گزارشی از نهمین یاد واره شهید تند گویان و 1055 شهید صنعت نفت:
عطر و یاد شهد ا د ر نهمین یاد واره

مشعل   نهمین یاد واره شهید تند گویان و 1055 شهید صنعت نفت با حضور مهند س بیژن زنگنه، وزیر نفت، علیرضا صاد ق آباد ی، مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران، فاطمه تند گویان، خواهر شهید تند گویان و مشاور وزیر د ر امور زنان و خانواد ه، احمد مجید ی، مشاور فرهنگی وزیر نفت و جمعی از خانواد ه های شهد ای صنعت نفت روز چهارشنبه، 29 آذر ماه به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران د ر باشگاه شماره یک صنعت نفت برگزار شد ، یاد واره ای که با حضور خانواد ه های د لسوخته شاهد ، از جمله خانواد ه شهید تند گویان، وزیر شهید نفت و جمعی از خانواد ه های شهد ای عرصه د فاع مقد س و شهد ای مد افع حرم رنگ و بوی خد ایی به خود گرفته بود ، د ر این یاد واره ضمن پاسد اشت راه شهد ا و گرامید اشت یاد آنان، خانواد ه های بزرگوار شاهد نیز تکریم و به صورت منتخب قد رد انی شد ند . مطلب پیش رو گزارشی است از این یاد واره.

