پژوهشگاه صنعت نفت   

توسعه الگوي کسب وکار 

معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پروژه اي در زمينه توسعه مدل کسب وکار پژوهشگاه تعريف و مقرر شده است از يک سو، مدل کنوني کسب وکار مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و از سوي ديگر مدل بهينه استخراج شود. منصور بزمي با بيان اينکه يکي از فعاليت هاي مهم امسال پژوهشگاه در زمينه نوآوري در کسب وکار، تجاري سازي دستاوردهاست، افزود: درمراکز تحقيق وتوسعه، ايجاد دانش و فناوري بخوبي انجام مي شود، درحالي که به تجاري سازي کمترتوجه شده است. از اين رو قصد داريم در سال جديد دستاوردهاي پژوهشگاه را تجاري سازي کنيم. وي با بيان اينکه اگرچه تجاري سازي درسال هاي قبل نيز انجام شده است، تصريح کرد: درصدد هستيم اين فعاليت را امسال با قوت بيشتري در دستور کار قرار دهيم.

 توسعه مرکز نوآوري و ميزباني از 100 دانشجو

معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت همچنين به فعال کردن مرکز نوآوري پژوهشگاه صنعت نفت نيز اشاره کرد و افزود: اين مرکز اواخر سال گذشته باحضور وزير نفت راه اندازي شد وامسال با استقرارشرکت هاي نوپا و استارت آپي درآن، همچنين بنابرمذاکراتي که با شرکت هاي شتاب دهنده انجام شده است، تصميم به فعال ترکردن آن داريم و اين قسمتي از توسعه کسب وکار پژوهشگاه محسوب مي شود. بزمي طرح ميزباني ازدانشجويان کشور را از ديگر اقدام هاي پژوهشگاه صنعت نفت برشمرد و اظهارکرد: تصميم داريم سالانه ميزبان 100 دانشجوي فوق ليسانس و دکترا در پژوهشگاه باشيم و برهمين اساس مقرر شده است اين افراد پروژه هاي فوق ليسانس و رساله دکتراي خود را در چارچوب نياز صنعت نفت تعريف کنند تا بتوانيم در آينده، دانشجوها و تزهاي برتر را براي تشکيل شرکت هاي استارت آپي به مرکز نوآوري پژوهشگاه معرفي کنيم.

 همکاري با شرکت هاي بروکر

وي همچنين با اشاره به طرح «بروکري فناوري» در پژوهشگاه صنعت نفت گفت: اواخر سال گذشته، مصوبه هيات امناي پژوهشگاه را در اين زمينه دريافت کرديم و قصد داريم از شرکت هاي بروکر از يک سو براي فروش و تجاري سازي دانش هاي فني درخارج از کشورنظير عراق، سوريه و کشورهاي شمالي استفاده کنيم و ازسوي ديگر از امکانات و توانمندي هاي اين شرکت ها به منظور فروش دانش هاي فني پژوهشگاه در خارج از ايران بهره مند شويم.  بزمي اظهارکرد: درطرح بروکري که امسال پيگيري مي شود، پژوهشگاه صنعت نفت، بازاريابي دانش هاي فني خود را دراختيار شرکت هاي بروکر که روش جديدي محسوب مي شود، قرار خواهد داد تا از طريق آن به کسب وکار اين مجموعه رونق بيشتري ببخشد. معاون فناوري وروابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت به ديگر فعاليت هاي اين مجموعه اشاره وتصريح کرد: ايجاد و توسعه مشارکت هاي مدني وکنسرسيوم با شرکت هاي E&P، EPC و GC از ديگر برنامه هاي پژوهشگاه درسال جاري است واميدواريم درچارچوب اين کنسر سيوم ها ومشارکت هاي مدني بتوانيم دانش هاي فني وتجربيات پژوهشگاه را در کنار اين شرکت ها به منصه ظهور بنشانيم. بزمي همچنين با بيان اينکه سازمان هاي پژوهش و فناوري همواره بايد رصد فناوري هاي نوظهور و آينده محور را مدنظر قراردهند، تصريح کرد: پژوهشگاه صنعت نفت قصد دارد باتشکيل رصدخانه فناوري درسال جديد، با شدت بيشتري فناوري هاي نوظهور و فناوري هايي را که آينده صنعت نفت را تحت تاثير قرار مي دهند، شناسايي و ارزيابي کند تابتوان فعاليت هاي اين مجموعه رابراين فناوري هاي مشخص شده، متمرکز ساخت.

