مسعود حسنی:
اقتصاد مقاومتی از اولویت های مهم د ر مجتمع گاز پارس جنوبی است

مد یرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: همه موارد مطرح شد ه د ر اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و سبب شکوفایی اقتصاد کشور است. مسعود حسنی،گفت: توسعه کار آفرینی د ر جامعه، یکی از موارد بسیار مهم اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان این که خرد جمعی و گروهی به همراه تلاش مستمر یکی از ارزش های والای مجتمع عظیم گازی کشور است، گفت: همواره باید اخلاق حرفه ای و اعتماد سازی سرلوحه همه کارها قرار گیرد ، محصولات کشور باید د انش بنیان باشند تا روز به روز شاهد رشد و تبلور اقتصاد ی د ر کشور باشیم و مسائل مهم د ر این حوزه را نیز ارتقا د هیم. حسنی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی د ر اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد : کاهش مصرف انرژی د ر کشور باید با فرهنگ سازی و ارائه آموزش های لازم و با برنامه ریزی د قیق نهاد ینه شود و د ر این مهم، توجه ویژه به اصلاح الگوی مصرف اهمیت ویژه ای د ارد . مد یرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد : فروش میعانات گازی د ر مجتمع گاز پارس جنوبی همسو با اقتصاد مقاومتی د ر اولویت قرار د ارد و با بهره مند ی از د انش بومی و توان د اخلی متخصصان و کارکنان د ر جهت تولید مستمر و پاید ار گاز، گام های موثری بر خواهیم د اشت. وی افزود : کار و تلاش جمعی د ر مجتمع گاز پارس جنوبی یک افتخار ملی است و جوانان و متخصصان مجتمع با همه توان برای شکوفایی اقتصاد کشور د ر مسیر اقتد ار گام می نهند . حسنی به رسالت مهم مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: رسالتی که اکنون کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی عهد ه د ار آن هستند ، رسالتی بسیار مهم و عظیم است که د ر خانه تک به تک آحاد جامعه، بزرگی کار و تلاش شبانه روزی کارکنان نمایان است.


 حجم گازهای مشعل د ر پارس جنوبی ۱۵ د رصد کاهش می یابد
فعالیت های متعد د ی برای کاهش گازهای ارسالی به مشعل پالایشگاه های گاز پارس جنوبی انجام شد ه که بر اساس آن تا سال ۹۸ حجم گازها ۱۵ د رصد کاهش می یابد .
حفاظت از محیط زیست، از مهم ترین برنامه های راهبرد ی مجتمع عظیم گاز پارس جنوبی است. بر اساس پیش بینی های این مجتمع تا پایان امسال حجم گازهای همراه مشعل پالایشگاه ها با حد ود هفت د رصد کاهش همراه است. با اد امه این روند تا سال ۹۸، میزان گازهای ارسالی به مشعل د ر مجتمع گاز پارس جنوبی بیش از ۱۵ د رصد کاهش می یابد . همچنین میزان 2 SO (د ی اکسید گوگرد ) خروجی از پالایشگاه نیز د ر سال ۹۶ نزد یک به ۲۵ د رصد نسبت به سال پیش از آن افت خواهد د اشت. مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، روند کاهش انتشار 2 SO د ر سال های آیند ه اد امه می یابد تا جایی که د ر سال ۹۸، شاهد کاهش حد ود ۵۰ د رصد ی2 SO خواهیم بود . میزان انتشار گازهای گلخانه ای از سوی مجتمع د ر شرایط مناسبی است و هم اکنون د ر پالایشگاه های گاز پارس جنوبی نرخ GHG (greenhouse gas) قابل مقایسه با استاند ارد های جهانی است و فعالیت های مناسبی برای کاهش انتشار این گازها نیز د ر د ستور کار است.


 مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه گاز:
قطار توسعه صنعت گاز به پایتخت فیروزه ایران رسید

مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه گاز گفت: پروژه خط انتقال گاز همت آباد - بار، د ر پایتخت فیروزه ایران، با بیش از ۱۲ میلیارد تومان هزینه به زود ی افتتاح می شود . حسن منتظر تربتی اظهار کرد : با گازرسانی به شهر همت آباد ، فاز نخست پروژه احد اث خط انتقال گاز ۵۲ کیلومتری همت آباد - بار د ر استان خراسان رضوی به بهره برد اری رسید ه است. مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه گاز، طول خط انتقال یاد شد ه (از ابتد ای خط تا شهرستان همت آباد ) را ۱۳ کیلومتر اعلام کرد و افزود : این خط انتقال به قطر ۱۰ اینچ و با فشار طراحی ۱۰۵۰ پوند بر اینچ مربع (PSI) از خط لوله گاز ۱۲ اینچ موجود نیشابور- سبزوار د ر کیلومتر ۱۵۸ منشعب شد ه و با رسید ن به شهرستان همت آباد ، مرد م این منطقه را از نعمت گاز بهره مند می کند . وی اظهار کرد : تاسیسات نصب شد ه روی این خط انتقال شامل ایستگاه انشعاب ابتد ای خط، ایستگاه فرستند ه توپک، ایستگاه انشعاب، CGS ( ایستگاه تقلیل فشار گاز ) همت آباد و ایستگاه حفاظت کاتد یک می شود .  تربتی با بیان اینکه هم اکنون حد ود ۳۰ کیلومتر از کل پروژه لوله گذاری شد ه است، گفت: هد ف از اجرای این پروژه، گازرسانی به شهرها و روستاهای محروم از نعمت گاز طبیعی منطقه مانند همت آباد ، امیرآباد ، بار و غیره بود ه که خوشبختانه با همکاری مسئولان و تلاش کارکنان، فاز نخست آن به زود ی افتتاح می شود تا اهالی همت آباد ، امسال زمستانی گرم را سپری کنند .   مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه گاز، د رباره کالاهای مصرف شد ه د ر اجرای پروژه گازرسانی به همت آباد گفت: د ر احد اث این پروژه، حد ود هزار و ۱۰۰ شاخه لوله به وزن تقریبی ۶۶۵ تن مورد استفاد ه قرار گرفته که با احتساب سایر اقلام و کالاهای مورد نیاز پروژه از طریق ۳۰ تریلر حمل شد ه است.

  آغاز عملیات اجرایی پروژه خط انتقال تقویتی   تربت حید ریه – کاشمر
 به گفته تربتی، افزون بر بهره برد اری از پروژه همت آباد - بار، عملیات احد اث خط لوله انتقال گاز تقویتی تربت حید ریه کاشمر به طول تقریبی ۷۷ کیلومتر و با فشار طراحی ۱۰۵۰ پوند بر اینچ مربع که از حوالی شهر تربت حید ریه آغاز شد ه و تا ایستگاه تقلیل فشار ( CGS ) کاشمر اد امه د ارد نیز، با هد ف تقویت فشار گاز شهرهای واقع د ر منطقه و گازرسانی به مصرف کنند ه های جد ید آغاز می شود . مد یرعامل شرکت مهند سی و توسعه گاز اعلام کرد : این خط لوله شامل یک ایستگاه فرستند ه توپک، ۵ ایستگاه شیر بین راهی، یک ایستگاه گیرند ه توپک و ۲ ایستگاه حفاظت کاتد یک است. وی یاد آور شد : محل اجرای این پروژه د ر استان خراسان رضوی حد فاصل شمال شهر تربت حید ریه تا جنوب شهر کاشمر و د ر مجاورت خط لوله ۱۲ اینچ موجود بود ه و هزینه اجرای آن بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد شد ه است.

 

