نمك گيرهاي برقي د ر واحد هاي نمك زد ايي اهواز 1 و 2 و 3 و 4، احد اث 15كيومتر خط لوله 42 اينچ نفت سنگين صاد راتي، احد اث 22 كيلو متر خط لوله «6 تامين گاز سوخت خط لوله گاز اسيد ي آماك، توسعه و تجهيزكارخانه نمكزد ايي شماره 2و6 مارون، توسعه چند راهه مجتمع تفكيك شماره 1- مارون و نصب تلمبه تفكيك گر چهاربيشه اشاره كرد .»
مد يريت مهند سي و ساختمان مناطق نفت خيز جنوب د ر زمان حاضر اجراي بيش از 248 پروژه با اعتبار افزون بر 18900 ميليارد تومان را به عهد ه د ارد كه از اين تعد اد ها 195 پروژه د ر زمينه نگهد اشت توليد و 53 پروژه د ر زمينه پشتيباني از توليد است.
 نيمه د وم هر سال بويژه سه ماه پایانی، د ر بسياري از شركت ها از جمله شركت ملي مناطق نفت خیزجنوب همواره با تكميل و راه اند ازي طرح ها همراه بود ه است. از او مي پرسم آيا د ر سه ماه پاياني امسال شاهد برنامه هايي از اين د ست خواهيم بود ؟ پاسخ مي د هد : نمكزد ايي اهواز كه د ر د و ماه گذشته مراحل تكميل آن شتاب گرفته، بزود ي با ۱۱۰ هزار بشكه پيش راه اند ازي می شود . مد يريت توليد ، مجوز ورود سيال به واحد را صاد ر کرد ه و گروه مهند سي راه اند ازي نیز د ر حال رفع آخرين نواقص جزئي است.    طرح بهينه سازي تأسيسات توليد ي هفتكل كه د ر بحبوحه مهار چاه به سرانجام رسيد ه، يكي از موارد ي است كه د ر اين گفت وگو به آن اشاره می شود .
«مد يريت مهند سي و ساختمان د ر حال تكميل و راه اند ازي كامل تأسيسات جد يد فرآورشي هفتكل است. د ر هفته پاياني آذرماه واحد بهره برد اري هفتكل با ۲۰ هزار بشكه نفت د ريافتي از ميد ان نفت سفيد پيش راه اند ازي شد . واحد نمكزد ايي نيز مراحل پيش راه اند ازي را پشت سر نهاد و عملا هر د و واحد با ظرفيت ۴۵ هزار بشكه د ر روز د ر مد ار عمليات قرار مي گيرند و كارخانه هاي قد يمي با قد مت بالاي ۸۰ سال به عنوان بخشي از موزه تحول و تكوين صنعت نفت به تاريخ سپرد ه مي شوند .
اجراي طولاني ترين خط لوله د اخلي انتقال نفت مناطق نفت خیز به طول ۱۸۰ كيلومتر كه نفت خام لب سفيد واقع د ر حوزه عمليات مسجد سليمان را به اهواز منتقل مي كند ، پروژه د يگري است كه از هم نظر پايد اري انتقال نفت و هم به لحاظ زيست محيطي واجد ارزش است.

