مد ير عامل شركت بهره برد اری نفت و گاز آغاجاري د ر گفت و گو با «مشعل»  مطرح كرد :
حمايت از توليد كنند گان د اخلي برای تحقق اقتصاد مقاومتي

مشعل  شركت بهره برد اری نفت و گاز آغاجاري، يكي از متنوع ترين شركت هاي زير مجموعه مناطق نفت خیز جنوب از نظر وجود تاسيسات فرآيند ي است. این شركت   با انواع تاسيسات بهره برد اری، گاز و گاز مايع و تقويت فشار گاز نقش مهمي د ر توليد و صيانت از نفت و گاز د ر صنعت را به عهد ه د ارد و با توليد ٢٠ د رصد از نفت كشور، جايگاهی ويژه د ر اقتصاد كشور د ارد كه با توجه به همين جايگاه، گام هاي مهمي د ر زمینه تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد كنند گان د اخلي برد اشته است.
 د ر گفت وگو با ابراهيم پيرامون، مد يرعامل شركت بهره برد اری نفت و گاز آغاجاري، بخشي از اقد ام های اين شركت د ر زمينه حمايت از توليد د اخلي تشريح شد .
حمايت از توليد د اخلي و مزاياي اين فرايند :
به گفته ابراهیم پیرامون، شركت آغاجاري با فعاليت مستمر د ر ٤٨ واحد عملياتي به عنوان يكي از شركتهاي توليد كنند ه نفت و گاز كشور تلاش مي كند تا هم گام با سياست هاي د ولت د ر تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از صنعتگران و توليد كنند گان د اخلي آن كوشا باشد .
د ر كنار توليد و صيانت از تاسيسات و تجهيزات توليد ي كه از مزيت هاي اصلي شركت آغاجاري است، حمايت از توليد كنند گان و صنعتگران د اخلي با هد ف ایجاد اشتغال بومي، جلوگیری از خروج ارز و رشد و توسعه اقتصاد ی هم، از د يگر خصوصيات قابل توجه اين مجموعه است. ابراهيم پيرامون گفت: اين فرايند ، مزاياي فراواني را نيز د ر بر د ارد كه از جمله آن مي توان به صرفه جويي اقتصاد ي به واسطه استفاد ه بهينه از ظرفيت هاي د اخلي ، بومي شد ن فناوری های مختلف د ر حوزه توليد از طريق آزمون و مهند سي معكوس، گسترش مشاغل جد يد به د ليل مهيا شد ن تقاضا براي محصولات موجود و خد مات جد يد و د ر نتيجه كاهش نرخ بيكاري وجلوگيري از انتقال سرمايه به خارج از كشور به د لیل فراهم شد ن زمينه هاي به كارگيري سرمايه ها و استفاد ه بهينه ازظرفيت ها وامكانات محلي و استاني اشاره کرد .

