گفت و گوي مشعل با مديرعامل شرکت گاز استان بوشهر

گام های بلند در مسیر بهره وری

شرکت گاز استان بوشهر به منظور تحقق برنامه ها و اهداف ترسيم شده در مسير تعالي گام برمي دارد و همه فعاليت ها و اقدام هاي خود را با سرلوحه قراردادن برنامه راهبردي شرکت اجرا مي كند و با تمام توان مي کوشد تا به افق چشم انداز ترسيم شده که قرار گرفتن در ميان پنج شرکت سرآمد گاز استاني تا افق 1404 است، دست يابد. براي شناساندن بيشتر فعاليت هاي اين شرکت به مخاطبان «مشعل» با مسلم رحماني، مديرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت وگو کرديم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيم.

   لطفا درباره ميزان برخورداري جمعيت خانگي/ صنعتي و تجاري و عمومي از نعمت گاز توضيح دهيد.

تعداد مشترکين کل استان 212796 است که تعداد مشترکين خانگي، 209492، تعداد مشترکين تجاري و عمومي، 2768 و تعداد مشترکين صنعتي536 است.

   ضريب نفوذ گاز در جمعيت روستايي / شهري به چه صورت است؟

با توسعه شبکه هاي گاز در سطح استان و پيشرفت چشمگير گازرساني در مدت زماني نسبتا کوتاه ، ضريب نفوذ گاز خانوار روستايي به 96.5 درصد و ضريب نفوذ گاز خانوار شهري به 99.02 درصد رسيده است.

   در سطح استان در مجموع چند کيلومتر شبکه تغذيه ، توزيع و انشعاب اجرا شده است؟

تا کنون 7126 کيلومتر شبکه گازرساني در استان اجرا شده که از اين مقدار 399 کيلومتر خطوط تغذيه و 6726 کيلومتر نيز مربوط به شبکه هاي توزيع است.

   شرکت گاز استان بوشهر سال گذشته چند مشترك جذب کرده است؟

در سال 98 تعداد مشترکين جذب شده 24511 مورد بوده است.

 چه برنامه اي براي گازرساني به شهرها و روستاهاي باقي مانده داريد؟

همه شهرهاي استان به جز جزيره خارک که منبع گازي ندارد، تحت پوشش نعمت گاز طبيعي با ضريب 99.02 درصد بوده و همچنين درصد نفوذ گاز در روستاهاي استان 96.5 درصد است. سال جاري برنامه گازرساني به 21 روستاي جديد با تعداد 1031 خانوار شامل 13 روستاي دشتستان و 8 روستاي ديلم در دست اجراست.

   سال گذشته چه ميزان گاز به مشترکان تحويل شده است؟

استان بوشهر سال گذشته، 8/14 ميليارد متر مکعب گاز به مشترکان خود تحويل داد که از اين ميزان 99 درصد به مصرف صنايع رسيد. در ميان صنايع نيز، بيشترين سهم گاز مصرفي متعلق به پتروشيمي هاست. ميزان مصرف گاز صنايع نيز در پتروشيمي ها 76 درصد، نيروگاه ها 21 درصد و ديگر واحدهاي صنعتي 2 درصد است و 1درصد باقي مانده نيز در بخش هاي خانگي و عمومي به مصرف مي رسد.

   گازرساني به صنايع بزرگ چه پيشرفتي داشته است؟

يکي از اهداف راهبردي شرکت گاز استان بوشهر، گازرساني پايدار به صنايع استان است و سال گذشته يکي از مهم ترين برنامه ها و اهداف اين شرکت، شناسايي متقاضيان بزرگ صنعتي به منظور فروش گاز به صنايع با هدف جايگزيني گاز با سوخت مايع، کمک به اشتغالزايي ، شکوفايي اقتصاد استان و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي بوده است. با توجه به نام گذاري سال 99 با عنوان سال «جهش توليد»، امسال نيز يکي از مهم ترين اهداف اين شرکت، گازرساني به صنايع کوچک و بزرگ استان خواهد بود تا بتوانيم در مسير اجراي سياست حمايت از توليد ملي گام برداريم.

   لطفا درباره وضعيت جايگزيني گاز با سوخت مايع در توسعه گاز رساني برايمان بگوييد؟

اين شرکت به منظور گازرساني به صنايع و واحدهاي توليدي، مطابق تصويب نامه شوراي اقتصاد با توجه به آخرين ليست شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ارسالي از مديريت گازرساني که سهم شرکت گاز استان بوشهر در اين طرح 205 واحد صنعتي با مصرف 7/14 ميليون ليتر سوخت تعيين شده بود، پس از خوشه بندي در جهت گازرساني ، برنامه ريزي و اقدام كرد. با توجه به اينکه براي 192 واحد صنعتي اعلام شده، امکان اجراي خط اختصاصي گاز وجود داشته است، تاکنون به 178 واحد صنعتي با مصرف 5/12 ميليون ليتر سوخت در سال که معادل بيش از 90 درصد تعهد اين شرکت است، گازرساني شده و 14 واحد صنعتي نيز در حال اجراست. از 205 واحد صنعتي، براي 13 واحد در حال حاضر امکان گاز رساني فراهم نيست. دستاوردهاي اين پروژه تاکنون، جايگزيني سوخت 178 واحد صنعتي با مصرفي معادل 5/12 ميليون ليتر سوخت مايع در سال، با گاز طبيعي است. همچنين سالانه 328 ميليارد ريال از محل دريافت يارانه سوخت 178 واحد صنعتي گازدار صرفه جويي شده است.

