شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

ثبت حد نصاب تازه در زمان حفاري چاه ميدان منصوري

با پايان يافتن پيش از موعد عمليات حفاري چاه شماره119منصوري، يک حد نصاب تازه در زمان حفاري چاه هاي مناطق نفت خيز جنوب در ميدان منصوري ثبت شد. صادق فتح اللهي، مدير امور فني اين شرکت با بيان اينکه عمليات حفاري اين چاه در هفته سوم تيرماه امسال در مدت زمان 47 روز به پايان رسيد، افزود: اين زمان 20 روز زودتر از برنامه پيش بيني شده است و رکوردي جديد در زمان حفاري چاه هاي مناطق نفت خيز جنوب به شمار مي آيد. وي با اشاره به اينکه اين دستاورد در قالب الگوي جديد قراردادي مناطق نفت خيز جنوب در طرح نگهداشت و افزايش توليد (28 مخزن)حاصل شده است، اظهار کرد: مقارن با اين رويداد، عمليات حفاري چاه شماره 12 نرگسي نيز پس از108روز به پايان رسيد که اين مهم نشان دهنده پيشي گرفتن يک هفته اي از برنامه حفاري اين چاه است. فتح اللهي يادآورشد: توسعه ميدان منصوري، درحوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گازکارون با هدف حفاري 14حلقه چاه جديد و تعمير هفت حلقه چاه موجود از سوي شرکت اويک و طرح توسعه ميدان نرگسي نيز در حوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران، با هدف حفاري چهارحلقه چاه از سوي شرکت حفاري انرژي دانا در دست اجراست. مديرامورفني شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب افزود: تاکنون حفاري هفت حلقه چاه در بسته هاي منصوري، رامشير، نرگسي و کبود پايان يافته و 9حلقه چاه ديگر نيز در مراحل مختلف حفاري قراردارند. فتح اللهي تاکيد کرد: تجارب به دست آمده درجريان اجراي الگوي جديد قرار دادهاي EPD، اطلاعات به دست آمده ازحفاري هاي اخير در حوزه عمليات طرح 28 مخزن و تقويت گروه هاي مهندسي دربخش پيمانکاري، سبب سرعت يافتن اجراي اين طرح خواهد شد.

ضرورت بازطراحي نقشه راه اچ اس اي در صنعت نفت

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب بر لزوم بازطراحي نقشه راه اچ اس اي با توجه به اپيدمي ويروس کرونا در صنعت پرريسک نفت تاکيد کرد. احمد محمدي در پنجمين نشست شوراي مرکزي سلامت، ايمني و محيط زيست (سلام) با بيان اينکه فعاليت درصنعت نفت کاري پرريسک است، گفت: درمناطق عملياتي، باتوجه به وجود سيالات هيدرو کربوري قابل اشتعال و انفجار، فشار بالا و شرايط تأسيسات، همواره امکان بروز حوادث وجود دارد؛ از اين رو با شناسايي امکانات و همه ظرفيت هاي موجود، بويژه در شرايط کنوني که کرونا نيز شيوع گسترده اي پيدا کرده، لازم است نقشه راهي مشخص براي افزايش سطح توانمندي در حوزه اچ اس اي ترسيم شود. وي با اشاره به اهميت غربالگري وپيشگيري درمقابله با ويروس کرونا افزود: به منظورپيشگيري از شيوع بيشتراين بيماري وکنترل تعداد مبتلايان، رعايت دستورعمل هاي وزارت نفت وستادملي کرونابايد براي همه کارکنان الزامي وبا فرهنگ سازي وتشديدسختگيري ها براي جدي تر گرفتن اين بيماري از سوي کارکنان، تلاش شود. عضو شوراي سلام وزارت نفت اظهار کرد: حدود 70 درصد نيروهاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب را کارکنان غيررسمي تشکيل مي دهند که عمدتا درمناطق عملياتي فعاليت مي کنند، از اين رو ضرورت دارد درباره حمايت درماني ازآنها درشرايط اپيدمي ويروس کرونا، راهکاري قابل اجرا انديشيده شود.

