صعود جانبازان شركت ملي نفت به ارتفاعات و جنگل هاي رامسر
 گروه كوه نورد ي جانبازان شركت ملي نفت طبق تقويم سالانه خود د ر برنامه ای د و روزه  به ارتفاعات و جنگل رامسر صعود كرد ند .گروه 13 نفره جانبازان از جنگل هاي «د يو» و «پتك» د ر ساعت 5:40 د قیقه حركت خود را آغاز کرد ند و بعد از 6 ساعت کوه پیمایی و گذر از ارتفاعات به قله رسید ند .جنگل هاي رامسر شبه كوهستاني بود ه و مناسب ورزشكاران كوهنورد و علاقه مند به طبيعت است.  كوهنورد ان جانباز شركت ملي نفت که د ر این برنامه حضور د اشتند ، عبارتند از: آقازاد ه، سامي، فرد آزاد ، رزميان مقد م، كريميان، حاج وحيد ي، ميرزاحسيني، ناصر امامي، عبد الله امامي، محمود ي، حد اد ي، رزاقي
 ( مربي) و اسلامي (سرپرست).


 کوهپیمایی خانواد گی کارکنان خطوط لوله
 منطقه جنوب شرق

کارکنان خطوط لوله منطقه جنوب شرق د ر یک برنامه کوهپیمایی ویژه به همراه خانواد ه های شان د ر حضوری گسترد ه به ارتفاعات منطقه کوهستانی (د ره د ر) صعود کرد ند . علیرضا کریمی، مسئول بسیج خطوط لوله جنوب شرق باتایید این خبر گفت: به مناسبت هفته بسيج مستضعفين و به منظور تکریم و بزرگد اشت ارزش های والای بسیجیان د ر طول د وران د فاع مقد س برآن شد یم تا با برگزاری برنامه کوهپیمایی خانواد گی ویژه کارمند ان و خانواد ه های آنان گامی د ر این مسیر برد اریم.
 د ر این برنامه کوهپیمایی که مورد توجه و استقبال کارکنان و خانواد ه های آنان قرار گرفت، کارکنان به ارتفاعات منطقه کوهستانی (د ره د ر) از توابع شهرستان رفسنجان صعود کرد ند .


افتتاح مجموعه فرهنگی - ورزشی پالایشگاه بند رعباس د ر روستای چاهو
مجموعه فرهنگی- ورزشی پالایشگاه بند رعباس د ر روستای چاهو از توابع شهرستان بند رعباس افتتاح و به اهالی روستاهای پیرامون این شرکت اهد ا شد . این مجموعه فرهنگی - ورزشی با هد ف عمل به رسالت فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی از سوی پالایشگاه بند رعباس به منظور استفاد ه ساکنان روستاهای شهرو، چاهو، بلند و، گربند و سود رو د ر روستای چاهو ساخته شد . مد یرعامل شرکت پالایش نفت بند رعباس گفت: این مجموعه فرهنگی - ورزشی با هد ف گسترش فرهنگ و ورزش د ر سطح جامعه د ر زمینی به مساحت سه هزار و 800 متر مربع و با زیربنای 300 متر مربع امکان ورزش هایی مانند بد نسازی، والیبال، فوتسال و بسکتبال را فراهم کرد ه است. مهند س نامور با اشاره به اینکه د ر تجهیز این مجموعه از به روزترین تجهیزات ورزشی استفاد ه شد ه است، افزود : جمعیت تحت پوشش این مجتمع، برای روستاهای همجوار شهرک مروارید د ر حد ود 10 هزار نفر است.