عملكرد شركت آغاجاري د ر حمايت از توليد كنند گان د اخلي:
د ر يك سال اخير با توجه به اهميت و تاثيرهای موثر اين فرايند د ر بازار كار منطقه و به منظور تحقق اهد اف و رويكرد هاي كلان اقتصاد مقاومتي، همچنين شناسايي سازند گان د اخلي و حمايت از آنها برای ساخت بومي قطعات، اقد ام های موثري از سوي شركت انجام شد ه است.
 تامين بيش از ٢٠٠٠ قطعه از اد وات و تجهيزات توليد ي
مد ير عامل شركت آغاجاري با اشاره به بهره گيري ازنيروهاي متعهد د ر بخش هاي مختلف عمليات، فني، خد مات، مالي وكالا و تعمير و بازسازي بيش از ٦٠ نوع از د ستگاه ها واد وات مرتبط با توليد ازطريق ساخت د اخل با مشاركت بخش هاي عملياتي شركت گفت: د راين خصوص نزد یک به ٢٠٠٠ قطعه از اين اد وات و ماشين آلات فرايند ي به همت مجموعه عمليات بخصوص نگهد اري وتعميرات طراحي و به همت سازند گان د اخلي ساخته شد كه ازآن جمله مي توان به ساخت قطعات و تعمير انواع پمپ هاي نفت، پمپ هاي تزريق پساب واحد هاي نمكزد ايي، ساخت لاينر و تعمير سيلند ر كمپرسورهاي گازي، مخازن ذخيره هوا، قطعات د وار كمپرسورهاي گاز سانتريفیوژ، ساخت و تعمير قطعات كمپرسورهاي گازي اسكرو تايپ، انواع جرثقيل ها، كرن هاي سقفي، د يزل ژنراتورها، انواع كوپلينگ، ساخت انواع فيلتر براي سيستم هاي مختلف،ساخت قطعات و تعمير و بازسازي انواع الكتروموتورهاي فشارقوي و فشار ضعيف، انواع ترانسفورماتورها بالانس روتورهاي برقي و مكانيكي، تعمير وساخت قطعات انواع كنترل ولوها،اد وات اند ازه گيري جريان، حسگرهاي اند ازه گيري د ما، المان هاي اند ازه گيري جريان سيالات، حسگرهاي اند ازه گيري سرعت د وراني ماشين آلات، تعمير برد هاي مد ارچاپي الكترونيك و... اشاره کرد كه علاوه بر عد م توقف خط توليد د رتأسيسات، سود وصرفه اقتصاد ي زياد ي را عايد شركت کرد ه واين د رحالي است كه خريد د ستگاههاي مشابه با توجه به تحريم هاي موجود بسيار مشكل و هزينه تأمين اين د ستگاه ها نيز هنگفت است. به عنوان نمونه تنها ازمحل تعمير د ستگاه هاي كنترل ولو، افزون بر٣٥٠ ميليارد ريال صرفه جويي ارزي حاصل شد ه است.

توليد نفت به روش فرازآوري با گاز طبيعي  
پس از ماه ها پژوهش و بررسي از سوی تيمي از مهند سان و كارشناسان شركت آغاجاري و مهند سي مخازن و بهره برد اری ستاد ، موفق شد يم با استفاد ه از د انش بومي براي اولين بار با استفاد ه از روش فراز آوري با گاز طبيعي، تعد اد ي از چاههاي كم فشار ميد ان رگ سفيد را كه سالها بد ون توليد بود ند ، احيا و به توليد برسانيم. استفاد ه از فناوری فرازآوري با گاز د ر چاه هايي صورت مي گيرد كه سيال ستون چاه سنگين است و تا ارتفاعي از ستون بالا آمد ه يا حتي فشار پايين به سرچاه مي رسند اما قاد ر به جريان اند اختن سيستم هاي فرآيند ي برای جد ا سازي گاز و نفت و آب نيستند . با تلاش كارشناسان شركت، اين روش با كم ترين هزينه روي ٥ حلقه چاه اجرا شد كه ٣ حلقه از چاه ها به توليد رسيد و د ر حال حاضر هر یک بيش از 1000 بشكه د ر روز توليد د ارند كه علاوه بر سود و صرفه اقتصاد ي براي كشور، نقش مهمي نيز د ر تحقق اقتصاد مقاومتي د ارند .

جلوگيري از سوزاند ن ١٩ ميليون فوت مكعب گاز د ر ايستگاه گاز و گازمايع٣٠٠
با تلاش همكاران نگهد اري و تعميرات، همچنين همكاري شركت بخش خصوصي تعمير و اصلاح سيستم خنك كنند ه هواي ورود ي air in take به توربين werk spoor ايستگاه گاز و گازمايع با هزينه اي بالغ به ١٢ ميليارد ريال انجام شد كه با اصلاحات صورت گرفته، از سوزاند ن ١٩ ميليون فوت مكعب گاز پيشگيري شد . د ر اجراي اين طرح با عنوان «مد يا» علاوه بر جلوگيري از سوزاند ه شد ن گاز به عنوان سرمايه ملي، روزانه بيش از ٧٠٠ بشكه به توليد گاز مايع اين كارخانه اضافه شد كه روزانه بيش از ١٥ ميليارد ريال سود و صرفه اقتصاد ي را براي شركت د ر برد ارد .

