مد یرعامل شرکت ملی گاز:
شایسته سالاری مهم ترین اصل د ر شرکت ملی گاز است

معاون وزیر نفت د ر امور گاز گفت: از آنجا که عوامل بیرونی د ر انتصابات شرکت ملی گاز تاثیر زیاد ی ند ارند ، هر شخصی بر مبنای شایستگی خود د ر جایگاه واقعی قرار می گیرد .
حمید رضا عراقی د ر د همین نشست «مد یریت د ر آینه تجربه»، د ر جمع مد یران صنعت گاز کشور گفت: همواره به د نبال کسب موفقیت با هد ف ارتقای اعتبار شرکت ملی گاز بود ه ایم و خوشبختانه به این هد ف رسید ه ایم تا جایی که رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که شرکت ملی گاز، یکی از افتخارهای د ولت است.
وی افزود : شایسته سالاری، یکی از مهم ترین اصول د ر صنعت گاز است و هر کسی بر مبنای شایسته سالاری د ر سمت خود قرار می گیرد ، د ر زمان انتصابات عوامل غیر شرکتی د خالت زیاد ی ند ارند ؛ همین د لیل شایسته سالاری حکمفرما می شود .مد یرعامل شرکت ملی گاز اد امه د اد : بسیاری افراد ، آموزش های زیاد ی د ر سازمان می بینند اما با افزایش د انش و مهارت، کارایی لازم را ند ارند ؛ باید به خاطر د اشته باشیم کسی می تواند موفق و شاد باشد که به د یگران نیز شاد ی بد هد پس زمانی که شخصی سازمان و مد یران خود را به سبب کارایی کم و ند اشتن تعلق خاطر و حس مسئولیت ناراحت می کند و تنها به خویشتن توجه د ارد ، د ر نهایت خود ش نیز به همان ناراحتی ها د چار می شود .معاون وزیر نفت د ر امور گاز تصریح کرد : هر کسی د ر هر شرایطی از اصول تخطی کند ، راه را اشتباه می رود ، اگر همه انسان ها د ر زند گی برای خود شان اصولی مانند حفظ حرمت انسان ها، صد اقت، حفظ محیط زیست و غیره را معین و رعایت کنند به موفقیت می رسند ، این اصول د ر کنار صد اقت و راستگویی به مشتریان، از مهم ترین ارکان فعالیت د ر سازمان است.عراقی اظهار کرد : د ر زمان تعریف راهبرد برای سازمان به چند عامل نیاز د اریم تا به عنوان فرهنگ و تفکر سازمان نهاد ینه شوند ، مهم ترین عامل آن که سازمان را برای هد ف تعیین شد ه هماهنگ کنیم به این معنا که افراد و کارکنان هد ف را پذیرفته و بر مبنای آن متحد شوند .مد یرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد : شرکت ملی گاز برای رسید ن به اهد اف خود همواره با پیچید گی های فراوانی رو به رو می شود و موفقیت هایی که به د ست می آورد ، به سبب تلاش مستمر و هد ف گذاری صحیح است.عراقی با اشاره به تشکیل معاونت بین الملل د ر د ولت یازد هم گفت: وقتی شما وارد فضای جهانی می شوید ، باید واکنش جهانی نیز د اشته باشید . این موضوع از سوی وزیر نفت پذیرفته شد ه که شرکت ملی گاز وارد فضای جهانی شود و قرارد اد امضا کند که تاکنون د ر این زمینه تجربه های بسیاری به د ست آورد ه ایم، همچنین ورود شرکت ملی گاز به بخش بالاد ستی از سوی ایشان پذیرفته شد ه است.معاون وزیر نفت د ر امور گاز اظهار کرد : اکنون با د ر نظر گرفتن چاه های تخلیه شد ه برای ذخیره سازی گاز د ر کرمانشاه و شمال کشور می توانیم نسبت به ذخیره گاز بیشتر اقد ام کنیم، همچنین طی ۵۰ سال آیند ه می توانیم افراد فنی و متخصص فراوانی د ر صنعت گاز کشور تربیت کنیم، اما لازم است مد یران هوشمند ی نیز برای قرارد اد های جهانی د اشته باشیم.وی با تاکید بر این که شرکت ملی گاز باید نقش خود را د ر زنجیره ارزش نفت و گاز کشور به خوبی ایفا کند ، اد امه د اد : د ر موضوع زنجیره ارزش باید به سوی مباحث بالاد ستی از جمله صاد رات و ذخیره سازی حرکت و د یگر کارها مانند ساخت ایستگاه های تقویت فشار گاز و غیره را برون سپاری کنیم تا فرصت بیشتری برای برد اشتن گام های بزرگ و اساسی رو به جلو د اشته باشیم.عراقی با بیان این که شکستن ساختارها و عاد ت های ذهنی به جسارت نیاز د ارد ، اظهار کرد : با شکستن ساختارهای ذهنی کهنه، می توانیم به سوی ارتقای کیفیت و سازماند هی منابع انسانی توانمند حرکت کنیم، د ر واقع اصلاح ساختار ذهنی سبب رشد ساختار فیزیکی سازمان خواهد شد .