د رخشش بانوان شهرک نفت رفسنجان در مسابقات
 آماد گی جسمانی

مسابقات آماد گی جسمانی بین بانوان شهرک نفت رفسنجان و تیم های ورزشی بانوان از باشگاه مس و باشگاه ورزشی پریسا به میزبانی شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه جنوب شرق برگزار شد .
د ر پایان این د وره از رقابت ها که با حضور پررنگ بانوان شهرک نفت رفسنجان و با انگیزه رقابت بین بانوان شرکت کنند ه و به منظور ارزیابی آماد گی جسمانی آنان برگزار شد ، بر حسب رکورد گیری و سن نفرات، مقام های اول تا سوم هر رد ه سنی به شرح زیر مشخص شد ند : د ر رد ه سنی اول: وحید ه اکبری نسب از باشگاه مس، الهام رضایی فرد از باشگاه پریسا و سمیه جمالی از شهرک نفت رفسنجان مقام های اول تا سوم را کسب کرد ند .
د ر د ره سنی د وم: شهین خاد م زاد ه از شهرک نفت رفسنجان اول، سید ه حمید ه حسینی از باشگاه مس د وم و نجمه پورمحمد ی از باشگاه پریسا و آزاد ه افضلی از شهرک نفت رفسنجان به صورت مشترک سوم شد ند .
د ر رد ه سنی سوم: زهرا زین الد ینی از باشگاه پریسا به مقام اول د ست پید ا کرد ، مریم بماناد ی از باشگاه مس د وم شد و فاطمه حسینی از باشگاه مس نیز مقام سوم را از آن خود کرد .
د ر رد ه سنی چهارم: مقام های اول تا سوم به نفرات تیم باشگاه مس به شرح زیر رسید : مهد یه تقی نژاد اول، زهرا پورزمانی د وم و آزاد ه ملاحسنی سوم شد .
د ر رد ه سنی پنجم: مرضیه عرب از شهرک نفت رفسنجان اول، مریم پورسیاهکویی از باشگاه مس د وم و زهره نورمحمد ی از باشگاه پریسا سوم شد .
 د ر رد ه سنی ششم: به ترتیب سهیلا چیت چی از باشگاه مس حائز مقام اول و کبرا گد اری از تیم بانوان شهرک نفت رفسنجان به مقام د وم  رسید .

 

د ر هفته بسیج
مسابقات ورزشی کارکنان منطقه جنوب شرق   برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج، یک د وره مسابقات ورزشی د ر رشته های د ارت، تیراند ازی،  تنیس روی میز و د وومید انی ویژه کارکنان منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران د ر شهرک نفت رفسنجان برگزار شد .
علیرضا کریمی، مسئول بسیج جنوب شرق د رباره برگزاری این رقابت ها گفت: به مناسبت هفته بسیج و با هد ف زند ه نگهد اشتن یاد و خاطره بسیجیان د فاع مقد س، بسیج منطقه اقد ام به برگزاری مسابقات ورزشی کرد تا با آرمان های امام راحل(ره) و انقلاب اسلامی تجد ید میثاقی د وباره کند .
این مسابقات به صورت جد اگانه د ر د و گروه آقایان و بانوان د رمنطقه جنوب شرق، شهرک نفت و مراکز تابعه برگزار شد که بانوان د ر رشته های د ارت و تیراند ازی و آقایان نیز د ر رشته های د ارت، تیراند ازی، فوتبال د ستی، تنیس روی میز و د وومید انی به رقابت پرد اختند .
اسامی نفرات اول تاسوم مسابقات که به ترتیب حائز رتبه برتر شد ند ، به این شرح است:
د رمنطقه جنوب شرق و د ر رشته د ارت، آقایان مسعود فراهانی، عبد الرسول شریفی و مسعود پاکی عناوین برتر را  به د ست آورد ند و د ر رشته تیراند ازی ید الله علی زاد ه، علی اعرابی و محسن ممیززاد ه مقام های اول تا سوم را کسب    کرد ند .
 د ر رشته فوتبال د ستی، تیم متشکل از علی باقد م و محسن میرزاحسینی اول شد ند و د ر رشته د ارت بانوان، خانم هاحکیمه ریاحی، نجمه فتحی ومهنازآبتین رتبه برتر را کسب کرد ند .
د ررشته تیراند ازی، خانم ها آیلین فرج الهی، پروانه الساد ات امیرپورسعید و منصوره صلاح جو حائزرتبه برترشد ند .
د رتأسیسات سیرجان د ر رشته د ارت، جواد صاد قی عسگری، محمد علی امیری و میثم یعقوبی پور نفرات برترشد ند .
 د ر مرکز انتقال نفت یزد د ر رشته د ارت ابوالقاسم خاد می، جواد سلطا نبی و عباس زارع رتبه برتر را به د ست آورد ند و د ر رشته پینگ پنگ، فرهاد احسانپور، فرشید جعفری وحمزه عبد الهی نفرات اول تا سوم شد ند .
د ر رشته د وومید انی زیر 45 سال مجتبی مراد ی و محمود رمضانی ود ربالای 45 سال عباس شامی باف و علیرضاعابد ی رتبه برترراکسب کرد ند .
د رمرکزانتقال نفت نایین د ررشته تنیس روی میز، رضافرهاد ی، مهران مسعود ی ومحسن مستقیمی حائزرتبه
 برترشد ند و همچنین د ر رشته د ارت، ابوالفضل سلطانی، هاد ی گوهریان وسعید عطایی رتبه های برتر را از آن خود کرد ند .
د ر تأسیسات کرمان نیز د ر رشته د ارت، مسعود حسن خانی، سید ولی عباسی ومرتضی زمزم حائز رتبه های برترشد ند .
د رمرکزانتقال نفت رفسنجان د ر رشته د ارت، احمد صوقانی، حامد عزیزی و محمد شمس رتبه های برتر را به د ست آورد ند و د ر رشته د وومید انی، سجاد ناد ری، جواد پاکی ومحمد اکبری رتبه های برتر را  از آن خود کرد ند .  د ر پایان این د وره از مسابقات، از نفرات برتر به تفکیک رشته ورزشی و د ر گروه آقایان و بانوان، با اهد ای جوایزی تجلیل شد .

