بررسی  طرح توسعه مید ان چشمه خوش د ر کمیته مشاوران  
جلسه اخیر کمیته مشاوران مد یریت مخازن شرکت ملی نفت ایران به بررسی الگوهای توسعه ای مید ان چشمه خوش که از سوی شرکت‎های گازپروم‎نفت، او‎ام‎وی و پتروناس ارائه شد ه، اختصاص یافت. طرح‎های پیشنهاد ی شرکت گازپروم‎نفت روسیه، او‎ام‎وی اتریش و پتروناس مالزی برای توسعه مید ان چشمه‎خوش، د ر یکصد و چهل و پنجمین جلسه کمیته مشاوران مد یریت مخازن شرکت ملی نفت ایران بررسی شد که بر اساس بررسی‎های صورت گرفته، برنامه‎های توسعه‎ای شرکت‎های گازپروم‎نفت و او‎ام‎وی به د نبال حفظ سقف تولید د ر این مید ان است و شرکت پتروناس، امکان افزایش تولید از مید ان را نیز مطرح کرد ه است. معاونت بررسی طرح های منابع هید روکربوری برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران د ر این زمینه اعلام کرد : مید ان چشمه‎خوش از مید ان های بزرگ نفتی و د ارای ۲ مخزن د ر سازند آسماری و بنگستان است. مخزن آسماری این مید ان متشکل از لایه های ماسه سنگی با خواص مخزنی مطلوب است و سازند بنگستان ضخامتی بالغ بر ٧٠٠ متر د ارد . بر اساس این گزارش، هم‎اکنون تنها از مخزن آسماری مید ان چشمه‎خوش برد اشت نفت صورت می‎گیرد و برنامه اولیه د ر باره سازند بنگستان، مبتنی بر ارزیابی مخزن و د ر اد امه، تولید تا سقف ۲٠ هزار بشکه د ر روز است. د ر طرح‎های پیشنهاد ی ارائه شد ه، استفاد ه از حفاری شاخه د ار و افقی و همچنین ایجاد شکاف های هید رولیکی د ر مید ان آسماری پیشنهاد شد ه است. روش های ازد یاد برد اشت پیشنهاد ی نیز شامل تزریق آب (هوشمند ) د ر بخش ماسه سنگی سازند آسماری، تزریق گاز (به صورت امتزاجی) د ر لایه های کربناته سازند آسماری و استفاد ه از فرازآوری مصنوعی د ر چاه های هر د و مخزن است. پیش‎بینی می‎شود د ر صورت اجرای برنامه های پیشنهاد ی، ضریب بازیافتی بین ۲۷ تا ۳۵ د رصد را د ر مخزن آسماری و ٦ تا ۸ د رصد را د ر مخزن بنگستان شاهد باشیم. مید ان نفتی چشمه‎خوش د ر منطقه د شت عباس استان ایلام، د ر ۵۲ کیلومتری جنوب شهرستان د هلران و ۷۰ کیلومتری غرب شهرستان اند یمشک واقع شد ه است. بهره برد اری از این مید ان سال ۱۳۵۴ آغاز شد ه است و از مید ان‎های تحت مد یریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‎شمار می‎رود . شرکت ملی نفت ایران تاکنون برای مطالعه این مید ان با شرکت‎های گازپروم‎نفت، پتروناس، او‎ام‎وی و اید رو تفاهمنامه همکاری امضا کرد ه است.
   مد یر بهد اشت ،ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبد لله‎زاد ه‎راد به عنوان مد یر بهد اشت، ایمنی و محیط زیست (اچ اس ای) این شرکت منصوب شد . د ر حکم علی کارد ر خطاب به عبد الله‎زاد ه راد آمد ه است:  «با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مد یر بهد اشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران منصوب می شوید . امید است با استعانت از خد اوند متعال، بهره مند ی از عناصر کارآمد و منابع موجود با توجه به اهمیت اچ اس ای و پد افند غیرعامل، د ر انجام وظایف خطیر این مسئولیت موفق و موید باشید .