 

 

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال

آمادگي ذخيره سازي 130ميليون ليتر بنزين مازاد

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال ازآمادگي زير ساخت هاي اين منطقه عملياتي براي ذخيره سازي 130 ميليون ليتر بنزين مازاد برمصرف خبرداد.

ارسلان رحيمي با اشاره به آمادگي فني، تجهيزاتي و نيروي انساني اين منطقه براي انتقال و ذخيره سازي سوخت مورد نياز مردم گفت: به دنبال شيوع ويروس کرونا و کاهش سفر هموطنان به شمال، مصرف انواع فراورده هاي نفتي بويژه بنزين با کاهش محسوس مواجه شد. وي موضوع ذخيره سازي نفت خام وفراورده هاي نفتي مازاد را بويژه در کشورهاي نفتي، موضوعي عمومي عنوان واظهار کرد: درشرايط کرونايي، کاهش محسوسي درمصرف بنزين منطقه شمال رقم خورد و موجب شد تا تمهيد و راهکار لازم براي ذخيره سازي بنزين مازاد بر مصرف استان مازندران در مخازن تأسيسات ساري و مرکز انتقال نفت نکا در نظر گرفته شود. مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال بابيان اينکه هم اکنون 70 ميليون ليتر بنزين مازاد بر مصرف در مخازن اين حوزه عملياتي ذخيره سازي شده است، تصريح کرد: مراحل آماده سازي ولايروبي مخزن 40 ميليون ليتري مرکزانتقال نفت ساري دردست انجام است، ضمن آنکه براي ذخيره سازي 100ميليون ليتربنزين درمخازن شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ساري نيز هماهنگي شده است.

 

    پالايشگاه بندرعباس 

ساخت 6مخزن جديد ذخيره سازي بنزين و نفت گاز

کلنگ عمليات ساخت 6مخزن ذخيره سازي فراورده هاي نفتي در پالايشگاه بندرعباس باحضور جمعي از مديران و روساي اين مجموعه به زمين زده شد.

مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس درآيين کلنگ زني ساخت مخازن جديد اين پالايشگاه گفت: اين مخازن شامل دومخزن براي فراورده بنزين از نوع سقف شناور و چهار مخزن از نوع سقف ثابت براي فراورده نفت گاز است که هر يک ظرفيت ذخيره سازي 250 هزار بشکه را دارند.

هاشم نامورافزود: با ساخت مخازن جديد در مجموع ظرفيت ذخيره سازي فراورده ها درپالايشگاه نفت بندرعباس به ميزان يک ميليون و 500هزار بشکه افزايش مي يابد و افزون بر اينکه حجم ذخيره سازي را به مدت 10روز افزايش مي دهد، کاهش ريسک و استمرار فرايند توليد را نيز در پي دارد.

وي با اشاره به اينکه مدت زمان اجراي اين طرح 18 ماه است، گفت: براي اجراي اين طرح 220 ميليارد تومان و 802هزار يورو هزينه مي شود.

مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس، افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين و نفت گاز، کاهش ريسک عمليات توليد و ذخيره سازي، افزايش توان تاب آوري مطابق با نقشه استراتژي شرکت، تأمين بخشي از مخازن طرح بزرگ احداث واحدهاي کک سازي، همچنين استفاده از ظرفيت هاي فني موجود وافزايش راندمان سيستم انتقال و ذخيره سازي فراورده را از اهداف ساخت 6 اين مخزن عنوان کرد. نامور بابيان اينکه اقدام هاي فني مهندسي اين طرح از سوي مهندسان و کارشناسان پالايشگاه نفت بندرعباس انجام شده است، تصريح کرد: اين طرح شامل 100هزار تن خاک ريزي و خاکبرداري، اجراي 65 کيلومتر کابل برق و ابزار دقيق، 25 کيلومترخط لوله، برقراري سيستم TGS براي همه مخازن، همچنين نصب و راه اندازي 6دستگاه پمپ سانتريفيوژ، اجراي سيستم هاي خنک کننده وضدحريق واستفاده از 5هزار تن ورق هاي ساخت مخزن است.

وي با اشاره به استفاده از توان پيمانکار داخلي در اجراي طرح تصريح کرد: اجراي اين طرح موجب ايجاد اشتغال براي 300 نيروي بومي مي شود.

