کارکنان شرکت ملی  گاز  در محفل انس با   قرآن
رشد 10 د رصد ی شرکت کنند گان د ر  د همین د وره مسابقات  «بهار د ر بهار» ویژه کارکنان و همسران
جعفر حید ر اصفهانی، رئیس شورای فرهنگی شرکت ملی گاز ایران، د رباره مرحله سراسری د همین د وره مسابقات «بهار د ر بهار» گفت: این مسابقات از روز چهارشنبه (اول آذر) به مد ت پنج روز د ر شهر بند رعباس و به میزبانی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، برگزار شد . مد یر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد : د ر این د وره از مسابقات علاوه بر شرکت کنند گان ستاد شرکت ملی گاز ایران، شرکت کنند گانی از 51 شرکت تابعه این شرکت شامل شرکت های ستاد ی، پالایشی، گاز استانی و مناطق عملیات انتقال گاز نیز حضور د اشتند .این مقام مسئول گفت: این د وره از مسابقات با حضور 527 شرکت کنند ه برگزار شد که این تعد اد نسبت به د وره نهم 10 د رصد رشد د اشت. وی هد ف از برگزاری این مسابقات را ارتقای مهارت های قرآنی، انس و آشنایی بیشتر، همچنین بهره گیری معنوی از برکات این کتاب نورانی د ر امور زند گی و کار کارکنان برشمرد . د ر این د وره از مسابقات، شرکت کنند گان د ر 6 رشته مفاهیم قرآن کریم، نهج البلاغه، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ تخصصی (2، 3، 5، 7، 10، 15، 20، 25 جزء و کل قرآن کریم) و اذان با قضاوت د اوران مطرح کشوری به رقابت پرد اخت و د ر پایان، نفرات برتر مشخص و معرفی شد ند .

 

 

شرکت ملی گاز  یکی از موفق ترین شرکت ها د ر عرصه قرآنی
رئیس ستاد برگزاری مسابقات مرحله سراسری د همین د وره مسابقات شرکت ملی گاز ایران ویژه کارکنان و همسران نیز گفت: این شرکت مفتخر است که برگزارکنند ه بیش از 20 د وره مسابقات قرآنی د ر سطح فرزند ان کارکنان و 10 د وره مسابقات قرآنی د ر سطح کارکنان و همسران کارکنان بود ه است. حسین ربیعیان با بیان این که شرکت ملی گاز ایران توانسته است د ر حوزه آموزش، تبلیغ، توسعه فرهنگ قرآنی و گسترش فضای قرآنی فعالیت های قابل توجهی را انجام د هد ، افزود : این شرکت به اذعان بسیاری از اساتید قرآنی، یکی از موفق ترین شرکت ها د ر عرصه قرآنی کشور بود ه است. وی با اشاره به این که هیچ گاه د ر آموزش های قرآنی از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد ه ایم و همواره نقش حمایت گرانه د اشته ایم، تصریح کرد : با سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان د ارالقرآن کریم، تفاهم نامه ای د ر خصوص ترویج فرهنگ و گسترش آموزش قرآنی امضا کرد یم. ربیعیان اظهار کرد : تاثیر برکات قرآن د ر شرکت و خانواد ه های کارکنان و همه ما بسیار نمایان بود ه است.

 

برنامه های قرآنی  محور فعالیت های فرهنگی شرکت ملی گاز است  
محمد رفیعی، د بیر شورای فرهنگی شرکت ملی ایران گفت: مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه شرکت ملی گاز ایران، یکی از کارهای مهم فرهنگی مجموعه شرکت است که علاوه بر تاثیراتی که بر کارکنان د ارد ، عامل حفظ نشاط و حس رقابت سالم بین کارکنان و باعث ایجاد انرژی جد ید می شود ، ما نباید تنها به مسائل کاری توجه کنیم، بلکه د ر کنار آن باید به مسائل معنوی نیز توجه کرد که هر سال شاهد رشد کمی و کیفی مسابقات هستیم. وی افزود : د ر وزارت نفت، توجه به مسائل فرهنگی به ویژه قرآنی د ر سطح بسیار خوبی قرار د ارد ؛ د ر واقع یک د ارالقرآن کریم د ر وزارتخانه د اریم که د ر سطح چهار شرکت اصلی هماهنگ و همسو د ر جهت نشر فرهنگ قرآنی برنامه ریزی می کند .

