پژوهشگاه صنعت نفت   

افتتاح مرکز مشترک رشد و فناوري

مرکز رشد وفناوري مشترک پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتي قوچان به منظور ارتباط مؤثر صنعت با دانشگاه افتتاح شد.  جعفرتوفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت بااشاره به توانمندي دانشگاه صنعتي قوچان اظهارکرد:  در دانشگاه صنعتي قوچان، تيم جوان با پشتکار و داراي ايده هاي خلاق جمع شده اند که بنا دارند نمونه موفقي را در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه درمنطقه شکل دهند.  وي تصريح کرد: بدون ترديد، دانشگاه صنعتي قوچان مي تواند شرايط توسعه اقتصادي و صنعتي منطقه را ازطريق گردآوري دانشجويان نخبه و مستعد فراهم کند.  توفيقي مراکز رشد وپارک هاي علم و فناوري را پل ارتباطي بين دانشگاه وصنعت خواند وافزود: صنعت نيازهاي فناورانه خود را به دانشگاه ها،  مراکز رشد،  پارک هاي علم و فناوري ومراکز نوآوري عرضه مي کند و اين به آن معناست که تقاضاي فناوري وعرضه آن در کشورفعال شده و هم اکنون صنعت کشور به دنبال رقابت با شرکت هاي خارجي است.  علي اصغر بهشتي، رئيس دانشگاه صنعتي قوچان نيزبا اشاره به اين که در اين مجموعه علمي تلاش اين است تا ارتباط با صنعت تقويت شود،  گفت:  همسو با اين هدف مهم، با پژوهشگاه صنعت نفت تهران ارتباط نزديکي داريم و اين پژوهشگاه با اعتماد به دانشگاه صنعتي قوچان، سبب امضاي تفاهم نامه اي شده است که بخش هاي مختلفي را شامل مي شود.  وي افزود:  در دانشگاه صنعتي قوچان سه کارگروه محيط زيست و انرژي،  فرايند بالادستي و استخراج،  فرايند پايين دستي و پالايش تشکيل شده است تا ازسوي پنج شرکت دانش بنيان مستقر دردانشگاه و در قالب کارگروه هايي که استادان دانشگاه آماده کرده اند، بندهاي مربوط به تفاهم نامه اجرايي شود.

 امضاي 2 تفاهم نامه همکاري

پژوهشگاه صنعت نفت با هدف ارزيابي توانمندي گروه هاي نوپا و ارائه خدمات پژوهشي، با دو شرکت دانش بنيان تفاهم نامه همکاري امضا کرد.  اين تفاهم نامه ها با شرکت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب و شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (اسپک) بين جعفرتوفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ومديران عامل شرکت هاي مزبور امضا شده است.  درتفاهم نامه امضاشده باشرکت توسعه طرح هاي نفت وگازفراب،  پژوهشگاه صنعت نفت بارويکرد ارزيابي وتشخيص توانمندي شرکت هاي دانش بنيان وکمک به تأمين نيازهاي آزمايشگاهي، با اين شرکت همکاري خواهد کرد.

همکاري براي بازارسازي وتوسعه فضاي کسب وکار شرکت هاي دانش بنيان وگروه هاي استارت آپي، همچنين برقراري ارتباط بامتقاضيان و بهره برداران درصنايع نفت، گاز، پالايشي وپتروشيمي،  ازجمله موضوع هاي مورد اشاره درتفاهم نامه امضا شده بين جعفرتوفيقي وکامبيز صدقياني زاده، مديرعامل شرکت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب است.  شناسايي نيازهاي فناورانه صنعت، رصد فناوري و همکاري درمراحل مختلف تجاري سازي باهدف ورود محصول فناورانه به بازار مصرف نيز از ديگر موضوع هاي مورد توافق در تفاهم نامه ميان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت توسعه طرح هاي نفت و گاز فراب است.

