شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

نوسازي واحدهاي گاز و گاز مايع

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امورتوليد گفت: کارخانه هاي گاز وگازمايع (NGL)شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب دربرنامه تعمير و نوسازي قرار دارند. فرخ عليخاني در بازديد از تأسيسات گاز و گازمايع 400، 500، 900 و 1000مناطق نفت خيزجنوب با اشاره به اين که اين بازديد باهدف بررسي وضع اين واحدها انجام شده است، افزود: بازسازي، نوسازي ياتجميع واحدهاي يادشده، پس ازارزيابي هاي فني و اقتصادي، تعريف واجرا خواهد شد. وي بررسي اوليه وضع ناوگان آتش نشاني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب را از ديگر اهداف اين بازديد عنوان و اظهارکرد: در نظرداريم خودروها و ايستگاه هاي آتش نشاني اين شرکت را درچند مرحله مطابق با استانداردهاي روز، نوسازي و بازسازي کنيم. معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد ادامه داد: بررسي وضع خوزستان ازنظرشيوع ويروس کروناوپشتيباني ازاقدام هاي بهداشتي همسو بامسئوليت هاي اجتماعي، از ديگر اهداف اين بازديد است. عليخاني طرح نوسازي وبازسازي تأسيسات را فعاليتي بزرگ و ملي خواند وتصريح کرد: پس ازچند سال کار مطالعاتي که توسط کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام گرفت، با توجه به قدمت، تغيير خوراک وديگرشرايط، تعدادي ازاين تاسيسات دربخش هاي فرآورش و NGL کانديداي طرح نوسازي و بازسازي شدند. وي با ابراز رضايت از عملکرد مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب وقدرداني از تلاش کارکنان اين مجموعه تصريح کرد: باوجود حجم بالاي کار وفشردگي برنامه ها، فرهنگ عشق و علاقه به سازمان دراين شرکت آن نهادينه شده وتلاش کارکنان آن انگيزه ما نيز را براي رفع مشکلات، دوچندان کرده است. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با بيان اين که پروژه هاي نوسازي تأسيسات در شمار پروژه هاي ملي هستند و کل کشور از آن منتفع خواهد شد، گفت: انتظار داريم اين پروژه باهمکاري مستمر و پيوسته تيمي وتوجه به عنصر زمان، در بازه زماني قابل قبولي اجرايي شود و به ثمر بنشيند.

تجهيز 14ساختمان به سامانه پايش آنلاين مصرف انرژي

مديرتوليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب از تجهيز 14ساختمان اداري اين شرکت به سامانه پايش آنلاين مصرف انرژي الکتريکي وبومي‎سازي مواد تعليق شکن در آينده‎ نزديک خبر داد. سعيد کوتي اظهارکرد: اين سامانه با هدف کاهش مصرف برق و مديريت بار هم زمان و کاهش هزينه هاي پرداختي، همچنين شناسايي ظرفيت هاي بهبود عملکرد انرژي پياده سازي شده است. کوتي گفت: اين سامانه به همراه سامانه جمع آوري وگزارش گيري اطلاعات اندازه گيري شده، به صورت آزمايشي درساختمان هاي منتخب اداري شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درشهرهاي اهواز واميديه نصب شده است و پس ازبررسي عملکرد و کسب نتايج مورد انتظار، در ديگر ساختمان هاي اين شرکت نيز راه اندازي خواهد شد. مدير توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ازبومي سازي مواد تعليق شکن نيزدر آينده نزديک خبر داد و گفت: با بهينه سازي مصرف اين نوع از مواد، بيش از 302ميليارد ريال در هزينه هاي سال گذشته صرفه جويي شده است.

کوتي تصريح کرد: باانجام اصلاحيه هاي فرايندي، رفع اشکالات عملياتي و پايش دقيق ومنظم مصرف اين نوع مواد، سال گذشته نسبت به سال مبناي مقايسه (1396) چهار هزار و 327 بشکه در مصرف مواد تعليق شکن صرفه جويي شد.

وي گفت: تعليق شکن ها عمده ترين مواد شيميايي مصرفي در فرآيند توليد به شمار مي روند که براي جدا سازي آب ونمک از نفت خام در واحدهاي بهره برداري ونمک زدايي استفاده مي شوند.

