به گفته مصدقي، امور اندازه گيري كه فاقد ساختار سازماني بوده و به صورت كارگروه و نفرات مامور اداره مي شود، مسؤوليت مديريت و كنترل همه نقاط اندازه گيري در شبكه انتقال اعم از تحويل و تحول گاز از مبادي دريافت و تحويل، واردات، صادرات، تزريق و برداشت و همچنين تهيه گزارش هاي تراز روزانه و ماهانه به منظور صدور و تاييد صورت هاي مالي را به عهده دارد. علاوه بر وظايف ياد شده، مديريت و راهبري پروژه هاي افزايش دقت سيستم هاي اندازه گيري به منظور كاهش هدر رفت گاز كه به نوعي اساس مديريت انرژي و كربن بوده نيز بخشي از وظايف اين امور است. با توجه به توسعه شبکه انتقال در وسعت جغرافيايي کشور، مسؤوليت اجراي عمليات HOT TAP (انشعاب گرم) در چهار گستره به چهار منطقه عملياتي واگذار شده است و اعلام نياز، برنامه ريزي، تلفيق برنامه با برنامه هاي ديسپچينگ ملي گاز، پيگيري و کنترل اقدام ها و همچنين سياستگذاري تامين تجهيزات و به روز رساني دستورعمل هاي اجرايي به عهده امور عمليات HOT TAP (انشعاب گرم) است.

اجراي 137 عمليات انشعاب گيري گرم

مدير هماهنگي عمليات شرکت انتقال گاز ايران اعلام مي کند: سال گذشته 152 مورد عمليات انشعاب گرم بر اساس تقاضاي شركت هاي گاز استاني، مهندسي و توسعه و مناطق عملياتي پيش بيني و در برنامه قرار داشت كه 34 مورد انجام و مابقي به دليل آمادگي نداشتن متقاضيان انجام نشد و براي سال 1399 نيز تعداد 137 مورد در برنامه قرار دارد.

مصدقي درباره فعاليت هاي امور هماهنگي و كنترل ماشين آلات مي گويد: بديهي است انتقال پاک، ايمن، پايدار و بهره ور گاز در شبكه اي به اين وسعت، نيازمند لجستيک و پشتيباني ماشين آلات بوده که در اين بخش نيز شرکت انتقال داراي ناوگان عظيم ماشين آلات است و 2 هزار و 700 دستگاه در سطح 10 منطقه عملياتي استقرار دارند. امور هماهنگي و كنترل ماشين آلات، برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت تامين، جايگزيني و نگهداشت اين ناوگان براي پشتيباني عمليات نگهداري و تعميرات شبكه را به عهده دارد. از مهمترين اقدام ها و برنامه هاي اين امور مي توان به برنامه نوسازي ناوگان فرسوده تا سال 1404 با توجه به قانون هواي پاک که طول عمر خودروهاي سبک را 14 سال و خودروهاي سنگين را بالاي 20 سال فرسوده اعلام کرده، متناسب با منابع مالي تخصيصي اشاره کرد. استقرار سيستم نگهداري و تعميرات ماشين آلات به عنوان بخشي از دارايي هاي فيزيكي در بستر سامانه IPCMMS، استقرار مديريت يكپارچه ناوبري در سطح شركت با هدف بهره وري و واكنش سريع در مواقع بحران، تخصيص بهينه ماشين آلات با توجه به شرايط موجود بر اساس متدولوژي علمي و بازنگري و بهينه سازي مصوبات خودرويي سبك از ديگر اقدام ها به شمار مي آيد. مدير هماهنگي عمليات شرکت انتقال گاز ايران درباره مرکز آموزش جوش ري نيز مي گويد: اين مركز طي ساليان گذشته وظيفه آموزش، تعيين و تاييد صلاحيت جوشكاران مورد نياز شركت ملي گاز ايران را به عهده داشته كه با توجه به تغيير ماموريت آن مركز به منظور رويكرد برون سپاري برخي از فعاليت هاي سازمان، در حال حاضر داراي فعاليت هاي محدود در مسير ايفاي نقش نظارتي خود است. وي در پاسخ به اين پرسش که ارتباط با مديريت ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران چگونه انجام مي شود؟ اظهار مي کند: به دليل ماهيت وظيفه  اين مديريت در خصوص هماهنگي و نظارت بر همه عمليات جاري شبكه انتقال گاز كشور، تقارن آن با وظايف مديريت ديسپچينگ ملي گاز و لزوم تعامل حداكثري دو مديريت، ارتباطات مرتبط به روش هاي مختلفي به صورت متوالي و شبانه روزي صورت مي گيرد. اين بخش همچنين وظيفه دارد علاوه بر تحليل بخشي و كلي شبكه انتقال گاز كشور، هماهنگي هاي لازم در خصوص ايجاد بستر مناسب براي هرگونه تغيير در شرايط عملياتي مورد نياز مناطق عملياتي را با مديريت ديسپچينگ انجام دهد. در واقع مي توان گفت به تعبيري حلقه واسط بين مناطق 10 گانه عمليات و مديريت ديسپچينگ ملي گاز است.

