين هاي گازي نيروگاه شماره 3 پالايشگاه نفت تهران با تکيه بر دانش و توان داخلي تعميرات دوره اي و تأمين قطعات ساخت داخل با بالاترين کيفيت انجام شد. عبدالکريم رضايي، رئيس نيروگاه شماره 3شرکت پالايش نفت تهران وعضو کميته راهبري مديريت دانش اين پالايشگاه گفت: تعمير نازل مرحله اول توربين گازي، بک آپ گيري ازنرم افزار توربين هاي گازي موجود، تعميرسويلرهاي مسيرسوخت گازتوربين گازي، تعمير وساخت شيرهاي فشاربالاي گاز ورودي به توربين گازي همچنين ساخت وتأمين فيلترهاي مسيرهوا و روغن ازتوليدکنندگان داخلي، ازجمله اقدام هاي انجام شده در فرايند تعمير اين توربين هاي گازي بوده است. وي تاکيد کرد: مجموعه اين اقدام ها درمدت زمان 12روز با تکيه بر توان داخلي ورعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي مرتبط با کوويد -19 انجام شده است. رضايي با بيان اين که توربين هاي گازي ازجمله تجهيزات با فناوري بالا در صنايع پالايشي به شمار مي آيد ودربيشترشرکت هاي مشابه به دليل هزينه بالاي تعميرات، برون سپاري مي شود، تصريح کرد: خوشبختانه، دانش تعمير ونگهداري اين نوع تجهيزات دراين مجتمع پالايشي نهادينه شده است. عضو کميته راهبري مديريت دانش شرکت پالايش نفت تهران استفاده از تجربه ، دانش و تخصص کارکنان شرکت را نقطه عطف تعمير اين تجهيزات مهم برشمرد و گفت: جاي افتخار و سربلندي دارد که با تکيه بر تجربيات، دانش و تخصص کارکنان شرکت و تأمين به موقع قطعات از سازندگان داخلي، انجام تعميرات اساسي توربين هاي گازي ياد شده ضمن پايداري در توليد، بي اثر کردن تحريم ها، سبب ايجاد صرفه جويي بالا براي شرکت پالايش نفت تهران و جلوگيري از تحميل هزينه هاي چند ده ميلياردي به آن شده است. رئيس نيروگاه شماره 3شرکت پالايش نفت تهران افزود: نيروگاه شماره 3 با ظرفيت عملياتي مازاد بر توليد، براي توسعه طرح هاي آتي و کنوني مي تواند پشتوانه قابل اطميناني براي پالايشگاه تهران باشد. وي با اشاره به اهميت توربين هاي گازي به عنوان يکي ازتجهيزات با ارزش پالاشگاه نفت تهران، بر بازديد روزانه و انجام تعميرات اساسي به موقع آن تاکيد کرد.

وي اظهار کرد: توربين هاي گازي افزون بر توان بالاي توليد برق، همسو با الزامات زيست محيطي ISO-14001 عمل مي کنند، به گونه اي که گازهاي حاصل از فضاي احتراق آن پس از به حرکت درآوردن توربين و توليد برق درچرخه استفاده بازيافت حرارتي ديگ هاي بخار براي توليد بخار قرار مي گيرد.

 

    مرکز توسعه مديريت صنعت نفت

برگزاري آزمون ارزيابي صلاحيت حرفه اي برگزاري مناقصات

آزمون اينترنتي برخط(آنلاين) صدورگواهينامه صلاحيت حرفه اي برگزاري مناقصات، 11مردادماه امسال برگزار مي شود. براساس ماده هشت دستورعمل «صدورگواهينامه حرفه اي برگزاري مناقصات» همه مخاطبان بايد در آزمون دانشي مرتبط شرکت کنند، از اين روبا توجه به شرايط ويژه شيوع ويروس کرونا و به منظورصرفه جويي در زمان وهزينه هاي مترتب، آزمون صدور گواهينامه صلاحيت حرفه اي برگزاري مناقصات به صورت اينترنتي، برخط وتنها يک بار برگزار مي شود.

بنابراعلام مرکز توسعه مديريت صنعت نفت، هفتم مردادماه به عنوان زمان پيش ثبت نام آزمون مبتني بردرج اطلاعات و مشخصات فردي تعيين شده و نشاني الکترونيکي براي شرکت درآزمون، http: //cipmd.webazma.ir است.  اين آزمون ساعت 11: 00 يازدهم مردادماه برگزارمي شود وشماره تماس 22706828 و2276529 (داخلي 164) نيز براي ارائه اطلاعات بيشتر معرفي شده است.  مرکز توسعه مديريت صنعت نفت در اين زمينه، تاکنون 30 دوره دو روزه آموزشي براي بيش از دو هزار و 228 نفر در تهران و 13 شهر ديگر برگزار کرده است. متقاضياني که دراين دوره آموزشي شرکت داشته اند مي توانند با شماره شناسايي و شماره ملي خود در آزمون شرکت کنند. بيژن زنگنه، وزيرنفت 12 ارديبهشت ماه پارسال در ابلاغيه اي بر لزوم توان افزايي کارشناسان ومديران صنعت نفت درحوزه برگزاري مناقصات وصدور گواهي صلاحيت حرفه اي براي اعضاي کميسيون ها و کميته هاي مرتبط با اين حوزه تاکيد کرد.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