 

    شرکت نفت خزر 

راه اندازي وتعمير سيستم هاي حفاري سکوي اميرکبير

عمليات تعميرات و راه اندازي سيستم هاي حفاري سکوي ايران - اميرکبير هم زمان با عيد سعيد فطر و با تلاش متخصصان شرکت نفت خزر با موفقيت پايان يافت. راه اندازي کامل سيستم مانيتورينگ تجهيزات حفاري (Drill View) و عملياتي کردن سيستم بالابر سکو به همراه انجام تست هاي لازم تجهيزات حفاري سکوي ايران- اميرکبير، در اوج تحريم ها وبه دست متخصصان غيرتمند و پرتلاش شرکت نفت خزر، بدون کمک شرکت هاي خارجي انجام شده است.

عمليات تعميرات، تست و راه اندازي سيستم هاي پيچيده حفاري سکوي نيمه شناورايران- اميرکبير در درياي خزر که طبق برنامه ريزي انجام شده پس ازشيوع ويروس کرونا آغاز شده بود، بااجراي بخشنامه وزير نفت مبني بر الزام رعايت پروتکل هاي بهداشتي ومحدوديت هاي ايجادشده در مناطق عملياتي، بدون توقف وبارعايت دستورعمل هاي بهداشتي، همچنين حمايت مديرعامل شرکت نفت خزر وتلاش شبانه روزي کارکنان مديريت مهندسي وساختمان ومديريت اکتشاف شرکت، در روز عيدسعيد فطربه ثمر نشست. پس ازشيوع ويروس کرونا، نشست هاي راهبري و نظارت بر تعميرات، راه اندازي و تست سيستم هاي مختلف حفاري سکوي ايران - اميرکبير که به عنوان يکي ازچهارسوپرريگ ايراني ونماد قدرت وصلابت صنعت نفت کشور درآب هاي عميق درياي خزرمطرح است، ازطريق ويدئو کنفرانس و تله کنفرانس، به صورت روزانه تاحصول نتيجه در جريان بود.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان

توزيع گسترده بنزين و نفت گاز يورو 4

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان ازآغازتوزيع بنزين يورو 4و افزايش تعدادجايگاه هاي عرضه نفت گاز يورو 4دراستان همدان خبر داد. امين روستايي بااشاره به اين که ازسه سال گذشته تأمين و توزيع گازوئيل از نوع يورو 4 به طور کامل براي ناوگان حمل ونقل بار ومسافر شهري آغازشده است، افزود: هم اکنون 9جايگاه استان همدان زيرساخت لازم براي دريافت و ذخيره سازي اين فرآورده نفتي را دارند، که اين تعداد نسبت به مناطق همجواردرصدر قراردارد. وي گفت: استان همدان به واسطه استقرارمکاني شهرها وموقعيت جغرافيا يي و به عنوان متصل کننده استان هاي شمالي و مرکزي به جنوب و غرب کشور، همواره توجه و حساسيت مسئولان را به خود معطوف کرده است. روستايي تأکيد کرد: با توجه به اينکه شهرهاي بزرگ اين استان نسبت به ديگرکلانشهرهاي کشورازآلودگي هواي کمتري برخوردارند، همه دست در کاران، خود را در حفظ اين دستاورد زيست محيطي مسئول مي دانند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان به مديريت مصرف بهينه سوخت از سوي شهروندان و نهادينه شدن فرهنگ صرفه جويي درمصرف فراورده هاي نفتي در تفکر آحاد مختلف جامعه اشاره و تصريح کرد: ازنيمه ارديبهشت ماه امسال، بنزين موجود وقابل عرضه در جايگاه هاي اين استان به تدريج يورو 4 شده است.  وي با اشاره به ويروس کرونا و ضرورت توجه به موضوع بهداشت، ازمراجعان به جايگاه هاي عرضه سوخت درخواست کرد که هنگام مراجعه به مجاري عرضه سوخت در سراسر استان همدان، اصول ايمني و بهداشتي را جدي بگيرند و رعايت کنند. مجرد گفت: دراستان همدان97 جايگاه عرضه بنزين و نفت گاز فعاليت مي کنند.

