پیام وزیر نفت به مهارگران   چاه ١٤٧ رگ سفید
وزیر نفت د ر پیامی ضمن قد رد انی از همه مهارگران چاه ۱۴۷ رگ سفید اعلام کرد : شما نشان د اد ید ما به یک قهرمان نیاز ند اریم بلکه افتخار قهرمانی زیبند ه همه شماست.د ر متن پیام مهند س بیژن زنگنه به مهارگران آتش د ر چاه ۱۴۷ رگ سفید آمد ه است: خبر مهار شعله های سرکش چاه١٤٧رگ سفید ، موجب خشنود ی همه کسانی شد که د ل د ر گرو این آب و خاک د ارند و از هنگام بروز این حاد ثه نفس گیر و پر التهاب با امید و نگرانی روند عملیات اطفای حریق را د نبال می کرد ند .اینجانب د ر روز مبارک ولاد ت با سعاد ت امام حسن عسکری (ع) بر د رگاه خد اوند بزرگ سجد ه شکر می گزارم که د ر سایه لطف و عنایتش تلاش فد اکارانه همکاران عزیزم با کامیابی و موفقیت همراه شد .همکاران گرامی، فرزند ان فد اکار ایران عزیز، به عنوان خد متگزار صنعت نفت، خاضعانه و با افتخار بر د ستان پر توان همه فرماند هان و د ست اند رکاران مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید بوسه می زنم و نهایت سپاس و قد رد انی ام را تقد یم یکایک آنانی می نمایم که از نخستین لحظات بروز حاد ثه، آنچه از د انش و تجربه اند وخته بود ند را بی هیچ منت و اد عایی به مید ان آورد ه و برای مهار آتش جانفشانی کرد ند .شما از تبار همان جوانمرد انی هستید که د ر د وران د فاع مقد س با گمنامی ظاهری، حماسه های بزرگ آفرید ند .امروز بار د یگر شما ثابت کرد ید که با خرد و همکاری جمعی می توان کارهای بس د شوار و خطیری را به انجام رسانید .شما نشان د اد ید ما به یک قهرمان نیاز ند اریم بلکه افتخار قهرمانی زیبند ه همه شماست.د ر روزهای سختی که سپری شد تمام تلاش مد یریت عالی د ولت، کمیسیون محترم انرژی مجلس و همه مد یران استانی، فراهم ساختن آرامش فکری و ذهنی و صیانت از اعتبار و اعتماد به نفس شما عزیزان بود . آن هم د ر شرایطی که متاسفانه د ر اوج فشارها، کسانی که همیشه و د ر همه حال د رصد د تخریب د ولت هستند ، با کمال بی انصافی به جای آن که مرهمی بر رنج شما بگذارند با نیش قلم ها و گفتارشان نمک بر زخم پاشید ند و سعی د ر ناتوان نشان د اد ن شما د اشتند .شایسته نبود کسانی که از د ولت کینه به د ل د ارند ، به بهانه این حاد ثه د ر حق سازمانی که موجود یت خود را مد یون آن هستند و از همه مهمتر د ر حق کسانی که سال ها با هم کار و زند گی کرد ه و نان و نمک خورد ه اند ، جفا کنند . د ر این باره د رد و سخن بسیار است ولی بگذاریم و بگذریم تا روز د گر.
د ر این صبح موفقیت و د ر پس هنگامه طغیان رگ سفید که با رو سفید ی شما قهرمانان بی اد عا مهار شد بر خود فرض می د انم که ضمن تشکر و قد رد انی از همه کسانی که به سهم خود شان د ر مهار آتش ایفای نقش کرد ند یاد همکاران فد اکار و عزیزمان مرحوم فرزاد ارزانی و مرحوم محمد سلیمی که جان عزیزشان را د ر راه انجام وظیفه تقد یم حق تعالی کرد ند ، گرامی بد ارم و با عرض تسلیت مجد د به خانواد ه های محترمشان، از خد اوند رحمان و غفور برای ایشان آرامش ابد ی و غفران الهی مسئلت کنم.
د ر خاتمه لازم است تاکید کنم پرد اختن به موضوع ایمنی، مسئله حال و آیند ه و همواره ماست و اکنون باید بیش از گذشته و با جد یت و حساسیت بیشتر بد ان بپرد ازیم.


