آمادگي و ورود صنعت نفت براي مقابله با ويروس کرونا از چه زماني بود؟

همزمان با شيوع بيماري كوويد 19 در ايالت ووهان كشور چين و اعلام شرايط آماده باش وزارت بهداشت، صنعت نفت به عنوان صنعت حساس و برخوردار از نيروي انساني متخصص كه سهم مهمي در توليد پايدار و توسعه كشور دارد، آمادگي هاي لازم براي ورود به شرايط اضطرار را ايجاد کرد. اين امر طي جلسات مشترك مديريت هاي«توسعه منابع انساني، سازمان بهداشت و درمان، روابط عمومي و اداره كل اچ اس اي و پدافند غيرعامل» وزارت نفت محقق شد.

سرعت عمل در تشكيل ستاد مركزي «پيشگيري و مقابله با ويروس كوويد 19 در وزارت نفت» براي تهيه و ابلاغ پروتكل هاي پيشگيري و مقابله با كوويد 19نيز زمينه اثربخشي اقدامات در شركت ها را فراهم ساخت.

     عمده اقدام ها انجام شده در صنعت نفت به منظور پيشگيري و مقابله با ويروس كوويد 19 چه اقداماتي بودند؟

با توجه به اينكه اعلام تمامي اقدام ها در اين گزارش مجمل امكانپذير نيست، به ذكر برخي اقدام ها  بسنده مي شود: تشديد نظارت ها و تاكيد بر عملكرد سختگيرانه شركت ها در رابطه با رعايت الزام ها و رفع مشكلات مرتبط تا حد امكان و آموزش هاي لازم در محل هاي بازديد، سرعت عمل در ارائه آموزش هاي مرتبط با پيشگيري و مقابله با كوويد 19 به تمامي كاركنان رسمي، قراردادي و پيمانكاري و ارائه آموزش هاي ويژه براي مشاغل خدماتي(آبدارخانه ها، مراكز طبخ و توزيع مواد غذايي و نگهداشت و ... )، تدوين و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه حفاظت از افراد و مشاغل كليدي(كاركنان نوبتكار و اقماري، كارمندان اتاق هاي كنترل و...) و كاركنان با بيماري هاي زمينه اي، مديريت تردد كاركنان، پايش مستمر سلامت آنها و كنترل تردداتباع خارجي شاغل در تاسيسات تابعه، راه اندازي سامانه پايش كوويد 19 در صنعت نفت www.nocorona.ir از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، فاصله گذاري هوشمند و رعايت فاصله ايمن، ساماندهي پسماندهاي عفوني و غيرعفوني، لغو تمام اجتماعات غير ضروري مانند كلاس هاي آموزشي و تعطيلي اماكن عمومي مانند باشگاه ها، رستوران ها در شركت هاي ستادي و مناطق عملياتي، برنامه ريزي و انجام ضد عفوني و گند زدايي محيط هاي كار، عمومي، وسايل نقليه و اماكن اداري، مسكوني و بهداري سايت هاي عملياتي و ستادي صنعت نفت و ايجاد و تجهيز محل هاي قرنطينه در سايت هاي عملياتي از جمله اقدام ها در اين زمينه بوده است.

     -در زمينه مسؤوليت اجتماعي هم همراهي و مشارکت ميان مجموعه صنعت نفت و جامعه پيرامون وجود داشت؟

نگاه توسعه محور در صنعت نفت، نقش هم ميهنان و جوامع محلي را نيز در پايداري توسعه پررنگ دانسته و تعاملات اجتماعي گسترده اي را براي شناسايي نياز هاي منطقه اي، استاني و كشوري و رفع نيازها پايه ريزي کرده است كه برخي از آنها شامل تامين بخشي از مواد گندزدايي و ضدعفوني كننده محيط هاي پيراموني از سوي شوراي راهبري پتروشيمي مناطق عسلويه و ماهشهر و همكاري با دستگاه هاي ذي ربط محلي به منظور گندزدايي و ضدعفوني معابر و اماكن عمومي شهرها و مناطق پيرامون، حمايت از پيمانكاران و برخي خيريه هاي محلي از طريق تامين و توزيع مواد اوليه مورد نياز به منظور توليد و بسته بندي برخي اقلام بهداشتي و ضدعفوني كننده (نظير ماسك، گاز، البسه بيمارستاني و محلول ضدعفوني كننده دست)، كمك به تجهيز و تامين وسايل مورد نياز مراكز بهداشتي و نيازهاي بيمارستاني، اقلام بهداشتي، خودرو، دستگاه مه پاش شهرستان و جامعه محلي، تامين مواد ضدعفوني كننده دست، ضدعفوني كننده سطوح ( آب ژاول غليظ)، ماسك و دستكش، ايجاد محوطه قرنطينه در برخي مناطق، تامين نيروي انساني و تجهيزات پزشكي براي جامعه محلي، خريد دستگاه هاي ونتيلاتور براي بيمارستان هاي وزارت بهداشت و درمان استان خوزستان، ايجاد و تجهيز نقاهتگاهي براي بيماران بهبود يافته با همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر و خريد تعدادي دستگاه ونتيلاتور و تحويل آن به بيمارستان هاي معين دانشگاه علوم پزشكي اهواز بوده است.