 

     پلي پروپيلن جم

بومي سازي تيغه اکسترودر

 متخصصان شرکت پلي پروپيلن جم قطعه مهم دستگاه اکسترودر را بومي سازي کردند. تيغه بخش Pelletizer يکي از قطعات مهم واحد اکسترودر با ماهيت مصرفي است. اهميت اين قطعه به دليل نقش تعيين کننده در برش مناسب پليمر و دستيابي به توليد گرانول با شکل يکسان و بدون زايده است. همچنين مناسب نبودن تيغه و کارا نبودن آن به دليل ايجاد مواردي همچون کلوخه، اندازه کوچک تر يا بزرگ تر از حالت نرمال گرانول سبب توقف دستگاه مي شود. با توجه به اين موارد و از آنجا که به دليل تحريم امکان خريد تيغه ازشرکت Coperion به عنوان سازنده اکسترودر فراهم نبود، در سال هاي گذشته خريد اين قطعه از طريق واسطه ها انجام مي شد که گاهي کالاي تهيه شده به دليل مغايرت فني يا کيفي تأييد نمي شد. تيغه اکسترودرشرکت پروپيلن جم، ساخت شرکت کاپريون آلمان است که به دليل تحريم ها سال هاست خريد و تهيه آن امکان پذير نبود.  در برخي مواقع اين قطعه از ديگر سازندگان خارجي مثل شرکت AMN فرانسه تهيه مي شد که هم به دليل افت کيفيت درسال هاي گذشته سبب بروزمشکلاتي در روند توليد شده بود وهم مشکلاتي همچون دانه بندي نکردن مناسب، توليد فاين بيشتر از حداستاندارد و نبود امکان توليد برخي گريدها با MFR بالاتر از 35را ايجاد کرده بود. مهم بودن تيغه اکسترودر درفرآيند توليد، متخصصان بومي شرکت پلي پروپيلن جم را بر آن داشت تا پس از تحقيقات گسترده اين قطعه حساس و مهم را با موفقيت بسازند. توليد اين قطعه در داخل حداقل 1700 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي در هر ست 36 عددي را به همراه دارد.  بي اثر شدن تحريم درباره اين قطعه و رفع مشکل تأمين، ارتقاي تيغه نوع قديمي به جديد بدون ارتباط با سازنده اصلي، در دسترس بودن سازنده و پاسخگو بودن آن در زمان تبادل اطلاعات فني، همچنين اعمال نظر شرکت پروپيلن جم به عنوان مصرف کننده و حمايت از توسعه و ارتقاي صنايع جانبي در کشور، از ديگر دستاوردهاي توليد اين قطعه در داخل است.

 

      شرکت ملي حفاري ايران

حفر 23حلقه چاه  نفت و گاز

مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران ازحفر و تکميل 23 حلقه چاه نفت و گاز در دوماه نخست امسال در تعدادي از ميدان هاي نفتي کشور خبر داد. بابک زنگنه گفت: ازاين چاه ها 12 حلقه توسعه اي/ توصيفي و11حلقه تعميري/ تکميلي بوده است.  وي افزود: 19حلقه ازمجموع اين چاه ها در گستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، يک حلقه درشرکت نفت فلات قاره ايران، دو حلقه در شرکت مهندسي و توسعه نفت و يک حلقه نيز در قالب پروژه حفاري تکميل و در اختيار شرکت هاي متقاضي قرار گرفت.  زنگنه با اين توضيح که در اين مدت 59 دستگاه حفاري سبک و سنگين خشکي و دريايي شرکت ملي حفاري ايران در مدار عمليات قرار داشته است، اظهار کرد: متراژ حفاري چاه هاي نفت و گاز در مناطق خشکي و دريايي کشور در دو ماه نخست امسال 17 هزار و 297 متر بوده است.  مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران، تعداد دکل هاي خشکي و دريايي ناوگان شرکت را بيش از70 دستگاه عنوان واظهارکرد: هم اکنون 22 دستگاه حفاري در مناطق عملياتي جنوب غربي کشور به ويژه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در حال جابه جايي است. وي افزود: اين دکل ها قرار است براي حفاري 9 حلقه چاه توسعه اي، يک حلقه توصيفي و 12 حلقه تعميري به کارگيري شود.