 

    شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

رونمايي ازسامانه طرح رايگان دوگانه سوز کردن خودروهاي عمومي

سامانه جديد طرح رايگان دوگانه سوز کردن خودروهاي عمومي به منظور سهولت در فرايند ثبت نام، نوبت گيري و بررسي نهايي متقاضيان گازسوز کردن خودروهاي عمومي به طور رسمي رونمايي شد. سامانه جديد که به منظور سهولت در فرايند ثبت نام، نوبت گيري و بررسي و پالايش نهايي اطلاعات متقاضيان گازسوزکردن خودروهاي عمومي راه اندازي شده است، با حضور حميد قاسمي ده چشمه، قائم مقام شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي؛ کرامت ويس کرمي، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي؛ محمدحسين باقري، سرپرست طرح سي ان جي و مديران شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و اهالي رسانه رونمايي شد. متقاضيان از جمله مالکان خودروهاي تاکسي عمومي و وانت بارها، نيسان و کاميونت مي توانند بامراجعه به اين سامانه اينترنتي به آدرس https: //gcr.niopdc.ir که از23 ارديبهشت ماه فعال شده است، ثبت نام خود را نهايي و نوبت گيري کنند. بر پايه مصوبه اخير شوراي اقتصاد، از طريق اعطاي تسهيلات رايگان، حدود يک ميليون و 460 هزارخودرو به سمت سوخت پاک و ارزان سي ان جي هدايت خواهند شد که شامل 100 درصد بخش حمل ونقل مسافر و بار در کشور است. هم اکنون زيرساخت ها براي افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها وتوزيع روزانه حدود 40ميليون مترمکعب سي ان جي در کشور وجود دارد و پيش بيني مي شود بااجراي اين طرح، مقدار توزيع سي ان جي ازروزانه حدود21 ميليون مترمکعب کنوني تا 30ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد. سامانه irngv.ir همچنان براي ثبت نام گازسوزکردن خودروهاي شخصي فعال است و مالکان اين دسته ازخودروها مي توانند به سامانه جامع اطلاعات خودروهاي دوگانه سوز مراجعه و از اين طريق نسبت به ثبت نام براي تبديل خودرو شخصي خود اقدام کنند. کشورمان با دسترسي به منابع عظيم گازي وبهره مندي حدود 96درصد ازجمعيت کشور از نعمت گاز، از زيرساخت هاي خوبي براي توسعه اين صنعت برخورداراست که از آن جمله مي توان به دردسترس بودن آن، نبود نگراني قطع وايجاد ايستگاه هاي سي ان جي باسرعت زياد(به دليل توسعه شبکه گازرساني) اشاره کرد.

 

     حراست وزارت نفت

فراخوان شناسايي وارزيابي سازندگان ايراني تجهيزات حفاظت الکترونيک

سازمان حراست وزارت نفت براي شناسايي و ارزيابي شرکت هاي توليدکننده ايراني تجهيزات حفاظت الکترونيک فراخوان داد.

دراين فراخوان آمده است: با عنايت به سياست هاي کلي نظام اسلامي و نام گذاري امسال به عنوان سال «جهش توليد» از سوي مقام معظم رهبري و تأکيد بر استفاده حداکثري از کالاهاي توليد داخل و همسو با هدف استفاده از توانمندي ها و حمايت از سازندگان ايراني، همچنين به منظور تشويق و کمک به بومي سازي تجهيزات مورد استفاده در پروژه هاي حفاظت الکترونيک بخصوص اقلام پرمصرف، اداره کل توسعه سيستم هاي حفاظت الکترونيک سازمان حراست وزارت نفت از همه توليدکنندگان فعال محصول ايراني باکيفيت درحوزه حفاظت الکترونيک (اعم از دوربين هاي مداربسته و نظارت تصويري وتجهيزات وابسته شامل سوييچ، UPSو... نرم افزارهاي پردازش و نظارت تصويري تجهيزات حفاظت پيراموني شامل کابل هاي حساس، مايکروويو، رادار، کنترل تردد، بازرسي، سامانه هاي پلاک خوان و...)دعوت مي کند به منظور بهره برداري در پروژه هاي حفاظت الکترونيک صنعت نفت پس ازطي مراحل بررسي درفهر ست بلند منابع کالاهاي حفاظت الکترونيک وتاييد، گام ديگري دراستفاده از توان بومي وقطع وابستگي به بيگانگان برداشته و محقق شود.»

