گفت وگوي «مشعل»  باعلي اکبرعرب عامري، مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود

همدلی کرونایی در قاره کوچک ایران

  از شروع شيوع ويروس کوويد– 19 درکشور صنعت نفت وهمه زيرمجموعه هاي آن، همانند ديگر دستگاه ها و سازمان ها، همسو با مسئوليت هاي ذاتي خود، مبارزه اي فراگير و بي امان را با راهبري و مديريت ستاد ملي مبارزه با کرونا به منظور جلوگيري ازشيوع گسترده تراين ويروس منحوس در دستورکارقرار داده اند تا هم ازسلامت نيروي انساني خود محافظت کنند، هم اين که فعاليت تاسيسات مختل نشود وهم آرامش و امنيت را براي ديگر هموطنان رقم بزنند. شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود، به عنوان يکي از شاخه هاي درخت تنومند صنعت نفت، يکي ازاين زيرمجموعه هاست؛ مجموعه اي که بااجراي گام به گام پروتکل هاي ابلاغي ستاد مبازره با کرونا، تلاش کرده است اهداف پيش گفته(سلامت نيروي انساني و تجهيزات) رابا هدف کمک موثربه هموطنان به بهترين وجه ممکن انجام دهد. نوشته حاضر، گفت وگويي است باعلي اکبرعرب عامري، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود درباره فعاليت هاي اين شرکت براي مقابله باکرونا وجلوگيري ازشيوع آن دراين حوزه عملياتي.

کرونايي شدن اوضاع، شرايط جديدي را به وجودآورده وموجب شده است ارتباطات حضوري تاحدممکن انجام نشود وجاي خود رابه انواع ديگر (صوت، تصوير، صوت وتصويرو...) آن بدهد. گفت وگو با عرب عامري نيز از آن جمله است؛ گفت وگويي تلفني. زمان تعيين شده براي اين مصاحبه، ساعت 9صبح است ومدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود نيز، آماده براي انجام آن. علي اکبر عرب عامري که ازارديبهشت ماه سال گذشته، سکان راهبري شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود را دردست گرفته، پيش تر نيزعهده دار همين مسئوليت درمنطقه سبزوار بوده است. وي در آغاز به جغرافيا و برخي آثار و ابنيه تاريخي آن مي پردازد و مي گويد: شاهرود، ازشمال وغرب باکوه هاي البرزشرقي واز سمت جنوب وشرق، باکويرمرکزي ايران احاطه وهمين موضوع موجب تنوع آب وهوايي وموقعيت جغرافيايي خاص اين منطقه شده است؛ به طوري که با پيمايش اندک مسافتي درشمال شاهرود، به يکي از قديمي ترين جنگل هاي دنيا، يعني جنگل «ابر» مي رسيد؛ منطقه اي بياباني که زيستگاه يوزپلنگ ايراني است، درضلع شرقي اين شهر ستان قراردارد و درجنوب شرق آن نيز تپه رمل هاي کويري چشم نوازي مي کنند. جاذبه هايي همچون شهربسطام درکنار آثارتاريخي مانندآرامگاه بايزيد بسطامي، ابوالحسن خرقاني وابن يمين فريومدي، غنايي ديگربه اين منطقه بخشيده اند وموجب شده اند تا شاهرود به «قاره کوچک» شهره شود. عرب عامري شاهرود را نقطه اتصال به خراسان رضوي و نقطه گذر زائران براي زيارت بارگاه حضرت رضا(ع) معرفي مي کند و مي گويد: همه ساله، به ويژه درايامي مانند نوروز، تابستان ومحرم، شمار فراواني زائر براي سفربه مشهد مقدس و زيارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع) ازاين منطقه عبورمي کنند واين مهم، بارمسئوليت کارکنان پخش منطقه شاهرود را براي تامين سوخت خودروهاي عبوري ازاين مسير دوچندان مي کند. اگرچه امسال به دليل شيوع کرونا، سفرها تعطيل شد واين شاهراه مسافر و زائري رابه خود نديد، اما اين مهم نافي مسئوليت و انجام تعهدات کاري نشد وفعاليت ها با اجراي دقيق پروتکل هاي بهداشتي ادامه يافت. عرب عامري همچنين با اشاره به اين که منطقه شاهرود به عنوان يکي از نواحي سي و هفت گانه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، تامين سوخت اين منطقه ازشرق کشور و مناطق همجوار رابه عهده دارد، ادامه مي دهد: نوروز امسال، کرونا شرايط متفاوت تر از سال قبل و سال هاي قبل از آن را رقم زد؛ به اين معنا که با اعلام پويش «درخانه بمانيم» و انسداد آزاد راه هاي اصلي براي جلوگيري مسافرت هاي احتمالي و غيرضروري باهدف پيشگيري ازشيوع گسترده تر اين ويروس، منطقه شاهرود نيز همانند بسياري نقاط کشور، مسافرچنداني را شاهد نبود، اما اميدواريم با نابودي کرونا، بار ديگرشاهد حرکت مسافران و زائران از اين مسير باشيم. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود درباره تاثير کوويد -19برمصرف بنزين در حوزه عملياتي خود مي گويد: به طور معمول، اوج مسافرت هاي نوروزي ازدهه دوم اسفندماه کليد مي خورد وعرضه ومصرف بنزين افزايش مي يابد، اما آمارها حکايت از آن دارند که اين ميزان نسبت به مدت مشابه خود درسال قبل از آن70 درصد کاهش داشت که ناشي از کرونا بوده است. فروردين ماه امسال نيز وضيعتي مشابه اسفند سال قبل داشته وعرضه بنزين درمقايسه با فروردين پارسال 55 درصد کاهش يافته است که اميدوارم هرچه زودتربا نابودي اين ويروس و بازگشت به شرايط عادي دراطمينان شهروندان ازانجام سفرهاي ايمن بين شهري، همچون هميشه باخدمت رساني مطلوب درحوزه تامين و توزيع مناسب سوخت، ميزبان زائران زيارت بارگاه حضرت رضا(ع) باشيم. از عرب عامري به اين دليل که او را از نزديک را نديده ام، تصوير واقعي ندارم و شناختم از وي، تنها درعکس هاي خبري خلاصه مي شود.  گاه شنيدن صداي آن سوي سيم تلفن به دليل تردد پي درپي خودروهاي عبوري ازخيابان (به خاطر دوجداره نبودن پنجره هاي تحريريه) دشوار مي شود و از عرب عامري مي خواهم بلندتر صحبت کند. وي مي گويد: باشيوع ويروس کوويد-19در کشور و اعلام کلي ستادملي مبارزه باکرونا وپيرو آن ابلاغ اين دستورعمل به شرکت ملي پخش و مناطق سي وهفت گانه آن، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود نيز بنابرپروتکل هاي اعلامي، مقابله با اين ويروس را درسه بخش بهداشتي، مديريتي و گروه هاي جهادي، در دستور کار قرار داد.