   چه اقدام هايي در زمينه مسؤوليت اجتماعي داشته ايد؟

مديران شرکت گاز استان بوشهر بر اين اعتقاد هستند که انجام امور مرتبط با مسؤوليت هاي اجتماعي، شرايط توسعه پايدار را فراهم کرده و بر ملاحظاتي اخلاقي دلالت دارد؛ از اين رو در فعاليت هاي اين شرکت نيز، محيط زيست و جامعه مد نظر قرار گرفته و رهبران سازمان تعهد در قبال اين مسؤوليت ها را به عنوان مسؤوليت اجتماعي خود مي دانند.  شرکت گاز استان بوشهر به مثابه عضوي از جامعه، در خصوص مولفه هاي پاسخگويي، شفافيت، رفتار اخلاقي، احترام به منافع ذينفعان و احترام به قانون متعهد بوده و به اين منظور سعي شده تا در قالب مسؤوليت اجتماعي، رويكردهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را با ارزش ها، فرهنگ، راهبردها، ساختار تصميم گيري و شيوه هاي عملياتي خود، به شكلي شفاف و قابل حسابرسي، يكپارچه و در نتيجه، فرايندها و رويه هاي بهتري را درون سازمان خود جاري و با توليد ثروت، وضعيت جامعه را بهبود بخشد.  انجام ارزيابي مديريت رسيدگي به شکايات مشتريان و سيستم سنجش رضايت مشتري، به کارگيري روش هاي نوين و همسويي هرچه بيشتر با سليقه مخاطبين در اطلاع رساني و آگاهي بخشي، به کارگيري سياست در هاي باز (تعيين وقت ملاقات با ذي نفعان در زمان مشخص و همچنين پاسخگويي حداکثري به ايشان)، ارتباط و همکاري با نشريات بومي استان با ارائه آگهي ها، حضور شرکت گاز استان بوشهر در هجدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست، مشارکت کارکنان شرکت در آزادسازي زندانيان غير عمد، ارائه بسته هاي فرهنگي از سوي کارکنان شرکت به مراکز بهزيستي، انجام برنامه هميار گاز به صورت يک دوره آموزشي با متد آموزش غير مستقيم و مشارکت فعال دانش آموزان در مدارس استان، اقدام به ايجاد فضاي سبز در شهرستان هاي استان با همکاري شهرداري ها، تشکيل گروه هاي جهادي و انجام فعاليت هاي عام المنفعه و خداپسندانه با همکاري کارکنان، اقدام به پاکسازي ساحل و همکاري با محيط زيست، اجراي طرح امدادگران عاشورايي، همکاري با مدارس فوتبال استان در ترويج مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي، اجراي برنامه راديويي نداي گاز با هدف آگاه سازي و اطلاع رساني به مردم استان در زمينه فعاليت، عملکرد و ترويج مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي، همکاري با سازمان انتقال خون از جمله دستاوردهاي گاز استان بوشهر در زمينه مسؤوليت اجتماعي بوده است.

   لطفا دستاوردها در زمينه خودکفايي ساخت اقلام و تجهيزات را توضيح دهيد؟

در زمينه رديابي لوله هاي پلي اتيلن در سال 98 اين شرکت موفق به طراحي و ساخت دستگاه ردياب آکوستيک لوله هاي پلي اتيلن گاز شد و در حال حاضر ثبت اختراع دستگاه در مرحله داوري قرار دارد و اخذ استاندارد IGS دستگاه از شرکت ملي گاز ايران در حال پيگيري است.  همچنين مراحل تجاري سازي دستگاه نشت ياب نقطه اي گاز به منظور تشخيص درست و دقيق محل نشتي هاي زيرزميني در اين شرکت در حال پيگيري است.