به گفته مصدقي، با توجه به اهميت اندازه گيري در مبادلات مالي شركت انتقال (خريد و فروش گاز) و همچنين كاهش ميزان گازهاي محاسبه نشده و مديريت شبكه انتقال در ابتدا شناسايي، سپس بررسي وضعيت موجود و انحراف آن با وضعيت مطلوب و در پايان رفع نواقص و افزايش دقت سيستم هاي اندازه گيري در دستور كار اين امور قرار دارد. براي رسيدن به اهداف ذكر شده، پروژه هايي از جمله کاهش نشر از بلودان ها و مديريت تخليه هاي عملياتي، افزايش دقت اندازه گيري سيستم هاي اندازه گيري سوخت تاسيسات تقويت فشار و تفکيک مصارف عمومي از سوخت صنعتي، افزايش دقت سيستم هاي اندازه گيري در مبادي تحويل گاز (گازرساني ها، تزريق به چاه ها و مصارف عمده)، نصب سيستم هاي اندازه گيري بين مناطق به منظور مديريت اتلاف شبكه و محاسبه شاخص عملكردي مناطق عملياتي و افزايش دقت سيستم اندازه گيري در مبادي دريافت گاز (پالايشگاه هاي گاز، برداشت از مخازن، دريافت گاز از مناطق نفت خيز جنوب) اجرا شده است.

همچنين پروژه هاي پژوهشي نظير افزايش ميزان ذخيره سازي با استفاده از نانو جاذب ها (ANG) و تدوين متدولوژي هاي اندازه گيري نشر از بلودان ها و ريشه يابي علل خرابي شيرهاي بلودان نيز اجرا شده است.

همکاري و مشاوره فني به عراق

مدير هماهنگي عمليات شرکت انتقال گاز ايران تاکيد مي کند: به منظور اجراي برخي پروژه ها، بخصوص صحه گذاري عملكرد سيستم هاي اندازه گيري از فناوري جديد اندازه گيري جريان گاز به كمك «جريان سنج تماسي متحرك» و در اندازه گيري نقاط شبنم از «دستگاه اندازه گيري ميزان نقطه شبنم آب و هيدروكربن» استفاده مي شود. همانند ساير بخش ها در اين بخش نيز از استانداردهاي مرتبط نظيرIGS, ISO, AGA, OIML,.. استفاده مي شود.  مصدقي در پايان با اشاره به همکاري با کشور عراق در حوزه هاي مشاوره فني مي گويد: ارائه برخي مشاوره هاي فني درخصوص تميز كاري و نحوه اجراي عمليات پيگراني تميز كننده در كشور عراق و آموزش هاي تخصصي اندازه گيري، از جمله فعاليت هاي اين مديريت در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي است.

یک واحد عملیاتی همچون موجودی زنده است

در ادامه، رئيس هماهنگي عمليات شرکت انتقال گاز ايران مي گويد: در مجموع 22 سال سابقه کار در سمت هاي سرپرست شيفت بهره برداري، سوپروايزر و معاون راه اندازي واحد الفين ششم (پتروشيمي اميرکبير)، به عنوان معاون راه اندازي و رئيس فرايند در شرکت نفت و گاز پارس عسلويه (فاز12پارس جنوبي) و به عنوان رئيس هماهنگي عمليات و سرپرست امور اندازه گيري در شرکت انتقال گاز ايران را دارم. بهمن زيارتي درباره سختي کار فعاليت در اين امور يادآور مي شود: يک واحد عملياتي را مي توان به موجودي زنده تشبيه کرد، از اين رو حفظ و نگهداري و نيز مراقبت از يک سيستم زنده، مشکلات، مصائب و مخاطرات خاص خود را دارد. به عنوان مثال مي توان به سفرهاي طولاني از مسيرهاي سخت گذر تا پروازهاي فراوان کاري، پاسخگويي در24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته و نيز حساسيت هاي عملياتي اشاره کرد. وي ادامه مي دهد: در برخي کاليبروسيون هاي خاص در نقاط اندازه گيري (بخصوص نقاط صادراتي) و لزوم حضور در آن زمان، امکان همراهي خانواده در برخي اوقات وجود نداشته است. زيارتي با اشاره به پيشنهادهايي که براي تسهيل در فرايندها و تغيير رويه هاي عملياتي داشته است، تاکيد مي کند: تبديل هماهنگي عمليات به عمليات، ايجاد واحدهاي بهره برداري و تعميرات و نظارت بر بهره برداري ايستگاه ها از سوي مديريت عمليات از جمله اين پيشنهادهاست.

