مهار هیولای ۱۴۷
اينجا جنوب است، جنوبگان  بزرگ

پیام تبریک حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان (وزارت نفت جنوب) برای مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید
بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
اکنون د ر پرتو توجهات حضرت ولی عصر(عج) و همت و حمیت سازمانی توام با تجربه و تخصص کم نظیر کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب و شرکت ملی حفاری ایران، عملیات کنترل فوران چاه سرکش ۱۴۷ رگ سفید که یکی از مهیب ترین فوران های چاه های نفت و گاز خشکی بود ه به د ست توانمند متخصصان بسیجی با موفقیت مهار شد ه است. ایثارگرانی که توانسته اند با اتکا به فرهنگ، روحیه و تفکر ناب انقلاب اسلامی، گام های ارزشمند ی را د ر حوزه مهار فوران چاه های نفت و گاز برد ارند ، به گونه ای که عملیات مهار فوران چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید ، یکی از پیچید ه ترین و د شوارترین عملیات مهار فوران چاه د ر تاریخ صنعت نفت و گاز این سرزمین است؛ به طوری که با قطعیت می‎توان گفت هیچ عملیات مشابهی از حیث فشار، حرارت و تشعشعات بالا د ر این حوزه وجود ند ارد که این موفقیت، نمونه ای از د ستاورد های مهند سان و متخصصان متعهد بسیجی است که با اخلاص، همت والا و مد یریت جهاد ی و روحیه ولایتمد اری توانستند شعار «ما می توانیم» را تحقق بخشند و بحمد الله پیشرفت های صنعت نفت و گاز کشور مرهون مجاهد ت های خالصانه این سرافراز مرد ان د ر عرصه سنگر صنعت است.لازم می د اند از تلاش جهاد گونه یکایک د لیرمرد ان حاضر د ر مید ان به ویژه مد یر تولید شرکت ملی نفت ایران، مد یران عامل د و شرکت، فرماند هان مید ان، آتش نشانان، کارمند ان، کارگران و یک یک اعضای تیم عملیاتی که هفته ها د ور از خانواد ه برای صیانت از این سرمایه ارزشمند ملی خطرات آشکار و پنهان این عملیات را به جان خرید ه و بسیجی وار به جد ال با آتش مهیب چاه ۱۴۷ رفتند ، نهایت سپاسگزاری و تقد یر را به عمل آورد ه و بر این نکته تاکید ورزیم که جانفشانی این جهاد گران عرصه تولید د ر این عملیات، بارد یگر خاطره حماسه آفرینی رزمند گان د لیر سپاه اسلام د ر د وران پر افتخار د فاع مقد س را د ر ذهن ها تد اعی و مصاد یق بارز روحیه جهاد ی و فرهنگ فراگیر بسیجی را د ر مجموعه صنعت نفت جنوب بیش از پیش برجسته نمود . ثبت رکورد های بی سابقه د ر زمینه فراهم سازی زیرساخت ها د ر د و هفته آغازین این عملیات، تد اوم تلاش، انسجام، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ مد یران و کارشناسان شرکت های ملی مناطق نفت خیزجنوب و ملی حفاری ایران و به کارگیری اید ه ها و نقطه نظرات کارشناسان د لسوز د ر این مد ت از ویژگی های بارز عملیات مهار چاه رگ سفید ۱۴۷ بود که علاوه بر توفیق د ر کنترل و ایمن سازی چاه، تجربه ای جد ید از کار گروهی و اجرای گام به گام یک عملیات پیچید ه و فوق العاد ه سنگین را برای آیند گان برجای گذارد .حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان وزارت نفت جنوب ضمن تبریک این موفقیت کم نظیر، یاد و خاطره د و تن از د لیرمرد ان صنعت حفاری فرزاد ارزانی و محمد سلیمی را که جان بر سر صیانت از سرمایه های ملی نهاد ند ، گرامی د اشته و توفیق و تند رستی اعضای تیم عملیاتی مهار چاه رگ سفید را از خد اوند منان مسئلت می نماید .
حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان (وزارت نفت جنوب)
 پاييز پر تلاش د ر قطب توليد نفت  
د ر طبقه پنجم ساختمان شماره ۲ مجتمع اد اري شهيد تند گويان، تني چند از مد يران ارشد مناطق نفت خیز حضور د ارند ؛ مد يرعامل يكي د و ساعت پيش از رگ سفيد برگشته است و حالا پشت ميز كارش نشسته، با همان بلوز سرمه اي ارزان قيمت كارگري كه آرم نفت و (NISOC) روي سينه آن به چشم مي خورد . اثر تابش آتش چاه بر چهره او و برخي همراهان آشكار است، اما رد ي از خستگي د ر رخسارشان نمي يابيم.
آنان د ر بحبوحه مهار يكي از پرفشارترين چاه هاي نفت وگاز خشكي، امروز نيز طبق برنامه روزانه، مد يران و مراجعين را ملاقات و  نامه هاي فوري را امضا می کنند و د ر نشست هاي تخصصي به پيگيري پيشرفت كار طرح هاي د ر آستانه افتتاح نيز مي پرد ازند .
كار هر روزه مد يرعامل د ر اين مد ت كه از فوران چاه رگ سفيد مي گذرد ، همين بود ه است؛ صبح ها به محل عمليات مي رود و بر اساس وظيفه اي كه عهد ه د ار شد ه، روند امور مهار چاه را از نزد يك پي مي گيرد . سپس سر ساعت ۱۳ هر روز د ر ستاد عمليات واقع د ر ارد وگاه د كل ۹۵ جلسه روزانه عملياتي را برگزار مي كند و طي آن اعضاي تيم مهار چاه، پيشرفت كار د و برنامه توامان چاه هاي انحرافي و عمليات مهار از سطح را تحليل مي كنند ؛ بررسي جزء به جزء مشكلات و راهكارها، اعلام نيازمند ي ها، مسائل ايمني نفرات و احيانا تغييراتي د ر راهبرد ها از جمله مباحث است.
د ر ستاد نيز هر روز جلسه عمليات توليد سر ساعت ۸ برگزار مي شود . د ر اين نشست روزانه نيز مسائل اصلي توليد ، چالش هاي تأسيسات فرآورشي، خطوط لوله، تلمبه خانه ها، برنامه هاي مد يريت امور فني و حفاري، تعمير و ترميم چاه ها به د قت و جزء به جزء بررسي مي شود .
روز كاري مد يرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ساعت 6 و 30 د قیقه صبح آغاز مي شود و تا پاسي از شب اد امه د ارد . اكنون ساعت ۱۸ است و او د ر د فتر كار خود به رتق و فتق امور توليد و بررسي پيشرفت كار طرح هاي شركت، مشغول است. حتي گزارشگري كه چشمش از د يد ن آد م هاي خاص پر باشد ، د ر اينجا با مشاهد ه حجم و تعد د كارها و د ر عين حال نظم و نسق و انسجام امور، د ر مي يابد كه مناطق نفت خیز، خاص ترين سازمان هاي ستاد ي و عملياتي كشور است؛ شركتي كه مجموعه مد يران و متخصصانش قاد رند همزمان صد ها پروژه بزرگ و كوچك را جلو ببرند ، هر روز موانع مختلف را از پيش پاي توليد برد ارند و هرهفته د ه ها نقطه از خطوط لوله آسيب د يد ه قد يمي را د ر مناطق كوهستاني، جلگه اي و حتي مناطق شهري ترميم و جريان سيال را د ر افزون بر 27هزاركيلومتر لوله نفت خام پالايشگاهي و صاد راتي و خطوط فرعي نفت، گاز، آب و پساب برقرار کنند . تعد اد ي از چاه ها را پس از تعمير، ترميم ، مشبك كاري و احيا د ر مد ار عمليات قرار د اد ه و تعد اد ي د كل و د ستگاه هاي چاه پيمايي را روانه د شت ها و كوهستان هاي سرزمين نفت كنند . مناطق نفت خیز از ناد ر شركت هايي است كه د ر نوسان هاي نقد ينگي و چالش هاي قبل و حين و حتي بعد از روزگار تحريم، توانسته است طرح هاي بزرگ پشتيباني توليد را گام به گام جلو ببرد ، به بخشي از مسئوليت هاي اجتماعي خود عمل كند و از همه مهمتر، صد رنشيني بر تارك توليد نفت خام كشور را همچنان د ر اختيار د اشته باشد .
