نهایی شد ن مذاکرات توسعه
 د و مید ان نفتی تا پایان امسال

مد یرامورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت:مذاکرات قرارد اد توسعه مید ان های نفتی کرنج وشاد گان، تا پایان امسال نهایی خواهد شد . حمید د ریس با اشاره به انجام رضایت بخش مطالعه توسعه مید ان نفتی شاد گان به وسیله شرکت پاسارگاد وچهارشرکت د یگرکه تفاهمنامه همکاری طرح توسعه این مید ان را امضا کرد ه اند ، افزود : با توجه به پایان مطالعات، گزارش نهایی مربوط به طرح توسعه مید ان شاد گان نیز ارائه شد ه است. وی با اشاره به این که مطالعه یک مید ان نفتی، شرایط و الزام های خاص خود را د ارد ، تصریح کرد : 6 تا 8 ماه، زمان قابل قبولی برای ارائه نتایج مطالعه مید ان است.  به گفته مد یرامورفنی شرکت ملی  مناطق نفت خیزجنوب،تاکنون مطالعات د ومید ان کرنج و شاد گان پایان یافته وسعی براین است که قرارد اد این مید ان های نفتی، به ترتیب تا پایان د ی ماه و امسال امضا شود .
برگزاری د وره آموزشی
«استارت آپ ویکند » د ر اهواز
رئیس مجتمع آموزش فنون اهواز از برگزاری نخستین «استارت آپ ویکند » صنعت نفت با موضوع اچ اس ای د راین مجتمع آموزشی خبر د اد .
سعید غلامی افزود : این روید اد آموزشی با هد ف ترویج فرهنگ اچ اس ای، آشنایی با سیستم های مد یریت اچ اس ای، تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، تجهیزات ابزارد قیق  ایمنی و شیوه های کنترل آلود گی های زیست محیطی از27 تا 29 د ی ماه د رمرکز آموزش فنون اهواز برگزار می شود .
به گفته وی، جلوگیری ازبیماری های ناشی از کار د ر صنعت نفت، تجهیزات ایمنی برق، به کارگیری سیستم ها، اپلیکیشن ها و نرم افزارهای نوین د ر ارزیابی ومد ل سازی ریسک صنایع فرآیند ی، همچنین به کارگیری سیستم های نوین د رثبت وتجزیه وتحلیل حواد ث، د یگرسرفصل های این د وره آموزشی است.
رئیس مجتمع آموزش فنون اهوازاظهارکرد : مسئولان رد ه های مد یریتی شرکت ملی نفت ایران د رحوزه اچ اس ای، سرمایه گذاران و علاقه مند ان به شرکت د ر پروژه های د انش بنیان، مد یران مالی شرکت نفت و شرکت های تابعه،همچنین کارآفرینان، پژوهشگران و کارشناسان حوزه های اقتصاد ی، ازجمله شرکت کنند گان د راین د وره آموزشی سه روزه خواهند بود .
وی با بیان این که «استارت آپ ویکند ها» به عنوان روید اد های آموزشی-تجربی سالهاست د رنقاط مختلف د نیا برگزارمی شود ، تصریح کرد : این روید اد علاوه برتبد یل اید ه های خام به کسب وکارهای بزرگ،توانسته است به بهبود فضای کسب وحرکت جامعه به سمت خلاقیت محوری کمک شایان توجهی کند .

 

 توزیع نفت سفید رایگان د ر مناطق زلزله زد ه استان کرمان
مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمان گفت: د ر پی وقوع زلزله پنجشنبه(30 آذرماه)منطقه کوهبنان، مقاد یری نفت سفید به طور رایگان د رمیان مرد م زلزله زد ه مناطق آسیب د ید ه توزیع شد ه است. جعفرسالاری نسب د ر ارائه گزارشی به استاند ار کرمان د رباره سوخت رسانی به مرد م آسیب د ید ه از زلزله منطقه کوهبنان افزود : با توجه به تد ابیر پیش بینی شد ه وحمایت محمد رضا موسوی خواه، مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران، هرمقد ار فرآورد ه نفتی مورد نیاز مرد م به مناطق زلزله زد ه ارسال می شود . سالاری نسب تاکید کرد :هیچ مشکلی د رتامین سوخت مناطق زلزله زد ه وجود ند ارد . مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمان همچنین از توزیع رایگان نفت سفید خبر د اد و افزود : براساس مصوبه ستاد مد یریت بحران توزیع نفت سفید رایگان آغاز شد ه است. سالاری نسب با تاکید بر این که رسالت شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران د رتامین وتوزیع هوشمند انه سوخت ایجاب می کند همیشه آماد ه باشد ، تصریح کرد :برهمین اساس، شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمان نیز، مسئولیت های خود را با جد یت پیگیری می کند . زلزله 5/2 ریشتری شامگاه پنجشنبه (30 آذرماه) شهرستان کوهبنان را لرزاند و بیش از 80 د رصد منازل مسکونی روستای «جور» آسیب د ید . به همین منظور تاکنون بیش از 120هزار لیتر فرآورد ه از انبار نفت شهید احمد ی روشن به کوهبنان ارسال شد ه است.  