معاون وزیر نفت د ر امور پتروشیمی تأکید کرد :
ضرورت توسعه شتابان صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت د ر امور پتروشیمی با تأکید بر شتاب گیری هرچه بیشتر توسعه این صنعت د ر کشور گفت: این شرکت از سرمایه گذاران طرح های توسعه ای پتروشیمی د ر منطقه ویژه اقتصاد ی صنایع انرژی بر پارسیان حمایت می کند .سید رضا نوروززاد ه، روز یکشنبه (۳ د ی ماه) د ر د ید ار با مهد ی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمید رو با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی د ر سواحل جنوبی کشور به د لیل وجود زیرساخت های لازم اظهار کرد : سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های توسعه ای د ر منطقه ویژه اقتصاد ی صنایع انرژی بر پارسیان می تواند به تحول د ر این منطقه منجر شود .وی با اشاره به حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه گذاران د ر طرح های توسعه ای منطقه ویژه اقتصاد ی صنایع انرژی بر پارسیان اد امه د اد : کارگروه ویژه این طرح باید مسائل را با جد یت د نبال کند و تلاش بیشتری برای رفع موانع انجام د هد تا طرح جامع منطقه نهایی شود . مد یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد : د رباره توسعه صنعت پتروشیمی نباید د رنگ کرد و فعالیت های توسعه ای باید شتاب بگیرد .

زمینه‎های لازم برای توسعه منطقه پارسیان فراهم است
مهد ی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمید رو نیز د ر این جلسه از مد یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی د رخواست کرد تا با هماهنگی با وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی برخی موارد را که باید برای آنها مجوز قانونی کسب شود ، پیگیری کند تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری اقد ام به سرمایه گذاری کنند .وی به توانایی های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک پاسارگاد برای ساخت بخش پتروشیمی منطقه اشاره کرد و گفت: سرمایه و تجربه مسیر توسعه این منطقه را هموار خواهد کرد و زمینه‎های لازم برای فعالیت فراهم است.رئیس هیئت عامل ایمید رو افزود : د ر صورت نیاز آماد ه واگذاری بخش پتروشیمی منطقه ویژه اقتصاد ی صنایع انرژی بر پارسیان به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستیم.کرباسیان اد امه د اد : چند شرکت معتبر و چند ملیتی اروپایی خواستار سرمایه گذاری و حضور د ر بخش پتروشیمی منطقه شد ه اند که با نهایی شد ن طرح جامع، مذاکره با این شرکت ها  به طور جد ی د نبال خواهد شد .
آماد گی شرکت پتروشیمی خلیج فارس برای حضور د ر پارسیان
عاد ل نژاد سلیم، مد یرعامل شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز با تاکید بر اهمیت منطقه پارسیان اظهار کرد : تأمین خد مات جانبی نظیر آب برق و بخار، خوراک و فاینانس باید با همکاری تمامی متولیان امر د ر این منطقه به جد پیگیری شود .
منطقه ویژه اقتصاد ی صنایع انرژی بر پارسیان د ر محد ود ه ای افزون بر ۱۰ هزار هکتار د ر شهرستان پارسیان هرمزگان واقع شد ه و تحت نظارت و مد یریت سازمان توسعه و نوسازی معاد ن و صنایع معد نی ایران (ایمید رو) اد اره می شود .
شهرستان پارسیان د ر غرب استان هرمزگان و ۳۰ کیلومتری عسلویه واقع شد ه است.

 

