ضرورت توجه جدي به کرونا در پمپ بنزين ها

کمین کرونا در جایگاه های سوخت

کرونا ويروس ياهمان کوويد 19، اوايل اسفندماه گذشته وارد کشورمان شد؛ ويروسي خطرناک ومرگبار که سفرطول ودرازخود رااز «ووهان»چين درقاره زرد آغازکرد وبا گذر از ديوار بلند وطولاني اين کشور،  به صورتي گسترده و شتاب گونه به همه جا سرک کشيد و تقريبا همه کشورهاي دنيا را با خود درگير کرد.  اين ويروس موذي وبدشگون، هم درهوامنتشرمي شود وهم روي سطوح يا هرجاي ديگرکه فکرش را بکنيد، جاخوش مي کند؛ به نحوي که انسان را در معرض خطرمرگ قرار مي دهد.  کروناي خطرناک وکشنده،  باحمله به سيستم تنفسي انسان،  علاوه بر ايجاد خطر مرگ براي فرد مبتلا، اين قابليت راهم دارد که وي را به فردي ناقل بدل سازد و جان ديگر انسان ها را هم به خطربيندازد.  آبريزش بيني، عطسه، سرفه، تب بالاو از دست دادن حواس بويايي وچشايي،  نشانه هايي هستند که فرد بامشاهده آنها حتما بايد تحت مداوا قرار گيرد تا از مرگ احتمالي و سرايت آن ديگران جلوگيري کند.  باجدي ترشدن خطراين ويروس، پروتکل هاي بهداشتي همچون رعايت فاصله اجتماعي، استفاده ازماسک ودستکش، تعطيلي مراکز آموزشي (دانشگاه ومدارس) و بسياري ازصنوف ومراکز تجاري، ازسوي وزارت بهداشت جهاني تعريف وبه دستگاه هاي بهداشت ودرمان کشورهاي مختلف دنيا ابلاغ شد.  درکشور ما نيزاين پروتکل ها باتوجه به نوع فعاليت افراد (اجتماعي– اقتصادي) تدوين و به بخش هاي مختلف از جمله مجاري عرضه سوخت ابلاغ شد.  اين گزارش نگاه اجمالي دارد به جايگاه هاي عرضه سوخت وچگونگي مقابله براي جلوگيري ازشيوع کوويد19ياهمان کروناويروس دراين مراکز پر تردد.

جايگاه هاي عرضه سوخت يا همان پمپ بنزين ها،  ازجمله مراکزي هستند که باتوجه به فعاليت 24 ساعته،  شمارزيادي ازمردم براي سوخت گيري وسايل نقليه خود به آنها مراجعه مي کنند.

روزانه افراد زيادي براي سوخت گيري خودروهاي خود به اين مراکز مراجعه مي کنند وبراي سوخت گيري خودروهاي خود نازل هاي بنزين را دست مي گيرند؛عملي که پيش از کرونا و شيوع آن،  امر عادي بود اما امروزاين ضرورت ايجاد شده است که با چارچوبي خاص انجام شود.

پرداخت بهاي سوخت ودريافت آن ازسوي اپراتورهاي جايگاه نيز موضوعي ديگراست؛ مجموعه اين مواردموجب شده است تا توجه متوليان و مسئولان اين بخش به چنين مکان هايي،  بيشتر شود و از اين ناحيه آسيب کمتري متوجه مردم باشد چرا که درصورت کم توجهي يا بي توجهي، مي توانند منشائي باشند براي شيوع گسترده وفراگير ويروس مرگباري چون کرونا.

تعداد اين جايگاه هاي عرضه درسراسرکشور، نزديک به 6هزارمورد است وبا توجه به ميليون ها ليترفرآورده نفتي (بنزين،  نفت گاز) که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به منظورتوزيع دراختيارآنها قرارمي دهد،  طي شبانه روز بايد پاسخ گوي هزاران دستگاه خودرويي باشند که در اين مراکز سوخت گيري مي کنند.

بنابر آمارهاي رسمي، تاکنون بيش از22ميليون قطعه کارت سوخت هو شمند براي صاحبان وسايل نقليه اعم ازخودرو وموتورسيکلت صادر و مشخصات آنها درسامانه اي به همين نام(هوشمند) ثبت شده است.

ثبت اين تعداد کارت سوخت درسامانه هوشمند مي تواند به معنا باشد که 22 ميليون وسيله نقليه براي سوخت گيري به جايگاه هاي عرضه سوخت مراجعه مي کنند واين يعني 22 ميليون بارسوخت گيري به وسيله 22 ميليون نفر. 

با اين که براي هر بخش پروتکل ياشيوه نامه خاصي براي مقابله با کرونا ويروس تدوين وارائه شده است، امابه نظر مي آيد جايگاه هاي عرضه سوخت،  هنوز مي توانند کانوني براي شيوع گسترده اين ويروس به شمار آيند؛ به اين دليل که هنوزشماري ازمراجعان که هريک مي توانند ناقل تلقي شوند،  هنگام مراجعه به جايگاه و انجام سوختگيري خودروي خود،  استفاده ازماسک ودستکش راکه از ابتدايي ترين والبته ازمهم ترين راهکارهاي جلوگيري از شيوع بيماري کروناست،  رعايت نمي کنند.