درادامه اين فراخوان آمده است: لازم است توليدکنندگان باارسال نمابر به شماره 88925544-021 يا پست الکترونيکي به نشاني else - security@nioc.ir ضمن ارائه توضيحات لازم ازجمله مشخصات کامل شرکت، نام مديرعامل، نوع محصول، نام نشان تجاري، شماره تلفن، نمابر و آدرس، درخواست خود را مبني بر ورود به فهرست تأمين کنندگان مجاز تجهيزات حفاظت الکترونيک وزارت نفت اعلام کنند تا متعاقب آن از طريق مکاتبات رسمي ديگر مراحل قانوني طي شود.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

انجام نخستين برنامه  هوشمند تعميراتي

‫مديرتوليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب از تحقق 96 درصدي برنامه اولويت هاي چهارگانه تعميرات اساسي درحوزه تجهيزات فرايندي و اجراي 83درصد از کل دستورکارهاي تعميرات اساسي بر اساس اجراي موفق يک برنامه ريزي هوشمند تعميراتي در سال گذشته خبر داد.  سعيد کوتي گفت: براي نخستين بار، از نيمه دوم سال 97 برنامه تعميرات اساسي اين شرکت درحوزه تجهيزات فرايندي، براساس يک روش و نگرش هوشمند مبتني برايمني، محيط زيست و تأثيرگذاري اين تجهيزات در توليد و بهينه سازي هزينه ها اولويت بندي شد. وي افزود: دراين روش، تعيين تاريخ تعميرات اساسي اين تجهيزات، فقط متکي به کارکرد آنها نبوده وبا استفاده از تکنيک ها و روش هاي مهندسي، ضرورت ترخيص و اولويت تعمير اساسي هريک از تجهيزات، به طور جداگانه مشخص شده است. مديرتوليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مزيت اصلي اين شيوه را حصول حداکثر ايمني در تأسيسات با صرف کمترين هزينه برشمرد و افزود: تاپايان سال گذشته ازطريق اتخاذ اين رويکرد، بيش از 70ميليارد ريال درهزينه هاي تعميراتي اولويت هاي چهارگانه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب صرفه جويي شد و به انجام تعميرات اساسي ديگر تجهيزات اختصاص يافت. کوتي يادآورشد: پس از انجام بازرسي هاي اوليه و براساس سطح سلامت، تجهيزات فرايندي شرکت، درپنج بسته اولويت بندي شد که چهاراولويت نخست آن به تصويب شرکت ملي نفت ايران رسيد وبراي اجرابه مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرايندي شرکت ابلاغ شد. وي تصريح کرد: 96درصد اين اولويت ها تا پايان سال گذشته با موفقيت و بدون حادثه تعمير اساسي شده است. کوتي اظهارکرد: روش کنترلي براي ماشين آلات دوار و روش کنترلي ضخامت سنجي و Risk Based Inspection(R.B.I) براي تشخيص امکان ادامه کار يا ضرورت تعمير اساسي تجهيزات فرايندي در نظر گرفته شد.

کوتي همچنين با قدرداني از تلاش هاي بي وقفه کارکنان مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرايندي و همکاري همه شرکت ها و سازمان هاي ذي ربط، عنوان کرد: افزون براولويت هاي اشاره شده در بخش تجهيزات فرايندي، 83درصد از کل دستورکارهاي تعميرات اساسي سال گذشته، با موفقيت و بدون حادثه انجام شده است.

بررسي پروژه هدايت نفت آزادگان به تلمبه خانه اصفهان

آخرين تحولات و تغييرات پروژه هدايت مخلوط مايعات گازي و نفت آزادگان به تلمبه خانه نفت اصفهان دربازديد فرخ عليخاني، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درامورتوليد ازتأسيسات مارون2 و شيرخانه هاي شرکت بهره بردا ري نفت و گاز آغاجار بررسي شد‪.

درجريان اين بازديد، کارشناسان مهندسي فراورش وپروژه هاي تزريق گاز شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، آخرين وضع پروژه مزبور را با حضورعليخاني، تشريح و بررسي کردند.

معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران چندي پيش نيز همراه مديران مناطق نفت خيز جنوب از واحدهاي بهره برداري و نمکزدايي اهواز-1 (کريت) بازديد کرد.

 

    سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

تقويت واحدهاي توليدي با هدف اشتغالزايي

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، موضوع اشتغال جوانان استان بوشهر را حائز اهميت و آن را در گرو تقويت واحدهاي توليدي مستقر در پارس جنوبي خواند.