 

د رخشش فرزند ان خطوط لوله جنوب شرق د ر کاراته
فرزند ان کارکنان خطوط لوله منطقه جنوب شرق د ر مسابقات قهرمانی سبک های آزاد کاراته استان کرمان، انتخابی قهرمانی کشور، د ر قالب تیم د و نفره حائز مقام های برتر شد ند . این د وره از مسابقات  به میزبانی د انشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان انجام شد که تیم باشگاه منطقه جنوب شرق، به مربیگری محمد رضا ضیغمی نژاد با د و شرکت کنند ه د ر این مسابقات شرکت کرد که هر د و بازیکن توانستند به مقام های برتر د ست پید ا کنند . امیرضاراجی خواه د ر گروه نوجوانان، حائز عنوان مقام د وم و پارسا محمد ی د ر گروه خرد سالان نیزموفق به کسب مقام سوم  شد .

 

د رخشش شناگر نفت اميد يه د ر مسابقات بين المللي آذربايجان
علي حميد ي، شناگر تيم نفت اميد يه د ر مسابقات بين المللي آذربايجان به د و مد ال نقره و يك مد ال برنز د ست يافت. اولین د وره مسابقات بین المللی شنا جام سرد اران شهید آذربایجان از ۷ آذر ماه به مد ت ۳ روز و با حضور ۸ تیم د اخلی و ۶ تیم از کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، سوریه، عراق، ترکیه و گرجستان د ر استخر آباد گران تبریز برگزار شد كه شناگر نفت اميد يه، موفق به كسب سه مد ال اين مسابقات شد . د ر اين رقابت ها علی حمید ی شناگر ١٣ ساله نفت امید یه با رکوردگیری ازبین 5 استان جنوبی جواز حضور د راین مسابقات را به د ست آورد و موفق شد د و مد ال نقره و يك مد ال برنز را كسب كند .شايان ذكر است؛ علي حميد ي، فرزند سعيد حميد ي از كاركنان اد اره نگهد اري و تعميرات شركت نفت و گاز اميد يه است كه تا كنون با حضور د ر مسابقات مختلف بين المللي، عناوين مختلفي كسب كرد ه است.