 

   منطقه 5 عمليات انتقال گاز

288کيلومتر پيگراني هوشمند درخط سوم سراسري انتقال گاز

پيگراني هوشمند خط لوله سوم سراسري انتقال گاز به طول 288کيلومتر در 6مرحله و درمجموع به طول هزار و 440 کيلومتر در مقاطع کنگان – فراشبند و فراشبند – نورآباد انجام شد. پيمان خضرايي، سرپرست منطقه 5 عمليات انتقال گاز گفت: اين عمليات با هدف افزايش ايمني، پايداري و ضريب قابليت اطمينان انتقال گاز در خط سوم سراسري، با هماهنگي ميان ستاد و مناطق عملياتي انتقال گاز انجام شده است.

وي افزود: براساس دستورعمل هاي کنوني، سامانه مديريت هاي دارايي هاي فيزيکي درشرکت انتقال گاز، عمليات پيگراني هوشمند خط سوم سراسري را شناسايي کرده و پايش وضع خطوط سراسري و تدوين برنامه هاي تعمير ونگهداري کوتاه مدت و بلندمدت، با هدف بهينه سازي هزينه و کاهش ريسک ايمني انجام داده است. سرپرست منطقه 5 عمليات انتقال گاز تصريح کرد: اين عمليات با تلاش کارکنان و هماهنگي واحد معاونت عمليات خطوط لوله منطقه، واحد IOC و نظارت مستمر واحد اچ اس اي، در نهايت دقت و رعايت کامل نکات ايمني و شيوه نامه هاي بهداشتي وفاصله گذاري اجتماعي، درحوزه استحفاظي مرکز بهره برداري خطوط لوله فراشبند و نورآباد انجام شده است.

به گفته خضرايي، بخش نخست عمليات در محدوده کنگان – فراشبند، به صورت مشترک با همکاري منطقه 10 عمليات انتقال گاز انجام شد.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

بومي سازي قطعات اصلي 2 دستگاه پمپ گلايکول

مديرعامل شرکت بهره برداري زاگرس جنوبي از تعمير و بومي سازي قطعات اصلي دو دستگاه پمپ تزريق گلايکول دراين شرکت با15ميليارد صرفه جويي حاصل از اين عمليات خبر داد. حميد ايزدي بااشاره به دو دستگاه پمپ تزريق گلايکول پالايشگاه گاز فراشبند در منطقه عملياتي آغار و دالان گفت: اين پمپ ها به دليل خرابي وفرسودگي برخي قطعات ازچرخه توليد خارج شده بودندوپس از بومي سازي، بازسازي وتعميرازسوي کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي وبخش خصوصي، مورد استفاده قرارگرفته اند. وي با اشاره به نقش مهم و حياتي اين تجهيز در تداوم توليد گاز افزود: اين پمپ ها، تزريق وگردش گلايکول را به منظور رطوبت گيري و نم زدايي از گاز پالايشگاه گاز فراشبند انجام مي دهند. مديرعامل شرکت بهره برداري زاگرس جنوبي اظهار کرد: دمونتاژ، ساخت، بازسازي، تعميرات اساسي وآزمون همه قطعات مهم مانند ميل لنگ، شاتون ها، کراس هد، گژن پيچ ها و بوش، ياتاقان ها، همچنين برخي موارد اصلاحي وطراحي مانند سيستم چرخش روغن، تعمير و بازسازي کيسينگ و بالانس و مونتاژمجموعه، ازجمله اقدام هاي تعميري انجام شده روي يکي از پمپ هاست. ايزدي گفت: تعميرات پمپ دوم نيزشامل بازسازي، تعمير قطعات، بالانس، هم محورسازي و مونتاژ قطعات است که با موفقيت انجام شد.