حفر بيش از 6 هزار متر چاه نفت و گاز

رئيس اداره عمليات ويژه شرکت ملي حفاري ايران از انجام 6 هزار و 135مترحفاري جهت دار درمناطق نفت خيز خشکي و دريايي کشور از سوي اين شرکت در چهار ماه نخست امسال خبر داد. قربانعلي کاظمي گفت: اين ميزان حفاري روي 17 حلقه چاه به تفکيک دو حلقه افقي، هشت حلقه جهت دار، دو حلقه عبور از مانده حفاري و پنج چاه عمودي با موتور درون چاهي محقق شده است.

وي افزود: انجام دو عمليات مغزه گيري با بازيافت 373 متر مغزه و يک عمليات کنارگذر با ابزار ويپ استاک، بخش ديگري ازفعاليت اين واحد تخصصي زيرمجموعه مديريت خدمات ويژه شرکت به شمار مي آيد. کاظمي بااشاره به شاخص هاي عملکردي مهم دراداره عمليات ويژه شرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: افزايش سهم بازارحفاري جهت دار به نحوي که ميزان سهم از35به 42درصدافزايش يافته وپيگيري مستمر ساخت قطعات وتجهيزات ازجمله قطعات کاربردي ابزار مغزه گيري، از موارد مهم و تاثيرگذار دربازه زماني ياد شده است. رئيس اداره عمليات ويژه شرکت ملي حفاري ايران اظهارکرد: نگاه خاص به روش هاي نوين، کنترل هزينه ازجمله شيوه مهندسي هزينه خدمات تمام شده حفاري جهت دار، مغزه گيري وکنارگذر ازموارد با اهميتي است که تعريف و پيگيري مي شود. وي گفت: اين اداره هم اکنون ارائه خدمات مورد نياز پروژه هاي کليد در دست EPC و EPD از جمله پروژه هاي 20+10 حلقه چاه در ميدان نفتي آزادگان جنوبي، نفت شهر، دارخوين و هشت حلقه چاه اکتشافي در مناطق مختلف را در دست اجرا دارد.

به گفته رئيس اداره عمليات ويژه شرکت ملي حفاري ايران، اين اداره هم اکنون به شرکت هاي ملي مناطق نفت خيزجنوب، نفت فلات قاره ايران، نفت مناطق مرکزي و ديگر شرکت هاي متقاضي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران، همچنين شرکت هاي بخش خصوصي ارائه خدمات دارد.

همکاري با 30 مرکز آموزشي

شرکت ملي حفاري ايران با بيش از 30مرکز آموزشي، علمي، پژوهشي و تحقيقاتي در کشور همکاري مي کند.مهدي عرشيان، مديرپژوهش، فناوري ومهندسي ساخت اين شرکت گفت: دانشگاه تهران، صنعتي شريف، صنعتي امير کبير، شهيد چمران اهواز، صنعت نفت، دانشگاه شيراز، شهيدبهشتي، صنعتي اصفهان، آزاد، پيام نور، سمنان و شاهرود ازجمله مراکز آموزشي وتحقيقاتي هستند که شرکت ملي حفاري ايران با آنها همکاري مي کند. وي بابيان اين که اين همکاري ها درقالب قرارداد وتفاهم نامه در زمينه هاي ساخت قطعات وتجهيزات پرکاربرد، طراحي وتهيه نرم افزارهاي تخصصي و طرح هاي پژوهشي دنبال مي شود، اظهارکرد: پژوهشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهي، پارک هاي علم و فناوري و مجموعه هايي مانند بنياد علمي نخبگان خوزستان از ديگر مراکزي به شمار مي آيند که شرکت ملي حفاري ايران با آنها همکاري و هم افزايي دارد. عرشيان گفت: يکي از وظايف اين مديريت ارتباط با مراکز علمي و دانشگاه ها است وهرسال دست کم به امضاي پنج پروژه مي انجامد که اکنون بزرگ ترين پروژه پژوهشي با دانشگاه صنعت نفت باموضوع طراحي نرم افزارجامع طراحي و ساخت چاه است که در دست اجرا قرار دارد. مدير پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت شرکت ملي حفاري ايران افزود: امسال نيز دو پروژه پژوهشي نهايي شده که يکي مربوط به تدوين دانش فني طراحي و ساخت ابزار برش لوله هاي جداري چاه و ديگري طراحي و ساخت تجهيز اسکن و بازرسي لوله مغزي سيار حين عمليات است. وي درباره استفاده از ايده ها و طرح هاي نوآورانه ارائه شده از سوي کارکنان شرکت ملي حفاري ايران نيز اظهار کرد: پارسال تعداد قابل توجهي طرح و ايده نو از طرف کارکنان بخش هاي مختلف عملياتي، پشتيباني و ستادي شرکت پيشنهاد شد که مورد بررسي کارشناسي قرار گرفت.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

