رونمایی ازنخستین نرم افزار «تفسیر نمود ار نگار تولید »
نخستین نرم افزار»تفسیر نمود ارنگارتولید »(PLT) ساخت د اخل د رشرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب رونمایی شد . رئیس پژوهش وفناوری شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب د رآیین رونمایی ازاین نرم افزارکه باحضورغلامرضاشریعتی، استاند ار خوزستان، سید عبد الله موسوی، مد یربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب و شماری از پژوهشگران د انشگاه تهران د رنمایشگاه د ستاورد های پژوهش و فناوری استان خوزستان برگزارشد ، افزود : یکی از موارد مهم د رصنایع بالاد ستی نفت به ویژه د ر حوزه تولید ، آگاهی از میزان و نوع سیالات تولید ی ازچاه است.
باقرپورقاسم گفت: بومی سازی د انش فنی ساخت نرم افزارمزبور با حمایت این شرکت انجام شد ه است.
وی تفسیرد اد ه های به د ست آمد ه بااستفاد ه از نمود ارنگارتولید را یکی از راه های د ستیابی به اطلاعات میزان ونوع سیالات عنوان و اظهارکرد : خام بود ن د اد ه های اولیه حاصل ازابزار نمود ارگیری وضرورت پرد ازش وکنترل کیفی آنها ایجاب می کند ازنرم افزارهای تخصصی برای تفسیر این نمود ارها استفاد ه شود .
وی بابیان این که منشأ تامین این نرم افزار، خارجی وپرهزینه است، تصریح کرد :با توجه به این موارد ، ساخت نرم افزاری متناسب با نیازهای مهند سان  بهره برد اری که بتواند بانمونه های خارجی آن رقابت کند ، د ر د ستور کار قرار گرفت.
پورقاسم گفت:به منظوراستفاد ه ازتوان د اخلی وقطع وابستگی، پروژه تد وین د انش فنی و ساخت نرم افزار «تفسیر نمود ارنگارتولید »  تعریف و قرارد اد اجرایی آن با د انشگاه تهران امضا شد . رئیس پژوهش وفناوری شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب افزود : با اجرای این پروژه، علاوه بومی سازی د انش فنی نرم افزارتفسیر نمود ار نگارتولید ، اصل برنامه رایانه ای آن نیز با کمترین هزینه د راختیارشرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب قرارگرفته است. به گفته وی، بااستفاد ه از این نرم افزار، بهینه سازی مد ل براساس شرایط چاه ها فراهم خواهد شد . پورقاسم تاکید کرد : عملکرد وکارآیی این نرم افزار پس ازطراحی های پیچید ه وبررسی های بسیاربراساس د اد ه های چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، مورد تأیید کارشناسان ذیربط قرارگرفته است. رئیس پژوهش وفناوری شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت: این نرم افزار از نرم افزارهای اساسی صنعت نفت است وکاربرد فراوانی د ر مد یریت  بهره برد اری از چاه های نفت و گاز د ارد .
وی ارتقای د انش فنی توسعه نرم افزارهای تجاری حرفه ای مورد استفاد ه د ر صنعت نفت، ارتقای د انش فنی نمود ارگیری تولید و استفاد ه بهینه از نتایج آن، کاهش وابستگی به شرکت ها و کشورهای د ارای فناوری توسعه نرم افزار، همچنین توانمند سازی متخصصان د اخلی د ر زمینه توسعه نرم افزارهای بالاد ستی و صرفه جویی ارزی را مهم ترین نتایج این اجرای پروژه برشمرد .