عمليات موفقيت آميز تعمير و راه اند ازي توربين انبساطي  
براي نخستين بار د ر كشور تعمير، راه اند ازي و ساخت ريل هاي توربو اكسپند ر توربين انبساطي واحد ١٠٠ تأسيسات گاز و گازمايع ١٠٠٠با توجه به نوع خاص متريال و شرايط عملكرد با استفاد ه از توان متخصصان د اخلي شركت و همكاري شركت هاي بخش خصوصي انجام شد . اين د ستگاه ها از تجهيزات حساس موجود د ر صنايع نفت و گاز است كه تامين آن ساليان گذشته از طريق منابع خارجي انجام می شد و با توجه به مشكلات تحريم ها و نياز وافر عملياتي به اين توربين و همچنين تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت از ساخت د اخل از سوی كارشناسان د اخلي د ر ٤ فاز محقق شد . د ر فاز اول طراحي كه مهم ترين و حساس ترين بخش از انجام اين عمليات بود ، از سوی مهند سان اد اره تعميرات و بخش خصوصي با بالاترين كيفيت و حساسيت انجام شد ، همچنين د ر فاز د وم ساخت و مونتاژ اين د ستگاه پس از اطمينان از تامين مواد اوليه مطابق با استاند ارد هاي جهاني و نتايج به د ست آمد ه از آناليز شيميايي ماشين كاري شد ه و با نظارت كارشناسان مونتاژ نهايي صورت گرفت. پس از انجام تست عملكرد ي توربواكسپند رشامل ارتعاشات و د ماي كاركرد تجهيزات جانبي د ر وضعيت رضايت بخشي قرار گرفت و پس از بررسي و كنترل ابعاد ي و كلرنس گيري متعلقات و تجهيزات جانبي راه اند ازي شد .

تعمير و بازسازي ميل لنگ كمپرسور بورسيگ  
با تلاش كارشناسان نگهد اري و تعميرات و مهند سان تعميرات اساسي، ميل لنگ كمپرسور بورسيگ با توان و امكانات د اخلي منطقه تعمير، بازسازي شد و د ر مد ار عمليات قرار گرفت. گازهاي ورود ي ايستگاهCS200 كه شامل گازهاي مرحله د وم، سوم و چهارم بهره برد اری كرنج است به وسيله ٤ رد يف كمپرسور رفت و برگشت بورسيگ فشرد ه سازي شد ه و برای استحصال ميعانات گازي به كارخانه گاز و گازمايع ١٥٠٠ كرنج ارسال مي شود . ازكارافتاد ن كمپرسور رد يفC ايستگاه مذكور باعث ازد ست رفتن حد ود ١٩ميليون فوت مكعب گاز و١٢٠٠تا١٥٠٠ بشكه د رروزميعانات گازي شد ه بود ؛ از این رو با توجه به اين شرايط، كاركنان عملياتي شركت به همت كاركنان بخش تعميرات اساسي، عزم خود را جزم کرد ه وپس از مطالعات گسترد ه و تلاش هاي شبانه روزي توانستند با تعمير وبازسازي كمپرسوركه نقش اساسي را د ر افزايش توليد گاز وميعانات گازي د ارد برگ زرين د يگري برافتخارات كاركنان خد وم اين شركت بيفزاید . با توجه به بروز ايراد اساسي د ر يك رد يف از اين كمپرسورها عمليات بازسازي و تعمير آن با همكاري اد اره تعميرات اساسي كه زيرمجموعه معاونت مد يريت تعميرات ماشين آلات و تجهيزات فرآيند ي مناطق است، د ر د ستوركار قرار گرفت و موفق شد يم با استفاد ه از امكانات د اخلي و يك قطعه ميل لنگ كمپرسور كه سال ها د ر ايستگاه CS600 بلا استفاد ه بود ، كمپرسور مورد نظر را تعمير و بازسازي کنیم.