 

  د ر ۸ ماه نخست امسال
ارزش صاد رات محصولات پتروشیمی از ۷ میلیارد د لار گذشت

مجتمع های پتروشیمی کشور موفق شد ند از ابتد ای امسال تا پایان آبان ماه بیش از هفت میلیارد و ۳۹۷ میلیون د لار انواع محصولات پلیمری و شیمیایی را روانه بازارهای جهانی کنند . روند صاد رات محصولات مختلف پتروشیمی ایران از سوی مجتمع های تولید ی براساس برنامه ریزی های انجام شد ه د ر حال انجام است و این شرکت ها آبان ماه امسال حد ود 5/1 میلیون تن محصول را به ارزش بیش از ۸۵۸ میلیون د لار به کشورهای مختلف صاد ر کرد ند . از ابتد ای سال ۹۶ تا پایان آبان ماه، د ر مجموع ۱۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تن محصولات مختلف پتروشیمی به خارج از کشور صاد ر شد ه است. مجتمع های پتروشیمی واقع د ر منطقه عسلویه د ر هشت ماه نخست امسال بیش از هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تن محصول به ارزش سه میلیارد و ۶۶۱ میلیون د لار را صاد ر کرد ند . شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر نیز چهار میلیون و ۱۶۷ هزار تن محصول را به ارزش ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون د لار روانه بازارهای مختلف خارجی کرد ند .
بیش از ۳ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش یک میلیارد و ۵۶۳ میلیون د لار نیز از مجتمع های پتروشیمی واقع د ر د یگر مناطق کشور صاد ر شد ه است. بالاترین میزان صاد رات محصولات پتروشیمی را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از یک میلیون و ۸۸۴ هزار تن و از نظر ارزش پتروشیمی نوری با بیش از ۷۸۱ میلیون د لار د ر منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس د ر بازه زمانی ابتد ای سال تا پایان آبان ماه به خود اختصاص د اد ند . د ر منطقه ویژه اقتصاد ی پتروشیمی ماهشهر، مجتمع پتروشیمی بند ر امام با صاد رات بیش از یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن محصول به ارزش ۷۱۲ میلیون و ۵۹۳ هزار د لار بالاترین رکورد صاد رات د ر این بازه زمانی د ر این منطقه را ثبت کرد . د ر میان مجتمع های پتروشیمی واقع د ر سایر مناطق کشور نیز، پتروشیمی خارک ۷۷۱ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۲۴۶ میلیون و ۶۱۴ هزار د لار را روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را د ر زمینه صاد رات به خود اختصاص د اد .

 

  امضای قرارد اد ۳۴ میلیون یورویی ایران و ایتالیا د ر صنعت پتروشیمی
قرارد اد ۳۴ میلیون یورویی مهند سی تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی میان شرکت پتروشیمی ارد بیل و شرکت ساخت و مهند سی تکینت ایتالیا امضا شد . براساس این قرارد اد که شامگاه د وشنبه (۲۷ آذرماه) امضا شد ، شرکت تکینت د ر مد ت ۱۸ ماه برای یک واحد ۵۰۰ هزار تنی لایسنسور تعیین خواهد کرد و هزینه نهایی ساخت پروژه اصلی را که GTOP یا GTPP یعنی گاز طبیعی به پلی پروپیلن یا گاز طبیعی به پلی الفین خواهد بود برآورد می کند . بهرام شهسواری، رئیس هیئت مد یره پتروشیمی ارد بیل با اشاره به این که این مگاپروژه ملی د ارای حجم بالای سرمایه گذاری معاد ل ۱.۶ میلیارد یورو برای کل پروژه است، گفت: اجرای این پروژه به ایجاد ۱۵۰۰ شغل مستقیم و ۱۰ هزار شغل غیرمستقیم برای استان ارد بیل منجر می شود . وی اد امه د اد : از اواسط سال ۹۶ که واحد مهند سی فعال د ر د اخل شرکت پتروشیمی ارد بیل شکل گرفت، همزمان مذاکرات با شرکت تکینت ایتالیا همسو با رویکرد صنعت به تولید پلی پروپیلن از متانول آغاز شد . شهسواری از جمله د ستاورد های مهم این قرارد اد را بومی سازی د انش مهند سی و تربیت نیروی انسانی متخصص تحت نظارت مهند سان تراز اول جهانی شرکت تکینت د انست و تصریح کرد : این کار به انتقال د انش به مهند سان ایرانی منجر می شود و علاوه بر آن د ر بخش ساخت، نظارت بر نصب و راه اند ازی به عنوان سرمایه شرکت باقی خواهند ماند و سرانجام پتروشیمی ارد بیل با استفاد ه از توان مهند سی خود برای تامین، نگهد اری و بهره برد اری از پروژه خود کفا خواهد شد .  جورجو ورونزی، مد یر بازرگانی شرکت ساخت و مهند سی تکینت نیز د ر مراسم امضای این قرارد اد گفت: این شرکت برای حضور د ر صنعت پتروشیمی ایران برنامه د راز مد ت د ارد و بر اساس راهبرد شرکت برای کاهش هزینه های مهند سی از نیروی های بومی د ر سراسر جهان استفاد ه شد ه است که بنا بر خواست پتروشیمی ارد بیل، این راهبرد د ر ایران نیز اجرایی خواهد شد . وی با اشاره به این که شرکت تکینت با اطلاعات کامل د ر زمینه مهند سی پروژه برای همکاری با شرکت های مهند سی فعال د ر د اخل ایران آماد گی د ارد ، اظهار کرد : شرایط کار د ر صنعت انرژی ایران نسبت به سال های پیش از تحریم های بین المللی تغییر کرد ه است و ما تلاش د اریم تا خود مان را سازگار کنیم و همه خد ماتی که این صنعت نیاز د اشته باشد ، د ر اختیار آنها قرار خواهیم د اد .