 اجرای موفق طرح سامانه بارنامه برخط د ر 4 انبار نفت
مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از اجرای موفق طرح سامانه بارنامه برخط د راین حوزه عملیاتی خبر د اد . ابوالفضل روح الهی د رسومین جلسه کارگروه پیشگیری ومقابله با قاچاق وعرضه خارج ازشبکه فرآورد ه های نفتی د رمنطقه آذربایجان شرقی افزود : طرح سامانه بارنامه برخط با هد ف رد یابی کالاازمباد ی بارگیری تا مقصد وپیشگیری از قاچاق فرآورد ه های نفتی به صورت آزمایشی د ر چهار انبار نفت این حوزه عملیاتی اجرا شد ه است. وی بابیان این که اجرای طرح مزبورد رانبارهای نفت شهد ای پخش تبریز، میانه، مراغه وسراب به صورت پایلوت آغاز شد ه است، جلوگیری ازبارگیری نامعتبر، حمل غیرمجازفرآورد ه های نفتی و صد وربارنامه برای فرآورد ه های یارانه ای تایید نشد ه ازسوی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه آذربایجان شرقی را از نتایج اجرای طرح سامانه برخط برشمرد . مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد :این طرح ازاول آذرماه امسال باهمکاری اد اره راهد اری وحمل و نقل جاد ه ای اجرایی شد ه است. وی همچنین با تاکید براهمیت همکاری سازمان های ذیربط د رپیشگیری و کاهش قاچاق به ویژه د رحوزه سوخت رسانی افزود : نشست اخیرنیزبه منظورهم اند یشی، بهره مند ی ازتجربیات وارائه راهکارهایی برای مبارزه با قاچاق فرآورد ه های نفتی برگزارشد ه است. مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه آذربایجان شرقی بازد ید های مشترک(طبق زمان بند ی اعلام شد ه) توجه ویژه به پروانه های  بهره برد اری توسط سازمان های ذیربط، همچنین شناسنامه د ارکرد ن اد اوات کشاورزی و ابطال کالابرگ نفت سفید خانوارهای  بهره مند ازگازطبیعی را مصوبات موثر این کارگروه د رپیشگیری و مقابله با قاچاق کالا برشمرد .

 تخلیه 125 هزار لیتر فرآورد ه نفتی مکشوفه د رانبارهای نفت زنجان
د رسه ماه سوم امسال بیش از125هزارو600 لیترانواع فرآورد ه نفتی مکشوفه جهت بازگشت به چرخه رسمی توزیع د رانبارهای نفت منطقه زنجان تخلیه شد ه است. باتلاش کارکنان شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه زنجان، همچنین همکاری وهمراهی نیروی انتظامی وپلیس مبارزه باقاچاق کالا و ارز، د ربازه زمانی یاد شد ه، 31هزار و 100لیتر نفت گاز و23هزار و 600 لیتر نفت کوره کشف و ضبط شد . فرآورد ه های نفتی مکشوفه پس ازطی مراحل قانونی و رفع توقیف آنها پس ازانجام آزمایش های کیفی به انبارهای نفت منطقه پخش فرآورد ه های نفتی منطقه زنجان برگشت شد ه است تاد رچرخه رسمی توزیع قرار گیرند . همچنین د راقد ام اخیرکارکنان شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه زنجان وپلیس مبارزه باقاچاق کالا وارز، یک د ستگاه کامیونت باری حمل تینرد ر آزاد راه زنجان – قزوین متوقف و محموله آن ضبط شد . رانند ه این کامیونت باری که 6 هزارلیترتینر رابه جای نفت سفید د رظرف یک و سه لیتری حمل می کرد ، برای   تعیین تکلیف به مراجع قضایی تحویل شد . محموله کشف شد ه از این کامیونت پس ازانجام آزمایش های کیفی به چرخه رسمی توزیع سوخت برگشت شد ه است. د راقد امی د یگرباهمکاری پلیس مبارزه باقاچاق کالا وارز د ر شهرستان خد ابند ه، ازیک د ستگاه وانت نفتکش 1800 لیترنفت گاز کشف و د رانبار نفت شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه زنجان تخلیه شد .


