صاد ق آباد ی د رباره همه چیز صنعت پالایش سخن گفت
از کیفیت مناسب تا کاهش فاصله تولید   و مصرف سوخت

مشعل  طبق برنامه ریزی ها قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، حد اقل 30 د رصد سمت های مد یریتی د ر اختیار جوانان و زنان قرار بگیرد .  یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور د ر انتخابات 96 نیز، حضور چشمگیر  جوانان و زنان د ر عرصه های مد یریتی بود و عد ه ای که با د ید گاه مهند س زنگنه، وزیر نفت، د ر واگذاری سمت های مهم مد یریتی به زنان و جوانان د ر وزارت نفت نیز محقق شد و می رود تا کلیشه های جنسیتی برای همیشه از این صنعت مرد انه رخت بربند د . روز یکشنبه هفته گذشته (3 د ی ماه)، د ر نخستین نشست خبری علیرضا صاد ق آباد ی، معاون وزیر و مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران و  زیبا اسماعیلی، رئیس روابط عمومی این شرکت زنان و جوانان د ر یک قاب د ید ه شد ند ، روید اد ی خوش یمن که می رود راه را برای حضور و د ید ه شد ن توانایی های جوانان توانمند و زنان متخصص د ر این صنعت بگشاید . مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران د ر نشست خبری روز یکشنبه (3 د ی ماه) با حضور نمایند گان رسانه های خبری د ر سالن اجتماعات این شرکت د رباره موضوع های مهم صنعت پالایش کشور سخن گفت که مشروح آن د ر اد امه می آید :
علیرضا صاد ق آباد ی با اشاره به افزایش تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه 12 میلیون لیتر گفت: با این احتساب، ظرفیت تولید بنزین کشور هم اکنون به روزانه 78 میلیون لیتر رسید ه است که اگر میزان مصرف را 75 میلیون لیتر د ر نظر بگیریم، می توانیم به همین میزان بنزین تولید کنیم.
میانگین مصرف بنزین کشور د ر 6 ماه نخست سال 96، 7/81 میلیون لیتر د ر روز بود که این میزان هم اکنون به روزانه 75 میلیون لیتر رسید ه است. با توجه به این که اقد ام هایی نظیر تعمیرات اساسی و... باعث کاهش تولید بنزین د ر کشور می شود ، باید حد اقل 10 د رصد بیشتر از مصرف د اخلی بنزین تولید کنیم تا به صاد رکنند ه تبد یل شویم و آن زمان وارد ات بنزین قطع خواهد شد .
وی با تاکید بر این که مخازن راهبرد ی کشور به روزانه 16 میلیون لیتر ذخیره سازی بنزین نیاز د ارد ، گفت: روزهای پر مصرف بنزین سال، از مهمترین د لایل نیاز به ذخیره کافی بنزین است و معمولا د ر 15 روز پایانی هر سال و تعطیلات 15 روزه سال جد ید ، مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر د ر روز می رسد که ما مجبور می شویم برای تامین کامل آن از ذخایر راهبرد ی موجود استفاد ه می کنیم.
با راه اند ازی فاز د وم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید بنزین کشور به وضعیت پاید اری خواهد رسید . تلاش می کنیم تا پایان سال جاری واحد تقطیر را د ر سرویس بیاوریم و اواخر خرد اد ماه سال آیند ه، واحد ان اچ د ی و سی سی ار فاز د وم را راه اند ازی کنیم و پایان سال ۹۷ نیز، فاز سوم را تکمیل کنیم. راه اند ازی فاز د وم پروژه ستاره خلیج فارس به 100 میلیون یورو سرمایه نیاز د ارد و برای راه اند ازی فاز سوم نیز به کمتر از این رقم نیاز خواهیم د اشت.
وی د رباره زمان، میزان و چگونگی افزایش قیمت بنزین گفت: ما تنها مجری مصوبات د ولت و مجلس هستیم، اما هر ساله مصرف بنزین حد ود 6 تا 7 د رصد رشد خواهد د اشت و افزایش قیمت می تواند این افزایش را 6 ماه تا یک سال کنترل کند .
با اطمینان می گویم کیفیت سوخت توزیعی د ر تهران مناسب است
مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران با بیان این که هم اکنون د ر پالایشگاه های اراک، تبریز، اصفهان و ستاره خلیج فارس د ر مجموع روزانه 41 میلیون لیتر بنزین یورو 4 تولید و 23 میلیون لیتر آن د ر کلانشهرهای کشور توزیع می شود ، گفت: با اطمینان می گویم هم اکنون 100 د رصد بنزین و نفت گاز توزیعی د ر کلانشهر تهران یورو 4 است که از کیفیتی مناسب برخورد ار است و آلود گی هوا د ر پایتخت د یگر مربوط به سوخت نیست.  د لیل آلود گی هوا تجمع گازهای قابل احتراق حاصل سوخت و سخت افزار سوخت است و بخش مربوط به سوخت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش برطرف   و تعهد وزارت نفت د ر این باره انجام شد ه است. هم اکنون ظرفیت تولید روزانه حد ود 32 میلیون لیتر نفت گاز یورو 4 د ر پالایشگاه های تهران، اراک، اصفهان، لاوان و ستاره خلیج فارس وجود د ارد و حد ود 11 میلیون لیتر نفت گاز تولید ی یورو 4 د ر کلانشهرهای کشور توزیع می شود .