 

 هشتمین د وره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی اسفند ماه برگزار می شود
هشتمین د وره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با شعار «سازمان سرآمد ، زمینه ساز تحول اقتصاد ی» اسفند ماه امسال برگزار می شود . علی محمد بساق زاد ه، رئیس شورای سیاست گذاری جایزه تعالی پتروشیمی با تاکید بر اهمیت جایزه تعالی د ر مسیر پیشرفت این صنعت اظهار کرد : مد ل جایزه تعالی صنعت پتروشیمی یک مد ل معتبر جهانی برای بررسی و ارزیابی وضع مد یریتی و عملکرد شرکت ها به شمار می رود که تاکنون هفت د وره آن د ر کشور با مشارکت گسترد ه شرکت های پتروشیمی برگزار شد ه است. وی افزود : مجتمع ها و طرح های پتروشیمی د ر جایزه سرآمد ی و تعالی امسال همانند سال های گذشته نقشی پررنگ و تعیین کنند ه خواهند د اشت و امید است که این جایزه سبب تحرک و پویایی بیشتری د ر سطح مجموعه شرکت های پتروشیمی شود . عضو هیئت مد یره شرکت ملی صنایع پتروشیمی اد امه د اد : حضور موفق شرکت های پتروشیمی د ر عرصه های مختلف سبب شد ه تا فعالان د ر این صنعت پیشرو با شتاب گام به سوی تعالی و پیشرفت برد اشته و با هد ف حضور قد رتمند د ر عرصه های مختلف، کمیت و کیفیت فعالیت های خود را با برنامه ریزی های جامع و د قیق افزایش د هند . بساق زاد ه با اشاره به این که برگزید گان صنعت پتروشیمی پس از ارزیابی د ر مد ل تعالی وزارت نفت، تحت ارزیابی کشوری سازمان استاند ارد نیز قرار خواهند گرفت، اظهار کرد : پارسال د ر ارزیابی وزارت نفت شرکت های پتروشیمی توانستند رتبه های بالایی کسب کنند . نتایج جایزه تعالی امسال د ر هفته نخست اسفند ماه مشخص خواهد شد .

 


مد یرعامل پایانه های نفتی ایران:
خارک  از امن ترین و استاند ارد ترین پایانه های نفتی د نیاست

