تنبيه محروميت
  اولین چیزی که د ر کنترل بد رفتاری کود کان به ذهن بیشتر والد ین می رسد ، تنبیه است. وقتی کود ک د روغ می گوید ، او را کتک می زنند یا د ر حمام زند انی می کنند . وقتی با د وستش د عوا می کند ، با او قهر می کنند . وقتی گریه می کند تا با ماد ر بیرون برود ، ماد ر می گوید : «اگه گریه کنی و بخوای وقتی می خوام سرکار برم، ناراحتم کنی، د یگه مامانت نمی شم، د یگه د وستت ند ارم و می رم مامان ماهان می شم.» تنبيه، عملی است که باید باعث کاهش بد رفتاری کود ک و آموزش رفتار خوب شود . اگر شما با کود ک خود قهر می کنید و او را تهد ید می کنید که د یگر ماد رش نخواهید بود و با این عمل می خواهید که او گریه کرد نش را قطع کند و با آرامش د ر منزل بماند و د نبال شما ند ود ، باید بد انید آنچه د ر عمل رخ می د هد ، افزایش گریه، اضطراب و بی قراری کود ک است.
شما کود ک خود را کتک می زنید تا د یگر با د وستش کتک کاری نکند ، ولی این عمل منجر به افزایش خشم و پرخاشگری کود ک می شود و د قیقاً بد رفتاری او با بچه های د یگر افزایش می یابد . شما سر کود ک خود فریاد می کشید که نباید با شما بلند صحبت کند . باید بد انید که تنبیه به تنهایی نمی تواند بد رفتاری کود ک را کنترل کند ، ضمن این که به خاطر د اشته باشید همواره تشویق مقد م بر تنبیه است. حد اقل چند هفته اول برنامه رفتاری را باید صرفاً به تشویق اختصاص د هید . تشویق به وجود ارتباط مطلوب بین شما و فرزند تان کمک می کند و هرچه قد ر این ارتباط بهتر باشد ، حرف شنوی کود ک از د ستورات شما بیشتر خواهد شد . خیلی مواقع وقتی برای والد ین، روش تنبیهی توضیح د اد ه می شود ، آن ها شکایت د ارند که فرزند شان به نوع تنبیهی که کارشناسان پیشنهاد می کنند ، توجهی ند ارد . مثلاً وقتی به کود ک می گویند برو آن گوشه بنشین، یا امروز حق استفاد ه از کامپیوتر را ند اری، کود ک اصلاً به حرف آنها گوش نمی د هد . بله، کاملاً صحیح است؛ چون  هنوز ارتباطی مثبت بین والد و کود ک به وجود نیامد ه است. به همین د لیل است که بايد همیشه قبل از این که تنبیه را شروع کنید ، چند هفته ای را صرف ارتباط مثبت با کود ک و تشویق رفتارهای خوب او کنید . «همیشه تشویق مقد م بر تنبیه است» این یک اصل است، آن را فراموش نکنید . شما نمی توانید ابتد ا سراغ تنبیه بروید ؛ چون، کود ک تنبیه شما را نمی پذیرد .
اگر فرزند تان به پنج سالگی رسید ه، می توانید از این روش تنبیهی استفاد ه کنید :
کود ک  به علت رفتارهای مثبت خود ، سه ستاره گرفته است. حالا به علت رفتار منفی یک ستاره از او پس می گیرید . چنانچه قرار باشد هر سه ستاره او پس گرفته شود ، د یگر سیستم تنبیه و تشویق شما کارایی نخواهد د اشت.


انسان ها
د ر هر زند گی یک لحظه است، یک بحران. بحرانی که می گوید : آنچه من به آن اعتقاد د ارم، اشتباه است. این برای هرکسی اتفاق می افتد ، تنها تفاوت این است که این آگاهی چطور آد م ها را تغییر می د هد . د ر بیشتر موارد ، نتیجه اش به ساد گی د فن آن آگاهی و تظاهر به این است که آنجا نیست. انسان ها این طوری پیر می شوند . این چیزی است که د ر نهایت چهره شان را چروکید ه و پشت شان را خمید ه می کند و جاه طلبی شان را تحلیل می برد . سنگینی انکار، اضطراب ناشی از آن. این د ر انسان ها منحصر به فرد نیست. بزرگ ترین اقد ام شجاعانه یا د یوانگی که هرکس قاد ر است انجام بد هد ، تغییر است.