 آزاد سازی حریم خطوط انتقال فرآورد ه د ر زاوریان
رئیس واحد نگهد اری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه مرکزی ازآزاد سازی حریم خطوط لوله 10و 16اینچ د ر این حوزه عملیاتی خبر د اد . رضاکریمی نورعینی با اشاره به انجام امورکشاورزی وساختمانی د ر حریم خطوط لوله انتقال فرآورد ه نفتی مزبورد رروستای «زاواریان» تصریح کرد : د ر بازد ید کارشناسان حقوقی ستاد وکارشناسان تعمیرات خط، عملیات آزاد سازی حریم با جلب رضایت روستاییان د ر د ستور کار قرار گرفت. وی هد ف ازانجام این عملیات را ترمیم خطوط لوله انتقال فرآورد ه نفتی و ایمن سازی آن اعلام کرد .   رئیس واحد نگهد اری وتعمیرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه مرکزی گفت: آزاد سازی حریم خطوط لوله یاد شد ه د ر روستای مزبور د ر مد ت زمان د و ماه انجام شد ه است. نورعینی اظهارکرد :احیای گرد ه ماهی ومارکرگذاری به طول د وکیلومتر وعرض 13مترمجموعه فعالیت های انجام شد ه برای آزاد سازی حریم این خطوط بود ه است. شمس الد ین متشابهی، رئیس اچ اس ای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی نیز از انجام مانور آتش نشانی و واکنش د ر شرایط اضطرار د ر تاسیسات منطقه قم خبر د اد و افزود : این مانور با هد ف ارتقای آماد گی کارکنان  بهره برد اری، تعمیرات وحراست شاغل د ر تاسیسات قم، هنگام رویارویی باشرایط اضطرار(خاموش کرد ن آتش، نجات مصد وم) برگزارشد . به گفته متشابهی، د راین مانور، كاركنان تاسیسات قم با آشنایی ضرورت هاي ايمني د رمحل كار، چگونگی به کارگیری تجهیزات برای کاهش د امنه بحران و امد اد رسانی به مصد ومان رابه صورت عملی تمرین کرد ند .


 بهره مند ی حد ود 2 هزار روستا از گاز
مد یرعامل شرکت گازاستان مازند ران ازبهره مند ی یک هزار و932 روستا د ر حوزه مسئولیتی خود خبر د اد . جعفراحمد پور د رجلسه جایزه ملی تعالی سازمانی با بیان این که تاکنون بیش از18هزارکیلومترشبکه و652هزارانشعاب گازد راین استان اجرا و نصب شد ه است، افزود : استان مازند ران د ارای2907روستاست که حد ود د و هزارمورد آن زیرپوشش گازطبیعی قرارد ارند . احمد پور، شمارمشترکان گازاستان مازند ر ان را نیزیک میلیون و 270 هزار مورد اعلام و اظهار کرد : گازرسانی به825واحد صنعتی، 121 جایگاه عرضه گازطبیعی فشرد ه(سی ان جی) ونیروگاه نکا، از د یگراقد ام های این شرکت است. وی با بیان این که شرکت گاز استان مازند ران، یکی ازبرترین و پیشروترین شرکت ها د رحوزه تعالی سازمانی ونظام های مد یریتی شرکت ملی گاز ایران است، ارتقای کیفیت د ر خد مات رسانی را ازاولویت های مهم برشمرد و افزود : برای د ستیابی به این هد ف د ربخش استقرار استاند ارد های مختلف کیفیت، تلاش های خوبی انجام شد ه است. رئیس پژوهش وفناوری ومد یرتعالی سازمانی شرکت گازاستان مازند ران نیز به روند استقرارسیستم های کیفیت د رسال های گذشته و برخی موفقیت های این شرکت د رمسیرکیفیت وتعالی سازمانی اشاره وتصریح کرد : از سال 82 سامانه مد یریت یکپارچه و از سال87 نیز،به گفته نوروز کلباد ی نژاد استاند ارد های ایزو 10002 و ایزو 10015 د راین شرکت استقراریافته اند ؛ د ریافت تند یس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی نیز، از د یگر موفقیت های این شرکت است. وی  بهبود سیستم اطلاعات مشترکان، بازنگری فرآیند های سازمان براساس مد ل APQCبازنگری وبهبود نظرسنجی ازذینفعان و تحلیل نتایج، مکانیزه کرد ن سیستم پایش اهد اف وفرآیند ها، همچنین تد وین راهبرد وظیفه ای واحد های سازمان را د یگراقد ام های شرکت گاز استان مازند ران د ر مسیر تعالی سازمانی برشمرد .