توسعه ۱۰ ميد ان و ۲۷ مخزن؛
گام بلند مناطق نفت خیز براي تثبيت و افزايش توليد
د ر اد امه بررسي پيشرفت كارها رشته كلام به سمت راه اند ازي رد يف هفتم توربوپمپ عظيم بوستر اهواز كشيد ه مي شود كه پيش از انقلاب نصب و پس از انقلاب و وقوع جنگ تحميلي فرصت تكميل و راه اند ازي پيد ا نكرد و اكنون پس از ۴۰ سال با همت كارشناسان د اخلي تعميرات اساسي آن انجام و سيستم هاي كنترل آن روزآمد شد ه و د ر مد ار عمليات قرار گرفته است.
از مشاركت فعال د ر راه اند ازي تلمبه خانه غرب كارون، تا اورهال تأسيسات و د ه ها توربين گازي هم سخن به ميان مي آيد و از پيگيري طرح هاي توسعه ۱۰ ميد ان و ۲۷ مخزن كه گام بلند مناطق نفت خیزجنوب براي تثبيت و افزايش توليد د ر افقي د و ساله خواهد بود .
مد ير امورفني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز د ر بخشي از اين مصاحبه، گزارشي از مهمترين فعاليت هاي اين شركت د ر ماه هاي آبان و آذر، ارائه و د ر يك جمع بند ي كلي مي گويد : «د ر بخش مهند سي فرآورش و تزريق گاز، تهيه 41 شرح نياز د ر ارتباط با توليد را شاهد بود يم، همچنين علاوه بر عمليات پيش راه اند ازي پروژه هاي بهره برد اري و نمكزد ايي هفتكل نفت سفيد ، اهواز متمركز و راه اند ازي واحد جد يد بهره برد اري نفت هفتكل و تسهيلات آزمايش واحد بهره برد اري اهواز1 انجام شد ه است.مهند س حميد د ريس مي افزايد : راه اند ازي رد يف D ايستگاه تزريق گاز 700 پارسي، تهيه بسته ها و شرح كار تاسيسات فشار افزايي(skid mounted ) برای جمع آوري گازهاي همراه واحد هاي بهره برد اري و نمكزد ايي مارون 5، 4 و 6 و مارون بنگستان و كوپال آسماري و بنگستان، نصب 3 د ستگاه تلمبه ESP د ر ميد ان اهواز و نصب د و د ستگاه تلمبه SRP د ر ميد ان مسجد سليمان، از د يگر اقد ام های انجام شد ه اين بخش است.
وي با اشاره به اينكه د ر ماه های آبان و آذر د ر بخش مهند سي عمليات مخازن 35 برنامه عمليات چاه محور اعم از ترميمي، تعميري و انگيزشي د ر مياد ين تحت سرپرستي د اشته ايم. براي نگهد اشت و افزايش توليد تقريبي 40 هزار بشكه/روز از چاه هاي مورد نظر، تهيه و ارائه 30 برنامه نحوه حفاري و تكميل چاه هاي جد يد براي د ستيابي به د بي تقريبي ۴۵ هزار بشكه د ر روز و ارائه و بازنگري ۲۷۷ موقعيت حفاري د ر قالب طرح هاي افزايش توليد ۲۷ مخزن صورت گرفته است.
مد ير امور فني شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب می گوید : د ر بخش حفاري تعد اد ۱۷ حلقه چاه با استفاد ه از د كل هاي تعميراتي تكميل و ۹ حلقه چاه نيز با د كل هاي توسعه اي تكميل و ۱۳۰ مورد عمليات لوله مغزي سيار نيز بر روي چاه ها انجام شد .
د ريس به اهم فعاليت هاي صورت گرفته د ر كارگروه توسعه مياد ين طي د و ماه گذشته نيز اشاره مي كند و توضيح مي د هد : «فعاليت هاي توسعه مياد ين به د و بخش ميد ان محور و عمليات محور تقسيم بند ي مي شود . بخش ميد ان محور مشتمل بر توسعه 4 ميد ان كرنج، رگ سفيد ، شاد گان و پارسي بر اساس مد ل جد يد قرارد اد هاي نفتي است كه مطالعات جامع مياد ين كرنج و شاد گان از سوی شركت هاي طرف قرارد اد پايان یافت و بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، سعي بر اين است تا پايان د ي ماه ميد ان کرنج و تا پايان سال ميد ان شاد گان به قرارد اد بروند .»
وي تصريح كرد :«مطالعات ميد ان كرنج از سوی د و شركت مپنا و كنسرسيوم پرگس انجام شد كه اين مطالعات از سوی كارشناسان مد يريت امور فني د ر بخش هاي زمين شناسي، مخازن، فرآورش، حفاري و بهره برد اري ارزيابي د قيق و براي هر شركت نمره نهايي فني تعيين شد كه اين نمره د ر فرآيند انتخاب پيمانكار اصلح حايز اهميت است.»
د ريس مي افزايد : «طرح جامع توسعه(MDP ) ميد ان شاد گان نيز از سوی 5 شرکت انجام شد ه گه گزارش نهايي شرکت پاسارگاد آماد ه و ارائه شد ه و د يگر شركت ها نيز تا هفته آيند ه گزارش نهايي مربوطه را ارائه خواهند كرد .»
وي ياد آور شد : با برگزاري نزد يك به 1000 نفر/ساعت جلسه با مشاور حقوقي، مالي و قرارد اد ي باتجربه، متن نهايي مد ل جد يد قرارد اد هاي ميد ان محور مناطق نفت خيز جنوب د ر حال تد وين است.
مد ير امورفني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب د رباره طرح هاي عمليات محور توسعه مياد ين گفت: «اين شركت طرح توسعه 27 مخزن را د ر د و بخش روزمین (سطح الارض) و زیرزمین (تحت الارض) شامل موقعيت هاي حفاري، برنامه حفاري، علامت گذاري موقعيت ها، تسهيلات روزمینی (سطح الارضي)، خطوط لوله و تعميرات مورد نياز د ر قالب 27 بسته سرمايه گذاري نهايي كرد ه است.»
وي افزود : زمانبند ي اين طرح و پروفايل توليد ماهانه حاصل از اجراي طرح براي 27 مخزن منتخب با توجه به زمان اجراي هر فعاليت تهيه شد ه و جلسات ارزيابي شركت هاي متقاضي حضور د ر قرارد اد هاي عمليات محور با حضور كارشناسان مد يريت امور فني و امور حقوقي و قرارد اد ها به مد ت بيش از 2000 نفر/ساعت برگزار شد .
د ريس ياد آوري كرد : «هد ف از طرح توسعه 27 مخزن افزايش تقريبي توليد نفت به ميزان 342 هزار بشكه د ر روز نسبت به توليد كنوني و جبران كاهش تقريبي 313 هزار بشكه د ر روز پيش بيني شد ه د و ساله د ر سال هاي 1397 و 1398 است كه ملزومات روزمین (سطح الارض) و زیرزمین (تحت الارض) اين طرح حد ود 3/4 ميليارد د لار برآورد شد ه است.»
سومين فصل سال كاري شركت ملي مناطق نفت خیزجنوب به اتمام مي رسد ، اما از آنجا كه د ر مناطق گرمسير بهار جايگزين زمستان مي شود ، د ور از انتظار نيست كه زمستان معتد ل مناطق نفت خیز نيز، فصل شكوفايي و ثمرد هي طرح هاي پرشمار مرتبط با توليد باشد ؛ طراوت اين شكوفايي د وچند ان خواهد شد اگر د ر سه ماه پاياني سال شاهد به ثمر نشستن تفاهمنامه هاي توسعه مياد ين د ر قالب قرارد اد هاي جد يد وزارت نفت و مد ل قرارد اد ي مناطق نفت خیزجنوب نيز باشيم.
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفت خیزجنوب

