واکاوي طرح رايگان گازسوزکردن خودروهاي عمومي در گفت وگوبا سرپرست مديريت طرح سي ان جي 

خودروهای عمومی در جاده رایگان گاز

سعيد محمد بگي     سي ان جي، اين صنعت نه چندان تازه پا درکشورباپشت سرگذاشتن عمري نزديک به دو دهه وارد مراحل پويايي شده است. اگرچه قدمت اين صنعت به دوره قبل از انقلاب نسبت داده شده است، اما نگاه جدي و پيگيرتر به آن براي ورود به چرخه حمل و نقل، به سال 1381باز مي گردد. درطي اين سال ها، سياست کلان وزارت نفت نيزباتوجه به وجود ذخاير خدادادي وارزشمند گازطبيعي درکشور، همواره براين موضوع معطوف بوده است که باورود سي ان جي به چرخه حمل ونقل، گازسوزکردن خودروهابه ويژه اتوبوس وتاکسي، درجهت رونق دهي به صنعت سي ان جي، گام بردارد. درهمين دوران خودروهاي پايه گازسوز کارخانه اي ودوگانه سوز هم به صنعت سي ان جي وارد شدند اما شمار توليد شان آنقدر قابل ملاحظه نبود که به اين صنعت رونق خاص وجاني تازه ببخشند. اما دربخش ساخت جايگاه هاي عرضه سي ان جي که ديگرحلقه صنعت سي ان جي به شمار مي رود، کاربه گونه ديگري پيش رفت به طوري که طي دو دهه، بيش از2400 جايگاه عرضه گازطبيعي فشرده در نقاط مختلف کشور فعال شد؛ روندي که هنوزمتوقف نشده است وبسته به نياز در گوشه وکنارکشور احداث مي شود. با گذشت زمان، ضرورت هاي سي ان جي به عنوان يک صنعت نقش آفرين آشکارتر شد؛ به طوري که متوليان آن را برآن داشت تا به راهکارهاي ديگري دراين حوزه بينديشند وبراي روان ترچرخيدن چرخ هاي آن، روش هاي ديگري درپيش گيرند. روش هايي مانند اجراي طرح گازسوزکردن خودروهاي عمومي.  نوشته پيش رو، حاصل گفت وگو با محمدحسين باقري، سرپرست مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران است که به گازسوزکردن خودروهاي عمومي به عنوان طرحي پيش برنده درصنعت سي ان جي اشاره دارد. او سي ان جي راصنعتي ملي مي خواند که چرخ هاي آن با عزم ملي، سريع ترخواهد چرخيد.

کروناوخطرابتلا به آن موجب شده است ديدگاه هاي جديدي درجامعه شکل گيرد و پروتکل هاي بهداشتي با هدف سلامت افراد، تعريف شود. به همين خاطر هرجا که واردمي شوي، بوي مواد ضدعفوني کننده، مشامت را پرمي کندوطبقه ششم ساختمان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درخيابان سميه، جايي که دفترکارباقري درآن قراردارد، نيز از اين قاعده مستثني نيست.  باقري که پيش تر نيز درمديريت طرح احداث جايگاه هاي سي ان جي فعاليت مي کرده است، اکنون باحکم سرپرستي، به جاي حميد قاسمي ده چشمه که قائم مقامي شرکت ملي فراورده هاي نفتي را دارد، اين حوزه را اداره مي کند و  به دليل کرونا، ازتعارفات معمول مانند دست دادن، پرهيز و با اداي احترام کلامي، گفت وگو درباره طرح رايگان گازسوزکردن خودروهاي عمومي با طرح پرسش هايي در اين زمينه آغاز مي شود.