همکاري بارويکردارائه خدمات پژوهشي، مهندسي، مشاوره اي و آموزشي،  بين پژوهشگاه صنعت نفت شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (اسپک)،  تفاهم نامه ديگري است که رئيس پژوهشگاه صنعت نفت وابوالفضل خراط، شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (اسپک) آن را امضا کردند.  تبادل اطلاعات، تجربيات و توانايي هاي علمي، همچنين ارائه خدمات پژوهشي،  مهندسي، مشاوره اي وآموزشي،  از مهم ترين اهداف اين همکاري مشترک است.  مشارکت درانجام پژوهش ها با هدف دستيابي به دانش فني و فناوري هاي اولويت دار،  از ديگر اهدافي است که مقررشده طرفين براي حصول آن با يکديگر همکاري کنند.  انجام پروژه ها وپايان نامه هاي دانشجويي، استفاده از امکانات و ظرفيت هاي آزمايشگاهي طرفين براي انجام پروژه هاي مشترک، همچنين فراهم سازي امکانات و شرايط مورد نيازبراي اجراي دوره هاي آموزشي،  کارآموزي وکارگاه هاي آموزشي مشترک،  از ديگر مفاداين تفاهم نامه همکاري است.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

اشتغال زايي گسترده درطرح توسعه 28 مخزن

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت:پارسال بيش از 1100 نفر در پروژه هاي توسعه اي ميدان هاي کبود،  منصوري آسماري، رامشير،  نرگسي، لالي آسماري وگچساران خامي(طرح توسعه28مخزن) مشغول به کار شده اند که بخش عمده آن دراستان خوزستان بوده است.احمدمحمدي، هدف اصلي وزارت نفت وشرکت ملي نفت ايران ازاجراي طرح نگهداشت وافزايش توليد نفت را ايجادحرکت،  پويايي، همچنين رونق در کسب وکارهاي مرتبط باصنعت نفت و اشتغال زايي به ويژه در استان خوزستان اعلام کرد.

 وي بابيان اين که افزون بر60 درصدطرح هاي توسعه اي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب دراستان خوزستان اجرا مي شود، تصريح کرد: عملياتي شدن اين طرح ها به معناي توسعه و رونق اشتغال دراين استان است.محمدي جذب بيش از1100نفرنيروي کار به وسيله پيمانکاران را در سال گذشته، بخشي ازدستاوردهاي فازنخست طرح هاي بالادستي توسعه 28 مخزن تعريف شده در6 بسته عنوان و اظهارکرد: امسال نيزبا اجرايي شدن ديگر بسته هاي طرح 28 مخزن و ديگرطرح هاي توسعه اي در دست اجرا،  جهش چشمگيري دراشتغال زايي استان هاي نفت خيزکشوررقم خواهد خورد.محمدي يادآورشد:دراجراي طرح توسعه28مخزن، چهاردرصدهزينه کرد هادر حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي وپروژه هاي عام المنفعه مناطق پيراموني صرف خواهد شد.محمدي اظهارکرد: دراسناد قراردادي اين طرح، پيمانکاران ملزم به جذب حداکثري نيروهاي بومي شده اند.به گفته وي، دراين طرح تعدادقابل توجهي پروژه روسطحي و زيرسطحي تعريف شده است که دربازه زماني قرارداداجراخواهند شدوهمه پيمانکاران موظف شده اند که افزون بر واگذاري کامل فعاليت ها به شرکت ها و نيروهاي ايراني، ازحداکثر تجهيزات وقطعات ساخت داخل استفاده کنند.مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: با شروع فاز اجرايي،  همه بسته هاي کاري اين طرح، حدود 80 دکل حفاري فعال مي شوند که اين موضوع نيز افزايش چشمگير اشتغال را در پي خواهد شد.طرح نگهداشت و فزايش توان توليد نفت طرحي است که باابتکار وزارت نفت به منظورحفظ جريان کار واشتغال وتحرک درميان پيمانکاران وسازندگان فعال صنعت نفت تدوين و وارد فاز اجرا شده است. اين طرح درشرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تحت عنوان طرح توسعه  28 مخزن (درقالب27بسته کاري) دنبال مي شود و در گزارش ارسالي وزارت  نفت به شوراي اقتصاد، اشتغال يکي ازمهم ترين آثار آن برشمرده شده است. ازميان اين 27بسته، قرارداد6بسته اواخ سال 97 امضا وعمليات اجرايي آن در سال 98آغاز شد.برندگان مناقصات هفت بسته کاري ديگر در پايان سال گذشته مشخص شدندکه به زودي قراردادهاي آنها امضا مي شود.هشت بسته کاري ديگر نيزدرحال طي فرآيند مناقصات است ودو بسته کاري هم به صورت ترک تشريفات واگذار مي شود و فرايند مناقصه چهار بسته ديگر هنوز آغاز نشده است.محمدي ابرازاميدواري کرد درنيمه نخست امسال، تکليف همه بسته هاي کاري طرح توسعه 28 مخزن روشن شده است.