 گازوییل توزیعی د رتهران یورو 4 است
 گازوئیلی که د ر تهران و د یگرشهرهای استان تهران توزیع می شود ، استاند ارد ملی و جهانی یورو 4 د ارد و هرگونه ارتباط آلود گی هوا با غیر استاند ارد بود ن این سوخت، بد ون شک مورد تأیید نیست.  بنابراعلام شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران93 د رصد گازوئیل توزیعی د رسطح شهر واستان تهران د ارای استاند ارد یورو4 و این د رحالی است که مصرف فرآورد ه نفتی مزبور د ر بخش حمل و نقل (سه میلیون و 250 هزار لیتر)، نسبت به مد ت مشابه پارسال، 6 د رصد کاهش د اشته است. براساس این گزارش، عمد ه آلود گی خروجی از اگزوز خود روهای د یزلی ناشی ازطراحی نامناسب موتورخود رو،فرسود گی و انجام نشد ن معاینات فنی به موقع و مناسب است. شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی اعلام کرد ه است: آماد گی د ارد تا نتایج آزمایش های مربوط به کنترل کیفیت گازوییل توزیعی د رسطح استان تهران را با حضور و تأیید سازمان های نظارتی و مرجع ارائه کند .


بررسی امکان تزریق گاز به مید ان نفتی آغاجاری
  امکان تزریق گاز ترش مید ان فرزاد به مید ان نفتی آغاجاری با حضور کارشناسان شرکت های نفت و گاز پارس وپتروپارس د رشرکت بهره برد اری نفت و گاز آغاجاری بررسی شد .  کارشناسان شرکت های پتروپارس، نفت وگاز پارس، اد ارات مهند سی مخازن، فرآورش، زمین شناسی ستاد ونمایند گان مهند سی تولید شرکت آغاجاری از تسهیلات روسطحی چاه ها و تاسیسات مید ان نفتی آغاجاری بازد ید و شرایط تزریق گازترش مید ان فرزاد به مید ان نفتی آغاجاری را بررسی کرد ند . این بازد ید همسوبا پروژه بررسی امکان تزریق گازترش مید ان های فرزاد (A و B) به کلاهک گازی (GAS CAP) این مید ان به عنوان جایگزین گاز ارسالی از مید ان پارس جنوبی انجام شد . کارشناسان همچنین از واحد بهره برد اری شماره 2 آغاجاری،کارخانه گاز وگازمایع 200، ایستگاه تزریق گازآغاجاری،چاه های تولید ی نفت شماره 104، 200 و 194 (حومه شهر آغاجاری)، مجتمع تفکیک شماره یک واحد 2 آغاجاری و چاه تزریقی گاز 68 بازد ید کرد ند .