 

افتتاح مرحله سراسری د همین د وره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه کارکنان و همسران شرکت ملی گاز ایران    
 مرحله سراسری د همین د وره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه کارکنان و همسران شرکت ملی گاز ایران د ر هتل هرمز بند رعباس آغاز به کار کرد .  نوروزی، مد یرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم ضمن تبریک ماه ربیع الاول و خیرمقد م به شرکت کنند گان برای حضور د ر بند رعباس، انس با قرآن را از الطاف الهی به بند گانش برشمرد و آن را مایه خیر وبرکت د انست.
نوروزی میزبانی این د وره از مسابقات را مایه افتخار شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برشمرد . مد یرعامل پالایشگاه، حسن توجه و اهتمام ویژه معاون وزیر و مد یرعامل شرکت ملی گاز نسبت به معارف قرآنی را ستود و از متولیان این مسابقات تقد یر کرد . وی حافظان و قاریان قرآن را طلایه د اران طریق فرهنگ غنی اسلام خواند .
 نوروزی گسترش فرهنگ غنی قرآنی را عامل ارتقای سطح جامعه خواند و برگزاری این گونه مسابقات را روش حاکم کرد ن فضای روحانی د ر سطح شرکت توصیف کرد ، سپس د کتر قاضی، متخصص د اخلی به تشریح نکات پزشکی و سلامت پرد اخت. وی قرآن را حاوی نسخه د رمان روحی و جسمی انسان معرفی و برای حفظ سلامت صوت و حنجره متسابقین موارد متعد د ی را بیان کرد . غلامعلی میرزایی، مسئول کمیته فرهنگی نیز، از برگزاری مسابقات کتابخوانی، عکس، د لنوشته، برنامه های ورزشی متعد د و سفر گرد شگری قشم خبر د اد .

 

توجه همزمان به سطح کیفی و رشد کمی مسابقات
د بیر اجرایی مرحله سراسری د همین د وره مسابقات شرکت ملی گاز ایران ویژه کارکنان و همسران اظهار کرد : ارتقای سطح آگاهی، ایجاد انگیزه بیشتر و تقوی بنیه علمی و معنوی کارکنان با استفاد ه از آیات نورانی و مفاهیم کاربرد ی و موضوعی با نگاه به آموزه های قرآنی را از اهد اف برگزاری این مسابقات برشمرد . سعید راد فر با اشاره به اینکه امسال سعی کرد یم علاوه بر افزایش سطح کیفی، به رشد کمی مسابقات نیز، توجه کنیم، افزود : تعد اد رشته های مسابقات را افزایش د اد یم تا شرکت کنند گان بیشتری بتوانند شرکت کنند .  

 

قرآن رمز حیات، هد ایت، نور و قانون است  
مسئول نظارت و ارزیابی مرحله سراسری د همین د وره مسابقات شرکت ملی گاز ایران ویژه کارکنان و همسران گفت: رویکرد قرآن، ظاهری نیست و باید با نگاهی عمیق، ریشه ای و ساختاری به آنها توجه کرد ؛ قرآن رمز حیات، هد ایت، نورو  قانون است که نباید تنها د ر مساجد و محافل از آن بهره برد و باید به عمق و محتوای این کتاب مقد س توجه شود . جعفر سلیم زاد ه با بیان اینکه تمامی کمیته ها و مسائل و مشکلات د ر حین برگزاری مسابقات را رصد و د ر جهت بهبود آن اقد ام کرد یم، تصریح کرد : موارد ی که باید اصلاح شد . د ر روند فعالیت های این مسابقات با همکاری های مناسب د ر اسرع وقت اصلاح می شوند . سلیم زاد ه اضافه کرد : برگزاری مسابقات قرآنی سبب نفوذ فرهنگ قرآن و اند یشه اهل بیت(ع) د ر میان کارکنان و خانواد ه های آنان می شود و باید د ر مسیر هر چه بهتر برگزار شد ن اینچنین مسابقاتی پیش برویم.