آري اينجا جنوب است، جنوبگان بزرگ، كه بیش از صد سال است بار اصلي توليد نفت كشور را به د وش د ارد و اكنون بعد از بازگشت پیروزمند انه به جايگاه پيش از تحريم، تلاش مي كند به طور همزمان، هم وزنه سترگي را كه بالاي سر ببرد و هم تعاد ل هميشگي اش را حفظ كند تا به د لیل پايد اري توليد اتش، سرآمد ي ايران نيز د ر بين رقباي جهاني و منطقه اي حفظ شود .

 يك چاه و چند چاره
جنوب اما اين روزها با چالش فوران يكي از د و هزار و اند چاه خود نيز مواجه است؛ هفتم آبان ماه، يكصد وچهل و هفتمين حلقه از چاه هاي حفاري شد ه د ر ميد ان رگ سفيد واقع د ر حوزه عملياتي شركت بهره برد اري نفت و گاز گچساران د ر مراحل پاياني حفاري و د ر عمليات موسوم به «لوله بالا» د چار فوران شد و به علت بالابود ن فشار و سرعت صعود گاز پس از د قايقي د چار آتش سوزي شد ، د و تن از حفاران د ر اين حاد ثه جان باختند و د كل عظيم 95 فتح شركت ملي حفاري ايران روي د هانه چاه آوار شد . شد ت خروج نفت و گاز، حجم و ارتفاع آتش و غرش صوت خروج سيال د ر اين چاه مرتبط با د ومين گنبد گازي ايران، به حد ي بود كه گويي روح خفته يك هيولاي عصر ژوراسيك از د هانه سيزد ه و پنج هشتم چاه 147 سر برآورد ه و هماورد مي طلبید . د و شركت قد ر مناطق نفت خیز جنوب و ملي حفاري ايران، د ر اولين ساعات پس از فوران وارد عمل شد ه و ضمن كنترل محيط و ابعاد حاد ثه، طبق برنامه اي مد ون، عمليات مهار چاه را با بهره گيري از د و متد مهار از عمق (BottomKill) و مهار از سطح (TopKill) پيش برد ند .
از مهند س عالي پور آخرين وضعيت چاه هاي امد اد ي را جويا مي شويم، مي گويد :
«د و د ستگاه د كل حفاري، جلوتر از برنامه پيش بيني شد ه به حفاري چاه هاي امد اد ي مشغول بود ند ؛ يكي از چاه ها د ر فاصله كمي از پوش سنگ، به نقطه هد ف نزد يك شد و چاه د يگر با فاصله اي منطقي، مسيري اريب را به بخش تحتاني تر مخزن طي مي کرد . حفاري اين د و چاه منطبق با استاند ارد هاي شناخته شد ه كنترل فوران  و متناسب با شرايط مخزن و چاه پرفشار ۱۴۷ از نخستين روز فوران د ر د ستور كار بود ه و مراحل نهايي آنها نیز از سوی مجرب ترين حفاران و زمين شناسان نظارت مي شد .مي د انيم كه برنامه مهار از سطح نيز با عزمي مثال زد ني و روحيه اي جهاد ي انجام شد . د ر این باره نيز پاسخ مد يرعامل شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب شنيد ني است:
 واقعيت اين است كه كنترل فوران رگ سفيد ، يكي از د شوارترين عمليات هاي مهار چاه د ر حوزه خشكي بود . تنها د ه روز پس از فوران، حد اقل سه ركورد د ر زمينه مهياسازي تمهيد ات مهار چاه به ثبت رسيد كه نخستين آن احد اث ۲۵۰ كيلومتر خط لوله و د و استخر به گنجايش ۲۰۰ هزار بشكه آب بود . احد اث د و موقعيت چاه هاي امد اد ي د ر ساختار سنگي رگ سفيد ، د ر مد ت يازد ه روز كه پيش از اين حد اقل شش ماهه انجام پذير بود ، ركورد د وم محسوب مي شود . سومين ركورد ، احد اث و توسعه ۸ تا ۹ راه د سترسي به علاوه محوطه هاي مورد نياز براي استقرار ماشين آلات بود كه وجب به وجب آن با استفاد ه از پيكور و ماشين آلات ويژه راهسازي انجام شد . وقتي از عالي پور د رباره برخي حاشيه سازي ها و اخبار ضد و نقيض د ر شبكه هاي مجازي سوال مي كنيم با لبخند می گوید : بخشي از مطالب منتشره ناشي از عد م اطلاع مخاطبان و از طرف مرد م عاد ي بيان مي شود كه ممكن است از سر د لسوزي هم باشد چون اطلاعي از فرايند پيچيد ه و طولاني مهار چاه هاي نفت و گاز ند ارند . اما بخشي از مصاحبه ها و ياد د اشت ها كه گاه با امضا يا نقل قول هم منتشر مي شوند ، با هد ف د لسرد كرد ن نيروهاي زبد ه حاضر د ر ميد ان، د ر فضاهاي مجازي منتشر مي شوند و آشكارا صبغه تخريبي د ارند كه البته از سوي كارشناسان بي طرف و متعهد صنعت نفت بي پاسخ نماند ه است.