« نظام پیشنهاد ها»   ازبهترین راه های استفاد ه ازسرمایه های انسانی است
مد یرعامل شرکت انتقال گازبامهم برشمرد ن فکرو اند یشه نیروی انسانی د رسازمان گفت: اجرای نظام پیشنهاد ها یکی از بهترین راه های استفاد ه ازاین سرمایه بزرگ خلفت است. سعید توکلی د رسفربه مشهد و حضور د ر هفتمین جشنواره نظام پیشنهاد های منطقه چهارعملیات انتقال گاز افزود : استفاد ه صحیح از اند یشه نیروی انسانی، یکی از عوامل مهم د ر رشد وتوسعه کشورها محسوب می شود و نظام پیشنهاد ها ازجمله راه های بهره گیری ازاین ظرفیت بالقوه د ر سازمان است. وی گفت: نظام پیشنهاد ها امروزه د ر بیشتر کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته اجرا می شود ومرد م ضمن تجربه کرد ن احترام به عزت ونفس، از نتایج پیشنهاد های خود نیز بهره می برند . توکلی تصریح کرد : هد ف اصلی از استقرارنظام پیشنهاد ها، اعتقاد به این مفهوم است که یکی از مهم ترین شیوه های شناخت فعالیت ها، فرآیند ها و یافتن روش های بهبود آنها، استفاد ه ازد ید گاه کارشناسان وایجاد د ید گاهی واحد با یکپارچه سازی توان فکری مجموعه است. وی افزود : اعتقاد د ارم منطقه 4عملیات انتقال گاز د رحوزه نظام پیشنهاد ها سرآمد است؛ اما باید مراقب باشیم این اول شد ن ها ما را د چار آفت نکند . توکلی تاکید کرد : نظام پیشنهاد ها کمک می کند سازمان ازکف به بالا و از بالا به پایین رصد   و عیوب و نقاط بهبود به راحتی  شناسایی شود . ناصرعلوی، مد یرمنطقه چهارانتقال گاز نیز گفت: مشارکت د ر مد یریت سازمان ها سبب می شود که کارکنان برای بالا برد ن کیفیت و بهره وری د رهمه زمینه ها تلاش کنند تعلق اجتماعی آنها به اهد اف  گروه افزود ه شود . د ر پایان این نشست، ازتعد اد ی از برترین های عرصه نظام پیشنهاد های منطقه چهارعملیات انتقال گاز با اهد ای لوح سپاس و هد ایا تجلیل شد .

 

 تخلیه 320هزار لیترمواد نفتی از یک خط لوله رد ه خارج
رئیس واحد مهند سی نگهد اری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: بیش از320هزارلیترمواد نفتی ازخط لوله 14اینچ رد ه خارج تنگ فنی-پل باباحسین تخلیه وبه انبارهای پخش و مرکزانتقال نفت شهید قلند ری (پل باباحسین) تحویل شد ه است.
سعید میرهد ف از انجام این عملیات را ایمن سازی، جلوگیری ازآلود گی های زیست محیطی و بازگشت سرمایه نهفته د رخطوط لوله برشمرد .
وی افزود : تخلیه مواد نفتی ازاین خط لوله با رعایت اصول فنی، ایمنی و زیست محیطی انجام شد .
میراظهار کرد : این عملیات د رمسیری به طول 11هزارو500 مترازخط لوله14اینچ رد ه خارج تنگ فنی– پل باباحسین تخلیه با حضور نمایند گانی از واحد های حراست، بهره برد اری پل باباحسین، کنترل کیفیت شرکت ملی پخش و تعمیرات خط انجام شد .
به گفته وی، مواد تخلیه شد ه ازاین خط لوله با استفاد ه از 32 سرویس تانکر و لجن کش به انبارهای پخش منطقه و مرکزانتقال نفت شهید قلند ری(پل باباحسین) تحویل د اد ه شد .
رئیس واحد مهند سی نگهد اری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: با اجرای عملیات تخلیه  مواد نفتی از خط لوله 14 اینچ رد ه خارج، علاوه براین که نفت گازموجود د رآن د ر چرخه مصرف قرارگرفت، صرفه جویی اقتصاد ی و بازگشت سرمایه قابل توجهی نیز انجام شد .

 

بازگشت چاه 12 د الان به مد ار تولید
رئیس منطقه عملیاتی آغار و د الان شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: چاه شماره12این حوزه عملیاتی پس از انجام عملیات تعمیرات د رون چاهی، راه اند ازی وبرد اشت روزانه حد ود د ومیلیون مترمکعب گازازآن امکان پذیر شد .
ناصرنامد اری، استقرارد کل د رموقعیت چاه، هوازد ایی، فشارافزایی و جریان د هی به گود ال سوزا را مجموعه فعالیت های انجام شد ه د ر فرآیند عملیات تعمیر د وره چاهی چاه شماره 12 د الان عنوان کرد .
وی بابیان این که این عملیات د ر مد ت زمان د وماه انجام شد ه است، تاکید کرد : فعالیت تولید ی چاه مزبورباتایید مهند سی بهره برد اری 28آذرماه امسال ازسر گرفته شد ه است.
ستاد عملیاتی منطقه آغار ود الان د رحاشیه جنوبی استان فارس، د ر نزد یکی شهرستان فراشبند قرارد ارد . این منطقه عملیاتی شامل د ومید ان گازی آغار و د الان و 28 حلقه چاه تولید گاز است.
ظرفیت کنونی تولید گازاین منطقه حد ود 45 میلیون مترمکعب د ر روز است که با توسعه مید ان آغار د رسال‎های آیند ه، نزد یک به 20 میلیون متر مکعب گاز د ر روز به  این ظرفیت اضافه خواهد شد .

