اگر بخواهيم به فعاليت هاي انجام شده در سه ماه اخير سال بپردازيم، با مرور گزارش عملکرد بفرماييد در اين مقطع چه دستاوردهايي حاصل شده است؟

خوشبختانه به همت كاركنان شركت توانستيم توليد را به ميزان 101 درصد برنامه محقق سازيم. علاوه بر آن، 9 وضع معيوب از خط زيرزميني 36 اينچ اصلي انتقال نفت تعويض شد و خط جديد 6 اينچ خروجي مايعات ايستگاه تقويت فشار گاز مارون 3 احداث شد.18670 موضع، در مجموع 579639 دسي متر مربع سطح خطوط لوله و تاسيسات ارزيابي و با روش آزمون امواج فراصوت مورد ضخامت سنجي قرارگرفت كه با انجام اين مهم، مواضع پرريسك شناسايي و جهت اقدام سريع به تيم هاي عملياتي مربوطه ارجاع شد. خوشبختانه موفق شديم تعميرات اساسي ايستگاه تقويت فشار گاز آسماري مجتمع صنعتي شماره 3 را تنها در 15 روز كاري انجام دهيم كه از نظر ايمني و محيط زيست از اهميت بسزايي براي مناطق مجاور و فرايند توليد برخوردار است و برنامه ريزي لازم به منظور برگزاري جلسات و اجراي دوره هاي آموزشي موردنياز کارکنان به صورت غيرحضوري صورت گرفته است.

پروژه هاي اولويت دار شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون شامل چه بخش هايي است و چه فعاليتي در اين باره در حال انجام است؟

پروژه هاي اولويت دار شركت در دو بخش تعريف مي شود که شامل پروژه هاي نگهداشت توان توليد و کيفيت محصول و پروژه هاي مرتبط با الزامات زيست محيطي و افزايش ضريب ايمني تاسيسات و خطوط لوله انتقال است که بخش اول در قالب طرح 28 مخزن مناطق نفت خيز جنوب براي بسته هاي تعريف شده، توسعه مخازن تحت اختيار شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون را شامل مي شود و در بخش دوم پروژه هاي مرتبط با جمع آوري بخشي از گازهاي ارسالي به مشعل توسط بخش خصوصي در حال انجام است. انجام تعميرات اساسي خطوط لوله و تاسيسات را نيز در دستور كار داريم که طبق برنامه انجام مي شود.

  مسئوليت اجتماعي همواره از اولويت هاي وزارت نفت به ويژه در سال هاي اخير بوده است. در اين راستا شاهد چه رويکرد و عملکردي از سوي شرکت تحت مديريت شما هستيم؟

 عمل به مسووليت هاي اجتماعي همواره در دستور کار بوده است و شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون افتخار دارد که طي سال هاي گذشته 15 باب مدرسه احداث و 19 باب مدرسه را بهسازي، 32 مسجد و حسينيه را مرمت و بازسازي کرده است، افزون بر آن علاوه بر اختصاص 6 دستگاه تانکر براي توزيع 200 هزار ليتر آب آشاميدني در روز، مبلغ 6 ميليارد تومان نيز به طرح آبرساني به روستاهاي بخش غيزانيه کمک کرده است. تهيه و توزيع بيش از 750 بسته نوشت افزاري و تعداد زيادي ملزومات ورزشي ميان دانش آموزان و ورزشکاران ساکن روستاها در حوزه عملياتي شرکت، اختصاص سه کاروان مواد غذايي، پوشاک و... به مناطق در معرض سيلاب اوايل سال 98 استان به ارزش پنج ميليارد و 500 ميليون ريال، از ديگر اقدام هاي صورت گرفته در اين زمينه به شمار مي رود. تامين چهار دستگاه ميني بوس براي جابه جايي دانش آموزان مدارس روستاي شهرستان رامشير در سال گذشته، اعزام تيم هاي پزشکي به مناطق کم برخوردار روستايي با همکاري بهداشت و درمان صنعت نفت، بخش ديگري از خدمات شرکت است. همچنين سال گذشته تهيه و توزيع 11 هزار نهال به مناسبت روزهاي پاک و درختکاري به بخشداري غيزانيه جهت غرس در روستاهاي همجوار با تاسيسات تحويل شد.

از ابتداي شيوع بيماري منحوس کرونا در استان خوزستان و کشور نيز اين شرکت بيش از 1000 ليتر مواد ضدعفوني و 3000 بسته کمک معيشتي در قالب طرح کمک مومنانه مقام معظم رهبري به ساکنين اهالي کم برخوردار توزيع کرده است. البته اين بخش کوچکي از اقدام هاي اين شرکت به ساکنين پيراموني تاسيسات است که به آنها اشاره کردم و تاکيد مي کنم که در آينده نيز تداوم خواهد داشت و افزون بر راهبري توليدي که وظيفه ذاتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون است، خدمات رساني به ساکنين همجوار تاسيسات را نيز از افتخارات خود مي دانيم.

سال هاي اخير اخبار خوشي از اقدام هاي زيست محيطي در شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون منتشر شده است. چه پروژه هايي با چه سرمايه گذاري در اين راستا تعريف و اجرا شده يا در مرحله اجرا قرار دارد؟

در سال 98، بيش از 11 هزار اصله نهال را براي تقويت كمربند سبز و جلوگيري از نفوذ ريزگردها تامين كرديم و علاوه بر تزريق 99 درصد پساب هاي نمكزدايي به چاه هاي دفعي، با راه اندازي فاز نخست طرح شيرين سازي گاز هاي ترش آسماري، حدود 12 ميليون فوت مكعب گاز ترش پرفشار را به جاي مشعل، به مدار توليد بازگردانديم.