 لطفا درباره وصول مطالبات و اقدام هاي انجام شده در سال 98 توضيح دهيد؟

دريافت منابع نقدي قبوض گازبهاي مصرفي مشترکين و واريز آن به حساب خزانه به عنوان يکي از مهم ترين منابع سازمان هدفمندي يارانه ها براي پرداخت ماهانه يارانه هاي دولت محسوب مي شود؛ از اين رو هرگونه تاخير در پرداخت گازبهاي مصرفي توسط مشترکين، موجب اختلال در روند وصول منابع نقدي بودجه اي و پيشبرد برنامه ريزي دولت مي شود. شرکت گاز استان بوشهر به عنوان نماينده دولت، خود را متعهد دانسته است تا با استفاده از راهکارهاي قانوني و منطقي و با ديدگاه تشريک مساعي با واحدهاي توليدي و در جهت پيشبرد شعار مقام معظم رهبري در حمايت از بنگاه هاي توليدي، با درنظر گرفتن شرايط واحدهاي توليدي، نسبت به وصول مطالبات اقدام کند. در سال 98 درصد تحقق حجم گاز فروش رفته 105 درصد حجم طبق بودجه مصوب بوده است، همچنين با اينکه نسبت رشد بودجه 98 نسبت به سال قبل 4 درصد بوده، نسبت رشد عملکرد فروش گاز سال 98 نسبت به عملکرد سال قبل 11 درصد است که نشان دهنده عملکرد مطلوب شرکت در زمينه گازرساني و جذب مشترکين جديد است. ضمن آنكه در سال 98 درصد تحقق درآمد فروش گاز 110 درصد بودجه مصوب بوده است. همچنين با اينکه نسبت رشد بودجه 98 نسبت به سال قبل 18 درصد بوده، نسبت رشد عملکرد درآمد فروش گاز سال 98 نسبت به عملکرد سال قبل 29 درصد است که نشان دهنده عملکرد مطلوب شرکت در زمينه فروش گاز و کسب درآمد است. در سال 98 درصد تحقق فروش سهم هدفمندي 497 درصد تعهد ايجاد شده در بودجه مصوب بوده است؛ همچنين نسبت رشد فروش سهم هدفمندي سال 98 نسبت به عملکرد سال قبل 47 درصد است. نسبت رشد مجموع فروش سهم شرکت و هدفمندي در سال 98 نسبت به سال قبل از آن 45 درصد بوده و همچنين نسبت رشد مطالبات وصول شده در سال 98 نسبت به سال قبل از آن 41 درصد بوده است که با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و مشکلات نقدينگي شديد، افزايش 41 درصدي مبلغ مطالبات وصول شده، نشان دهنده عملکرد فوق العاده شرکت در زمينه وصول مطالبات است.

   موفقيت در وصول مطالبات با تكيه بر چه سازوکار هايي حاصل شده است؟

تشکيل جلسات ماهانه وصول مطالبات با حضور مسئولين واحدهاي مختلف به صورت منظم براي بررسي بدهي مشترکين و راهکارهاي وصول مطالبات از جمله ساز و كارها بوده است. در اين جلسات ضمن همکاري با مشترکين ، راهکارهايي در جهت وصول مطالبات و حفظ سطح بدهي ايشان در سطح قابل قبول ارائه و اجرا شده است. تشکيل جلسات ماهانه با مشترکين فوق عمده مانند پتروشيمي ها که سهم عمده اي در مطالبات شرکت دارند باعث شده که با مقيد کردن شرکت هاي ياد شده به پرداخت گازبهاي مصرفي، نه تنها بدهي جاري اين مشترکين وصول شود، بلکه مبالغي از بدهي سنواتي اين نوع مشترکين نيز تسويه شود. رايزني با بانک تجارت در خصوص اعطاي تسهيلات اعتباري LC به شرکت هاي پتروشيمي جهت تسويه بدهي گازبهاي مصرفي، همچنين تشکيل جلسه با نيروگاه ها و ايجاد امکان تهاتر بدهي قبل از هدفمندي نيروگاه ها با بدهي شرکت گاز استان بوشهر نزد شرکت هاي گاز پالايشگاهي مانند فجرجم، پارسيان، پارس جنوبي، راه اندازي سيستم صدور قبوض آني مشترکين، راه اندازي سيستم صدور قبوض پيامکي و اخطار بدهي پيامکي، از ديگر راهكارها بوده است.

   در پايان اگر نکته اي باقي مانده، بيان بفرماييد.

راه اندازي سامانه 194 استاني براي نخستين بار در سطح شرکت هاي گاز استان، اجراي GIS Ready بالغ بر 90 درصد از نقشه هاي شرکت و کسب مقام اول در بين شرکت هاي گاز استاني براساس ارزيابي مديريت گازرساني، وصول افزون بر 59 هزار ميليارد ريال از مطالبات شرکت و واريز به حساب خزانه داري کل کشور، گازرساني به جزيره شيف با اجراي افزون بر 1800 متر لوله در بستر دريا با روش حفاري افقي هوشمند (H.D.D ) براي نخستين بار در کشور و گازرساني به 90 درصد از صنايع مستقر در استان از محل مصوبه شوراي اقتصاد و کسب رتبه اول در بين شرکت هاي گاز استاني با ارزيابي مديريت گازرساني، از دستاوردهاي شرکت گاز استان بوشهر در سال گذشته بوده است.