 

صرفه جویی 20 د رصد ی د ر خرید د ارو
   مد یرعامل سازمان بهد اشت ود رمان صنعت نفت گفت: یکی ازاقد ام های موثراین سازمان د رجهت تحقق اهد اف اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی 15 تا 20 د رصد ی د رخرید د ارو است. حبیب اله سمیع د رگرد همایی «بررسی اولویت هاوچالش های د ارویی» که با حضورد اروسازان زیرمجموعه این سازمان د رمناطق مختلف به میزبانی بهد اشت ود رمان صنعت نفت مناطق مرکزی ولرستان، برگزار شد ، افزود :سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت، همسو باسیاست های اقتصاد مقاومتی د رحوزه د ارو فعالیت های متعد د ی انجام د اد ه که خرید متمرکز و صرفه جویی 15تا 20 د رصد ی آن د رسال گذشته، ازآن جمله است. وی تاکید کرد : باتوجه به تجربه خرید متمرکز د ر حوزه د ارو، انتظار می رود این طرح د رحوزه خرید لوازم مصرفی وتجهیزات پزشکی نیز اجرا شود . سمیع بابیان این که د اروسازان،حلقه اصلی د رمان به شمار می آیند ود ر حوزه اقتصاد د رمان و مصرف منطقی د ارو، نقش مهمی د ارند ، تصریح کرد : این گرد همایی فرصت مناسبی است که چالش های این حوزه از نزد یک مورد بحث و بررسی قرار گیرد . مد یرعامل سازمان بهد اشت ود رمان صنعت نفت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نام گذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال، تصریح کرد : با توجه به خد مات رایگان و بد ون فرانشیزاین سازمان به جمعیت تحت پوشش، اهمیت کار د اروسازان د رجهت هزینه های منطقی، مشهود است . سمیع بازنگری فارماکوپه د ارویی و تولید صورتحساب را ازد یگر اقد ام های مهم سازمان بهد اشت ود رمان صنعت نفت برشمرد و افزود : با توجه به تهیه گزارش تولید خد مت وعملکرد مناطق، نقش د اروسازان د رتهیه این صورتحساب به د لیل هزینه سنگین اقلام مصرف د ارویی بسیار پراهمیت است. وی با تاکید بر مکانیزه شد ن انبارهای د ارویی مناطق زیرمجموعه سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت، گفت: مکانیزاسیون انبارهای د ارویی باهد ف نظارت بر ورود ی وخروجی د اروهای مصرفی،اقد ام د یگری است که امید وارم د رهمه مناطق زیرمجموعه این سازمان اجرا شود . مد یرعامل سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت  همچنین با اشاره به حساسیت حوزه د ارو یاد آور شد : یکی د یگر از اقد ام های انجام شد ه د راین حوزه که موجب تهیه صورتحساب های منطقی می شود ، فعالیت کمیته بررسی نسخ پزشکان باهد ف تهیه گزارش ازتعد اد نسخ برای خروجی اقلام د ارویی کم مصرف و پرمصرف است. اسد اله کلانتر، مد یرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان نیز با بیان این که بهد اشت و د رمان از بخش های مهم صنعت نفت است، د لیل این اهمیت را تامین امنیت روحی و جسمی کارکنان از سوی کارکنان این حوزه عنوان کرد . د رگرد همایی یاد شد ه، مجید رزاقی، مد یریت سلامت، علیرضا قانعیان، رئیس امورد ارو و تجهیزات پزشکی سازمان بهد اشت ود رمان و محمد رضا یاوری، قائم مقام مد یریت سلامت نیز، موضوع هایی از جمله نحوه تهیه صورتحساب هزینه ود رآمد ، نرم افزارکمیسیون پزشکی، د اشبورد مد یریتی را مطرح و د رباره آن بحث و تباد ل نظر کرد ند .