مد یرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: هم اکنون پایانه نفتی خارک، یکی از امن ترین و استاند ارد ترین پایانه های نفتی د نیا به شمار می رود .
سید پیروز موسوی اظهار کرد : شرکت پایانه های نفتی ایران به نمایند گی از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت د ر پایانه های صاد راتی کشور د ر سال ۹۶ اقد ام های موثری د ر ارتقای و افزایش توان صاد رات و ذخیره سازی نفت ایران عملیاتی و اجرا کرد ه است.
وی افزود : شرایط شرکت پایانه های نفتی ایران د ر پی اجرایی شد ن برجام، تغییرات محسوسی د اشت و با آیند ه نگری و آیند ه پژوهی که د ر تیم مد یریتی این شرکت صورت گرفته بود ، د ر سال ۹۵ و امسال توانستیم رکورد های بی سابقه ای د ر حوزه صاد رات نفت د ر تاریخ صنعت نفت کشور به کمک کارکنان خد وم و زحمتکش شرکت پایانه های نفتی ایران به جای بگذاریم. موسوی تصریح کرد : یکی از مهمترین نکاتی که مد نظر مشتریان نفت ایران وجود د ارد ، بحث ایمنی و امنیت پایانه های صاد راتی است که د ر این حوزه با همکاری مرد م شریف خارک و تلاش همه نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج قهرمان و سربازان گمنام امام زمان (عج) توانستیم امنیت پایانه های نفتی ایران را به صورت ۱۰۰ د رصد تامین کنیم.
وی اد امه د اد : از نظر ایمنی پایانه های صاد رات کشور هم توانسته ایم بد ون وقفه و نظارت کامل کارشناسان زبد ه و آموزش د ید ه حوزه ایمنی، صاد رات و عملیات د ریایی صاد رات نفت خام کشور را بد ون ثانیه ای تاخیر صاد ر کنیم.
موسوی اظهار کرد : پایانه نفتی خارک به عنوان بزرگترین مرکز ذخیره سازی و صاد رات نفت کشور آماد ه اجرای سیاست های کلان وزارت نفت د ر حوزه ذخیره سازی و صاد رات نفت است.
وی افزود : از ویژگی های این جزیره که آن را به محلی ممتاز برای ذخیره سازی و صاد رات نفت خام تبد یل کرد ه، وجود ارتفاعات مناسب برای احد اث مخازن نفت خام و همچنین نزد یکی به مناطق نفت خیز استان خوزستان است.
مد یرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، سواحل عمیق جزیره خارک را از د یگر مزایای طبیعی ویژه منطقه خارک خواند و گفت: این ویژگی، ایجاد پهلوگاه های مناسب، برای بارگیری نفتکش ها را امکان پذیر کرد ه است، تمامی نکات استاند ارد پایانه های نفتی د ر سطح جهانی برای مشتریان نفت ایران مهیاست.
موسوی با بیان این که نفت خام تولید ی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با خط لوله زیرد ریایی به جزیره خارک ارسال می شود ، افزود : این نفت خام د ر د و نوع سنگین و سبک به صورت مجزا د ریافت و ذخیره می شود .
وی اد امه د اد : نفت خام شرکت نفت فلات قاره نیز که از حوزه های نفتی مناطق د ریایی   اطراف جزیره خارک تولید می شود و به نفت خام فروزان معروف است، به صورت مجزا د ریافت و صاد ر می شود .
مد یرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تصریح کرد : یکی مهمترین مسئولیت های شرکت پایانه های نفتی ایران تضمین صاد رات و ذخیره سازی نفت کشور است که با برنامه ریزی های مد ون صورت گرفته از سوی واحد های عملیات د ریایی، صاد رات، فنی و نگهد اری، طبق یک استاند ارد تعریف شد ه به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه همه فرآیند های ذخیره سازی و صاد رات نفت کشور بررسی، بهسازی و نوسازی می شود .

تمایل هند ی ها به سرمایه‎گذاری د ر ساخت مخازن ذخیره‎سازی نفت ایران
شرکت هند ی آی ام سی فعال د ر حوزه ساخت و مد یریت مخازن ذخیره‎سازی و پایانه صاد رات مواد نفتی، علاقه مند ی خود برای سرمایه گذاری د ر این حوزه را اعلام کرد .
آشوانی رائو، مد یرعامل این شرکت هند ی د ر نشست با مد یرعامل و برخی مد یران و رؤسای شرکت پایانه‎‏های نفتی ایران گفت: صنعت نفت ایران برای جذب سرمایه د ر حوزه‎های بالاد ستی و پایین د ستی جایگاه ویژه‎ای د ر بازارهای جهانی د ارد و د ر این میان حوزه صاد رات نفت خام، ال‎ان‎جی و محصولات پتروشیمی از جذابیت بیشتری برخورد ار است. وی با بیان این‎که پس از برجام، صنعت نفت ایران د ر کانون توجه جهانی به ویژه توجه شرکت‎های بزرگ نفتی د نیا برای سرمایه گذاری د ر حوزه اکتشاف، تولید و توسعه و انتقال فناوری قرار گرفت، اد امه د اد : ظرفیت‎های خوبی برای سرمایه گذاری د ر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران وجود د ارد .
رائو از سرمایه‎گذاری د ر حوزه ساخت و مد یریت مخازن ذخیره‎سازی د ر مناطق عملیاتی جنوب ایران استقبال کرد .
 سید پیروز موسوی، مد یرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران هم د ر این نشست عنوان کرد : هند ، د ومین مشتری نفت خام ایران است که د ر زمان تحریم‎های ظالمانه علیه کشور، به عنوان یک مشتری وفاد ار هیچ‎گاه خرید نفت مورد نیاز خود را قطع نکرد .
وی تصریح کرد : شرکت پایانه‎های نفتی، اطلاعات شرکت‎ها و د رخواست و زمینه‎های مایل به همکاری آنان را ارزیابی و نتیجه را به شرکت ملی نفت ایران اعلام می کند .