تامین ۷۰ د رصد ی سوخت گاز کشور از عسلویه
تاسیسات پارس جنوبی برای ورود به زمستان د ر آماد گی کامل قرار د ارند
 معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس، از آماد گی کامل این شرکت برای تحقق تولید تکلیفی گاز به میزان ۵۷۰ میلیون مترمکعب د ر روز د ر شش ماه د وم امسال خبر د اد و گفت: تاسیسات پارس جنوبی برای ورود به زمستان د ر آماد گی کامل قرار د ارد . یحیی رشید ی با اشاره به این که بهره برد اری از مید ان گازی پارس جنوبی د ر ابتد ای تأسیس این شرکت، زیر نظر شرکت ملی گاز و از سوی مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) صورت می گرفت، تصریح کرد : پس از گذشت حد ود ۶ سال بر اساس سیاست های کلان وزارت نفت د ر میاد ین بالاد ستی، بهره برد اری از این مخزن به شرکت نفت و گاز پارس منتقل شد . وی با اشاره به شروع تولید از مخزن مشترک پارس جنوبی با توسعه فازهای ۲ و ۳ افزود : د ر حال حاضر ۲۷ سکوی گازی د ر این مید ان عظیم به بهره برد اری رسید ه است. معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آماد گی کامل برای تحقق تولید تکلیفی گاز به میزان روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز اظهار کرد : د ر حال حاضر روزانه حد ود ۵۵۵ میلیون مترمکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی برد اشت می شود که به محض رفع محد ود یت های د ریافت گاز از سوی پالایشگاه های پارس جنوبی، این رقم می تواند به ۵۷۰ میلیون مترمکعب د ر روز افزایش یابد . رشید ی با یاد آوری این که ۷۰ د رصد تولید گاز کشور از مخزن مشترک پارس جنوبی تامین می شود ، افزود : تا پایان سال ۹۸ برد اشت گاز از مید ان مشترک پارس جنوبی به میزان حد اکثر ظرفیت ممکن افزایش پید ا می کند . وی از به کارگیری جوانان تحصیل‎کرد ه و متخصص به عنوان رکن اصلی پیشبرد اولویت های شرکت نفت و گاز پارس نام برد و گفت: به همین منظور با پایش های مستمر د ر بخش بازرسی فنی، تعمیرات، عملیات اچ اس ای و... هر ساله تا پایان د ی ماه به منظور هماهنگی با شرکت ملی گاز و کمیته سوخت کشور، برنامه تعمیرات اساسی د ر خطوط لوله و سکوهای د ریایی به مد یریت نظارت بر تولید ارائه می شود . به گفته رشید ی، با بازنگری و تعمیرات اساسی تمامی سکوهای گازی پارس جنوبی د ر نیمه نخست امسال، آماد گی کامل برای تأمین سوخت زمستانی مورد نیاز کشور بر مبنای تعهد ات شرکت نفت و گاز پارس وجود د ارد و به صورت 100 د رصد محقق خواهد شد .

پایش خطوط لوله زیرد ریایی
 د ر پارس جنوبی
 وی بروز خورد گی د ر خطوط انتقال گاز تاسیسات نفت و گاز را یکی از د غد غه های پیش روی صنایع نفت و گاز عنوان کرد و اد امه د اد : بررسی های انجام شد ه نشان می د هد ، د امنه خورد گی خطوط لوله انتقال گاز فازهای د ر حال بهره برد اری پارس جنوبی بخصوص فازهایی که زمان بیشتری از عمر کاری شان می گذرد ، از میانگین متعارف ۵ MPY د ر سال پایین تر است، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی وجود ند ارد و مذاکرات با د ه شرکت د اخلی به منظور اجرای عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله گازی مید ان پارس جنوبی نیز د ر جریان است که هم اکنون پروسه ارزیابی فنی این پیمانکاران به همراه شرکای خارجی شان د ر حال بررسی است. به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، وی ابراز امید واری کرد که امضای این قرارد اد تا پایان امسال به اتمام برسد . رشید ی ضمن اشاره به پارگی بخشی از خطوط لوله فازهای ۱۶ و ۱۹ د ر سال گذشته، از امضای قرارد اد با یک شرکت د اخلی به همراه شریک مالزیایی خود به منظور پایش ظاهری خطوط لوله زیرد ریایی (ROV) خبر د اد و گفت: عملیات اجرایی این قرارد اد از اسفند ماه امسال آغاز می شود و کلیه خطوط لوله و تأسیسات د ریایی پارس جنوبی مورد پایش قرار خواهد گرفت.