 رشد 50 د رصد ی مشارکت د ر ارائه پیشنهاد ها
مد یرعامل شرکت گازاستان بوشهرگفت: مشارکت کارکنان این شرکت د ر ارائه پیشنهاد د رنیمه نخست امسال نسبت به مد ت مشابه سال گذشته 50 د رصد رشد د اشته است. غلامعباس حسینی، تحقق این مهم را گواه و تایید ی بر مسئولیت پذیری و علاقه مند ی کارکنان نسبت به بهبود مستمرامور عنوان و اظهارکرد : چنین مشارکتی می تواند نتایج و آثار ارزشمند ی به ارمغان آورد . وی تاکید کرد : برای د ستیابی به این هد ف مهم (ارتقای مشارکت کارکنان د رنظام پیشنهاد ها) کمیته نظام مشارکت گازاستان بوشهر، پیگیری روند فعالیت های مربوط به حلقه های کنترل کیفیت را با جد یت بیشتری د ر د ستورکارقرارد اد ه ونشست های متعد د ی را با هد ف اثر بخشی بیشتر د ر زمینه های آموزش وهماهنگی ارتقای کیفی پیشنهاد ها برگزارکرد ه است. مد یرعامل شرکت گازاستان بوشهرافزود :معرفی نفرات برتر د رهمه بخش ها اعم ازپیشنهاد د هند ه، ارزیاب، د بیران کمیته همیاری و...ازطریق خبرنامه د اخلی شرکت به صورت ماهانه، ازد یگراقد ام های قابل توجه برای ایجاد انگیزه د رکارکنان وارتقای سرانه پیشنهاد های د ریافتی بود ه است. حسینی با اشاره به راهکارهای انگیزشی برای افزایش مشارکت کارکنان، ارائه آموزش های لازم به د بیران کمیته های همیاری و عموم کارکنان را با هد ف آشنایی هرچه بیشتر آنها با فرآیند مسئله یابی، ارائه پیشنهاد و چگونگی کاربا سامانه جد ید ثبت پیشنهاد ها را مهم برشمرد وافزود : ارائه این آموزش ها نقش قابل توجهی د رآگاهی بخشی وتبیین ضرورت مشارکت کارکنان د ر نظام پیشنهاد ها د ارد .


   اتصال رینگ آتش نشانی د رمرکز انتقال نفت گچساران
رئیس واحد مکانیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس از راه اند ازی پروژه رینگ شد ن مسیرآب آتش نشانی مرکزانتقال نفت گچساران به یونیت  بهره برد اری نفت و گازگچساران خبر د اد .
شهرام اسد ی افزود : عملیات اتصال رینگ آب آتش نشانی مرکزانتقال نفت گچساران با هد ف صیانت از تجهیزات وتاسیسات نفتی، همچنین افزایش پاید اری و ضریب ایمنی انجام شد ه است. وی بااشاره به فرایند اجرای این عملیات از سوی پیمانکار ونظارت بر آن ازسوی واحد مکانیک خطوط لوله ومخابرات منطقه فارس تصریح کرد : د ر عملیات اتصال رینگ آتش نشانی به یونیت شماره 2 نفت وگاز گچساران، لوله گذاری به صورت زیرزمینی و رو زمینی و د رمسیری به طول 300 متر انجام شد . اسد ی سند بلاست، رنگ آمیزی، ساپورت گذاری، پوشش با عایق را مجموعه فعالیت های انجام شد ه رو زمینی و زیرزمینی روی خط لوله 8 اینچ استفاد ه شد ه د رعملیات یاد شد ه برشمرد . رئیس مکانیک شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه فارس افزود : لوله گذاری با گذرازد و جاد ه عبوری واحد های  بهره برد اری یونیت د و و قرارگرفتن 30متر ازطول لوله د رکنار پل های روگذر خطوط انتقال نفت وگاز، ازجمله اقد ام های لازم برای مهاروایمن سازی د راین عملیات است. اسد ی گفت: افزایش ضریب ایمنی مرکز انتقال نفت گچساران را د ر صورت بروز آتش سوزی، همچنین افزایش سرعت عمل د رخاموش کرد ن آتش را از ویژگی های برجسته اجرای این پروژه برشمرد . وی تصریح کرد :این پروژه باهمکاری واحد های مکانیک، برق، ابزار د قیق، خورد گی و ساختمان بازرسی فنی منطقه د ر  50روز کاری با 3200 نفر ساعت کار انجام شد ه است.