صاد ق آباد ی: شهد ای صنعت نفت آرزوی قطع تولید و صاد رات نفت و تامین فرآورد ه را به د ل د شمن گذاشتند
معاون وزیر و مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران ایران د ر نهمین یاد واره شهد ای صنعت نفت و 1055 شهید صنعت نفت با گرامید اشت راه و یاد شهد ا گفت: كاركنان جان بر كف صنعت نفت از نخستین روزهای جنگ د وشاد وش مرد م و رزمند گان، زير شد يد ترين حملات هوايي و موشكي با وجود تحمل خسارت های فراوان، د ر كمترين زمان ممكن تاسيسات آسيب د يد ه را بازسازي کرد ند و آرزوي قطع توليد و صاد رات نفت و تامين فرآورد ه هاي نفتي را حتي براي يك روز د ر د ل د شمن باقي گذاشتند و با تقد يم بیش از هزار  شهيد و صد ها جانباز و ايثارگر اجازه ند اد ند مرد م شهرها و جبهه هاي نبرد از تامين سوخت مورد نياز محروم بمانند .
وی با تاکید بر این که استمرار توليد و صاد رات نفت د ر وضعيت جنگي به عنوان بحراني ترين شرايط تجربه شد ه و د ر نزد يک ترين فاصله با د شمن صورت گرفت، افزود : كاركنان صنعت نفت این مهم را طي 8 سال جنگ، بمباران و كاركرد ن د ر خطرناک ترين شرايط ممكن د ر خشكي و د ريا تنها با انگيزه هاي غيرماد ي و تكيه بر منبع بي پايان قد رت هستي محقق کرد ند .
صاد ق آباد ی با اشاره به این که هشت سال د فاع مقد س، خاطره هشت سال جانفشاني، عزت و خود باوري فرزند ان غيرتمند ايران اسلامي است، گفت: شهريور 59، د ر حالي به کشورمان تجاوز شد كه تنها مد ت کوتاهی از پيروزي انقلاب اسلامي سپري شد ه بود و د شمنان تلاششان بر اين بود كه با خد شه د ار كرد ن باورمند ي الهي، مرد م سرزمين ايران را از انقلاب اسلامي مأيوس سازند ، اما با ياري پرورد گار متعال، توطئه شان نه تنها راه به جايي نبرد ، بلكه مقاومت د ر برابر اين توطئه ها، موفقيت هاي بزرگي را د ر زمينه هاي نظامي، سياسي و اقتصاد ي نصيب ملت ايران ساخت.
مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران تاکید کرد : اين موفقيت ها د ر حالي صورت گرفت كه د شمن با توسل به روش هایي تلاش کرد تا با نابود ي تأسيسات و مراكز نفتي همزمان به چند هد ف راهبرد ي د ست يابد و پشتوانه هاي اقتصاد ي و پشتیبانی را از بين ببرد و علاوه بر قطع توليد نفت و فرآورد ه هاي نفتي و ايجاد تنگناهاي مضاعف، مرد م را با مشكلات روزمره د رگير سازد ، اما كاركنان واحد هاي عملياتي و ستاد ي صنعت نفت طي سالهاي د فاع مقد س ثابت كرد ند آن زمان كه پاي منافع ملي و استمرار حيات و جريان زند گي هموطنانشان د ر میان باشد ، هيچ قد رتي توان مقابله با آنها را ند ارد .
وی تصریح کرد : د ر بين تمام وزارتخانه ها، وزارت نفت تنها مجموعه اي است كه افتخار وزير شهيد مهند س محمد جواد تند گويان را بر پيشاني د ارد و تنها مجموعه غير نظامي است كه ۱۰۵۵ شهيد و صد ها جانباز و ايثارگر را تقد يم انقلاب اسلامی و پايد اری آن و آسايش و امنيت مرد م كرد ه است.
وظیفه ما اد امه راه شهد ا و نهاد ینه سازی فرهنگ شهاد ت د ر جامعه است
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید نیز د ر این یاد واره با اشاره به این که شهد ا و خانواد ه هایشان عامل عزت، آبرو و آرامش جامعه هستند ، گفت: وظیفه ما اد امه راه شهد ا و نهاد ینه سازی فرهنگ شهاد ت د ر جامعه است.
حجت الاسلام سید محمد علی شهید ی محلاتی با اشاره به این که همه شهد ای صنعت نفت عزیز هستند ، افزود : اما برخی شهد ا به د لیل ویژگی های خاصی که د ارند ، د ر بین د یگر شهد ا شناخته تر شد ه  هستند ، شهید تند گویان نیز به د لیل ویژگی هایی که از نوجوانی و جوانی د اشت، د ر بین شهد ای صنعت نفت شاخص بود .
وی شهید ی بزگوار و افتخار صنعت نفت و اولین وزیر شهید د ر کشور بود که با رای بالایی از مجلس د ر 32 سالگی به عنوان وزیر نفت انتخاب شد .وی با اشاره به این که وظیفه ما اد امه راه شهد ا و ایجاد فرهنگ شهاد ت، ایثار و آزاد گی است، گفت: شهید تند گویان که د ر خانواد ه ای مذهبی به د نیا آمد ، از یازد ه سالگی قرآن می خواند ، تنها 40 روز وزیر بود که د ر این 40 روز سه بار به آباد ان سرکشی کرد و بی هیچ پیرایه ای د ر کنار کارکنان و کارگران صنعت نفت قرار می گرفت، سپس اسیر شد و به شهاد ت رسید .وی با اشاره به این که کسانی که د ر راه خد ا جهاد و به بشریت نیز خد مت کرد ند ، نزد خد اوند زند ه هستند ، گفت: از د یگر ویژگی های شهید تند گویان، ایمان و عقید ه تا آخرین لحظه شهاد ت بود ، به نحوی که از شنید ن صد ای قرآن از سلول متوجه حضور وی می شد ند و به همین د لیل بارها شکنجه می شد .وی با تاکید بر این که کلمه شهید از حرمت و قد است خاصی برخورد ار است که از لفظ معنا نگرفته، بلکه از معنا قد است یافته است، گفت: شهید کسی است که د ر راه خد ا و عقید ه و قرآن به شهاد ت رسید ه و شخصیتی است که از د ید قرآن و از د ید گاه اعتقاد ی ما به د رجه و مقامی بزرگ نائل شد ه است.
حجت الاسلام شهید ی افزود : د ر سوره توبه آمد ه است: کسانی که با مال و جانشان هجرت و جهاد کرد ند ، د ر پیشگاه الهی مقامی والا د ارند و از رستگاران هستند و شهید ان کسانی هستند که ما معتقد یم با بیان قرآن زند ه و شاهد و ناظر است و جزء مرد گان محسوب نمی شود ، بلکه «عند ربهم یرزقون» اند و نزد خد ا روزی می گیرند .
وی تصریح کرد : همه افراد ی که به بشریت خد مت می کنند ، مهجورند ، اما اجر شهید از همه اینها بالاتر است، چرا که همه افراد ی که د ر راه های پر ارزش علم و... قد م می گذارند ، د ر مکانی امن و جایی آرام خد مت می کنند و آسایش و امنیت د ارند و این آسایش و امنیت را شهد ا به وجود می آورند .
شهید ی تاکید کرد : خانواد ه های شاهد عزیزی د ر کشور زند گی می کنند که 4 و 5 شهید تقد یم انقلاب کرد ه اند ؛ همه آنها عامل عزت جامعه هستند و ما مد یون آنها هستیم. اگر امروز آسایش و آرامش د اریم، مد یون آنان هستیم.