تدوین برنامه های سال 1399 امور هماهنگی و کنترل ماشین آلات

  رئيس امور هماهنگي و کنترل ماشين آلات شرکت انتقال گاز ايران در ادامه نيز درباره بخشي از پيشينه کاري خود مي گويد: داراي مدرک مهندسي صنايع اتومبيل و کارشناس ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي – تکنولوژي انرژي هستم. سال 1372 در پالايشگاه فجرجم استخدام شدم. پس از 6 سال خدمت به عنوان مسؤول تعميرگاه حمل و نقل به ستاد شرکت ملي گاز (امور ماشين آلات ساختمان و حمل و نقل) آمدم و با تاسيس شرکت انتقال گاز در سال 1385 در امور ماشين آلات مشغول به کار شدم. هم اکنون به عنوان رئيس امور هماهنگي و کنترل ماشين آلات در مجموعه مديريت هماهنگي عمليات، انجام وظيفه مي کنم.

عليرضا طاهري بخش مي گويد: امور ماشين آلات با ساختار سازماني 6 کارمند رسمي و يک نفر دفتردار، راهبري ناوگان عظيم وسايط نقليه و ماشين آلات ساختماني به تعداد کل دو هزار و 719 دستگاه شرکتي و تعداد يک هزار و 288 دستگاه خودروي استيجاري در 10 منطقه عملياتي از طريق متوليان واحدهاي حمل و نقل پشتيباني عمليات را به عهده دارد.

وي با اشاره به مهم ترين برنامه هاي امسال مي گويد: خريد بيل مکانيکي چرخ زنجيري، خريد لودر چرخ لاستيکي، خريد وانت دوديفرانسيل دو کابين، تعيين تکليف اقلام يدکي مورد نياز و مازاد بر نياز انبار هاي مناطق 10گانه، جمع آوري اطلاعات و راه اندازي نرم افزار IPCMMS ماژول ماشين آلات از مهم ترين برنامه هاي امسال است.

رئيس امور هماهنگي و کنترل ماشين آلات شرکت انتقال گاز ايران ادامه مي دهد: مشارکت و همکاري در پياده سازي و بهره برداري سيستم موقعيت ياب(GPS ) ماشين آلات و ارتباط با نرم افزار IPCMM، جمع آوري خودروهاي سبک خارج از مصوبات مناطق، جمع آوري وسايل نقليه و ماشين آلات اسقاط مناطق و بهينه سازي مصوبات و طرح سيستمي کردن مصوبات از ديگر برنامه ها به شمار مي آيد.

حضور در عملیات به من شادابی می بخشد

در ادامه، حسین حیدری درباره بخشی از پیشینه کاری خود می گوید: از سال 1370 در شرکت های مختلف فعالیت داشته و سال 1377 در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار شدم. تا سال 1385 در پارس جنوبی فعالیت می کردم و پس از آن به شرکت انتقال گاز ایران منتقل شدم. او می افزاید، با توجه به سوابق کاری، حضور در عملیات به من طراوت و شادابی می بخشد؛ از طرفی صمیمیت حاکم بر روابط همکارانم در این مدیریت از نظر روحی ما را شاداب می کند. حیدری درباره سختی کار در این مدیریت می گوید: کار من در واحد به صورت شبانه روزی، ایجاد هماهنگی بین همه ارکان انتقال گاز در شرایط خاص و بهره برداری عادی است. کار به این شکل را نمی توان کاری سخت تعبیر کرد، بلکه باید به جای سختی گفت لذت تلاش و ارتباط با همه اجزا و ارکان انتقال گاز. در چند سال گذشته اغلب مراسم و مهمانی هایی که در فصل سرما بود و عمدتا   مراسم برگزار شده در مدارس فرزندانم را از دست داده ام.

از بدو تدوین فرایندها در شرکت، ارتباط تنگاتنگی با همکاران مدیریت برنامه ریزی در احصا و تدوین فرایندهای عملیاتی داشته ام و درحال حاضر نیز به صورت شبانه روزی درحال مکانیزه کردن فرایندهای عملیاتی هستم.

وی درباره یکی از خاص ترین خاطراتی که در ذهنش باقی مانده است، می گوید: در 12 سال گذشته هر ساله حین انجام کار با خاطرات متعددی مواجه شده ایم؛ اما خاص ترین عملیات قابل اشاره، اجرای انشعاب گرم و تاسیس ایستگاه اندازه گیری گاز برای خط سیری در فاز 9و10 پارس جنوبی طی 11 شبانه روز با همکاری منطقه 10 عملیات انتقال گاز و ستاد بوده است.