اقدام هاي بهداشتي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود درباره فعاليت هاي اين حوزه عملياتي در زمينه تهيه و توزيع اقلام بهداشتي مي گويد: از همان ابتداي شيوع اين ويروس منحوس( اوايل اسفندماه سال گذشته) براي هماهنگي باکادر پزشکي ودرماني درمانگاه هاي حوزه شمال شرق، اعلام آمادگي شد. ازسوي ديگر، تهيه اقلام بهداشتي ومواد ضدعفوني کننده براي توزيع در ميان کارکنان نواحي چهارگانه گرمسار، سمنان، دامغان وشاهرود (مرکزي) در دستور کار قرار گرفت.  تب سنجي همکاران هنگام ورودبه محيط کار وگندزدايي محيط، قراردادن مايع ضد عفوني کننده دست در ورودي محيط هاي کاري مانند انبارها نيز، ازجمله مواردي است که به آن توجه ودقت مي شود تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدام هاي لازم براي جداسازي ومعرفي به مراکز درماني انجام شود. ضدعفوني کردن انبارهاي نفت، ناوگان حمل سوخت، همچنين ساختمان هاي اداري طي دو دونوبت و سکوهاي بارگيري(يک روز درميان) ديگر مواردي است که عرب عامري به آنها اشاره مي کند. وي درباره جايگاه هاي عرضه سوخت وضدعفوني کردن سطوح آنها (محوطه، سکوهاي سوخت گيري، تلمبه ها، نازل ها، دستگاه هاي کارت خوان) نيز مي گويد: مجاري عرضه سوخت ازجمله مکان هايي است که ترددهاي زيادي درآنها صورت مي گيرد و به نوعي کانون جمعيتي محسوب مي شود؛ از اين رو، ضدعفوني کردن آنها بسيار اهميت دارد و مالکان جايگاه هاي عرضه سوخت موظف شده اند اين محيط پرجمعيت و تجهيزات آن را درسه نوبت ضدعفوني کنند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود مي افزايد: اپراتورهاي جايگاه ها نيزموظف هستند از دستکش يکبارمصرف و ماسک استفاده کنند و تاحدممکن سوخت گيري را خود آنها انجام دهند. تهيه بسته هاي بهداشتي (مواد ضدعفوني کننده سطوح و دست، دستکش و ماسک) و توزيع آن در بين شرکت هاي حمل سوخت، مورد ديگري است که عرب عامري به آن مي پردازد.