 انسان ها - مت هیگ
 

قفل هوشمند    برای قفل کرد ن رایانه از راه د ور
 یک شرکت امنیتی یک قفل هوشمند برای رایانه ساخته که به شما اجازه می د هد با خیال راحت، رایانه را رها کرد ه و به کار خود برسید .  بعضی کارمند ان اغلب فراموش می کنند هنگامی که د ر محل کارشان از جا  بلند می شوند ، رایانه خود را قفل کنند . هالبرد   (Halberd) یک د ستگاه است که به طور خود کار از چنین چیزهایی مراقبت می کند . این قفل هوشمند بی سیم، یک محد ود ه را د ر نظر می گیرد و زمانی که کاربر پا را فراتر از این محد ود ه می گذارد ، د ستگاه را قفل کرد ه و پس از بازگشت وی، د وباره امکان د سترسی می د هد . این قفل هوشمند با بلوتوث، اتصال برقرار می کند و هنگامی که کاربر از د ستگاه د ور شود ، به طور خود کار آن را قفل و بعد از بازگشت آن را باز می کند . این کار زمان را هم ذخیره می کند ، چرا که کاربر پس از بازگشت به پشت میز خود ، د یگر نیازی به تایپ رمزعبور نخواهد د اشت.
افزود ن پرد ازشگرهای سخت افزاری بیشتر برای رمزنگاری، افزود ن شتاب سنج برای تشخیص حرکت، طراحی تمام فلزی برای د وام بیشتر و همچنین تعبیه یک د کمه که می تواند قفل رایانه را باز کند ، «هالبرد » را تبد یل به آخرین فناوری د ر کلید های هوشمند کرد ه است.
این قفل هوشمند از سیستم رمزنگاری 256-AES  استفاد ه می کند و اگر «هالبرد » گم شود ، کاربران همیشه قاد ر به ورود و خروج به صورت د ستی خواهند بود .
هالبرد د ر حال حاضر با رایانه های مجهز به سیستم عامل ویند وز سازگار است و بزود ی با سیستم عامل های لینوکس و مک نیز سازگار خواهد شد .
این د ستگاه به همراه یک د انگل و یک اپلیکیشن سازگار با اند روید و ios ارائه می شود .
قیمت این د ستگاه که از ژانویه 2018 عرضه خواهد شد ، 30 د لار پایه گذاری شد ه است.

 

زنگ خطرهایی که نشان می د هد د چار استرس شد ه اید
 استرس علاوه بر افزایش فشارخون، تعریق و نگرانی بیش ازحد ، می تواند عوارض منفی بر بد ن د اشته باشد و سبب ابتلای افراد به انواع بیماری ها شود .
کارشناسان با بررسی روی بیش از ۴۰۰ فرد د اوطلب و بررسی استرس بر سلامت جسمی و روحی آن ها به نتایج زیر د ست یافته اند .
استرس سبب کاهش سطح ویتامین «ب 6» د ر بد ن می شود و جذب آن را با اختلال مواجه می کند و کمبود ویتامین «ب 6» نیز باعث ریزش مو، شکنند گی ناخن ها، بروز اختلال های عصبی، همچون افسرد گی و بد خوابی، د گرگونی د ر خلق و خو، کاهش انگیزه، بروز آفت د هانی و ترک خورد گی لب ها می شود .
براساس پژوهش ها ویتامین «ب 6» د ر مواد غذایی مانند هویج، مرغ، تخم مرغ، ماهی، گوشت، نخود ، اسفناج، د انه آفتابگرد ان، گرد و، آووکاد و، موز، لوبیا، کلم بروکلی، برنج قهوه ای، کلم، ذرت و سیب زمینی وجود د ارد .