بررسي راهبردهاي بهينه سازي مصرف انرژي

راهبردهاي بهينه سازي مصرف انرژي با هدف پايش وضعيت مصرف انرژي، بررسي پروژه هاي درحال اجرا و چشم انداز آينده مصرف انرژي درشرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، در نشست کميته راهبردي مديريت انرژي اين شرکت بررسي شد. دراين نشست حميد ايزدي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي برضرورت مديريت مصرف انرژي تاکيد و تصريح کرد: بايد با برنامه ريزي مدون و اجراي پروژه هاي مستمر، اقدام هاي اجرايي براي کاهش مصرف انرژي انجام شود. استقرار سامانه استاندارد مديريت انرژي، راه اندازي آزمايشگاه مديريت انرژي، راه اندازي سيستم مانيتورينگ کنتورهاي هوشمند انرژي، استفاده بهينه از بازيافت آب، راه اندازي سيستم کنترل و مانيتورينگ هوشمند موتورخانه درساختمان مرکزي ستاد، همچنين استفاده ازانرژي هاي تجديد پذير، اصلاح سيستم هاي روشنايي، نصب پنجره هاي دوجداره، ترويج فعاليت هاي آموزشي و راه اندازي سايت اطلاع رساني مديريت انرژي با هدف فرهنگ سازي و...ازجمله اقدام هايي است که شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي درحوزه بهينه سازي مصرف انرژي انجام داده است. استقرار و تغيير ويرايش سامانه استاندارد مديريت انرژي ايزو 50001 درستاد وهمه مناطق عملياتي، نصب پنجره هاي دوجداره، بهينه سازي و کاهش گازهاي ارسالي به مشعل و استفاده بهينه از انرژي آنها، همچنين مشاوره امکان سنجي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در مناطق عملياتي، مشاوره امکان سنجي نصب درايو روي الکتروموتورهاي بارز درمناطق عملياتي نيز ازجمله برنامه هاي دردست اقدام شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي است.

قدرداني به پاس عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي

اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس به پاس عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي، انجام اقدام هاي پيشگيرانه وصيانت ازمحيط زيست با اهداي لوح سپاس از شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي قدرداني کرد. اين اداره کل، همچنين به پاس ارائه برخي خدمات ازجمله توزيع اقلام بهداشتي ميان 300 نفرازمحيط بانان استان فارس باهدف پيشگيري از ابتلاي آنها به بيماري کروناازشرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي تجليل کرده است.

ازابتداي همه گيري ويروس کرونا در سطح کشور، شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي درسه مرحله حدود چهارهزارعدد ماسک، مايع ضدعفوني کننده و دستکش براي توزيع ميان 300 نفر ازمحيط بانان در اختيار سازمان محيط زيست استان فارس قرار داده است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

تعميرات اساسي رديف 3نفت و گاز تاسيسات دارخوين

تعميرات اساسي رديف 3 نفت و گاز منطقه نفتي دارخوين و توپک راني خطوط لوله جرياني اصلي ميدان آزادگان جنوبي، با توجه به سياست هاي کلي و الزام هاي نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي، همچنين استمرار توليد و حفاظت از محيط زيست انجام شد. شهرام ارديان، سرپرست مديريت عمليات توليد شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان با بيان اينکه رديف 3نفت و گاز منطقه نفتي دارخوين پس از دريافت مجوزهاي لازم، ازمدارتوليد خارج شد، تصريح کرد: با انجام کامل و موفقيت آميز تعميرات اساسي، تجهيزات يادشده دوباره در مدار توليد قرار گرفت.

وي افزود: اين عمليات باتلاش مجدانه بخش عمليات و با رعايت کامل دستورعمل هاي بهداشتي ابلاغي، با بيش از30هزارنفر-ساعت کار انجام شده است.

به گفته سرپرست مديريت عمليات توليد شرکت بهره بردراي نفت و گاز اروندان، اجراي تعميرات اساسي رديف 2 نفت و گاز واحد بهره برداري دارخوين نيز در دستور کار قرار گرفته است.