صنعت نفت با وجود کارکنان متخصص وشجاع گام های بلند ی برخواهد د اشت
قائم مقام وزیر نفت ضمن گرامید اشت یاد و خاطره شهد ای چاه ۱۴۷ رگ سفید پیامی صاد ر کرد . د ر پیام مرضیه شاهد ایی آمد ه است:
 موفقیت مهار فوران و اطفا حریق چاه ۱۴۷ رگ سفید که با تلاش شبانه روزی و  مجاهد ت خالصانه همکاران توانمند د ر مد یریت تولید شرکت ملی نفت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران پس از ۵۸ روز و همزمان با شب میلاد مسعود حضرت امام حسن عسکری (ع) بد ست آمد ، موجی از خوشحالی ایجاد و بار د یگر ثابت کرد که د شوارترین مشکل ها د ر برابر اراد ه های پولاد ین افراد با ایمان و ایثارگر حل خواهد شد .
به طور قطع صنعت بزرگ نفت ایران با وجود پرسنل متخصص، متعهد ، شجاع و با د رایت، د ر اد امه مسیر پیش روی خود گام های بلند ی بر خواهد د اشت و اهد اف بزرگ خود را محقق خواهد کرد .
اینجانب ضمن گرامی د اشت یاد و خاطره ۲ همکار شجاع شرکت ملی حفاری که د ر این حاد ثه جان خویش را فد ا کرد ند ، این موفقیت عظیم را که د ر نوع خود رکورد ی کم نظیر د ر زمینه مهار چاه به شمار می رود ، به مد یریت و کارکنان شریف و سخت کوش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری تبریک و تهنیت عرض کرد ه و د وام توفیقات روزافزون یکایک آنان را از د رگاه خد اوند قاد ر متعال مسئلت د ارم.


 آغاز فعالیت رگ سفید به زود ی

مد یرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان این که تلاش و مجاهد ت های تیم مهار فوران چاه شماره 147 رگ سفید د ر هر رد ه سازمانی بی بد یل بود ، اظهارکرد : باوجود همه مشکلات آشکار و پنهان، با همت وهمد لی مثال زد نی همکاران، این چاه اکنون مهارشد ه است و عملیات به تولید آوری د وباره آن به زود ی آغازخواهد شد . بیژن عالی پور  اد امه می د هد : فوران و آتش چاه 147 رگ سفید پس از 58 روزعملیات، باهمت کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب و شرکت ملی حفاری ایران و ثبت رکورد های بی سابقه مهار شد .  عالی پور با قد رد انی از صبروتحمل کسانی که د رتمام مد ت عملیات را ترک نکرد ه بود ند ، همچنین خانواد ه های کارکنان صنعت نفت، اظهارکرد ه است: شاد ی اتمام این عملیات را با همه مرد م شریف ایران تقسیم می کنیم و همواره د رصف نخست خد مت به نظام مقد س جمهوری اسلامی خواهیم بود .  


مهار 147  یک برند جهانی است

مد یرعامل شرکت ملی حفاری ایران بابیان این که مهارچاه 147 رگ سفید د رسایه توکل به خد اوند ، همد لی مهارگران و تخصص و تجربه آنها انجام شد ه است،فوران این چاه را یکی از ناد رترین فوران های چاه های نفت و گاز کشور و منطقه می د اند . سپهرسپهری که ازنخستین روز بروزاین حاد ثه د رموقعیت عملیاتی این چاه حضورد اشته است، می گوید : این موفقیت، برگ زرین د یگری د ر کارنامه این صنعت راهبرد ی(حفاری) به ثبت رساند ونشان د اد که متخصصان ایرانی، توانمند ی راهبری صفر تا صد مید ان های نفت و گاز را د ارند و د رجهان یک برند به شمار می آیند .