 

مد یر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
تولید مجتمع های پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب افزایش یافت

مد یر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۳۰ د رصد ی تزریق اتیلن به خط لوله اتیلن غرب اظهار کرد : با تحقق این موضوع، افزون بر افزایش تولید پلیمرها با گرید های متنوع واحد های پتروشیمی د ر مسیر این خط لوله، همه واحد ها نسبت به پارسال تولید بیشتری د ارند . علی محمد بساق زاد ه د ر باره افزایش تولید مجتمع های واقع د ر مسیر خط لوله اتیلن غرب گفت: به عنوان نمونه، پتروشیمی لرستان برای نخستین بار بیش از ۱۱۷ د رصد ظرفیت اسمی خود تولید د اشته است که این موضوع به د لیل تامین خوراک و کاتالیست، تغییر فرآیند تولید و استفاد ه از رآکتورهای موازی صورت گرفته است و یا پتروشیمی مهاباد که به د لیل تامین خوراک، برنامه ریزی مناسب و کسب مهارت های لازم نیروی انسانی شاغل د ر آن، میانگین بالای ۱۰۵ د رصد ظرفیت اسمی خود تولید د ارد . وی با اشاره به این که هر واحد د ر شرایط عاد ی تا ظرفیت ۱۱۰ د رصد اسمی خود می تواند تولید کند ، افزود : تولید بیش از ۱۲۵ د رصد ظرفیت اسمی، نیازمند تغییر تجهیزات و ارتقای د ستگاه هاست.
مد یر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اد امه د اد : آمار تولید واحد های پتروشیمی واقع د ر مسیر خط لوله اتیلن غرب، نشان د هند ه تلاش این مجتمع ها به استفاد ه از بالاترین بازد هی تولید و بهره برد اری از امکانات سرمایه گذاری شد ه است. بساق زاد ه، خالی بود ن انبارهای محصول مجتمع های پتروشیمی را موفقیتی د یگر د انست و تصریح کرد : این موضوع نشان د هند ه گسترش بازاریابی های د اخلی و خارجی است و واحد ها، توانستند با برنامه ریزی مناسب همه محصولات خود را به فروش برسانند .عضو هیئت مد یره شرکت ملی صنایع پتروشیمی د ر باره وضع کنونی تولید این صنعت گفت: با توجه به تامین خوراک و به حد اقل رساند ن تعمیرات اساسی تا اواسط آذر ماه سال جاری ۳۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شد ه است که رشد 7 د رصد ی را نسبت به پارسال نشان می د هد ؛ همچنین ۱۴ د رصد رشد د ر فروش د اخلی و حد ود ۶ د رصد د ر صاد رات این محصولات را نسبت به پارسال شاهد هستیم.مد یر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که پروژه پرد یس ۳ بیش از یک ماه است که تولید تجاری خود را آغاز کرد ه و نخستین کشتی برای صاد رات د ر حال بارگیری است، افزود : پتروشیمی کاوه نیز د ر حال راه اند ازی اصلی و احیای کاتالیست است که تا پایان سال، این مجتمع یعنی بزرگترین تولید کنند ه متانول جهان با تولید روزانه ۷ هزار تن به بهره برد اری می رسد ؛ پتروشیمی مرجان نیز د ر حال راه اند ازی اولیه است که به زود ی به تولید می رسد .

 

 کنفرانس نفت- ایران
۲۰۱۸ بهمن ماه امسال برگزار می‎شود

سومین د وره بین‎المللی «کنفرانس نفت- ایران ۲۰۱۸» به میزبانی هشت انجمن فعال د ر حوزه صنایع نفت، سوم و چهارم بهمن ماه امسال د ر مرکز همایش و نمایشگاه‎های بین‎المللی کیش برگزار می‎شود . «کنفرانس نفت- ایران ۲۰۱۸» به ریاست افتخاری محمد رضا نعمت‎زاد ه، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت و همزمان با چهارد همین نمایشگاه بین‎المللی نفت و انرژی کیش برگزار خواهد شد . معرفی توانمند ی‎ها، امکانات و نیازهای انجمن‎ها و شرکت‎های ایرانی د ر حوزه‎های نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش به همتایان جهانی و بخش حاکمیتی، معرفی پروژه‎ها، فرصت‎های سرمایه‎گذاری و ظرفیت‎های تجاری کنونی و د ر حال توسعه حوزه میان‎د ستی و پایین‎د ستی صنعت نفت کشور، تسهیل فرآیند های صاد رات کالا و خد مات نفتی بخش خصوصی از طریق توسعه کیفی و کمی مشارکت‎های ایرانی و خارجی، توسعه و تسهیل و آموزش سازوکارهای روزآمد د ر حوزه‎های مهند سی و ساخت و صاد رات و تامین مالی د ر پروژه‎ها و کسب‎وکارهای مرتبط د ر صنعت نفت از طریق همکاری‎های د اخلی و خارجی و شناسایی روش‎های همکاری بیشتر با شریکان، همتایان سرمایه‎گذاری بین‎المللی و شناسایی روش‎های ایجاد کنسرسیوم‎های د اخلی، از جمله اهد اف برگزاری کنفرانس نفت- ایران ۲۰۱۸ عنوان شد ه است. د ر این کنفرانس، نشست‎های تخصصی با محوریت فرصت‎ها و چالش‎های بخش خصوصی صنعت نفت ایران، یافتن قالب‎هایی برای تامین مالی و سرمایه‎گذاری د اخلی و خارجی بخش خصوصی د ر صنعت نفت، معرفی پروژه‎های بالاد ستی و پایین‎د ستی صنعت نفت و فرصت‎ها و چالش‎های بخش خصوصی د ر توسعه صاد رات خد مات فنی و فرآورد ه‎های نفتی برگزار خواهد شد .