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

واگذاري مطالعات جامع 8 ميدان نفت و گاز

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از واگذاري مطالعات جامع هشت ميدان اين شرکت خبر داد و بر انجام مطالعات جامع مخازن به عنوان يکي از الزام هاي راهبردي در توسعه و توليد ميدان هاي نفت و گاز تأکيد کرد.  رامين حاتمي اظهار کرد:  براساس ابلاغيه مقام عالي وزارت نفت و هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران درباره خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخازن نفت و گاز،  مطالعات جامع ميدان هاي گازي تابناک،  شانول،  وراوي و آغار و دالان و نيز ميدان هاي نفتي نفت شهر،  سروستان و سعادت آباد در قالب پنج بسته مطالعاتي با هدف تعيين مشخصات مخزن، ساخت الگوهاي زيرسطحي و روسطحي،  پيش بيني عملکرد ميدان،  محاسبات اقتصادي و ارائه برنامه توسعه و ازدياد برداشت در آستانه واگذاري به شرکت هاي مهندسي مشاور توانمند داخلي است.  مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران افزود:  هم اکنون مطالعات هفت ميدان نفت و گاز ديگر اين شرکت که پيش از اين به مشاوران مطالعاتي واگذار شده است،  در مراحل پاياني قرار دارد و در ماه هاي آتي نتايج آن اعلام خواهد شد.

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مسؤوليت توليد و توسعه 84 ميدان نفتي و گازي را در 11 استان ايلام،  بوشهر،  چهارمحال و بختياري،  خراسان رضوي،  خوزستان،  فارس،  قم،  کرمانشاه،  کهگيلويه و بويراحمد،  لرستان و هرمزگان به عهده دارد که تاکنون 13ميدان گازي و 13 ميدان نفتي توسعه يافته و درمدار توليد است و توسعه ديگر ميدان ها نيز در برنامه هاي آينده اين شرکت قرار دارد.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي

اجراي طرح کهاب در 7 جايگاه  سوخت مشهد

طرح کاهش، هدايت، انتقال وبازيافت بخارات حاصل از تبخيربنزين (کهاب) در هفت جايگاه عرضه بنزين شهر مشهد مقدس اجرا شد.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت:  جايگاه هاي171 سعدآباد،  146منتظرالقائم (عج) واقع درسه راه فردوسي به سمت مشهد، 101واقع در بلوارجمهوري اسلامي، همچنين جايگاه 143 در پايانه بار طرق، 134سيدي، 173 انديشه و جايگاه ابريشمي در بلوار هاشمي نژاد مشهد،  مجموعه جايگاه هايي هستند که طرح کهاب در آنها اجرا شده است.

وي با بيان اين که اجراي اين طرح به همه شرکت هاي زنجيره اي توزيع سوخت (صاحب نشان) تکليف شده است، تصريح کرد: تاپايان امسال،  طرح کهاب درهمه جايگاه هاي عرضه سوخت بنزين اين حوزه عملياتي اجرا خواهد شد.

علي اصغراصغري گفت: بااجراي طرح کهاب، درهرمترمکعب بخار بنزين، يک ونيم ليتر بنزين صرفه جويي مي شود.