مهار فوران  رگ سفید پس از 58 روز

فوران چاه147رگ سفید به عنوان یکی ازد شوارترین فوران های چاه های نفت وگازد رخشکی،پس از58روزتلاش مد اوم سرانجام د ر شامگاه سه شنبه (5 د ی) به د ست متخصصان ایرانی مهار شد .  محسن پاک نژاد ، معاون امورتولید شرکت ملی نفت ایران، د راین باره  می گوید : مهاراین چاه باویژگی ها وپیچید گی های خاص، نشان د هند ه توان و تخصص کم نظیر کارشناسان ایرانی و مصد اق بارز «ما می توانیم» است. وی بابیان این که موفقیت اخیر، مرهون همد لی وانسجام نیروهای نخبه شرکت ها ی ملی مناطق نفت خیزجنوب وملی حفاری ایران است، اد امه می د هد : مهار «رگ سفید »، بارد یگرتوان وتخصص و تجربه کم نظیر   مهارگران ایرانی را د رکنترل فوران چاه های پرفشاربه رخ کشید و برگ زرین د یگری به کارنامه د رخشان صنعت نفت ایران افزود .


پیام خانواد ه شهد ا و ایثارگران جنوب  به مهارگران رگ سفید
 جمعی ازخانواد ه‎های شهد ا وایثارگران جنوب کشور د رپیامی به مهارگران آتش چاه 147رگ سفید نوشتند : بد ون ترد ید این فتح وظفرماند گار د ر کنارد یگرموفقیت های بزرگ این صنعت معظم، مایه شاد ی همه د لد اد گان نظام مقد س ود لسوزان منافع ملی،همچنین موجب یأس و ناامید ی بد خواهان صنعت و مقام پرستان خارج گود نشین خواهد شد .


تشکر «کارد ر» از مهارگران چاه 147

علی کارد ر،مد یرعامل شرکت ملی نفت با ارسال پیامی ازتلاش های متخصصان صنعت نفت برای مهارفوران چاه 147 رگ سفید قد رد انی کرد .  د ر این پیام، وی با تبریک ولاد ت باسعاد ت امام حسن عسکری (ع)، اظهارکرد ه است: بسیارخرسند م همزمان بامیلاد فرخند ه آن امام همام (ع) تلاش صاد قانه و سخت کوشی شبانه روزی همکاران عزیز وگرانقد رمان د ر معاونت تولید ، شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب و شرکت ملی حفاری ایران به بار نشست و یکی از سخت ترین و پیچید ه ترین فوران های نفتی - گازی تاریخ صنعت نفت کشوربه همت و کوشش فرزند ان توانمند ایران عزیز مهاروموجب سربلند ی و افتخار مجموعه عظیم صنعت نفت شد .


مهار رگ سفید با د رایت و از خود گذشتگی

مد یرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران د رپیامی،عملیات موفقیت آمیز مهارفوران چاه 147مید ان رگ سفید را تبریک گفت ونوشت:مهارفوران این چاه جزبا د رایت،تد بیر وازخود گذشتگی همکاران ایثارگر صنعت نفت امکان پذیر نبود .   د ر پیام حمید بورد آمد ه است: «بی شک جایگاه رفیع امروز صنعت نفت کشورجز با جان فشانی وهمت بی د ریغ همه کارکنان شریف این صنعت که د رعرصه های مختلف تولید نفت و گاز، مخاطرات گوناگون را به جان خرید ه و سختی های فراوان را با هد ف توسعه صنعت نفت تحمل کرد ه اند ، به د ست نیامد ه است. بد ینوسیله کسب موفقیت د رحماسه مهار آتش سوزی چاه 147 مید ان رگ سفید را به مد یران و د ست اند رکاران پرتلاش وسخت کوش این عملیات تبریک می گویم.


مهار فوران رگ سفید   حاصل یک تلاش جمعی است

اسد الله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اطفای حریق چاه 147رگ سفید را حاصل تلاش مد یران، کارکنان، کارشناسان وزارت نفت، مد یران مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری می د اند و می گوید : این آتش سوزی د ر نوع خود ناد ر بود ه است، زیرا با این که حواد ث آتش سوزی طی سال های گذشته و حتی زمان جنگ تحمیلی د ر کشور و د ر منطقه رخ د اد ه، اما هیچ کد ام د ر عمق و شد ت بالای فشار و حرارت و آتش به اند ازه چاه رگ سفید نبود ه است.