رونمایی از کتاب «سرو سبزقامت» با حضور وزیر نفت
د ر حاشیه نهمین یاد واره شهید تند گویان و 1055 شهید صنعت نفت از کتاب سرو سبزقامت نوشته فاطمه ترک چی، با حضور مهند س بیژن زنگنه، وزیر نفت و فاطمه تند گویان، خواهر شهید محمد جواد تند گویان و مشاور وزیر نفت د ر امور زنان و خانواد ه رونمایی شد .


تقد یر از خانواد ه شهد ای منتخب
د ر این مراسم همچنین از خانواد ه های شهد ای منتخب مد افع حرم و د فاع مقد س د ر صنعت نفت تقد یر شد . شهید وحید نومی گلزار و شهید د اوود نریمی سا د و شهید منتخب مد افع حرم د ر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی بود ند که د ر این مراسم از خانواد ه آنها تقد یر شد . د ر این مراسم از ماد ران شهید علی اکبر خوش د ونی فراهانی و شهید حسن قد رتیان به عنوان شهد ای منتخب د فاع مقد س د ر شرکت ملی نفت ایران تقد یر شد .
د ر این مراسم از همسران شهید صابر و شهید احمد مقد س د ر عرصه د فاع مقد س از شرکت ملی گاز ایران، همچنین از فرزند شهید بارونی زارع، شهید عرصه د فاع مقد س از شرکت ملی صنایع پتروشیمی تقد یر شد .


گپی با علی اصغر سالمی
زند گی د ر جنگ  و شهاد ت
زهره ربيعي  آيين رونمايي از كتاب «سرو سبز قامت» با حضور مهند س بیژن زنگنه، وزير نفت، فاطمه تند گويان، مشاور وزير نفت د ر امور زنان و خانواد ه، بوشهری و یحیوی از معاونان شهيد تند گويان، وزير نفت د وران جنگ تحميلي كه همزمان با ايشان به اسارت نيروهاي بعثي عراق د رآمد ند ، علی اصغر سالمي، مد ير منابع انساني و سرپرست روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و جمعي از مسئولان و خانواد ه هاي شهد اي گرانقد ر صنعت نفت برگزار شد . «سرو سبز قامت» حكايت گر د استان و مستند ات زند گي عزت مند و رشاد ت ها و جانبازي 28 تن از شهد اي «شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران» از د ل و زبان خانواد ه ها، د وستان و همكاران آنهاست؛ شهد ایی که د فاع مقد س و جانانه آنها سبب شد امروز با سربلند ي و افتخار، نام ايران زمين را به زبان برانيم و بر ايراني بود ن خود بباليم. آنچه د ر اد امه مي خوانيد ، گفت وگويي است كوتاه با علي اصغر سالمي، مد ير منابع انساني و سرپرست روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران.

لطفا د رباره كتاب «سرو سبزقامت» اند کی توضيح د هيد .
اين كتاب 447 صفحه اي د ر د و بخش مجزا، مستند ات و د استان زند گي 28 تن از شهد اي صنعت انتقال نفت ايران را از د ل و زبان خانواد ه ها، د وستان و همكاران آنها بيان مي كند كه د ر قطع رقعي به اهتمام د كتر فاطمه ترك چي و به کوشش انتشارات هزاره ققنوس چاپ و منتشر شد ه است.

هد ف از انتشار اين كتاب چه بود ه است؟
مراكز انتقال نفت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به عنوان شاهرگ حياتي مملكت د ر رویارویی مستقيم با تهاجم ها د شمن قرار د اشت كه از جمله آنها مركز انتقال نفت تنگ فني است كه به عنوان مركز انتقال نفت ماد ر نيز به شمار مي آيد و د ر د وران جنگ 52 بار مورد تهاجم هوايي قرار گرفت و د ر 36 حمله، 24 تن از كاركنان شركت و مرد م محلي به شهاد ت رسيد ه و يازد ه نفر نيز به د رجه جانبازي نائل آمد ند . به جرأت مي توان گفت كه كاركنان شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران د ر د وران جنگ تحميلي خوش د رخشيد ند و با د لاوري و راد مرد ي و جانبازي، شاهرگ حيات اقتصاد كشور را از زخم كينه د شمن رهانيد ند . به ياد رشاد ت هاي شهيد جاويد محمد جواد تند گويان و 1055 شهيد صنعت نفت بر آن شد يم تا بزرگواري ها و رشاد ت هاي 28 تن از شهد اي والامقامي را كه د ر محل خد مت و برخي د ر ميد ان نبرد ايستاد گي كرد ند و جان شيرين به جان آفرين سپرد ند ، بيان و د ر لوح تاريخ مرقوم كنيم.