ارديان، سرويس وکاليبراسيون تجهيزات شامل همه شيرهاي کنترلي و دستي، ادوات ابزار دقيق، شيرهاي ايمني، همچنين تعويض تيوپ هاي کوره نفت، ترميم نقاط آسيب ديده مخازن نمک زدايي و شست وشوي ظروف را مهم ترين فعاليت ها در فرايند اين تعميرات اساسي برشمرد. وي گفت: به منظور کاهش خوردگي خطوط اصلي انتقال جرياني نفت و همچنين جلوگيري ازحوادث ناگهاني وحفاظت ازمحيط زيست، توپک راني خطوط انتقال جرياني در منطقه آزادگان جنوبي نيز انجام شده است.

ارديان تصريح کرد: اين عمليات روي خطوط انتقال نفت خام 2 و 24 اينچ آزادگان جنوبي به واحد بهره برداري غرب کارون و خطوط انتقال نفت خام 10 و 12 اينچ کلاسترهاي جنوبي وشمالي ميدان آزادگان جنوبي به واحد بهره برداري غرب کارون، درمسيري به طول تقريبي140کيلو متر انجام شده است.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

صرفه جويي 2 ميليون يورويي با بهره گيري از فناوري هاي نوين

اداره حفاري شرکت نفت فلات قاره ايران، با هدف بهره مندي از فناوري هاي نو موفق شد براي نخستين بار، در يکي از چاه هاي ميدان درود، با استفاده از مواد جديدي به نام (LPM (Loss Preventive Material) باجلوگيري از هرزروي گل روغني، بدون آسيب رساندن به سنگ مخزن، به ميزان يک ميليون و 900 هزار يورو در اين بخش صرفه جويي کند. نادر خطيبي، رئيس مهندسي حفاري شرکت نفت فلات قاره با بيان اينکه براساس برنامه قراربود دکل خشکي 42 فتح باهدف تعويض رشته تکميلي روي چاه KG-4 ميدان درود مستقر شودوعمليات WORK OVER را انجام دهد، اظهار کرد: مچاله شدن لوله جداري چاه درعمق هزار و  777متري، مچاله شدن لوله جداري7اينچ درادامه عمليات و دسترسي نداشتن به بخش مخزني، موجب شد برنامه چاه باهماهنگي مهندسي نفت براي حفاري مجدد تغيير کند. وي افزود: در اجراي برنامه حفاري مجدد، با نصب «ويپ استاک» و باز کردن پنجره درعمق سه هزار و 350 متري، چاه تاعمق نهايي سه هزار و 514متري، درمخزن «ياماما» حفاري وپس از نصب آستري 5اينچ و بالا آوردن آن براي پوشاندن محل مچاله شده، مانع از دست رفتن چاه شد. رئيس مهندسي حفاري شرکت نفت فلات قاره ايران اظهار کرد: در ميدان درود که حدود 60سال از توسعه و توليد آن مي گذرد، به دليل افت فشار شديدمخزن ياماما، فشار هايدرواستاتيک گل حفاري اختلاف زيادي با فشارمخزن دارد، به طوري که دراين چاه باوجوداستفاده از گل گرانقيمت روغني که سبک ترين گل دردسترس است، اضافه فشاري به ميزان هزار و 100 پام، از ستون گل حفاري به سنگ مخزن اعمال و هرزروي شديد گل پيش بيني مي شد، بنابراين براي جلوگيري از اين مشکل براي نخستين بار از مواد جديد LPM که با ديواره سازي و قطع ارتباط حفره چاه باسنگ مخزن، ازهرزروي گل روغني جلوگيري مي کند و هيچگونه آسيبي به سنگ مخزن نمي رساند، استفاده شد. خطيبي تصريح کرد: با استفاده از اين مواد درون گل روغني، هرزروي به کمترين ميزان ممکن رسيد و در صورتي که از روش مرسوم براي حفاري استفاده مي شد، افزون بر اينکه زمان هاي زيادي براي تأمين گل (يا کنترل هرزروي) از دست مي رفت، براي جلوگيري از آسيب به سنگ مخزن بايد هرزروي سنگين گل روغني را تحمل مي کرديم.