افتتاح مرکز طب صنعتي هم زمان با عيد فطر

مرکزطب صنعتي شرکت ملي حفاري ايران هم زمان با عيد سعيد فطر افتتاح شد. فرشيد ممبيني، مدير منابع انساني شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين مرکز که ازجمله مراکزمجهز طب صنعتي درصنعت نفت استان خوزستان است شامل بخش هاي پزشکي، پرستاري، بهداشت حرفه اي، دندان پزشکي، بينايي و همچنين شنوايي سنجي، تست ريه، روان شناسي و تغذيه است. وي بااشاره به تلاش ها وپيگيري هاي فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران اظهارکرد: اين مرکزبه منظور انجام معاينات کارکنان قرارداد مدت موقت است وبا شروع فعاليت، طرح توسعه آن نيز به عنوان مرکزمتمرکزطب صنعتي براي زيرپوشش قراردادن کارکنان شرکت ملي حفاري ايران اجرا مي شود. مديرمنابع انساني شرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: مرکز طب صنعتي شرکت ملي حفاري ايران از زيرمجموعه هاي فوريت هاي پزشکي اين شرکت است وباهمکاري بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز فعاليت مي کند

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

بررسي دگرديسي در ساختار عملکرد

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران با اشاره به تغييرات روزافزون فضاي کسب وکار ونبودانعطاف درساختارهاي سنتي درمواجهه با سرعت اين تغييرات، برضرورت دگرديسي درساختار عملکردي وحرکت به سمت رويکردهاي فرايندمحور اين شرکت تأکيد کرد. عليرضا سلمان زاده با تاکيد براهميت پياده سازي و استقرار نظام مديريت فرآيندها، اجراي صحيح اين پروژه و انطباق آن با زنجيره ارزش سازمان را ازضروري ترين نيازهاي شرکت نفت فلات قاره ايران درشرايط کنوني برشمرد وافزود: اين مهم منوط به تغيير رويکرد سازمان ازساختار هاي واحدي و وظيفه گرا به ساختارهاي فرآيند محور است. وي گفت: ايجادبسترهاي لازم براي پياده سازي، پايش و بهبود مستمر فرايندهاي اصلي شرکت نفت فلات قاره ايران، نقش مهمي در تشخيص نا کار آمدي ها، گلوگاه هاي فرايندي وسهولت برنامه ريزي براي بهبود عملکرد سازمان خواهد داشت. سلمان زاده کاهش ميانگين چرخه زماني فعاليت ها، ايجاد تعادل دراستفاده ازمنابع سازمان، بهبود کيفيت کار وکمينه سازي هزينه هاي توليد را از ديگر مزاياي پياده سازي واستقرارنظام مديريت فرايندها برشمرد و اظهار کرد: با اين تحول ساختاري، نظام مندسازي مديريت فرايندهاي کسب و کار در زمره برنامه هاي تحول سازماني و راهبرد هاي بهسازي قرارمي گيرد، از اين روبايدبه صورت تدريجي، مستمر وبابرنامه اي مدون، پياده سازي شود. وي درباره معيارهاي کليدي موفقيت درپياده سازي واستقرارچنين بسترها يي درشرکت، حصول اطمينان ازآمادگي سازمان براي تغييرنگرش به سمت يک سازمان فرآيندمحور رامهم ترين پيش شرط توفيق آن خواند و بر اهميت عواملي نظير نحوه مديريت پروژه، نقش آفريني مناسب فناوري اطلاعات وکارگروه هاي راهبردي و راهبري، تعهد ومسئوليت پذيري مديريت ارشد، مديران مياني واعضاي هيئت مديره شرکت، فرهنگ سازي، آموزش و جلب مشارکت کارکنان تأکيد کرد. سلمان زاده همچنين برتدوين برنامه جامع شامل اهداف و راهبرد هاي سازمان، تاکتيک ها و جنبه هاي عملياتي تحول سازماني تاکيد کرد و آن را ضروري دانست. وي گفت: شناسايي و مشارکت ذي نفعان از مديران ارشد تا سطوح مياني و عملياتي شرکت، ارتباطات مستمر مجريان و اعضاي کارگروه راهبري با سطوح کارشناسي در همه بخش هاي سازمان جهت تبيين مسئله و ارائه تصويري شفاف و دقيق از مقصد نهايي به منظور جلب مشارکت کارکنان نيز حائز اهميت است.