وي هزينه اجراي اين طرح را درهرجايگاه سه تا 6 ميليارد ريال اعلام و اظهارکرد: کاهش آلودگي وتوجه به مباحث زيست محيطي جلوگيري از انتشار بخار حاصل از تبخير بنرين درهواوبازگشت دوباره آن به چرخه سوخت)، ازجمله مزيت هاي اجراي طرح کهاب درجايگاه هاي عرضه سوخت است.

هم اکنون135جايگاه سي ان جي، 53جايگاه اختصاصي بنزين و73جايگاه دو منظوره (نفت گاز وبنزين) درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي خدمات دهي مي کنند.

 

     شرکت نفت و گاز پارس

پايان تعميرات اساسي سکوي فاز يک پارس جنوبي

رئيس عمليات توليد سکوي فازيک پارس جنوبي از پايان عمليات تعميرات سالانه دراين سکو خبر داد.

مهدي رجبي گفت: با پايان يافتن اين عمليات، توليد گازاين سکو به ظرفيت کامل 28 ميليون مترمکعب در روز رسيد.

وي با اشاره به اين که عمليات تعميرات اساسي سکوي فاز يک پارس جنوبي 15ارديبهشت ماه آغازشد، تصريح کرد: زمان مقرربراي تعميراساسي اين سکو28 روز(11خردادماه) تعيين شده بود که اين مهم محقق و تعميرات اساسي سکوي ياد شده در مدت زمان 28 روز با موفقيت انجام شد.

رجبي با بيان اين که در تعميرات امسال 1531مورد تعميرات پيشگيرانه درسکوي فازيک انجام شد،  اظهار کرد: دربازه انجام اين تعميرات، 28 هزار و500نفر-ساعت کارايمن ثبت شد و با تمهيدات انديشيده شده درحوزه ايمني،  هيچ گونه چالشي در زمينه کرونا ايجاد نشد.

رئيس عمليات توليد سکوي فاز يک پارس جنوبي، توليد ايمن و پايدار گاز در فصل سرد سال را هدف اصلي تعميرات سالانه سکوهاي پارس جنوبي عنوان کرد.

وي به مسؤوليت اين سکو در پشتيباني از ديگر سکوهاي پارس جنوبي اشاره وتصريح کرد: با توجه به فعاليت هاي تعميراتي و امکانات لجستيکي موجود در سکوي فاز يک، امکان پشتيباني از سکوهاي ديگر نيز فراهم شده است.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران

جداسازي بازوي بارگيري اسکله شرقي پايانه خارک

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران از انجام عمليات موفق جداسازي بازوي بارگيري شماره 2پهلوگاه 5اسکله شرقي پايانه نفتي خارک به منظور انجام تعميرات اساسي خبر داد.

عباس اسدروزاظهارکرد: جداسازي اين بازوي بارگيري با استفاده از توان فني وعملياتي متخصصان وکارشناسان شرکت پايانه هاي نفتي ايران انجام شده است.

وي عنوان کرد:  با توجه به نام گذاري امسال به نام سال جهش توليد و لزوم حمايت ازساخت داخل،  بازوي بارگيري به کارگاه تعميرات مکانيک در پايانه نفتي خارک منتقل و اقدام هاي لازم به منظور جداسازي قطعه هاي معيوب و جايگزيني با قطعات و تجهيزات داخلي انجام مي شود.

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران افزود:  تعميرات اساسي اين بازو شامل عمليات جداسازي،  پياده سازي،  انتقال به کارگاه تعميراتي،  دمونتاژ،  بررسي وبازرسي قطعات،  تعويض قطعات معيوب، عمليات مونتاژ،  انتقال و نصب مجدد است.