یکی د یگر ازویتامین هایی که جذب آن د ربد ن بر اثر استرس کاهش پید ا می کند ، ویتامین «ب5 » است. این ویتامین سبب کاهش سطح استرس د ربد ن می شود ، اما زمانی که استرس بیش از حد د اشته باشید ، سطح ویتامین کاهش پید ا می کند .
 بر اثر کاهش سطح ویتامین «ب 5»، بد ن با مشکلاتی چون افزایش کلسترول خون، تولید هورمون استرس کورتیزول و بالا رفتن سطح آد رنالین خون مواجه می شود و استرس طولانی همچنین سبب آسیب د ید ن فک و افزایش حفره های د ند ان می شود .
اگر استرس فراوان د ارید برای کنترل آن ر‍ژیم غذایی سالم د اشته باشید ، به مراقبه و مد یتیشن بپرد ازید ، چای سبز مصرف کنید ، تکنیک تنفس عمیق را انجام د هید ، د رخانه و محل کار ازگل و گیاهان معطر نگهد اری کنید ، ورزش کنید ، لباس هایی با رنگ های شاد بپوشید و د رصورت اد امه د اشتن استرس، از مشاوره با متخصص بهره بگیرید .
از د یگر مواد غذایی که سبب برطرف شد ن استرس و افزایش سطح ویتامین« ب» د ربد ن می شود ، می توان به گوشت گاو، تخم مرغ، سبزی های تازه، جگر و کلیه گوسفند ، حبوبات، قارچ، آجیل، ماهی های آب شور و آرد چاود ار اشاره کرد .
استرس همچنین سبب کاهش سطح کلسیم د ر بد ن می شود . کمبود کلسیم د ربد ن با نشانه هایی چون د رد های استخوانی، افزایش خطر شکستگی اعضای بد ن، پوسید گی د ند ان ها و ایجاد لکه های سپید روی ناخن های د ست همراه است.
برای رفع کمبود کلسیم، مصرف مواد لبنی کم چرب توصیه می شود . افزون بر مواد لبنی د ر بسیاری د یگرازمواد غذایی ازجمله ماهی، گوشت، د انه های آفتابگرد ان، د انه کد و تنبل و برخی د انه های آجیل نیز کلسیم وجود د ارد که مصرف آن سبب سلامت بد ن می شود .
 استرس روی سطح منیزیم موجود د ربد ن نیز تاثیر می گذارد و باعث کاهش آن می شود . منیزیم ماد ه ای بسیار ضروری برای حفظ سلامت روحی و جسمی است و کاهش آن می تواند سبب تحریک پذیری، بی خوابی، افسرد گی، د رد و تحلیل رفتن بافت عضلانی، اسهال و مشکل د ر د ستگاه گوارش شود .
از جمله مواد غذایی که باعث افزایش میزان منیزیم د ر خون می شود ، می توان به گند م، د انه آجیل، سویا، سبزی های د ارای برگ سبز تیره، تخم مرغ، هویج، نخود فرنگی، سیب زمینی شیرین، د انه آفتابگرد ان و کنجد ، عد س، آووکاد و، گل کلم، کلم بروکلی، ماهی و گوشت اشاره کرد .
 پیری پوست، ریزش مو و چین و چروک های عمقی نیز از جمله عارضه هایی است که استرس شد ید و طولانی مد ت بر بد ن می گذارد .
یکی از ویتامین های ضروری برای برطرف کرد ن این مشکل ها ویتامین« سی » است. منبع اصلی ویتامین «سی » د ر  مرکبات از جمله پرتقال و لیموترش است. مرکبات د ارای آنتی اکسید ان هستند که با راد یکال های آزاد تولید ی د ربد ن بر اثر استرس مقابله می کنند .
 راد یکال های آزاد ، یکی ازد لایل اصلی ابتلا به سرطان و بیماری های سخت د رمان است. ازد یگر خوراکی های حاوی مقد اربالای آنتی اکسید ان برای سلامت بد ن می توان از توت ها، سبزی های د ارای برگ سبز، مارچوبه، آووکاد و، کلم بروکلی، کلم بروکسل، کلم، انبه، توت فرنگی، گوجه فرنگی، پیاز و پاپایا نام برد .
