شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب    

 آغازمطالعات تاب آوري تأسيسات دربرابر سيل و زلزله

مطالعات ارتقاي تاب آوري تاسيسات و دارايي هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب دربرابر سيل و زلزله، در دستورکار شرکت ملي مناطق نفت خيز قرار گرفته است. دراين مطالعات نقشه و اطلاعات رقومي ميزان معرضيت کل دارايي هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعم از چاه ها، تأسيسات فرآورشي، خطوط لوله، جاده ها، پل ها، همچنين ساختمان هاي صنعتي، اداري، فرهنگي، ورزشي و منازل سازماني در برابر بلاياي طبيعي سيل و زلزله واقع در پهنه جغرافيايي عملياتي اين شرکت، در وسعتي به مساحت 68 هزار کيلومتر مربع در6استان خوزستان، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد، ايلام، لرستان و فارس تهيه شده است. درفازبعدي اين مطالعات، فرآيند تحليل خطر، ارزيابي ريسک، تهيه منحني هاي شکنندگي (احتمال انهدام تأسيسات در برابر سيل و زلزله هاي مخرب)و نحوه ارتقاي تاب آوري سازه اي و غيرسازه اي آنها در برابر سيل و زلزله صورت خواهد گرفت.

به همين منظور براي تحليل خطر و مطالعات ارتقاي تاب آوري تأسيسات در برابر سيل هاي ناشي از طغيان پنج رودخانه اصلي استان خوزستان شامل کارون، کرخه، دز، مارون و جراحي، نيازهاي پژوهشي همراه با شرح خدماتي در اين زمينه تهيه و از شرکت هاي مشاور دانش بنيان داراي صلاحيت در زمينه هاي مهندسي رودخانه و کنترل سيلاب براي انجام اين مطالعات دعوت شده است. نقشه در معرض بودن تأسيسات در برابر زلزله و ديگر اطلاعات تکميلي در اين زمينه نيز براي بررسي هاي بعدي، همچنين انجام مطالعات تحليل خطر و ارتقاي تاب آوري دراختيار مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است.

طغيان رودخانه هاي کارون، کرخه و دز در ابتداي سال 1398 و درگيري بسياري از زيرساخت هاي دستگاه هاي اجرايي از جمله تأسيسات نفت و گاز با سيل در سيلاب دشت ها و تالاب هاي پايين دست اين رودخانه ها و ازسويي فعال شدن گسل ها و کمربند لرزه اي واقع در غرب وجنوب غرب کشور در طول سال گذشته، ارتقاي تاب آوري تأسيسات نفت وگاز را به منظور حفظ و استمرار توليد نفت و گازکشور در زمان بحران و پيشگيري از وقوع حوادث و بحران هاي انساني و زيست محيطي بعدي ناشي از انهدام تأسيسات، ضروري کرده است.

 

    مجتمع گاز پارس جنوبي

آغاز تعميرات اساسي در پالايشگاه اول پارس جنوبي

تعميرات اساسي در پالايشگاه اول پارس جنوبي با هدف توليد پايدار گاز و بازدهي بيشتر در فصل سرما آغاز شد. اکبر غلامي، رئيس تعميرات پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: طبق برنامه ريزي و هماهنگي ها، تعميرات اساسي پالايشگاه اول از15 ارديبهشت ماه آغاز شده است وبا 381 درخواست کار به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. وي با بيان اين که تعميرات اساسي اتفاقي مهم و بسيار تاثيرگذار با برنامه ازپيش تعيين شده براي پايداري توليد گاز است، افزود: تعميرات اساسي درجهت اهداف راهبردي و به منظورحفظ واستمرارپايداري توليد در فصل زمستان انجام مي شودوتوجه ويژه اي براي دستيابي به اهداف راهبردي «بهينه سازي مصرف انرژي و منابع»، «ارتقاي اچ اس اي» و«توليد اقتصادي» دارد.