اسدروزتصريح کرد:  تعميرات اساسي بازوي بارگيري شماره 2پهلوگاه 5اسکله شرقي پايانه نفتي خارک به دست متخصصان فني اداره تعميرات مکانيک پايانه نفتي خارک انجام شده است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

واگذاري توسعه ميدان نفتي بالارود

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران ازبرنده شدن اين شرکت درمناقصه پروژه توسعه ميدان نفتي بالارود خبردادوگفت:  واگذاري اجراي اين پروژه به شرکت ملي حفاري ايران،  قطعيت يافته است.  سيدعبدالله موسوي گفت:  پاکت هاي مناقصه توسعه ميدان بالارود که درآن هفت شرکت داخلي مشارکت داشتند،  گشايش يافت، پس ازبررسي هاي فني و نرخ پيشنهادي، شرکت ملي حفاري ايران به عنوان برنده مناقصه اعلام شد.  وي تصريح کرد:  توسعه ميدان نفتي بالارود در شمال استان خوزستان در دو بخش سطح الارضي و تحت الارضي تعريف شده است.  موسوي ارزش اين پروژه را بيش از 41 ميليون يورو اعلا م و اظهار کرد:  توسعه اين ميدان شامل دو بخش برون چاهي(ايجاد لوکيشن،  خط انتقال آب و. . . )ودرون چاهي(تامين دکل، ارائه خدمات فني ومهندسي حفاري) است.  مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به توانمندي هاي اين شرکت در ارائه عمليات حفاري و خدمات يکپارچه جانبي صنعت حفاري با تکيه بردانش فني،  متخصصان مجرب، امکانات وتجهيزات، همچنين سابقه حفاري در ميدان نفتي بالارود گفت:  دراين پروژه توسعه ميدان نفتي بالا رود،  حفاري 6 حلقه چاه توسعه اي با به کارگيري دو دکل حفاري سنگين درمدت 24 ماه در پيش بيني شده است.  به گفته وي درجريان اجراي پروژه مزبوربا توافق شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب وملي حفاري ايران،  احتمال به کارگيري دستگاه حفاري سوم نيز براي شتاب بخشي به انجام کار وجود دارد.

 موسوي با بيان اين که مقررشده است امورقراردادهاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب به تنظيم قرارداد توسعه ميدان نفتي بالارود اقدام کند،  تصريح کرد: شرکت ملي حفاري ايران نيزپس ازانعقاد پيمان دريک مقطع زماني چهارماهه، به تجهيزکارگاه اقدام خواهد کرد.

 

فضاي سبزبالاتر ازميانگين کشوري

مساحت فضاي سبز صنعتي شرکت ملي حفاري ايران 3. 5 درصد از ميانگين کشوري بيشتر است.  مريم حميداوي، سرپرست اداره محيط زيست مديريت بهداشت،  ايمني و محيط زيست شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به پنجم ژوئن، به عنوان روز جهاني محيط زيست گفت:  ميانگين مساحت فضاي سبزدر مراکز صنعتي وفضاهاي کارگاهي درکشورمان 10درصد محيط پيراموني است.  وي با اشاره به اين که شرکت ملي حفاري ايران هم اکنون از710هزار مترمربع فضاي سبز درمحوطه هاي اداري،  عملياتي، کارگاه هاي پشتيباني ،  دکل ها واردوگاه هاي دستگاه هاي حفاري وشهرک هاي سازماني مسکو ني برخوردار است،  تصريح کرد:  براساس برنامه ريزي هاي اچ اس اي شرکت ملي حفاري ايران وحرکت خودجوش کارکنان، خاصه کار کنان اقماري، هرسال به وسعت فضاي سبزشرکت افزوده مي شود.  وي اظهارکرد: شعارامسال روز جهاني محيط زيست، تنوع زيستي، اقدام به مقابله با انقراض فزاينده گونه ها ومقابله با تخريب طبيعت است.  سرپرست اداره محيط زيست مديريت بهداشت،  ايمني ومحيط زيست شرکت ملي حفاري ايران اظهارکرد: اين شرکت درسال هاي متمادي در بخش اهتمام به ارتقاي فرهنگ محيط زيستي دربين کارکنان شرکت و خانواده هاي آنان اقدام هاي مؤثري انجام داده است.

وي با اشاره به اين که باتوجه به  شيوع بيماري کوويد19فعاليت هاي تجمعي تااطلاع ثانوي متوقف است،  تصريح کرد:  درحوزه فرهنگ سازي و تهيه محتواي آموزشي با موضوع اطلاعات زيست محيطي اقدام هاي متعددي انجام شده است که انتظار مي رود مورد توجه همکاران قرار گيرد.