 

شب باشکوه مهارگران
علمد ار متولی- پس از ۵۸ شبانه روز جد ال نفس گیر، این چاه بود که کوتاه آمد و حفاران یوغ به گرد نش آویختند .
سی و چهار روز پس از آغاز حفاری چاه امد اد ی RS147C، نیروی آّب مته الماس را مد د کرد تا حفره ای د ر سقف گنبد ی آکند ه از گاز آسماری ایجاد کند و تزریق آب بر آتش خشم اژد های 147 فائق آید .
آتشی که د ر حصار کوهساران زید ون، بخشی از گنجینه نفت را به گرو گرفته بود ، د و ماه و د و روز کم، غرید و هماورد طلبید و ۱۴ حمله منجنیق آهن و استینگر پولاد را بی اثر کرد ، تا کوشش سرآمد ان صنعت بی بد یل نفت را به سخره بگیرد ؛ اما به تد بیر و تکنیک انسان عصر هید روکربور، قالب تهی کرد و ناپد ید شد ؛ آنگونه که گویی هرگز نبود ه است.
روح محبوس هیولای عصر ژوراسیک که از د هانه سیزد ه و پنج هشتم چاه۱۴۷ رگ سفید سر بر آورد ه بود ، شامگاه سه شنبه (پنجم د ی ماه) د وباره به تمهید و صناعت صنعتگران به جای خود بازگرد اند ه شد و چاه، چاه سرکش و خشمگین ۱۴۷ به موجود ی رام و بی خطر بد ل شد و شب باشکوه مهارگران بی بوی گاز و غرش چاه و لهیب شعله رقم خورد . شب از نیمه گذشته و رگ سفید آرام است.
 د کل های ۹۳ و ۹۴ فتح اکنون د ر تاریکی مطلق پد ید آمد ه د ر غیاب شرار شعله ها، جلوه ای سحرانگیز به کوهستان بخشید ه اند . رگ سفید آرام است.

 

تبریک شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حماسه آفرینان مهار چاه 147 رگ سفید
و عزت از اوست

«حماسه آفرینی د لیر مرد ان نستوه صنعت نفت د ر مهار آتش کوهساران زید ون «چاه ۱۴۷ رگ سفید » را خد مت مقام عالی وزارت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،شرکت ملی حفاری، شرکت ملی نفت ایران و تمامی کارکنان، زحمتکشان و تلاشگران خستگی ناپذیر و کلیه مشارکت کنند گان تبریک و تهنیت می گوییم.
این حماسه ۵۸ روزه تنها و تنها د ر سایه الطاف خد اوند ی و به مد د مشارکت فعال و همکاری راهبرد ی متخصصان و د لیر مرد ان این مرزبوم؛تلاشی هم افزا د ر نوع خود است،که به عنوان رکورد ی بی نظیر د ر کشور و جهان د ر تاریخ صنعت نفت ماند گار شد .و بی شک؛ د ر رزم گاه ۱۴۷ رگ سفید یاد و نام د اری شهید سلیمی و شهید ارزانی همواره سبز و گرامی می ماند .
روح ملکوتی شان قرین رحمت باد .»