 تولید د و میلیون لیتر بنزین سبز د ر پالایشگاه آباد ان تا پایان امسال
علیرضا صاد ق آباد ی همچنین از تولید روزانه 2 میلیون لیتر بنزین سبز (آلکیلات) تا پایان سال جاری د ر پالایشگاه آباد ان خبر د اد و گفت: هم اکنون حد ود 600 هزار لیتر بنزین آلکیلات (بنزینی با اکتان بالا و گوگرد پایین) د ر این پالایشگاه تولید می شود که با اصلاحاتی د ر بخش ابزار د قیق واحد ، این میزان تا پایان امسال به 2 میلیون لیتر خواهد رسید . این بنزین به رنگ کاملا سفید است که بوی نعنا می د هد و پایه آروماتیک و الفین نیست. با تلاش هایی که از اوایل آبان امسال برای راه اند ازی واحد آلکیلاسیون پالایشگاه آباد ان انجام شد ه است، به زود ی ظرفیت تولید بنزین سبز این پالایشگاه از روزانه 600 هزار لیتر به روزانه یک میلیون لیتر و تا پایان سال به روزانه 2 میلیون لیتر خواهد رسید .
 نفت کوره پالایشگاه اصفهان و آباد ان کاهش می یابد
معاون وزیر نفت د ر امور پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی د رباره برنامه های این شرکت برای کاهش نفت کوره تولید ی د ر پالایشگاه های کشور گفت: به د نبال راهکارهای کوتاه مد ت برای تبد یل نفت کوره به فرآورد ه های سبک هستیم که البته این موضوع را نمی توان ظرف د و سال باقیماند ه تا افق 2020 به سرانجام رساند و د یگر کشورها نیز از این برنامه عقب هستند . قرارد اد پروژه های کاهش نفت کوره د و پالایشگاه اصفهان و آباد ان بسته شد ه است و اجرایی خواهد شد . اجرای کامل پروژه های کاهش نفت کوره د ر پالایشگاه های کشور به طراحی اولیه، خرید فناوری، مناقصه، تامین منابع مالی و... نیاز د ارد که حد اقل 4 تا 5 سال زمان نیاز د ارد . به این منظور نشست هایی با انستیتو مهند سی نفت، امور بین الملل  و بازرگانی وزارت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت نفت برگزار شد ه است.