بازرسي ١٢ هزار ساعته
توربين هاي GE

كارخانه تزريق گازآغاجاري د اراي ٧ رد يف توربو كمپرسور GE ساخت آمريكا است كه براي اولين بار بازرسي ١٢ هزار ساعته براي سه رد يف از توربين ها با استفاد ه از تخصص كارشناسان د اخلي د ر سيستم هاي مكانيكي، برقي و ابزار د قيق انجام شد .
ابراهيم پيرامون گفت: يكي از ايراد های مهم اين توربين ها د رزمان نصب اوليه، بالا بود ن د ماي ناحيه Wheel Space بود ه كه سبب كاهش عمر مفيد قطعات و پایين آمد ن كارايي توربين ها مي شد ، البته با بررسي هاي صورت گرفته از سوی تيم كارشناسي نگهد اري و تعميرات شركت و ارتباط با شركت سازند ه د ستور العمل لازم گرفته و مسيرهايي برای عبور هواي خنك كاري cooling Airبه ناحيه مورد نظر Wheel Space روي پوسته خروجي كمپرسورهاي توربين ايجاد شد و به این ترتیب، طبق محاسبات مهند سان ميزان هواي خنك كاري افزايش يافته و د ماي هواي یاد شد ه به حد مجاز كاهش يافت.
تعمير و بازسازي توربو پمپ نفت صاد راتي تلمبه خانه شماره ٢
توربو پمپ توربين رد يف يك اين تاسيسات كه از مهم ترين و حساس ترين تاسيسات عملياتي د ر سطح مناطق نفت خیز جنوب به شمار مي رود با تلاش نيروهاي د اخلي شركت د ر كوتاه ترين زمان ممكن و بد ون ايجاد وقفه د ر توليد ، تعمير و راه اند ازي شد .  ازآنجاكه پمپاژ عمد ه نفت صاد راتي با اين توربو پمپ انجام مي شد ، تعمير بموقع آن از سوی همكاران نگهد اري وتعميرات نقش اساسي د ر تد اوم توليد د اشته و ارزش كار زماني بيشتر نمود پيد ا مي كند ؛ تعميراين د ستگاه به گونه اي انجام شد كه هيچ گونه اختلالي د ر صاد رات به وجود نيامد و همكاران عملياتي سريعا با قرار د اد ن الكتروپمپ هاي موجود د ر تلمبه خانه شماره ٢، عمليات صاد رات را به نحو مطلوب انجام د اد ند .  از نقاط برجسته اين عمليات، صرفه جويي قابل توجه د ر مصرف برق بود چرا كه با توجه به گرماي شد يد خوزستان و لزوم استفاد ه بهينه د ر مصرف انرژي استفاد ه از الكترو پمپ هاي 5/4 مگاواتي به صرفه نبود ه و با راه اند ازي به موقع توربو پمپ مورد نظر د ر كمترين زمان ممكن، الكترو پمپ ها از مد ار خارج شد ند . كه علاوه بر صرفه جويي9 مگا واتي د ر مصرف برق، روزانه 840 ميليارد ريال سود و صرفه اقتصاد ي براي شركت به د ست آمد .

طرح تعويض عايق هاي حرارتي توربين هاي رستون
با توجه به اينكه توربين هاي رستون T A1500 د ر واحد هاي بهره برد اری مارون ٢، رگ سفيد ١ و كرنج به عنوان گرد انند ه پمپ نفت نقش بسزايي د ر توليد د ارند ، اين عمليات با هد ف رفع فرسود گي عايق هاي حرارتي و جلوگيري از آسيب به قطعات اصلي و د اخلي توربين و همچنين ممانعت از ايجاد حريق د ر تاسيسات انجام شد . با استفاد ه از عايق هاي حرارتي جد يد كه محصول و ساخت شركت هاي د اخلي بود ه و نسبت به عايق هاي قد يم از كيفيت بالاتري برخورد ار هستند و تعويض آنها نيز سريعتر و آسان تر است، عايق كاري توربين هاي تاسيسات بهينه سازي شد ه و از بروز آسيب و ايجاد اشكال د ر آنها جلوگيري به عمل آمد ه است. د ر اجراي اين پروژه با تغيير سيستم د اخلي عايق هاي جد يد ، ضمن بومي سازي فناوری ساخت آنها د ر د اخل و كاهش هزينه ها، ريسك خطر ايجاد حريق د ر تاسيسات به ميزان قابل توجهي كاهش یافته و سود و صرفه اقتصاد ي فراواني را براي شركت د ر بر خواهد د اشت. وی ضمن تقد ير از زحمات تمامي همكاران شركت، آرزوكرد د راد امه اين روند كه سيرصعود ي د ارد ، به اهد اف مورد نظر و اجراي د قيق سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي و رشد و توسعه اقتصاد ي بازار كار منطقه د ست يابيم.