مي پرسم: آيا از برخي مد يران سابق يا هم صنفان خود كه از نزد يك د ستي بر آتش د اشته اند ، انتظار چنين اظهاراتي را د اشته ايد ؟ مي گويد : «براي ما باور كرد ني نيست د وستاني كه از د ل اين صنعت برآمد ه و روي شانه هاي همين مهارگران و كارگرها و رافنيك ها بلند آوازه شد ه اند ؛ حالا كه به علت بازنشستگي يا كنار رفتن از مسئوليت، د ر راس منصبي نيستند ، اينگونه به هم صنفان خود بي مهري كنند ، نه، اين بد اخلاقي ها پيش از اين سابقه ند اشته است.كار چاه تمام شد با كمترين آسيب به مخزن و اصولي ترين شيوه هاي ولكپينگ، آمار و ارقام آن هم با ساير چاه ها مقايسه و تفاوت ها و تمايزها آشكارتر خواهد شد . اما يقين د اشته باشيد آنچه باقي خواهد ماند ، خاطره جانفشاني كساني است كه گمنام و بي حاشيه، پاي كار آمد ند و مجاور لهيب شعله هاي سركش چاه شد ند و هرچه د اشتند ، د ر طبق اخلاص نهاد ند .»
 مناطق نفت خیز كارگاه بزرگ توسعه
  تا پيش از تحريم ها اين شركت افزون بر ۸۰۰ پروژه فعال د اشته كه سالانه بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ مورد از آنها تكميل و راه اند ازي شد ه و همين تعد اد نيز، جايگزين مي شد ه است.
مد يرعامل شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب د ر اين باره مي گويد : «د ر د وران تحريم به علت كمبود نقد ينگي و موانع بازرگاني بخش مهمي از پروژه هاي مهم به حال ركود د رآمد ه يا به كند ي رو به تكميل د اشتند . تعد اد ي نيز، به صورت نيمه تعطيل د رآمد ند . بیژن عالي پور توضيح مي د هد : اولويت اصلي شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب از سال ۱۳۹۳ به اين سو تكميل و راه اند ازي پروژه هاي اولويت د ار با اتكا به توان د اخلي و كالاي ايراني بود ه است. از جمله مهمترين پروژه هايي كه د ر سه سال گذشته تكميل و راه اند ازي شد ه است، مي توان به فاز يك توسعه ميد ان نفتي منصوري اهواز، واحد بهره برد اري و نمك زد ايي هفت شهيد ان مسجد سليمان با ظرفيت ۵۵ هزار بشكه، واحد نمك زد ايي لب- سفيد با ظرفيت فرآورش ۳۰ هزار بشكه، تكميل طرح افزايش توان تزريق گاز د ر مياد ين كرنج و پارسي، واحد نمك زد ايي شماره3 گچساران، افزايش توان تزريق گاز ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز 600 كرنج،اجراي فاز د و طرح آماك، طرح تفكيك و فرآورش نفت شيرين و نمكي رامشير، توسعه واحد نمكزد ايي اهواز-2 بنگستان، احد اث 45 كيلومتر خط لوله 8 اينچ انتقال نفت واحد بهره برد اري نفت سفيد ،تجهيز و توسعه واحد نمكزد ايي رگ سفيد -1، توسعه ظرفيت واحد نمكزد ايي اهواز -2 بنگستان، طراحي و خريد و نصب كوره هاي حرارتي د ر واحد هاي نمك زد ايي اهواز 1 و 2 و 3 و 4، خريد و نصب