اقدام هاي مديريتي

باپايان توضيحات بخش نخست(اقدام هاي بهداشتي) مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود به اقدام هاي مديريتي به عنوان بخش ديگري ازفعاليت هاي اين منطقه براي مقابله با کرونا اشاره مي کندو مي گويد: دراين بخش نيز، اقدام هايي متناسب با پروتکل ابلاغي انجام مي شود و کارکنان موظف به رعايت آن شدند؛ بنابرپروتکل، ماموريت ها لغوشده، ساعت کارکارکنان نيز کاهش يافته است و آبدارخانه ها، رستوران ها ونانوايي نيز تعطيل شد ه اند، همچنين فهرستي ازافرادي که بيماري زمينه اي دارند، تهيه و بر اساس آن، اين دسته از افراد به صورت دورکاري ادامه فعاليت مي دهند تا هم خودشان در امان بمانند و هم به ناقل احتمالي درمحيط تبديل نشوند. عرب عامري با تاکيد دوباره برجايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان مکان هاي پرمراجع، ادامه مي دهد: در محدوده عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود 74جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي و 42 جايگاه سي ان جي فعاليت مي کنند که بازديد روزانه آنها و کنترل موارد بهداشتي شان از سوي تيم هاي نظارتي، همچنين اعزام گشت هاي ويژه نظارت برشيوه عملکرد جايگاه داران وعوامل آنها (اپراتورها) در قالب يک کارگروه، بخش ديگري از اقدام هاي مديريتي براي مقابله با کروناست. وي برگزاري جلسات ونشست هاي ستايد و عملياتي را به صورت ويدئو کنفرانس، حذف دوره هاي آموزش حضوري و برگزاري آنها به صورت غيرحضوري و ازطريق اپليکيشن را بخش ديگري از اقدام هاي مديريتي ضدکرونايي برمي شمرد و ادامه مي دهد: مجموعه اين اقدام ها درکنار تامين وتوزيع بسته هاي بهداشتي براي کارکنان، کمک کرده است تا مقابله با اين ويروس به گونه اي موفق انجام شود.

  اقدام هاي جاري

درکناراقدام هاي اخير، فعاليت هاي ديگري هم براي سالم سازي محيط کار و ايجاد شرايط ايمن براي کارکنان انجام شده است که مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود گريزي هم به آنها مي زند و مي گويد: در روزهاي نخست شايع شدن ويروس کرونا، لازم بود اقدام هايي سريع و متناسب با اوضاع پيش آمده انجام شود؛ بنابراين ضد عفوني کردن معابر با استفاده از دستگاه هاي سمپاش وتهيه 25 هزارعدد ماسک به صورت ضربتي در دستور کار قرارگرفت. عرب عامري از راه اندازي سامانه ويژه کمک به سالمندان براي ضد عفوني کردن محيط زندگي آنها خبر داد و گفت: پل ارتباطي اين سامانه و ستاد، يک شماره تلفن است که ازطريق آن عوامل مربوط، محيط زندگي سالمندان را ضد عفوني مي کنند. سمپاشي شبانه معابر و جايگاه ها اقدام ديگري است که به وسيله گروه هاي داوطلب شرکت انجام مي شد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود درباره توزيع بسته هاي حمايتي و معيشتي مي گويد: ازآنجا که فعاليت هاي اجتماعي، وظيفه اي ذاتي براي اين شرکت محسوب مي شود، کارکنان ستادي وعملياتي نيز در چنين شرايطي که کرونا سايه شوم خود را همه جا پهن کرده است، وظيفه خود مي دانند که بااهداي بسته هاي معيشتي در اين مسير خداپسندانه وانسان دوستانه، گام بردارند. عرب عامري اقدام هاي سه گانه بهداشتي، مديريتي وجاري رامجموعه اي مکمل براي خدمت رساني مطلوب به مردم بر مي شمرد و اضافه مي کند: خوشبختانه، زنجيره اقدام هاي اخير درخصوص مقابله باکرونا نه تنها خللي درکارايجاد نکرد بلکه بار ديگرکارآمدي کارکنان اين بخش از صنعت نفت را در رويارويي بابحران و شرايط بحراني به اثبات رساند. وي با تاکيد بر اينکه که هم اکنون نيز شرايط خوب و مطلوبي در تامين و توزيع سوخت اين حوزه عملياتي وجود دارد، مي گويد: اميدوارم شرايط کرونايي در کشور و نقاط مختلف دنيا ريشه کن شود و با خروج از اين بحران، زندگي عادي از سر گرفته شود. کرونا، اگرچه شرايط سختي رابراي همگان درجاي جاي کشورايجاد کرده است، اما آموزه هايي هم دارد؛ آموزه هايي که شايد مهم ترين آن همدلي باشد؛ همدلي دل هاي همه ايرانيان درگذر از شرايط دشوار درهمه جاي ايران ودرشاهرود؛ اين قاره کوچک.