 تولید بنزین سبز
د ر پالایشگاه آباد ان کلید خورد

با راه اند ازی مرحله نخست واحد الکیلاسیون شرکت پالایشگاه آباد ان، تولید سوخت بنزین سبز از   آغاز شد . اصغر رمضانی، رئیس هیئت مد یره شرکت پالایش نفت آباد ان اعلام کرد : د ستاورد راه اند ازی واحد راهبرد ی الکیلاسیون، تولید بنزین باکیفیت با اکتان ۹۶ است. وی با بیان این که د ر پی بروز مشکل مکانیکی د ر واحد بازیافت اسید سولفوریک پالایشگاه و نبود امکان بازیافت اسید مصرفی واحد الکیلاسیون از چهار سال گذشته واحد الکیلاسیون نیز به اجبار از سرویس خارج شد ، افزود : از زمان خرید تجهیزات این واحد بیش از ۶ سال می گذرد که متاسفانه تاکنون بد ون استفاد ه ماند ه بود ، اما پس از تغییرات مد یریتی د ر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی، معاون وزیر نفت طی حکمی به بند ه ماموریت ویژه د اد ند که با حضور مستمر د ر پالایشگاه آباد ان این واحد را به مرحله تولید برسانیم. وی اد امه د اد : با همکاری و همفکری بی نظیر همه مد یران، متخصصان و به ویژه کارکنان زحمتکش و خد وم بخش های مختلف پالایشگاه آباد ان با بحث و بررسی های لازم و نگاه به منابع موجود ، نخست برنامه مد ونی برای راه اند ازی این واحد تهیه و بر اساس برنامه و نظارت های مستمر و حمایت های معاون وزیر نفت از این پروژه از د یروز این واحد وارد مد ار تولید شد . رمضانی اظهار کرد : این واحد هم اکنون عملیاتی شد ه و روزانه ۵۵۰ هزار لیتر بنزین الکیلیت با اکتان ۹۶ (بنزین سبز) تولید می کند . رئیس هیئت مد یره شرکت پالایش نفت آباد ان تاکید کرد : با تولید این فرآورد ه با ارزش، C۴ موجود د ر محصول گاز مایع تبد یل به بنزین می شود و افزون بر آن ارتقای جنبه های زیست محیطی نیز از اهد اف مورد نظر د ر این طرح است.

 

ارزش محصولات صاد راتی پتروشیمی خارک از ۲۴۶ میلیون د لار گذشت
 پتروشیمی خارک موفق شد از ابتد ای سال ۹۶ تا پایان آبان ماه ۷۷۱ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۲۴۶ میلیون د لار را صاد ر کند . مجتمع پتروشیمی خارک به عنوان یکی از مجتمع های قد یمی فعال د ر تولید محصولات مختلف پتروشیمی توانست از ابتد ای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۲۴۶ میلیون و ۶۱۴ هزار د لار محصول را روانه بازارهای جهانی کند . پتروشیمی خارک از ابتد ای امسال تا پایان آبان ماه موفق به تولید بالغ بر ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات شد و مجموع عملکرد تولید این مجتمع پتروشیمی د ر آبان ماه ۱۰۲ هزار تن بود ه است. روند تولید ، بازاریابی و صاد رات پتروشیمی خارک هم اکنون وضعی مطلوب د ارد ؛ پتروشیمی خارک تا پایان آبان ماه موفق شد ۱۰۳ د رصد از برنامه تولید خود را محقق کند . محصولات پتروشیمی خارک شامل متانول، پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد است که بخش عمد ه آن صاد ر می شود .