به گفته وي، هزينه گل روغني اضافي مورد نيازکه تأمين آن نيز بسيار دشواربود، بالغ بر يک ميليون و 900 هزار يورو هزينه دربرداشت.

 

     شرکت پايانه هاي نفتي ايران

اجراي طرح توانمندسازي افسران اچ اس اي

اچ اس اي پايانه نفتي خارک، طرح توانمندسازي افسران اچ اس اي شرکت هاي پيمانکاري فعال درپروژه ها وطرح هاي اجرايي شرکت پايانه هاي نفتي ايران را اجرايي کرد.

سيدمحمدجواد موسوي، رئيس پايانه نفتي خارک با بيان اينکه سازمان ها تحت تأثيرعواملي مانند افزايش رقابت هاي جهاني، دگرگوني هاي ناگهاني، نياز دنيابه کيفيت، خدمات پس ازفروش و وجود منابع محدود قرار دارند، اظهار کرد: تجربه نشان داده است اگر سازماني بخواهد درعرصه رقابت پيشتاز باشد، بايد از نيروي انساني متخصص، خلاق وباانگيزه بالا برخوردار باشد. وي با اشاره به اينکه منابع انساني، ثروت واقعي يک سازمان را تشکيل مي دهند، افزود: بين سرمايه انساني و بهره وري در سازمان ها، رابطه اي مستقيم وجود دارد و استفاده از توانايي هاي بالاي منابع انساني براي هر سازماني، مزيتي بزرگ به شمار مي رود.  موسوي تصريح کرد: در بهره وري فردي، سازمان از مجموعه استعدادها و توانايي هاي بالاي فرد به منظور پيشرفت سازمان استفاده مي کند و به فعل در آمدن نيروهاي بالقوه و استعدادهاي شگرف براي سازندگي، سبب پيشرفت فرد و همسويي با سازمان خواهد شد. رئيس پايانه نفتي خارک تصريح کرد: با تأکيد مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران درباره ضرورت توجه و اهتمام جدي به آموزش موضوع هاي اچ اس اي در حوزه عملکردي پيمانکاران فعال در پروژه ها و طرح هاي اجرايي اين شرکت، اچ اس اي پايانه نفتي خارک درگام نخست ضمن آموزش وارائه بسته هاي آموزشي شامل دستورعمل ها و راهنماهاي اچ اس اي، در گام بعدي از افسران اچ اس اي شرکت هاي پيمانکاري آزمون کتبي مي گيرد. رئيس پايانه نفتي خارک تأکيد کرد: توانمندسازي نيروي انساني حوزه عملکردي پيمانکاري با توجه به اينکه بخش عظيمي از صنعت نفت را به خود اختصاص داده اند، مي تواند نقشي بسزا درتحقق اهداف سازماني شرکت داشته و عاملي مؤثر براي ارتقاي بهره وري سازماني باشد.

 

    شرکت بين المللي حفاري 

کوبش لوله هاي رزوه دار براي نخستين بار در ايران

مديرعامل شرکت بين المللي حفاري از رانش لوله هاي رزوه دار (Threaded) 26 اينچي از طريق کوبش درميدان ايلام براي نخستين بار در ايران خبر داد. حميدرضا ثقفي گفت: براي نخستين بار درسکوي ايلام - يک، از لوله هاي رزوه اي براي ايجاد لوله هاي هادي استفاده شده وشرکت بين المللي حفاري به روش کوبشي، اين عمليات را در پروژه سيري اجرا کرده است.