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به عنوان تامين کننده مواد سوختي، به دليل خصوصي بودن مجاري عرضه سوخت، دراين زمينه نمي تواند نقش آفريني زيادي داشته باشد وهمين شايد بستري است براي بي توجهي برخي جايگاه داران و کارکنان آنها در رعايت مسائل بهداشتي.  درابتداي شيوع کرونا ويروس، ترس ها، نگراني ها و پروتکل هاي تدوين و ابلاغ شده درسطوح مختلف جامعه موجب شد که مساله اين ويروس منحوس وتبعات خطرناک آن که مرگ انسان ها را رقم مي زند، تا حد زيادي جدي گرفته شود، اما با گذشت زمان، توجه مردم  به دستورعمل ها يا همان پروتکل ها تا حدود زيادي رنگ باخت تا آنجا که آنطورکه بايد و شاهد رعايت نکات بهداشتي درسطوح مختلف کاري ازجمله جايگاه هاي سوخت نيستيم.  گشت و گذاري درسطح شهري همچون تهران که جايگاه هاي متعددي درآن به عرضه سوخت مشغولند، نشان مي هد درشماري ازجايگاه ها، نه از ماسک ودستکش خبري هست و نه از اپراتورهايي که خود سوخت گيري را انجام  دهند.   مردم براي سوخت گيري خودروي خود، نازل ها را به دست مي گيرند در حالي که پروتکل هاي ستاد ملي مبارزه به کرونا چنين چيزي را نمي گويد و بر انجام اين مهم به وسيله اپراتورهاي جايگاه هاي سوخت تاکيد دارد.

به احتمال قريب به يقين، چنين وضعي برديگر نقاط کشورنيزحاکم است و اين يعني کشيدن خط بطلان بربند بند پروتکل هاي ابلاغي،  ادامه شيوع گسترده کرونا و زنگ خطري جدي درافزايش مرگ و ميرها.

شايدعلت اين باشد که ازسوي نهادهاي بهداشتي وشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران،  تنها به يک ابلاغيه با اين محتوا که همه جايگاه هاي عرضه سوخت، موظف به تجهيزموادضدعفوني ودستکش هاي يکبار مصرف هستند، بسنده شده است وهيچ نهادي خودراموظف به نظارت از حيث ضرورت رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي را دراين مراکزپرتردد و بعضا خطرناک  نکرده است. البته تامين اقلام بهداشتي براي کارکنان جايگاه هاي عرضه سوخت وتوجه صاحب جايگاه به اين موضوع نيز مقوله ديگري است که به نظرمي آيد دراين بخش نيزنظارت جدي از سوي مسئولان ذيربط به عمل نمي آيد؛ شايدبه اين دليل که مجاري عرضه سوخت در دايره عملياتي بخش خصوصي است.  فاطمه کاهي، سخنگوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي مي گويد:همه جايگاه هاي عرضه سوخت موظف شده اندکه تجهيزات بهداشتي را دراختيار مراجعه کنندگان قراردهند وجايگاه هانيزضدعفوني شوند.  وي همچنين برهمکاري اپراتورهاي مجاري عرضه سوخت واين که هيچ هزينه اي نبايد بابت ارائه خدمات بهداشتي ازمراجعان دريافت شود، تاکيد دارد.

البته کاهي اين را هم گفته است که قرارنيست شرکت  ملي پخش مواد ضد عفوني را در اختيار جايگاه ها قراردهد وجايگاه ها در اين زمينه بايد  با سازمان هاي بهداشت استان خود مذاکره کنند.  کرونا با ورودش به کشورمان، باوجود تمهيدات حوزه بهداشت ودرمان کشور و سخت کوشي هاي بي امان پزشکان وپرستاران ودريک عبارت مدافعان سلامت، تبعات بسيارناگواري را همچون مرگ رقم زد.

گسترش روزافزون شيوع اين ويروس منحوس درکشورمان موجب شده است جان بسياري ازانسان ها به خطربيفتد و متاسفانه هر روز شماري از آنها جان به جان آفرين تسليم مي کنند. 

شايد وقت آن رسيده است که مسئولان نگاه سخت گيرانه تري به موضوع کرونا به ويژه درمراکز پرترددي همچون جايگاه هاي سوخت داشته باشند. شايد لازم باشدازيک سو شيوه نامه هاي بهداشتي دوباره نويسي شوند وازسويي ديگر توجه مردم به اين موضوع بيشترشود. البته اين راهم بايددرنظر داشت که وقتي به مردم گفته مي شود ازترددها وسفرهاي غير ضروربپرهيزند ودرخانه هاي خودبمانند، براي توجه وعمل به اين توصيه مهم،  حتما سازکاري نظرگرفته شود.

شرايط امروزجامعه باوجود اين ويروس مرگبارکه ايران وديگرجوامع بشري را درگيرخود کرده، به گونه اي است که افزون بربخشي نگري، بايد ملي نگرهم بود. به اين معنا که دراين مسيربايد ورا و فراي چارچوب هاي مسئوليتي عمل شود تاجامعه نيزبه درجه بالاتري ازايمني دست يابد وهر روز شاهد از دست رفتن عزيزانمان نباشيم.