رئيس تعميرات پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي تصريح کرد: با توجه به شرايط کنوني کشور در مقابله با ويروس کوويد - 19، پالايشگاه اول به عنوان نخستين پالايشگاه، مسؤوليت سنگيني به لحاظ سلامت و ايمني کارکنان وجوامع محلي به عهده دارد. غلامي تاکيد کرد: تعميرات اساسي امسال نيز همانند سال هاي گذشته با همت و تلاش، همچنين برنامه ريزي منسجم همه واحدهاي اين پالايشگاه به ويژه اچ اس اي، با قدرت، ايمن و بدون حادثه انجام خواهد شد.

 

   شرکت فلات قاره ايران

تعمير پمپ انتقال نفت سکوي فروزان

توربوپمپ توربين ميدان مشترک فروزان به دست متخصصان منطقه خارک تعمير و دوباره در سکوي نفتي فروزان نصب شد. منصور ليراوي، رئيس تعميرات مکانيک منطقه عملياتي خارک گفت: با توجه به خرابي بدنه پمپ مستقر درسکو ابتدا تصميم اين بود که تعمير اساسي آن در قالب برون سپاري انجام شود، اما در برنامه واحد تعميرات مکانيک قرار گرفت.  وي افزود: ابتدا قسمت هاي خورده شده استافينگ باکس از سوي جوشکاران ماهربا دقت پر وپس ازآن، پوسته پمپ براي عمليات بورينگ به پتروشيمي خارک منتقل شد. به گفته ليرواي، پس از پايان اين مرحله و سنگ زني دوباره پوسته پمپ در کارگاه تراشکاري، قطعات مورد نيازديگر نظير ياتاقان ها، بوش ها، پين ها و... در کارگاه تراشکاري ساخته و اين قطعات روي پمپ نصب و تست هاي اوليه نيز انجام شد. رئيس تعميرات مکانيک منطقه عملياتي خارک اظهار کرد: بلافاصله پس از پايان جمع آوري قطعات، پمپ به مجتمع نفتي فروزان منتقل و از سوي کارکنان کارگاه مکانيک و تراشکاري و مجتمع نفتي فروزان نصب شد.  وي بااشاره به دقت درعمليات هم محوري پمپ نصب شده با توربين و در سرويس قرارگرفتن آن تصريح کرد: به منظورحصول اطمينان از عملکرد توربوپمپ، دستگاه درچند مرحله مورد ارتعاش سنجي قرار گرفت که نتايج مطلوبي داشت. رئيس تعميرات مکانيک منطقه عملياتي خارک گفت: پمپ دوم نيز که براي تعمير اساسي به خشکي منتقل شده بود، پس از انجام مراحل ياد شده به عنوان پمپ جايگزين، به مجتمع نفتي فروزان ارسال شده است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

بازسازي دکل مخابراتي واحد مارون 2

 دکل مخابراتي مارون 2 با استفاده از تجهيزات طراحي شده از سوي اداره فناوري و ارتباطات عمليات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري بازسازي شد. رئيس فناوري وارتباطات شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري گفت: با توجه به شکستگي ايجادشده در دکل مخابراتي تأسيسات مارون 2 و بروز اختلال درخطوط ارتباطي، عمليات تعمير وبازسازي اين دکل با بهره گيري از توان کارشناسان داخلي شرکت انجام شد. سيامک شالويي افزود: اين مهم بنابربررسي هاي انجام شده و با هماهنگي فناوري وارتباطات شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، همچنين همکاري واحدهاي ايمني وترابري شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري انجام شده است. شالويي گفت: به منظور رفع ايرادهاي به وجود آمده در خطوط ارتباطي، يک سبد نفربرطراحي و آماده شدوبا نظر بازرسي فني و کارشناسان ستاد، همچنين تکميل تجهيزات مورد نياز و ايمن سازي کامل محيط، دکل مزبور توسط واحد الکترونيک مهار و شکستگي آن رفع شد.