علاقه‎مند ی اتریشی‎ها به فعالیت‎های مشترک د انشگاهی با صنعت نفت ایران
د ر چهارمین نشست کمیته مشترک انرژی ایران و اتریش، هیئت اتریشی به انجام فعالیت‎های مشترک د انشگاهی د ر زمینه‎های مرتبط با صنعت نفت (حفاری، ازد یاد برد اشت و...) اظهار علاقه کرد ند .
معاونت مهند سی، پژوهش و فناوری وزارت نفت د رباره مباحث مطرح شد ه د ر چهارمین نشست کمیته مشترک انرژی ایران و اتریش که ۳۰ آبان ماه د ر اصفهان برگزار شد ، اعلام کرد : د ر این نشست که سفیر اتریش به همراه مد یران و نمایند گانی از شرکت‎های BMWFW، OMV، VOWC، ILF، RAG حضور د اشتند ، فعالیت‎های معاونت مهند سی، پژوهش و فناوری به خصوص پروژه ۱۰ گروه خانواد ه کالایی و فاز د وم ساخت د اخل اقلام راهبرد ی وزارت نفت تشریح شد .د ر این نشست که به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد ، نمایند گانی از شرکت ملی نفت، نفت مناطق مرکزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی گاز، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان انرژی های تجد ید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتنا)، شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران حضور د اشتند .اتریش د ر زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی، تولید انرژی از منابع تجد ید پذیر (فتوولتاییک)، همکاری بانکی، مشارکت د ر پروژه‎های مید ان های نفتی و د یگر زمینه‎های مشترک د ر حال همکاری با ایران است؛ به گونه‎ای که هم اکنون چند شرکت اتریشی د ر ایران د رحال فعالیت هستند ؛ افزون بر این خط اعتباری یک میلیارد د لاری تعریف شد ه که همگی نشان د هند ه سطح خوب روابط اقتصاد ی د وجانبه است.


 وزیر نفت به کارکنان مسیحی صنعت نفت تبریک گفت
وزیر نفت د ر پیامی فرا رسید ن میلاد با سعاد ت پیامبر صلح و رحمت حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلاد ی را به کارکنان مسیحی صنعت نفت تبریک گفت.  متن پیام مهند س بیژن زنگنه به مناسبت میلاد با سعاد ت پیامبر صلح و رحمت حضرت مسیح (ع) به این  شرح   است:
 
 بسمه تعالی
 میلاد با سعاد ت پیامبر صلح و رحمت حضرت مسیح (ع) و فرا رسید ن سال نو میلاد ی را به رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، به ویژه  هموطنان و همکاران ارجمند مسیحی د ر صنعت نفت تبریک می گویم. امید وارم جهان د ر سال نو میلاد ی بر مد ار عقلانیت و تد بیر حرکت کند و شاهد گسترش صلح و آرامش باشد .
  بیژن زنگنه، وزیر نفت

 

معاون وزیر نفت د ر امور پالایش و پخش:
از همه عوامل سوخت رسانی سریع و به موقع به مناطق زلزله زد ه تشکر می‎کنم
معاون وزیر و مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی د ر پیامی از عوامل تامین و توزیع سوخت از زمان وقوع زلزله قد رد انی کرد .علیرضا صاد ق آباد ی د ر این پیام با اشاره به این که عوامل توزیع سوخت د ر شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی، جایگاه د اران و عوامل حمل و نقل سوخت از لحظات اولیه پس از زلزله به نحو احسن و شایسته ای به سوخت رسانی مباد رت ورزید ند ، گفت: این خد مت رسانی ارزند ه د ر حالی انجام شد که همه مرد م د ر کنار خانواد ه هایشان د ر لحظات پر اضطراب زلزله به سر می برد ند .وی افزود : اما همکاران ما د ر شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی، مناطق پخش د و استان تهران و البرز، جایگاه د اران و عوامل حمل و نقل سوخت به سرعت برای سوخت رسانی وارد عمل شد ند .صاد ق آباد ی د ر پیام خود تاکید کرد : تأمین و توزیع امن و مستمر بیش از ٣٠ میلیون لیتر بنزین از لحظه زلزله تاکنون کاری بس مهم و قابل توجه است که همچنان این شرایط اد امه د ارد و د ر آیین شب یلد ا هم همکاران ما خد مت رسانی متعهد انه به هموطنان را به همراهی با خانواد ه د ر اولویت قرار د اد ه اند که وظیفه خود می د انم از زحمات خستگی ناپذیر این عزیزان قد رد انی کنم.معاون وزیر نفت د ر امور پالایش و پخش تصریح کرد : بی شک مرد م عزیز هم قد رد ان سوخت رسانی مناسب د ر شرایط بحران که با هد ف ایجاد آرامش و امنیت پس از حاد ثه زلزله شامگاه چهارشنبه (۲۹ آذرماه) انجام شد ، خواهند بود .


با تصویب شورای اقتصاد
شرکت ملی پالایش و پخش اوراق مالی و اسلامی منتشر می کند

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد می تواند اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منتشر کند .جلسه شورای اقتصاد ، روز د وشنبه (چهارم د ی ماه) به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد .د ر این جلسه که وزیران نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصاد ی و د ارایی، د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بود جه کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور د اشتند ، د رخواست های برخی د ستگاه های اجرایی مورد بحث و تباد ل نظر قرار گرفت و تصمیم های لازم گرفته شد .د ر این جلسه، اخذ هزینه خد مات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال از د رخواست های وزارت نفت بود که از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این د و د رخواست موافقت شد .بر اساس این مصوبه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران اجازه د اد ه می شود اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منتشر کند .