     -در شرايط ويژه كنوني چالش اصلي صنعت نفت چيست؟

در حال حاضر چالش صنعت نفت كنترل شيوع ويروس در شركت ها و مناطق عملياتي است كه در استان هاي با وضعيت قرمز استقرار دارند. كنترل و كاهش شيوع ويروس در اين مناطق، ضرورت تداوم انضباط و اجراي سختگيرانه تمامي الزام هاي ابلاغي در مناطق عملياتي به خصوص در جنوب كشور را الزام مي کند، بويژه طرح و اجراي فاصله گذاري هوشمند در تمامي بخش ها و مناطق عملياتي به نحوي كه رعايت نکردن آن ميسر نباشد.

    يك سال آينده را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

براي پيش بيني و پاسخ به اين سوال به اطلاعات صحيح و گسترده اي نياز است.در اين رابطه و به منظور تقويت تمهيدات پيشگيرانه، معاونت مهندسي بهداشت اداره كل اچ اس اي و پدافند غير عامل عملكرد شركت ها طي چهار ماه اخير را تحليل کرده وبا توجه به پيش بيني شيوع مجدد كوويد19 در نيمه دوم سال جاري، چالش هاي نيمه دوم سال، پيامدها و برخي راهكارهاي جلوگيري از وقوع پيامدهاي منفي محتمل را شناسايي کرده است، هرچند بررسي راهكارها براي برون رفت هر چه سريع تر از چالش ها همچنان ادامه دارد.

 شناسايي اين پيامدها براي نيمه دوم سال به چه مواردي منتج شده است؟

 هدر رفتن منابع (مالي، انساني و زمان)، افزايش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مرتبط با درمان، فرسايش كاركنان، كاهش بهره وري، هزينه هاي آموزش و تربيت نيروي انساني جايگزين، چالش هاي مالي با پيمانكاران، كاهش تعداد مناقصه گران و افزايش قيمت، هزينه هاي تهيه مواد ضدعفوني کننده، گندزدا و لوازم حفاظت فردي بهداشتي،عدم تعريف رديف بودجه.

 وقفه در انجام برخي فعاليت هاي روتين و غير روتين شركت ها و سازمان ها مميزي و بازديدهاي تخصصي كه نيازمند تردد بين شهري است، اختلال در برگزاري جلسات، تاخير احتمالي پروژه ها و ... . از جمله موارد شناسايي شده است.

     براي جلوگيري از وقوع اين پيامدهاي منفي محتمل چه راهكارهايي را توصيه مي کنيد؟

1-پيش بيني به موقع امكان شيوع مجدد ويروس، بررسي پيامدهاي انساني، اقتصادي و اجتماعي محتمل در سناريوهاي پيشگيري و مقابله با كوويد 19، طرح و اجراي راهكارهاي مناسب مقابله در تابستان سال جاري و آمادگي براي كنترل شيوع ويروس در نيمه دوم سال 1399.

2-تاكيد بر آموزش و آگاهي سازي كاركنان و خانواده ها در خصوص مقابله با كوويد 19 به طوري كه رعايت فاصله ايمن، شست وشوي دست ها و پرهيز از تجمع در كار و زندگي همه افراد نهادينه شود.

3-جلوگيري از تجمع افراد همچنين طراحي و اجراي ساختاري مبتني بر فاصله گذاري هوشمند در محيط هاي كاري، بخصوص شركت ها و مناطق عملياتي به نحوي كه امكان رعايت نکردن آن ميسر نباشد.