وي افزود: با توجه به اهميت موضوع و لزوم تسريع در عمليات اجرايي و ازآنجا که تاکنون تجربه کوبش لوله هاي رزوه دار درصنعت نفت ايران وجود نداشته، تيمي ازبلندپايه ترين کارشناسان فني دربخش مهندسي شرکت نفت فلات قاره ايران، به همراه کارشناسان ارشد فني ومهندسي شرکت DCIدرنشست هاي فشرده ومتعدد امکان سنجي وبررسي ريسک هاي احتمالي، همچنين تبعات اجرايي اين روش و فناوري هاي جديد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. مديرعامل شرکت بين المللي حفاري اظهارکرد: بادرنظر گرفتن نقطه نظر هاي مجري طرح، لحاظ کردن ديدگاه کارشناسان کارفرمادرباره نحوه رانش اين نوع خاص لوله ، بررسي مخاطرات پيش رو، همچنين درنظر گرفتن ريسک هاي مربوط درنشست هاي هماهنگي بين کارفرما و پيمانکار و قبول مسؤوليت ناشي ازآن ازسوي پيمانکار، با کوبش لوله هاي رزوه دار از سوي کارفرما موافقت شد. ثقفي تصريح کرد: درگام بعدي با توجه به موافقت کارفرما با استفاده از لوله هاي رزوه دار، درباره محاسبات و مدارک مهندسي مربوط به رانش لوله هاي يادشده، همچنين ميزان عمق نفوذ لوله هاي هادي براساس اطلاعات ژئو تکنيک موجود بستردرياازسوي کارشناسان دوگروه کارفرما و پيمانکار، بحث و تبادل نظر فني شد. وي افزود: درنهايت، با توجه به محدوديت زماني وبا برگزاري نشست هاي فشرده حضوري، گروه مهندسي پيمانکار باانجام اصلاحات،  توانست تأييديه مدارک و محاسبات مهندسي را از کارفرما دريافت کند. مديرعامل شرکت بين المللي حفاري با بيان اينکه به موازات فازمهندسي، ضروري بود که نحوه رانش وکوبش لوله هاي هادي ازسوي پيمانکار ارائه وازطريق کافرما تأييد شود، تصريح کرد: اين مرحله از کار نيز با موفقيت انجام شد. ثقفي در ادامه به تشريح ابزارهاي مورد استفاده دراين عمليات پرداخت و اظهار کرد: افزون بر لزوم تأييديه هاي اجرايي فني، سه معيار مهم ديگر شامل شناورعملياتي با قابليت مانورمؤثر، چکش مورد استفاده براي کوبش لوله هاي هادي وجرثقيل براي بلندکردن لوله ها و چکش بود که بايدازسوي پيمانکاربه کارفرما اعلام وتاييديه آن از سوي وي ارائه مي شد.

تأمين شناور عملياتي متناسب با قدرت مانور بالا

مديرعامل شرکت بين المللي حفاري همچنين گفت: به منظور صرفه جويي و تسريع در عمليات اجرايي ضروري بود که پيمانکار ازشناورعملياتي جداگانه اي باقدرت مانوربالا براي عمليات رانش لوله هاي هادي و عمليات Debris Removal استفاده کند، به همين منظورشناور DSV-RYAN با قابليت مانور عالي، شرايط مناسب Accommodation و فضاي مناسب عرشه، به لحاظ عمليات اجرايي در دريا از سوي پيمانکار به کارفرما معرفي شد. وي ادامه داد: اين شناور پس ازبازديد کارشناسي گروه کارفرما و بررسي مدارک فني مربوطه، همچنين انجام آزمايش ها (SEA TRIAL) تأييد شد. ثقفي افزود: شناورهايي که تاکنون به صورت رايج در پروژه هاي مشابه مورد استفاده قرارمي گرفتند، بارج هاي جرثقيل دار هشت لنگره يا شش لنگره بوده اندکه باوجودهزينه بالاتر، به لحاظ لنگراندازي و لنگربرداري، افزون بر نياز به شناو AHT، فرايند نهايي پروژه را با صرف زمان طولاني تري انجام مي دادند. وي گفت: با توجه به شرايط نامساعد فصل دريا، خرابي و استفاده حداکثري از شرايط دريا، ازطرفي به منظور بالا بردن قدرت مانورشناور، باوجود هزينه بالاتر، پيمانکار استفاده از شناور DP (Dynamic Position) را به کارفرما پيشنهاد کرد که تأييد شد.