استفاده از دستگاه هاي فراورش(MOT) و تفكيك گر(MOS) سيار اقدامي بسيار موثر در حفاظت از زيست بوم پيراموني است؛ به طوري كه از آغاز سال 98 تا كنون بيش از 230 هزار بشكه نفت خام را با استفاده از اين دو دستگاه استحصال كرديم ضمن اينكه براي نخستين بار در مناطق نفتخيز جنوب، يك تفكيك كننده نفت و گاز را در مجتمع صنعتي شماره 3 مارون مستقركرديم كه با تكميل و راه اندازي آن، هر ميزان نفتي راكه بر اساس شرايط عملياتي به سمت گودال سوخت جريان مي يافت، بازيابي و به مدار توليد باز خواهيم گرداند.

با توجه به نزديك شدن جاده هاي مواصلاتي به يكي از مشعل هاي بلند شركت در مجتمع صنعتي شماره 4 مارون، يك مشعل جديد انگشتي را طراحي كرده و ساختيم و با جابه جايي محل استقرار آن، ريسك موجود براي مردم و خودروهاي عبوري را به صفر رسانديم كه دستاورد مهم ديگري در حوزه محيط زيست و ايمني است. واگذاري لجن هاي نفتي شرکت به شرکت هاي بازيافت کننده، اجراي طرح يکپارچه مديريت پسماند، تعامل با آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست به منظور طرح خود اظهاري پايش آلاينده هاي محيط زيستي شامل آب، خاک، هوا و صوت، استقرار تجهيزات مبارزه با آلودگي نفتي رودخانه در مجاورت رودخانه جراحي با هدف واکنش در شرايط اضطراري و مقابله با آلودگي نفتي احتمالي و ايجاد فضاي سبز به ميزان 32/2 هکتار نيز از اقداماتي است كه با هدف صيانت از محيط زيست طي سال 98 تا كنون صورت گرفته است.

 با توجه به شرايط ايجاد شده ناشي از ويروس کرونا با درنظرگرفتن گستره فعاليت اين شرکت چه تمهيداتي لحاظ شده است که حفظ سلامت کارکنان و متوقف نشدن فعاليت ها توامان با هم انجام شود؟

در راستاي اجراي دستورعمل هاي ستاد مرکزي پيشگيري و مقابله با ويروس کوويد-19 در صنعت نفت، براي تمامي کارکنان تحت پوشش خود اقدامات اثربخشي انجام شده است، پس از شيوع اين بيماري در کشور يک ستاد مرکزي مقابله با بيماري کرونا در اين شرکت براي تدوين راهبرد، اجراي دستورعمل ها و اتخاذ تصميمات لازم تشکيل شد. فاصله گذاري اجتماعي، غربالگري مراقبت و بازتواني، مراقبت از گروه هاي آسيب پذير، تأمين و ارتقاي سطح ايمني و بهداشت کارکنان و محيط کار، بهداشت و حفاظت فردي، بهداشت ابزار و تجهيزات، بهداشت ساختمان ها، و آموزش بهداشت و روش هاي آموزشي مناسب را مي توان از مهمترين محورهايي برشمرد كه در ستاد مذكور به صورت هفتگي پيگيري و پايش مي شوند.

 در بعد نيروي انساني در سال جاري چه برنامه ريزي داريد و با توجه به اينکه مشعل نشريه کارکنان صنعت نفت است، چه نويدي براي آنان داريد؟

برنامه ريزي براي ارتقاي سطح خدمات رساني به منابع انساني، از رويکردهاي اساسي اين شرکت براي صيانت از اين سرمايه ارزشمند است، به کارگيري رويکرد تحول ديجيتال در تمامي فرايندهاي مديريت منابع انساني مي تواند ما را در انجام اين مهم ياري رسانده و به تبع آن روزآمدترين خدمات را به کارکنان شرکت ارائه دهيم که از نظر زمان و هزينه نيز مقرون به صرفه خواهد بود.

تکميل پروژه مهندسي مجدد فرايندهاي مديريت منابع انساني افزون بر تهيه و تدوين منشور منابع انساني شامل چشم اندازها، ماموريت ها/ راهبردها و اهداف کلان و خرد اين حوزه نيز دو برنامه مهم ديگر در حوزه مديريت منابع انساني است.

دريافت نشان برنزين جايزه 34000 تعالي مديريت انساني از سوي دانشگاه تهران را مي توان به عنوان يک دستاورد خوب در اين حوزه برشمرد و اقداماتي چون مهندسي مجدد فرايندهاي مديريت منابع انساني به منظور تدوين سامانه يکپارچه مديريت فرايندها، تامين شرايط بيمه تکميلي درمان کارکنان غير رسمي، تخصيص وام هاي اضطراري به کارکنان واجدشرايط، پياده سازي طرح بزرگ تکريم ارباب رجوع، بروز رساني زيرساخت هاي آموزش کارکنان و طراحي سيستم گزارش دهي آنلاين و داشبورد فرايندهاي منابع انساني، از اهم اقدامات شرکت جهت بهينه سازي خدمات رساني به منبع انساني بود که همچنان تداوم دارد.

 اگر نکته ديگري داريد، بفرماييد؟

کار در گرماي طاقت فرساي بسيار سخت، روحيه جهادي و از خودگذشتگي مي خواهد و خوشبختانه همکاران ما در شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون بخوبي در راستاي کمک به انجام اهداف شرکت موفق عمل مي کنندو لازم است از تلاش همه اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان تشکر ويژه داشته باشم.