 

    مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران 

داخلي سازي دستگاه کاربردي عمليات اسيدکاري

دستگاه بچ ميکسر اسيدکاري با پوشش مقاوم به اسيد و افزايه هاي شيميايي، با توان متخصصان شرکت ملي حفاري وبا پشتيباني و نظارت مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران ساخته شد. علي اصغر شکوهي طرقي، رئيس ارزيابي و نظارت بر آزمايش، انگيزش و تکميل چاه هاي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران گفت: در اجراي قرارداد خدمات اسيدکاري، فرازآوري و لوله مغزي سيار مديريت اکتشاف براي انجام عمليات اکتشافي در خليج فارس، وجود يک دستگاه بچ ميکسر اسيدکاري با پوشش مقاوم به اسيد و افزايه هاي شيميايي الزامي بود که درناوگان شرکت ملي حفاري ايران به عنوان برنده مناقصه وجود نداشت. وي افزود: باتوجه به محدوديت منابع و زمان بر بودن سفارش خريد از خارج به دليل تحريم ها، همچنين الزام تامين اين دستگاه طبق قرارداد، شرکت ملي حفاري ايران، با اتکا به توانايي مديريت هاي خدمات فني حفاري، مهندسي، بازسازي تجهيزات حفاري، اچ اس اي واداره بازرسي فني، ساخت آن را در دستور کار قرار داد. شکوهي طرقي با بيان اين که دستگاه بچ ميکسر اسيدکاري با پوشش مقاوم به اسيد و افزايه هاي شيميايي به همت کارشناسان شرکت ملي حفاري ايران و با پشتيباني، نظارت، بازديدهاي دوره اي اداره آزمايش و تکميل چاه مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در مدت 50 روز و با انجام آزمايش هاي کارگاهي، آماده عمليات شد، تصريح کرد: اين دستگاه پس از آماده سازي به منظور انجام آزمايش ها درچاه فروزان-20به دکل سحر-1 ارسال و در عمليات اسيدکاري اين چاه استفاده شد. رئيس ارزيابي و نظارت بر آزمايش، انگيزش و تکميل چاه هاي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران تاکيد کرد: تست هاي ميدان دستگاه مزبور به تأييد کارشناسان اداره ارزيابي و نظارت بر آزمايش، انگيزش و تکميل چاه هاي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران رسيده است. وي بابيان اين که اين دستگاه درپروژه هاي جاري مديريت اکتشاف استفاده خواهد شد، تصريح کرد: شرکت ملي حفاري ايران نيزمي تواند از آن در ديگر پروژه هاي مشترک خود با ديگر شرکت ها بهره مند شود.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

4 ميليارد ريال صرفه جويي با تعمير مولد برق

تعمير يک دستگاه مولد برق اضطراري در منطقه عملياتي نار و کنگان شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، 4ميليارد ريال سود و صرفه اقتصادي به همراه داشته است. سيدمحمودميرباقري، مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي گفت: اين ديزل ژنراتور از نوع «VOLVO PENTA-250 KVA» است ونقش مهمي درتأمين انرژي مورد نياز درتعميرات اساسي ايفا مي کند.  وي با اشاره به خارج ازسرويس بودن ديزل ژنراتور مزبوربه دليل آسيب برخي تجهيزات کليدي، تصريح کرد: اين ديزل ژنراتوربا تعميرات اساسي به روش مهندسي معکوس(باهمکاري بخش خصوصي) وايجاد تغييراتي درسيستم حفاظت و کنترل، هم اکنون آماده استفاده است.

وي با تأکيد بر اين که خريد نمونه جديد ديزل ژنراتورياد شده خارج از شرايط تحريم، بيش از 10ميليارد ريال هزينه دارد، اظهار کرد: تعمير و راه اندازي اين دستگاه درشرايط کنوني، حداقل باچهارميلياردريال صرفه جويي انجام شده است.