گرد آوري خاطرات گذشته پس از ساليان متماد ي، د شواري هاي خاص د ارد . شما د ر اين مسير با چه سختي هايي روبه رو بود يد ؟
د ر مسير بازيابي و برقراري ارتباط با خانواد ه برخي شهيد ان مشكلاتي وجود د اشت؛ بويژه آنجا كه بازماند ه مشخصي از شهيد وجود ند اشت تا از شنيد ن قصه هاي شيرين آنها بهره مند شويم. تغيير مكان زند گي بازماند گان يا نبود شماره تماس آنها، سفر به نقاط د ورافتاد ه كشور و حتي روستا ها به منظور د يد ار و مصاحبه با خانواد ه ها و بستگان شهد ا از د يگر اين مشكلات بود . همچنين برخي بغض ها و نازك د لي هاي بازماند گان شهد ا بويژه همسران و فرزند ان آنها د ل را به د رد مي آورد و اين از همه د شوارتر بود ، اما اين مجموعه تمام سختي ها را به جان خريد تا بتواند بخشي از جوانمرد ي ها و ايستاد گي هاي آنان را نمايان كند .

به نظر شما با انتشار كتابهايي همچون «سرو سبز قامت» چگونه مي توانيم آرمانهاي شهد ا را به نسل بعد منتقل كنيم؟
زند ه نگه د اشتن یاد و نام شهد ای انقلاب و جنگ و همه آنهایی که د ر راه اعتلای اسلام و سربلند ی مرد م ایران جان عزیز خود را د ر طبق اخلاص نهاد ند ،کمترین کاری است که به عنوان وارثان خون شهد ا باید انجام د هیم. همچنين بازخوانی زند گی نامه و قصه رشاد ت های شهد ا از آن رو د ارای اهمیت است که می تواند شخصیت و آرمان شهید ی که از همه چیزهای خوب خود د ر د نیا گذشت و وعد ه حق را لبیک گفت، به نسل فعلی و آیند ه منتقل کند .

د ر پایان اگر صحبتی د ارید ،بفرمایید .
شركتي كه امروز با نام «شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران» شناخته مي شود ، از مهمترين و اصلي ترين بازوان صنعت نفت از ابتد اي اكتشاف و تولد نفت تاكنون است. ايفاي نقش حياتي نقل و انتقال نفت خام از توليد تا پالايشگاه ها، سپس فرآورد ه هاي استحصالي از پالايشگاه ها و مباد ي وارد ات به مخازن شركت ملي پخش برای توزيع د ر سطح كشور به عهد ه اين شركت است. اهميت اين نقش د ر شرايط صلح، شايد كمتر قابل د رك باشد ، اما د ر شرايط بحران همچون جنگ تحميلي، اين شركت و به طور مشخص مراكز انتقال نفت كه پيش از اين با عنوان «تلمبه خانه » شناخته مي شد ، جايگاه ويژه اي مي يابد . قصه هاي اين شهيد ان پس از ساليان طولانی از د لها به زبان راند ه شد و به قلم آمد تا ياد و خاطره شهد ا، مكتوب و ماند گار شود و رشاد تهاي آن بزرگان روشني بخش راه نسل جوان صنعت نفت د ر صيانت و پاسد اري از ارزشهاي ماد ي و معنوي ميهن عزيزمان باشد . نامشان جاويد و راهشان پر رهرو باد . من نیز به نوبه خود مراتب سپاس از همه بازماند گان و خانواد ه هاي شهد اي گرانقد ر، همكاري و همراهي مسئولان و كاركنان شركت د ر ستاد تهران و مناطق د وازد ه گانه ابراز مي د ارم كه د ر تمام مراحل تهيه كتاب یاد شد ه نهايت تلاششان را كرد ند .همچنين د ر پايان از حضور جناب آقاي مهند س بيژن زنگنه مقام عالي وزارت د ر  رونمايي از اين گنجينه ارزشمند كمال تشكر و قد رد اني را د ارم.