 


 معاون عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت:
صیانت از سرمایه های ملی و رونق تولید و اشتغال ، مهمترین اهد اف ماست

معاون عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران گفت: صیانت از سرمایه های ملی و رونق تولید و اشتغال، از مهمترین اهد اف ما د ر صنعت نفت است. رضا خلیلی به همراه هیئتی متشکل از مد یران عالی رتبه کشور و صنعت نفت از فعالیت های شرکت پالایش نفت لاوان د ر زمینه نگهد اری و ارتقای وضع سرمایه های سازمانی همچون نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی د ید ار کرد .
وی د ر این بازد ید ، بر ضرورت حمایت از فعالیت های سازند ه این شرکت برای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر پیشبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توجه به توسعه پاید ار، عمل به تعهد های زیست محیطی و تقویت سازوکارهای نگهد اری از سرمایه های ملی و رونق تولید و اشتغال تأکید کرد . بازد ید کنند گان از روند عملیات تولید فرآورد ه های نفتی، از پروژه های زیست محیطی شرکت شامل واحد تصفیه پساب های صنعتی (U-۵۴۰۰ ) و گوگرد سازی (U-۱۷۰۰) ) پالایشگاه لاوان، بازد ید کرد ند ، سپس با روند اجرای تعمیرات اساسی واحد تبد یل کاتالیستی و راه اند ازی واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک (U-۱۵۰۰) آشنا شد ند .
د ر جریان این بازد ید همچنین طرح موضوع افزایش د وباره ظرفیت پالایشگاه از سوی مشاور ارشد مد یرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح و مقرر شد همکاری لازم میان شرکت نفت فلات قاره و شرکت پالایش نفت لاوان د ر زمینه های مختلف از جمله افزایش حجم انتقال و تحویل گاز تولید ی شرکت نفت فلات قاره منطقه لاوان به شرکت پالایش نفت لاوان حد اقل به میزان ۲ برابر ظرفیت کنونی، ساخت اسکله ۹۰ هزار تنی و اختصاص زمین مناسب به این طرح و د یگر طرح های توسعه ای آیند ه تد اوم یابد .

 


مشاور معاون توسعه و مهند سی شرکت ملی نفت منصوب شد
 معاون توسعه و مهند سی شرکت ملی نفت ایران د ر حکمی سلبعلی کریمی را به عنوان مشاور خود و معین طرح های توسعه میاد ین گازی پارس جنوبی منصوب کرد .  د ر حکم غلامرضا منوچهری آمد ه است: «با عنایت به تجربیات ارزشمند د ر صنعت نفت و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی، بد ینوسیله به عنوان مشاور اینجانب و معین طرح های توسعه میاد ین گازی پارس جنوبی منصوب می شوید . با توجه به نقش و جایگاه پروژه های پارس جنوبی د ر تحقق اهد اف توسعه ای کشور و صنعت نفت، انتظار د ارد ضمن بهره مند ی از حد اکثر تلاش مد یریتی بویژه د ر حوزه مد یریت کلان پروژه ها قعالیت مستمری را د ر جهت تحقق اهد اف تعهد شد ه معمول نمود ه و حمایت لازم از مد یران ذیربط د ر جهت انجام وظایف محوله به عمل آورید .  توفیق جنابعالی را د ر تحقق این امر مهم از خد اوند متعال خواستارم.»

پانزد همین نمایشگاه تجهیزات حفاری به کار خود پایان د اد
پانزد همین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از سوم تا ششم د ی ماه د ر اهواز برگزار شد .پانزد همین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری از روز 3 د ی 96 با حضور مرضیه شاهد ایی قائم مقام وزیر نفت آغاز به کار کرد .نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری با شرکت 120 واحد معتبر د ر قالب شرکت های سازند ه قطعات و خد مات مرتبط با صنعت حفاری د ر 6 هزار متر مربع فضای مسقف و باز نمایشگاه بر پا شد . این نمایشگاه، د و پنل تخصصی، رونمایی از آخرین قطعات و تجهیزات کاربرد ی د ر صنعت حفاری تولید د اخل و تباد ل تجربه میان مد یران و شرکت های حاضر د ر نمایشگاه با متخصصان صنعت حفاری کشور را د ر برنامه های خود گنجاند . همچنین از 120 واحد شرکت کنند ه د ر نمایشگاه، 72 د رصد از خوزستان و 28 د رصد از استان های تهران، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی حضور د اشتند .  پانزد همین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری 6 د ی ماه 96 به کار خود پایان د اد . گزارش تفصیلی این نمایشگاه را د ر شماره آیند ه«مشعل » بخوانید .