ايرج خرمدل، اشتغال نيروهاي بومي را يکي از سياست هاي اين سازمان در پارس جنوبي عنوان و اظهارکرد: موضوع اشتغال فرزندان اين استان به عنوان يک دغدغه و در حد ظرفيت هاي موجود دنبال خواهد شد که پيش فرض آن رفع مشکلات واحدهاي توليدي در منطقه پارس جنوبي است.  وي افزود: درسال جهش توليد به دنبال ايجاد زمينه هاي تسهيل کننده افزايش ميزان سرمايه گذاري درپارس جنوبي هستيم تادر نتيجه آن، حلقه هاي مفقود زنجيره توليد تأمين شود.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با تاکيد بر آموزش تخصصي مشاغل خدماتي، فني و مهندسي مورد نياز آينده پارس جنوبي، توجه ويژه به پرداخت بموقع مطالبات شاغلان در پارس جنوبي را يکي ديگر ازمهم ترين اولويت ها درفصل جديد کاري عنوان کرد.

 اولويت هاي کاري

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: تسهيل سرمايه گذاري و توجه به مسؤوليت هاي اجتماعي از اولويت هاي مهم اين سازمان خواهد بود. ايرج خرمدل در نشست هاي جداگانه با استاندار وفرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر اظهارکرد: اين سازمان در کنار اهداف توسعه اي، توليدي و صادراتي، درقالب مسؤوليت هاي اجتماعي نيز وظايفي رابراي خود تعريف کرده است.  وي تصريح کرد: اين سازمان درقالب شوراي راهبردي وکميته مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت هاي مستقر درمنطقه ويژه انرژي پارس، به دنبال استفاده از ظرفيت هاي موجود براي خدمت به مردم استان، بويژه مناطق پيراموني صنعت نفت در پارس جنوبي است. خرمدل ادامه داد: کاهش آلايندگي هاي زيست محيطي درپارس جنوبي، تأمين وبهبود شاخص هاي سلامت، پيگيري براي ايجاد و تکميل پروژه هاي اجتماعي وفرهنگي، ارتقاي اشتغال پايدارمنطقه با تقويت حوزه هاي خدماتي، فني مهندسي و استفاده از ظرفيت منطقه با هدف جلب سرمايه، همچنين ايجاد کارگاه ها و صنايع پايين دستي و تکميل زنجيره تأمين و توليد از جمله مواردي است که براي خدمت به مردم منطقه پيگيري مي شود. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس باتاکيد بر توانمندي نيروهاي بومي استان تصريح کرد: ضمن استفاده از نيروهاي متخصص با اولويت بومي استان درمشاغل مديريتي پارس جنوبي، سعي براين است که نيازهاي آينده صنعت نفت در اين منطقه با استفاده از مراکز آموزشي فني -حرفه اي، از بين جوانان همين استان و منطقه تأمين شود. خرمدل يادآورشد: در بخش هاي زيربنايي، راهسازي، آموزشي، فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و درمان و آبرساني فعاليت هاي خوبي انجام شده که متناسب با بودجه، آنها را تقويت خواهيم کرد تا بتوانيم به بخشي از مسؤوليت هاي اجتماعي خود در قبال مردم استان عمل کرده باشيم.

وي همچنين از برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال پايدار از طريق تسهيل در سرمايه گذاري صنايع پايين دستي نفت در پارس جنوبي خبر داد و اظهار کرد: اين شرايط علاوه بر کمک به تکميل زنجيره تأمين و توليد، موجب مي شود به عملياتي شدن شعار امسال مبني بر جهش توليد نيز جامه عمل بپوشانيم. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تصريح کرد: همسو با اين فعاليت ها، موضوع آموزش تخصصي مشاغل خدماتي و فني و مهندسي مورد نياز آينده پارس جنوبي نيز از جمله مواردي است که آن را پيگيري و دنبال مي کنيم تا زمينه هدفمند و پايدار به کارگيري نيروهاي متخصص بومي در پارس جنوبي محقق شود.

خرمدل ادامه داد: نگاه ما به فضاي مناطق پيراموني پارس جنوبي متأثر از مسؤوليت هاي اجتماعي نفت در سطح اين مناطق است و تلاش مي کنيم در قالب تقويمي برنامه محور، اقدام هاي اساسي را درحوزه هاي زيرساختي در اين مناطق، بازتعريف کنيم.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس همچنين گفت: افزايش سطح خدمات فرهنگي، ورزشي، بهداشتي و درماني براي ساکنان مناطق پيراموني، ديگر مواردي هستند که در کنار طرح هاي نخبه پروري و ارتقاي ميزان دانش محصلان مدارس، در برنامه کاري اين سازمان قرار دارند.