خوراکی های استرس زا نیز شامل فست فود و خوراکی های فرآوری شد ه، مواد شیرین و پرچرب، نوشابه های گازد ار شیرین و نیز مصرف مواد د خانی است. د رنهایت این که استرس شد ید ، سبب کاهش جذب و میزان ویتامین« ای» د ربد ن می شود . ویتامین «ای» نوعی آنتی اکسید ان محلول د رچربی است و سبب افزایش توان باروری، سلامت و زیبایی پوست و مو می شود . همچنین این ویتامین بر بهبود گرد ش خون و جذب بهتر مواد غذایی از طریق د ستگاه گوارش موثر است.
ازجمله خوراکی های حاوی ویتامین« ای»، می توان سبزی های د ارای برگ سبز تیره، حبوبات، د انه های آجیل، برنج قهوه ای، تخم مرغ، انگور، شیر، بلغور جو، گوشت قرمز، د انه سویا، سیب زمینی شیرین و شکلات تلخ را نام برد .
با تنظیم رژیم غذایی و کنترل استرس، کمتر به بیماری های جسمی و روحی مبتلا می شوید .


چگونه  خود مان
 را معرفی کنیم؟

 از اصول مهم د ر ارتباطات، لبخند و ارتباط چشمی است. پس د ر ابتد ای آشنایی، حتما از این د و ابزار فوق العاد ه استفاد ه کنید .
  با فرد مقابل تان د ست بد هید ، البته اگر هم سن شما یا کوچک تر است. برای د ست د اد ن به بزرگترها، مقامات بالاتر و یا حتی مشتری، پیشقد م نشوید .
  زمان معرفی اسم وفامیل خود تان، حتما با صد ای رسا این کار را انجام د هید . خیلی اوقات د ید ه می شود د ر یک ارتباط د و نفره، مخاطب مجبور می شود یک بار د یگر نام فرد را بپرسد . د ر معرفی های کاری بهتر است سمت خود تان را هم بیان کنید . به عنوان مثال «من حسنی هستم، مد یر بازاریابی شرکت 123»
  اگر فرد د یگری شما را معرفی کرد ، به عنوان مثال، اگر د وست تان شما را به همکارش معرفی کرد ، حتما از فرد معرفی کنند ه (د وست تان) تشکر کنید .
  اگر قرار است شما د وست تان(یا هر فرد د یگری) را به مخاطب معرفی کنید ، حتماً پیش از معرفی و گفتن نام او، از وی تعریف و تمجید کنید . به عنوان مثال: «ایشون، د وست خوبم و یه مهند س د رجه (یک) برق، آقای حسینی مد یر و موسس شرکت برق نیرو هستند .»  این کار علاوه بر احترام گذاشتن به د وست تان، جایگاه شما را هم نزد د وست تان بالاتر خواهد برد .
  پسند ید ه است د ر معرفی، ابتد ا کوچک تر ها به بزرگ ترها معرفی بشوند . افرد ای که سن کمتری د ارند ، به فرد ی که سن بیشتری د ارد ، معرفی می شود . همین امر د ر محیط کسب وکار هم وجود د ارد . ابتد ا افراد ی که جایگاه پایین تری د ارند ، باید به فرد ی که رد ه بالاتری د ارد ، معرفی شوند . به عنوان مثال د ر ملاقات یک کارشناس با مد یر، ابتد ا بهتر است فرد کارشناس معرفی شود . د ر صورتی که د ر محیط کار د و نفر د ر یک جایگاه شغلی هستند ، باز اصل اول رعایت می شود ، یعنی اول کوچک تر معرفی می شود .
  بین آقا و خانم نیز ابتد ا بهتر است فرد آقا معرفی شود .
اگر احیاناً نشسته اید و فرد ی می خواهد شما را معرفی کند ، اد ب حکم می کند حتما از جای خود برخیزید و به مخاطب تان احترام بگذارید .
  د ر صورتی که می خواهید فرد نوجوان یا کود کی را معرفی کنید ، خوب است از اسم کوچک او استفاد ه کنید . به عنوان مثال: «ایشون هم آقا سعید پسربراد ر من هستند .»