 افتتاح د و طرح
 د ر پتروشیمی تبریز

 بهره برد اری ازمخزن نفتای سوم وعملیات اجرایی مخزن نفتای چهارم پتروشیمی تبریز آغاز شد .
مد یرعامل شرکت پتروشیمی تبریزد ر آیینی که به همین مناسبت با حضور آل هاشم، نمایند ه ولی فقیه وامام جمعه تبریز، خد ابخش، استاند ار آذربایجان شرقی وبرخی مسئولان محلی این استان برگزارشد ، با بیان این که مخزن نفتای سوم 16هزارمترمکعب است، افزود : این مخزن با صرف هزینه 81 میلیارد و 500 میلیون ریال د رمد ت زمان 15 ماه ساخته شد ه است. د رفشی اظهارکرد :ساخت مخزن نفتای چهارم نیز، یکی د یگرازطرح های مهم پتروشیمی تبریزبه شمار می رود که عملیات اجرایی ساخت آن همزمان با  بهره برد اری ازمخزن سوم کلید خورد ه است. وی د رتشریح برنامه های پتروشیمی تبریز برای افزایش تولید گفت:با انتقال اتیلن غرب به وسیله خط لوله، احد اث واحد جد ید پلیمری با توسعه زیرساخت های انبارش، همچنین ذخیره سازی خوراک و به روز رسانی سیستم های کنترل تولید ، ظرفیت اسمی این شرکت 300 هزار تن افزایش خواهد یافت. نمایند ه ولی فقیه وامام جمعه تبریز نیز با قد رد انی از تلاش کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز، تخصیص یکصد هکتار ازفضای این مجتمع بزرگ را به فضای سبز، تلاش مهمی برای سالم سازی محیط زیست عنوان کرد . خد ابخش، استاند ارآذربایجان شرقی نیزجایگاه پتروشیمی را د ر ایجاد ارزش افزود ه برای صنعت نفت مهم برشمرد و برشتاب بخشی به اجرای پروژه هامطابق با فناوری های روز و استاند ارد های جهانی با هد ف بهره وری بیشتر تاّکید کرد .


اهد ای تند یس ویژه صاد رات غیر نفتی کشور
شرکت پتروشیمی تبریزباکسب عنوان «صاد رکنند ۀ نمونه استان»، تند یس ویژه بیست وسومین همایش ملی صاد رات غیرنفتی کشوررا به خود اختصاص د اد .
مد یرعامل شرکت پتروشیمی تبریز د ر این همایش که با حضور د کتر آل هاشم، نمایند ه ولی فقیه وامام جمعه تبریز، رحمانی، معاون وزیرصنعت، معد ن وتجارت، همچنین خد ابخش، استاند ارآذربایجان شرقی و رئیس سازمان صنعت، معد ن وتجارت آذربایجان شرقی برگزارشد ، گفت:این شرکت د رهشت ماه امسال 138هزار تن انواع فرآورد ه نفتی پلیمری به 33 کشورجهان صاد ر کرد ه است.
سیاوش د رفشی رشد صاد رات پلیمری پتروشیمی تبریز راد رهشت ماه امسال نسبت به مد ت مشابه سال قبل، 20 د رصد اعلام کرد . وی همچنین افزایش ظرفیت اسمی 300 هزارتن را ازاهد اف پتروشیمی تبریز د رسه سال آیند ه برشمرد . استاند ارآذربایجان شرقی با تاکید برنگاه مثبت و امید وارانه مد یریت این استان به صاد رات غیر نفتی، صاد رات را پیشران توسعه اقتصاد خواند . خد ابش افزود : استان آذربایجان شرقی د رهشت ماه امسال نسبت به مد ت مشابه سال گذشته، د رحوزه صاد رات غیرنفتی رشد 10د رصد ی د اشته است.