توزیع 30 میلیون لیتر بنزین د ر زلزله 29 آذرماه
صاد ق آباد ی با اشاره به این که شب زلزله 29 آذرماه همکاران ما د ر شرکت پخش توانستند پاسخگوی نیاز شهروند ان به سوخت باشند و طی یک روز و نیم، حد ود 30 میلیون لیتر بنزین را د ر تهران توزیع کنند ، گفت: هیچ جایگاه عرضه سوختی بد ون بنزین نماند و این عملیات مانور خوبی برای شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی و همه د ستگاه های اجرایی تاثیرگذار بود .
 شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی با سوخت رسانی به موقع د ر د یگر زلزله های رخ د اد ه از جمله کرمانشاه و کرمان توانست به عنوان اولین سازمان د ولتی که خد مات رسانی را آغاز کرد ، آرامش را د ر استان های زلزله زد ه ایجاد کند . توزیع بیش از 16 میلیون لیتر بنزین، 21 میلیون لیتر نفت گاز، بیش از 8 هزار سیلند ر 11 کیلویی گاز مایع، نصب 5 پرتابل گاز مایع، 19 میلیون لیتر نفت سفید که 5 میلیون لیتر آن رایگان توزیع شد ، 430 میلیون تومان کمک های نقد ی همکاران و... بخشی از این اقد ام ها د ر استان های زلزله زد ه بود .

85 متقاضی شرکت د ر طرح برند ینگ
مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران د رباره اجرای طرح برند ینگ د ر شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران گفت: ۸۵ شرکت د ر زمینه این طرح، تاسیس و ارزیابی شد ه که اغلب آنها د ر زمینه توزیع و عرضه سوخت فعال هستند و ۹ شرکت نیز پالایشی است.  د ر این طرح نباید تنها د و یا سه هزار جایگاه د ار د ید ه شوند ، بلکه باید منافع 80 میلیون نفر مرد م کشور لحاظ شود تا خد مات خوب و رقابت پذیر د ریافت کنند . با برگزاری نشست هایی با جایگاه د ارانی که تحت پوشش این شرکت ها   فعالیت می کنند و سایر جایگاه د اران، نظر آنان را جویا شد ه و د ستورعمل هایی که موجب تبعیض بین جایگاه د اران معمولی با جایگاه د اران تحت پوشش طرح برند ینگ شد ه بود ، لغو شد . علاوه بر آن صاحبانی که به طرح شرکت    زنجیره ای سوخت اضافه می شوند ، د ر صورت نارضایتی می توانند از این طرح خارج شوند . د ر  صورت موافقت مجلس شورای اسلامی هم  یک سقف قیمتی قایل می شویم که برند ها بتوانند بین کف و سقف قیمت، رقابت کنند . وی با اشاره به موضوع جابه جایی مد یران مناطق شرکت ملی پخش گفت: این جابه جایی ها به طرح شرکت های زنجیره ای سوخت (برند ) مرتبط نیست و شخص وزیر نیز د ر نامه تاکید کرد ه بود چنانچه جابه جایی فرد ی صرفا به این د لیل اتفاق افتاد ه، مورد بازنگری قرار بگیرد . محمد رضا موسوی خواه، مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران نیز د ر این نشست د ر این باره افزود : 3 شرکت گاز مایع، ۱۳ شرکت د ر زمینه حمل و نقل، 5 شرکت فعال د ر سی ان جی و ۴۷ شرکت باقیماند ه نیز صاحبان د ارای مجاری عرضه هستد که وارد این طرح شد ه اند . تمام اسناد مالی از سوی سازمان حسابرسی مستقل ارزیابی، توان های مالی آنها بررسی و بر اساس روش های تد وین شد ه، شرکت های تایید شد ه از نظر قانونی مشکلی ند ارند ، هیچ گونه رانتی د ر شرکت ها  ی زنجیره ای توزیع فرآورد ه ایجاد نشد ه و حاضر به ارائه مستند ات د ر این زمینه هستیم.  وی نیز د رباره جابه جایی مد یران شرکت پخش گفت: پس از نامه مهند س زنگنه، مد یر پخش منطقه تبریز به کار خود بازگشته است و متاسفانه جابه جایی مد یران به د لیل بی تد بیری بند ه و عد م رعایت زمان طرح شد ن موضوع برند ینگ و کارت زرد وزیر بود ه است. د ر حالی که از آبان ماه مد ارکی د رباره نحوه سوخت رسانی و مباحث عملیاتی این مد یران وجود د اشت.

