پروانه های کار به محدوده انجام کار توجه کنید

صنعت نفت از صنايع پيچيده و با ريسک بالاست که بروز حوادث در آن مي تواند خسارت هاي جاني و مالي جبران ناپذيري به همراه داشته باشد. در طول تاريخ، حوادث زيادي در اين صنعت رخ داده که پيامدهاي فراواني در بر داشته است، از اين رو اهميت درس آموزي از حوادث و سوانح در اين صنعت و دانستني هاي آن، براي شناسايي مناطق پر ريسک چند برابر مي شود.  دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، مي تواند اجازه استقرار اقدام هاي پيشگيرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند، ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن مي تواند باعث بهبود رفتار ايمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت شود. با بهره مندي از نکات «درس آموزي از حوادث» و دانستي هاي موجود در آن، مي توان از نوع وقايع ناخواسته تشديد کننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقايع ناخواسته و... به اقدام هاي کنترلي که مي تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست يافت. نشريه «مشعل» قصد دارد در کنار درس آموزي از حوادث صنعت نفت، برخي نکات را در قالب «آيا مي دانستيد؟» براي کاهش حوادث در اين صنعت منتشر کند.

در اين شماره به نکاتي در زمينه «پروانه کار» به ذکر وقوع يک حادثه در يکي از پالايشگاه هاي نفت پرداخته مي شود که در ادامه مي خوانيد:

گروه پيمانکاري تعميرات در يکي از پالايشگاه هاي نفت، مقدمات کار را براي نصب بخشي از خط لوله روي يک vessel (هرگونه مجرا يا لوله) انجام مي داد، پروانه انجام کار صادر شد و انتظار نمي رفت  که  ورود به فضاي بسته لازم باشد. شرح و محدوده انجام کار تنها شامل نصب خط لوله بود. اگرچه گاز ازت در ظرف تزريق مي شد؛ اما در پروانه کار قيد شده بود که «پاکسازي با گاز ازت يا گاز بي اثر» موضوعيت ندارد.  کارگران متوجه شدند که يک حلقه چسب به داخل vessel افتاده، بنابراين تصميم گرفتند قبل از نصب خط لوله، اين حلقه چسب را بيرون بياورند. با استفاده از يک سيم بلند نتوانستند حلقه چسب را بيرون بکشند. در اين لحظه يکي از کارگران نزديک دهانه رفته تا چسب را بيرون آورد؛ اما به دليل کمبود اکسيژن در نزديکي دهانه، تعادل خود را از دست داده و در داخل vessel سقوط مي کند. اين احتمال وجود دارد که شخص ديگري نيز براي درآوردن چسب به داخل vessel رفته و به دليل وجود نيتروژن خالص در داخل vessel بيهوش شده که البته هر دو نفر به دليل کمبود اکسيژن دچار خفگي شده و فوت کردند.  در زمينه درس آموزي از اين حادثه بايد گفت؛ هر تغييري که در شرح و چگونگي انجام کار صورت گيرد، نيازمند بازنگري و ذکر نوع کار در پروانه کار خواهد بود. به عبارت ديگر هر تغييري ممکن است خطراتي جديد را ايجاد کند، بنابراين لازم است اقدام هاي احتياطي و کنترلي در خصوص آن مد نظر قرار گيرد.

شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگر پروانه کار صادر می کنید، اطمینان پیدا کنید که:

  خطرات شناسایی شده برای افرادی که کار را انجام می دهند، توضیح داده می شود.

  دستورعمل ایمنی مورد نیاز وجود دارد و کاملا ازسوی افراد درک شده است.

  تجهیزات حفاظت فردی موجود بوده و مورد استفاده قرار می گیرد.

  شرح انجام کار از سوی مجری کاملا درک شد و هر تغییری که مغایر با محدوده اولیه کار باشد، نیازمند آن است که قبل از انجام هر اقدامی، کار متوقف و با واحد مربوطه تماس گرفته می شود.

  اگر کاری را انجام می دهید که نیازمند پروانه کار است:

  از خطرات، روش های ایمن و وسایل حفاظت فردی مورد نیاز آگاه باشید.

  شرح و محدوده انجام کار را بدانید.

  در مراحل انجام کار هر تغییری را مد نظر داشته باشید. در صورت تغییر شرح کار اولیه، قبل از هر اقدامی ادامه کار را متوقف و با صادرکننده پروانه کار مشورت کنید.

آیا می دانستید؟

 پروانه کار در مورد عملیات پاکسازی با نیتروژن به کارکنان تعمیرات هشدار نمی دهد.

 به محض اینکه کارکنان تعمیرات تصمیم گرفتند حلقه چسب را بیرون بیاورند، شرح کار تغییر کرد. در پروانه کار اصلی بیرون آوردن چیزی از داخل vessel قید نشده بود. در این حالت باید با در نظر گرفتن ورود به فضای بسته، پروانه کار جدیدی صادر می شد.

 در این مورد خاص حتی برای فردی که به منظور برداشتن چسب به داخل vessel رفته، باید پروانه ورود به فضای بسته صادر می شد؛ زیرا هر قسمتی از بدن انسان که به دهانه ورودی شکافی وارد و امکان قرار گرفتن تمام بدن در آن فضا میسر شود، به صدور پروانه ورود به فضای بسته نیاز است؛ این تعریف بر اساس استانداردهاى سازمان ایمنى و بهداشت شغلى و سایر مراجع ذی صلاح است.