ميرباقري گفت: تعمير اين تجهيز مهم درطول 40 روز با همکاري اداره مهندسي تعميرات ستاد شرکت بهره برداري زاگرس جنوبي وتوسط متخصصان منطقه عملياتي نار و کنگان انجام شده است. به گفته وي، دراين فرآيند، سرسيلندر، بلوک سيلندر، جام شدگي، شکستگي پيستون وخرابي ميل لنگ، همچنين سوپاپ هاي موتور، استارت، دينام و عايق سيم پيچ ها تعمير شده است. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي همچنين با تأکيد برضرورت استفاده حداکثري ازظرفيت ها وامکانات موجود افزود: صفحه کنترل اصلي اين ديزل ژنراتورکه افزون بر روشن وخاموش کردن، پارامترهايي مانند ولتاژ، جريان، فرکانس، دماي آّب، دور موتور، فشار روغن و...را نيز نشان مي دهد، با ايجاد برخي تغييرات، تعميرشد. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي گفت: اضافه شدن اين دستگاه به تجهيزات پشتيباني کننده تعميرات اساسي سبب مي شود در صورت خرابي ديگر ديزل ژنراتورها، تعميرات بدون وقفه ادامه يابد. ميرباقري مهم ترين کاربرد اين تجهيز را درجوشکاري خطوط لوله عنوان و اظهار کرد: اين تجهيز براي تأمين انرژي مورد نياز در همه بخش هاي صنعت نفت مانند راه اندازي پمپ ها، کمپرسورها، فعاليت هاي تعميراتي و... کاربرد دارد.

 

     شرکت بهره برداري نفت وگاز غرب

بهسازي جاده هاي اطراف مناطق عملياتي

شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب درجهت عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي صنعت نفت، با مشارکت اداره راه وشهرسازي شهرستان پلدختر اقدام به بازسازي، تعمير و بهسازي پل موقت و جاده دسترسي روستاي پران پرويز ومسير ارتباطي روستاهاي اطراف منطقه عملياتي سرکان مالکوه کرده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازغرب گفت: در پي بارندگي هاي سيل آسا وتخريب جاده و پل دسترسي روستاي پران پرويزدرحوالي شهرستان پلدختر ونيازمبرم اهالي اين روستا و روستاهاي اطراف اين جاده، عمليات ترميم و بازسازي آن در ارديبهشت ماه امسال دردستور کار قرار گرفت. سعيد ناصري پورافزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده و همکاري اداره راه وشهرسازي شهرستان پلدختر، عمليات لوله گذاري(150متر)و جاده سازي در بستر رودخانه کشکان باموفقيت انجام و مسير دسترسي اهالي روستاي پران پرويز و روستاهاي اطراف بار ديگر بازگشايي شد. وي با دشوار خواندن عمليات لوله گذاري و جاده سازي در بستر رودخانه کشکان و ريسک بالاي اين عمليات اظهار کرد: خوشبختانه اين مهم با همت جهادي همکاران در کمتر از 12 روز پايان يافت و جاده روستاي پران پرويز به جاده اصلي ارتباطي متصل شد. ناصري پور درباره اهميت انجام اين پروژه تصريح کرد: با انجام اين عمليات، افزون بر بازگشايي مسير ارتباطي روستاهاي اطراف منطقه عملياتي سرکان مالکوه، گامي ديگر در جهت عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب نسبت به روستاهاي اطراف برداشته و سهولت دسترسي به منطقه عملياتي سرکان نيز بار ديگر محقق شد. وي با بيان اين که عمليات ترميم و بازسازي جاده دسترسي به چاه هاي سرکان از مسير امامزاده بابا حبيب و تنگه ملاوي نيز در حال اجراست، تصريح کرد: عمليات تعمير و بازسازي اين جاده ها به زودي پايان خواهد يافت و با ترميم و بازگشايي اين مسير، روستاييان و عشاير منطقه از آن بهره مند خواهند شد. شرکت بهره برداري نفت و گازغرب ازسال گذشته وهم زمان با باران هاي سيل آسا، اقدام هاي مختلفي همچون توزيع اقلام بهداشتي و خوراکي، بازگشايي مسيرهاي دسترسي روستاهاي اطراف مناطق عملياتي، همچنين اعزام همکاران بهداشت و درمان مستقر در منطقه به روستاهاي اطراف و اعزام کامل ماشين آلات سنگين براي کمک رساني به هموطنان سيل زده اين مناطق انجام داده است.