برگزاری  کنفرانس مد یریت یکپارچگی د ارایی د ر صنعت نفت و گاز فراساحل
 نخستین کنفرانس مد یریت یکپارچگی د ارایی د ر صنعت نفت و گاز فراساحل، ۵ و ۶ اسفند ماه امسال د ر هتل اسپیناس‎پالاس تهران برگزار می‎شود . نخستین کنفرانس مد یریت یکپارچگی د ارایی د ر صنعت نفت و گاز فراساحل با هد ف تاکید بر اهمیت و جایگاه مد یریت یکپارچگی د ارایی د ر این صنایع و همچنین ارائه برنامه‎ها و د ید گاه‎های مسئولان اجرایی و قانونگذاری کشور، از سوی شرکت مهند سی و ساخت تاسیسات د ریایی ایران و با حمایت وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت «همایش‎سازان امروز» برگزار می‎شود . بر اساس این گزارش، برگزاری این گرد همایی با حضور و همفکری صاحبنظران و کارشناسان مد یریت د ارایی و طرح د ید گاه‎ها و سرانجام بررسی و ارائه تازه ترین فناوری‎ها، تحقیقات، بهترین تجربه ها و د رس‎آموخته‎ها د ر زمینه نگهد اری و مد یریت یکپارچگی د ارایی برنامه‎ریزی شد ه است. علاقه‎مند ان برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن‎های ۲۲۰۴۸۸۵۹ و ۲۲۰۳۷۳۸۳ تماس بگیرند یا به نشانی اینترنتی pr@iicic.com مراجعه کنند .


آخرین وضع پروژه‎های مید ان‎محور مناطق نفت خیز جنوب تشریح شد
مد یر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به توسعه مید ان‎های کرنج، رگ‎سفید ، شاد گان و پارسی بر اساس مد ل جد ید قرارد اد ی به عنوان بخش مید ان‎محور فعالیت‎های این شرکت گفت: سعی بر این است تا پایان د ی ماه، قرارد اد توسعه کرنج و تا پایان سال، قرارد اد توسعه شاد گان امضا شود . حمید د ریس افزود : مطالعات مید ان کرنج از سوی د و شرکت مپنا و کنسرسیوم پرگس انجام شد که این مطالعات از سوی کارشناسان مد یریت امور فنی د ر بخش های زمین شناسی، مخازن، فرآورش، حفاری و بهره برد اری ارزیابی د قیق شد ه و برای هر شرکت نمره نهایی فنی تعیین شد ه؛ این نمره د ر فرآیند انتخاب پیمانکار اصلح حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد : تهیه طرح جامع توسعه مید ان شاد گان نیز د رد ستور کار پنج شرکت است که گزارش نهایی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد آماد ه و ارائه شد ه و د یگر شرکت‎ها نیز تا هفته آیند ه گزارش نهایی مربوطه را ارائه می‎د هند .
د ریس یاد آور شد : با برگزاری نزد یک به هزار نفر - ساعت جلسه با مشاوران حقوقی، مالی و قرارد اد ی باتجربه، متن نهایی مد ل جد ید قرارد اد های مید ان محور مناطق نفت خیز جنوب د ر حال تد وین است.
مد یر امورفنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب د رباره طرح های عملیات محور توسعه میاد ین هم توضیح د اد : این شرکت طرح توسعه ۲۷ مخزن را د ر د و بخش روزمینی (سطح الارضی) و زیرزمینی (تحت الارضی) شامل موقعیت های حفاری، برنامه حفاری، علامت گذاری موقعیت ها، تسهیلات روزمینی، خطوط لوله و تعمیرات مورد نیاز د ر قالب ۲۷ بسته سرمایه گذاری تد وین کرد ه است که هد ف از این طرح‎ها، افزایش تقریبی تولید نفت به میزان ۳۴۲ هزار بشکه د ر روز نسبت به تولید کنونی و جبران کاهش تقریبی ۳۱۳ هزار بشکه د ر روز تا پایان سال ۹۸ است. ملزومات روزمینی و زیرزمینی این طرح حد ود 3/4 میلیارد د لار برآورد شد ه است.