همکاری با بخش خصوصی د ر صاد رات گاز مایع
علیرضا صاد ق آباد ی، مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، د ر این نشست از آماد گی این شرکت برای همکاری با بخش خصوصی برای صاد رات گاز مایع و گشایش بازارهای جد ید خبر د اد و افزود : حاضر به مذاکره د ر این باره هستیم.
محمد رضا موسوی خواه، مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی نیز افزود : با توجه به این که امسال بازارهای اطراف ما د ر گاز مایع به اشباع رسید ه بود ، صاد رات ما نسبت به سال گذشته که روزانه 700 تن بود ، کاهش یافت و به متوسط 100 تن د ر روز رسید .  صاد رات نفت گاز نیز سال گذشته 14 میلیون لیتر د ر روز بود که این میزان د ر 9 ماه نخست امسال به میانگین روزانه 8 میلیون لیتر رسید ه است. صاد رات نفت کوره نیز سال گذشته روزانه 46 میلیون لیتر بود که به د لیل افزایش عرضه د ر د اخل د ر سال جاری، به متوسط روزانه 45 میلیون لیتر رسید ه است.
 پالایش و پخش مجری اصل 44  
علیرضا صاد ق آباد ی د رباره اجرای اصل 44 د ر صنعت پالایش کشور گفت: طبق این اصل، د ولت باید کمتر تصد ی گری د اشته باشد و ما نباید مالکیت پالایشگاه ها را د اشته باشیم و تنها می توانیم د ر هیئت مد یره یک صند لی به عنوان ناظر د اشته باشیم و این که د و پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند و آباد ان د ولتی بماند یا خصوصی شود ، ما د خیل نیستیم و هر مصوبه ای تصویب شود ، مجری آن خواهیم بود .

حمایت از ساخت د اخل
وی همچنین با اشاره به سیاست حمایت از ساخت و فناوری د اخل د ر وزارت نفت و مجموعه پالایش و پخش گفت: این حمایت باید به تولید محصولی منجر شود که تاثیر مثبت اقتصاد ی د اشته باشد . برای این منظور آماد ه شنید ن پیشنهاد های سازند گان هستیم. برای مثال کاتالیست به تنهایی قیمت ند ارد ، اما نقش مهمی د ر اقتصاد یک پالایشگاه د ارد . کاتالیست ها اگر چه بهای زیاد ی ند ارند ، اما سرمایه زیاد ی را تحت تاثیر قرار می د هند و باید مورد حمایت قرار بگیرند که د ر این زمینه پالایش و پخش حمایت هایی انجام د اد و هم اکنون کاتالیست واحد های زیاد ی د ر د اخل ساخته می شود که آخرین مورد آن د ر واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود .

احد اث خط لوله با تد اوم سوآپ نفت خام کرکوک
عباسعلی جعفری نسب، مد یرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز د ر این نشست د رباره سوآپ نفت کرکوک گفت: طبق توافقی که هم اکنون انجام شد ه، طرف عراقی باید حد ود ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام را با تانکرهای جاد ه پیما به د ره شهر منتقل کند که ضمانت انتقال با آن طرف است و اگر   سوآپ تد اوم یابد و به ظرفیت های بالاتر از ۶۰ هزار بشکه د ر روز برسد ، یک خط لوله نفت از کرکوک تا تنگ فنی به ظرفیت ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه ساخته خواهد شد .   تغییراتی که د ر انبار د ره شهر به منظور د ریافت نفت خام سوآپ انجام شد ه، عمد ه نیست و هزینه زیاد ی د ر بر ند اشته است.