سهم 80 درصدي توليدات ملي در تأمين کالا

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ازتأمين 80 درصدي کالا و مواد مصرفي اين شرکت ازمحل توليدات ملي خبرداد و گفت: 25درصد اقلام مصرفي اين شرکت از استان خورستان تأمين مي شود. احمدمحمدي افزود: تنها 5درصد اقلام مورد نيازشرکت ازمحل خريد مستقيم خارجي تأمين مي شود که به معناي گامي بلند درخوداتکايي صنعت نفت ايران است. وي استارتاپ ها وشرکت هاي دانش بنيان را اعضاي جديد خانواده صنعت نفت خواند و افزود: با تلاش و تعامل سازنده توانسته ايم کالاها و تجهيزات کليدي و پيشرفته صنعت نفت همچون پمپ هاي درون چاهي، مته و کالاي حفاري، برخي از کالاي ماشين آلات دوار، ابزار دقيق و مواد شيميايي را که پيش تر از منابع خارجي تأمين مي شد، بومي سازي کنيم.

محمدي اظهارکرد: اين دستاورد ملي ازطريق تقويت واصالت بخشيدن به پژوهش و تسهيم دانش فني وعملياتي بااستارتاپ ها وشرکت هاي دانش بنيان ايراني به دست آمده است.

محمدي ادامه داد: همسو با سياست گذاري هاي انجام شده درسطح کلان کشور براي برون رفت از شرايط تحريمي، بر سه محور استمرار توليد ايمن و پايدار، اجراي طرح هاي توسعه اي اولويت دار براي ايجاد ظرفيت افزايش توليد در زمان برگشت به توليد حداکثري و حداکثرسازي ساخت داخل با تقويت بخش خصوصي ايراني شامل پيمانکاران، سازندگان و شرکت هاي دانش بنيان و استارت آپي، متمرکز شده ايم.

وي يادآور شد: باوجود مشکلات اقتصادي و شرايط سخت کرونايي، با تلاش شبانه روزي همکاران ما در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و مشارکت بخش خصوصي توانمند ايراني، کوچک ترين خدشه اي در جريان انرژي کشور به وجود نيامده است.

قدرداني آبفاي خوزستان از مساعدت نفت

شرکت آبفاي استان خوزستان ازکمک هاي مؤثر صنعت نفت به طرح هاي آبرساني روستايي و طرح هاي فاضلاب اين استان قدرداني کرد.

احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب درديدار با مديرعامل شرکت آبفاي استان خوزستان با تاکيد بر استمرار کمک هاي صنعت نفت به طرح هاي آبرساني روستايي در مناطق اطراف تأسيسات نفتي براي ارتقاي سطح معيشت جوامع محلي همجوارگفت: اعطاي کمک مالي به پروژه هاي مرتبط با فاضلاب نيزبا هدف بهبود شرايط محيط زيستي شهرهاي واقع در حوزه عملياتي اين شرکت و از محل بودجه عمراني مناطق نفت خيز در قالب مسئوليت هاي اجتماعي پيگيري مي شود. وي افزود: تشکيل کارگروهي براي بررسي وامکان سنجي تأمين آب شرب با کيفيت از خطوط لوله شرکت آبفاي خوزستان، براي تأسيسات و اماکن شرکتي مناطق نفت خيز جنوب نيز بايد در دستور کار قرار گيرد. صادق حقيقي پور، مديرعامل شرکت آبفاي استان خوزستان نيز با قدرداني ازکمک هاي مؤثرصنعت نفت به طرح هاي آبرساني روستايي اين استان، همچنين اجراي پروژه هاي فاضلاب به ويژه درمناطق حاشيه اي کلانشهر اهواز اظهار کرد: تعاملات في مابين مي تواند تأثيري چشمگير بر سرعت و کيفيت خدمت رساني به مردم استان خوزستان داشته باشد.

وي همچنين از آمادگي شرکت آبفاي خوزستان براي تأمين آب مورد نياز صنعت نفت در اين استان خبر داد.

حمايت از خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت‎خيزجنوب براستمرارمشارکت و حمايت اين شرکت از خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد و طرح هاي احسان و نيکوکاري اين نهاد تأکيد کرد. احمد محمدي در ديدار با مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان خوزستان گفت: بادر پيش گرفتن سياست توانمندسازي وآموزش خانواده هاي کم بضاعت، اميدواريم هرسال از تعداد خانواده هاي تحت پوشش اين کميته کاسته شود.

مرتضي موصلي، مديرکل کميته امداد استان خوزستان نيز در اين ديدار گزارشي درباره طرح هاي کميته امداد براي توانمندسازي خانواده هاي تحت پوشش در مناطق مختلف استان خوزستان ارائه کرد.

وي همچنين از مديريت وکارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب و خانواده بزرگ صنعت نفت به منظورکمک هاي مؤثر و مستمر به افراد زير پوشش قدرداني کرد.