 

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 

افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در مرکز انتقال نفت نائين

معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درباره به کارگيري ظرفيت مخازن اين شرکت براي کمک به افزايش ذخيره سازي بنزين مازاد گفت: با تلاش نيروهاي عملياتي منطقه جنوب شرق در مرکز انتقال نفت نائين، فضاي ذخيره سازي 120 ميليون ليتر بنزين فراهم شده است.

علي احمدي پورافزود: باتوجه به محدوديت فضاي ذخيره بنزين در انبارهاي نفت کشور وبه منظور استفاده حداکثري از فضاها و ظرفيت هاي خالي و قابل تبديل مخازن ذخيره سازي، اقدام هايي صورت گرفته است.

وي تأکيد کرد: با توجه به کاهش چشمگير مصرف بنزين درماه گذشته (فروردين)، مخازن ذخيره نفت خامي که امکان تخليه آنها فراهم بود تخليه و پاک سازي شد تا ازظرفيت آنها براي ذخيره سازي بنزين استفاده شود.

به گفته احمدپور بخشي از فضاهاي ذخيره سازي قابل تغيير مثل مخزن نفت خام در منطقه تهران - مرکز مغانک تخليه شدند تا با ظرفيت 40ميليون ليتري، در آن بنزين ذخيره شود، همچنين يک مخزن ديگر در منطقه ساري پس از آماده شدن به ذخيره بنزين تخصيص داده خواهد شد.

معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران تأکيد کرد: به منظور استفاده حداکثري ازفضاها و ظرفيت هاي خالي و قابل تبديل مخازن ذخيره سازي، ضمن تسريع در شروع بهره برداري از پروژه هاي تعميراتي و در حال ساخت مربوط به مخازن تعادلي، سه دستگاه از مخازن مرکز انتقال نفت نائين با ظرفيت 120ميليون ليتر براي ذخيره فرآورده بنزين دريافتي از پالايشگاه ستاره خليج فارس تخصيص يافته است.

به گفته وي حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه به ميزان 40 ميليون ليتر ديگر به اين ظرفيت اضافه خواهد شد.

احمدي پور با بيان اين که ديگر مخازن نيز در اين مرکز در حال آماده شدن براي بهره برداري هستند، اظهار کرد: در يک تا دو هفته آينده مراحل آماده سازي مخازن ديگرمنطقه براي ذخيره سازي فرآورده بنزين و نفت گاز به پايان خواهد رسيد تا به اين وسيله بخشي از مشکلاتي که پالايشگاه ستاره خليج فارس براي ذخيره سازي بنزين توليدي پيش رو دارد، برطرف شود.

معاون عمليات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با اشاره به اين که يکي از مخازن تحت تعمير در مرکز انتقال نفت ري با ظرفيت 40ميليون ليتردرمدار بهره برداري قرارگرفته وآماده ذخيره سازي محموله هاي بنزين شده است، افزود: اين مهم گامي درخصوص افزايش ظرفيت ذخيره سازي ها تلقي مي شود.

وي با تأکيد براين که براي افزايش ذخيره سازي اقدام هاي لازم صورت گرفته است، افزود: مخازن مراکزانتقال نفت(تلمبه خانه ها)براي ذخيره سازي تعبيه نشده اند، امادراين شرايط به جهت اين که انبارهاي ذخيره سازي شرکت ملي پخش محدوديت فضا داشتند، اين مخازن با حداکثر امکان براي ذخيره فرآورده ها اختصاص داده شد تا مشکلي براي بنزين مازاد کشور به وجود نيايد.

احمدي پور تصريح کرد: به نظر مي رسد تابستان شرايط بهتر خواهد شد و محدوديت ها در اين فصل با توجه به احتمال افزايش ترددها و مصرف بنزين، کمتر مي شود و از دغدغه ذخيره سازي بنزين کاسته خواهد شد.