 

    شرکت نفت و گاز پارس

تغيير درراهبري نيروگاه متمرکز پارس جنوبي

راهبري نيروگاه متمرکز بعثت، پست ها و خطوط انتقال نيرو شرکت نفت و گاز پارس به مجتمع گاز پارس جنوبي واگذار مي شود. قرار است کار انتقال مسئوليت نيروگاه متمرکز بعثت به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي تا دو هفته آينده به طور رسمي پايان يابد. تاکنون، معاونت عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس متولي اين نيروگاه توليد برق هزارمگاواتي، پست ها وخطوط انتقال نيرو پارس جنوبي بوده است. نيروگاه متمرکز پارس جنوبي، برق پالايشگاه هاي پارس يک (فازهاي -9، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21)فازهاي پالايشگاهي پارس دو (فازهاي 12، 13، 19، 22-24) را تامين مي کند و به عنوان پشتيبان برق فازهاي يک تاهشت، تأسيسات ميعانات گازي، آبگيرها، مصارف منطقه ويژه انرژي و صنايع پايين دستي به شمار مي رود.

اين نيروگاه مشتمل بر6 واحد گازي مدل v94.2 به ظرفيت نامي هزار مگاوات به همراه سيستم هاي جانبي شامل ديزل خانه، ايستگاه تقليل فشار گاز، کمپرسورخانه، پمپ خانه وايستگاه آتش نشاني، دو پست 132 ويک پست 400 کيلوولت، در زميني به مساحت 28 هکتار درشمال شرقي فازهاي 15 و 16 واقع است.

 

    شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران   

انبار نفت اروميه هاب صادراتي مي شود

مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: زيرساخت هاي مطلوبي از نظر فني در پروژه احداث انبار نفت جديد اروميه ايجاد شده و با تکميل نهايي آن تا پايان امسال، انبارنفت شهيد حاج قاسم سليماني به هاب صادراتي سوخت در کشور تبديل مي شود. کرامت ويس کرمي دربازديد از تأسيسات وعمليات دوانبار نفت اروميه و ستاد اين حوزه عملياتي منطقه گفت: يکي از اهداف راهبردي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در شرايط کنوني، افزايش مقدار صادرات سوخت به کشورهاي همسايه است. وي افزود: منطقه اروميه به دليل هم مرز بودن با سه کشور ترکيه، عراق و جمهوري آذربايجان، موقعيت راهبردي ويژه اي داردومي تواند به اقتصاد کشور و استان در درآمدزايي، کمک شاياني کند. مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي باابرازرضايت از عملکرد و اقدام هاي انجام شده درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه، از کار جهادي و شبانه روزي کارکنان اين منطقه به ويژه کارکنان بخش هاي خدمات مهندسي، ايمني، بهداشت و محيط زيست که در شرايط بحراني کرونا از ابتداي تعطيلات نوروز تا بهره برداري از فاز اول انبار نفت جديد اروميه تلاش هاي زيادي انجام دادند، تشکر کرد.

احمد مجرد، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه نيز باارائه گزارشي ازعملکرد اين حوزه عملياتي اظهارکرد: دريافت، انبارش وتوزيع فراورده هاي نفتي به مصرف کننده درکوتاه ترين زمان استاندارد و با اندازه گيري به وسيله ميتر انجام مي شود. وي با اشاره به پيشتازبودن اين منطقه درارائه خدمات الکترونيکي به مشتريان، توزيع الکترونيکي گالابرگ نفت سفيد راازجمله اين خدمات برشمرد وافزود: اين طرح که به صورت پايلوت توسط تيم نرم افزاري منطقه اجراشده هم اکنون به نام «سامانه درخواست فراورده هاي نفتي» در سطح کشور درحال اجرا است. مجرد همچنين باقدرداني ازتوجه مديران ستادي به تکميل فازنهايي انبار نفت جديداروميه، تصريح کرد: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه نيز آماده اجراي فاز نهايي اين انبارنفت است.  وي تصريح کرد: مديريت مهندسي طرح ها و اچ اس اي ستاد، نقش مهمي در برنامه ريزي و اجراي کامل تعهدات پيمانکار جديد انبار نفت دارند.