4-نظارت جدي و روزانه همكاران مديريت ها/ واحدهاي اچ اس اي بويژه مهندسان بهداشت درشركت ها و مناطق از بدو ورود تا خروج كاركنان و همكاران سازمان بهداشت و درمان در زمان هاي شناسايي و رديابي سلامت كاركنان، بخش هاي قرنطينه و ديگر مراكز فعاليت ايشان و اطمينان از حسن رعايت الزام ها و دستورعمل هاي ابلاغي

5-لزوم توجه فوري و بررسي جدي آسيب هاي رواني/ جسمي احتمالي كاركنان و بهره گيري از خدمات مشاوره روانشناسي با هدف افزايش انگيزه هاي كار و زندگي

6-آموزش و توجيه تمامي پيمانكاران فعال قبل از شروع به كار در رابطه با الزام ها و دستورعمل هاي ابلاغي مرتبط،استمرار آموزش تمامي كاركنان رسمي، قراردادي و پيمانكاري در زمينه رعايت الزام هاي پيشگيري و مقابله با كوويد 19

7-تهيه و توزيع رسمي و بموقع اقلام ضروري بهداشتي و مداخله اي مورد نياز

8-ضرورت يكپارچگي اطلاعاتي و عملياتي مراكز و واحدهاي متولي بهداشت و درمان در شهرها و مناطق محل استقرار تاسيسات عملياتي نفت، گاز، پالايش و پخش و صنايع پتروشيمي به منظور در اختيار قرار دادن به موقع اطلاعات افراد مبتلا، مشكوك وگزارش هاي تحليلي موصوفه و اطمينان از كنترل تردد در تاسيسات و جلوگيري از صرف زمان طولاني براي دريافت اطلاعات.

9-تاكيد بر زير ساخت ديجيتالي و مجازي و به كارگيري سيستم ها و فعاليت هاي كاري مبتني بر فناوري هاي ديجيتالي، براي انتقال سريع اطلاعات، تسهيل مكاتبات و جايگزيني جلسات حضوري با جلسات مجازي (ويدئو كنفرانس)، گزارش گيري، نظارت و پايش تصويري، همچنين راه اندازي فعاليت هاي تفريحي، آموزشي و مشاوره اي مجازي براي كاركنان و خانواده هاي آنها

10-تاكيد بر استفاده از ماسك تنفسي تمام صورت با كارتريج مناسب براي گاز و بخارهاي اسيدي در حين كار با تركيبات كلر و اسيدي در افرادي كه فعاليت گندزدايي انجام مي دهند.

بايد تاکيد کنم که كنترل انتشار كوويد 19 در صنعت نفت، حاصل تلاش تمامي مسؤولان و كاركنان صنعت نفت بوده است. از اين رو فرصت را غنيمت شمرده و از وزير نفت و مديران ارشد ستاد و شركت ها براي حمايت و پشتيباني بي دريغ آنها، همكاران توسعه مديريت و سرمايه انساني، مديريت ها/ روساي اچ اس اي و پدافند غير عامل و مديريت هاي روابط عمومي تشكر مي كنم و از خدمات بي وقفه و دلسوزانه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت كه براي پيشگيري و مقابله با شيوع كوويد 19 در صنعت نفت، خانواده ها و جوامع محلي، تلاش کرده اند، همچنين مهندسان بهداشت شركت ها/ مناطق و طرح ها كه با تلاش شبانه روزي و نظارت هاي روزانه موجب اطمينان از رعايت الزام ها شده اند، قدرداني کرده و به همگي خدا قوت مي گويم. اطمينان دارم که در زمان مناسب، مراتب قدرداني شايسته از خدمات تك تك آنها به عمل خواهد آمد.

    و صحبت پاياني

رعايت فاصله ايمن و شست وشوي مكرر و صحيح دست ها را به عنوان يك اصل در كار و زندگي بپذيريم.

 از رعايت سختگيرانه الزام هاي بهداشتي پيشگيري و مقابله با كوويد 19 در كار و زندگي خسته نشويم.

از زندگي با كرونا بسيار آموختم؛اكنون بيش از هر زمان ديگري به پشتيباني از يكديگر نياز است، آن را دريغ نكنيم تا با انگيزه، نشاط و افتخار از اين برهه گذر كنيم.