 

مستند سازی وظیفه اصلی کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی است
مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مسابقات، نقش اصلی این کمیته را پوشش تبلیغی و خبری مناسب برشمرد . وی ایجاد کانال تلگرامی، استقرار سیستم پیامکی، چاپ ویژه نامه ها، تبلیغات محیطی، د لنوشته ها، ارتباط با رسانه های جمعی از جمله خبرگزاری ها و شبکه های مختلف قرآنی و فرهنگی را از مهم ترین اقد ام های این کمیته خواند . پیشوایی بر مستند سازی برنامه ها تاکید و اظهار امید واری کرد که با تلاش های انجام شد ه، د ر خصوص گسترش فرهنگ قرآنی اقد ام های موثر انجام شود .

 


حضور قاریان و حافظان قرآنی مایه خیر و برکت است
رئیس روابط عمومی و د ارالقرآن شرکت پالایش گاز سرخون و قشم گفت: با توجه به برکات فراوان حضور قاریان و حافظان قرآنی د ر بند رعباس، تیمی متشکل از مسئولان واحد ها و با مد یریت مد یرعامل  شرکت پالایش سرخون و قشم ایجاد شد تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن، میزبان مسابقات باشیم. وی اظهار کرد : از تجارب حضور همکاران د ر د وره های قبلی استفاد ه و چک لیستی برای هر چه بهتر برگزار شد ن مراسم تهیه شد ، همچنین وظایف تقسیم و روزانه فعالیت ها بررسی شد . شکیباییان گفت: هتل هرمز با توجه به امکانات آن برای برگزاری مسابقات پیش بینی شد که به لطف خد ا متسابقین عزیز د ر محل برگزاری حضور به هم رساند ند و با همکاری مستمر د ارالقرآن شرکت ملی گاز د ر خد مت همه شرکت کنند گان بود یم.

 


هد ف این مسابقات، آشناسازی اقشار مختلف شرکت با قرآن کریم است
مسئول کمیته فنی و د اوری گفت: یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلاب ها، د ینی و مذهبی بود ن آن است. از سوی د یگر، بسیاری از مبانی این انقلاب بر پایه معارف قرآن کریم است. محمد باد پا افزود : با هماهنگی مسئولان د ارالقرآن به ویژه آقای ربیعیان، فعالیت هایی همچون د عوت از د اوران مجرب و بین المللی، طراحی و شیوه اجرا، برگزاری کارگاه های آموزشی، طراحی فرم ها و پرسش هایی د ر بخش کتبی شامل مفاهیم قرآن کریم و نهج البلاغه انجام شد . وی تصریح کرد : یکی از ویژگی های این مسابقات این بود که نسبت به د یگر مسابقات کشوری، از سطح بالاتری برخورد ار بود .

 


لزوم توجه به آموزش د ر مسابقات
 استاد قره شیخلو گفت: مسابقات شرکت ملی گاز، پیشینه ای طولانی د ارد ، زیرا از سال ها پیش برگزار می شود و از نظر کیفیت نیز، رشد قابل قبولی د ارد . وی افزود : شایسته است د ر کنار مسابقات، به بحث آموزش نیز پرد اخته شود ، آموزش و ارتقا د ر مسابقات لازم و ملزوم یکد یگرند ، ضمن آنکه سطح مسابقات متنوع است و قاریان بسیار خوبی شرکت کرد ند . وی اظهار کرد : برخی استان ها نیاز به توجه بیشتر د ارند و انتظار از قاری هایی که حد اقل را رعایت کنند ، وجود د ارد .

 

به د نبال تد اوم آموزش های قرآنی و نهج البلاغه د ر شرکت گاز ایران هستیم
مسئول هماهنگی خواهران مرحله سراسری د همین د وره مسابقات شرکت ملی گاز ایران ویژه کارکنان و همسران گفت: استقبال و رشد شرکت کنند گان د ر مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه ویژه کارکنان و همسران شرکت ملی گاز ایران نسبت به سال های گذشته، یک فضای فرهنگی، معنوی را امروز ایجاد کرد که باید بهترین استفاد ه را از این فضا د اشته باشیم. مریم صفایی تصریح کرد : از روز نخست، مسابقات کتبی برگزار شد ، سپس شرکت کنند گان د ر نوبت بعد ازظهر به ارائه مقاله، قرائت، ترتیل و حفظ پرد اختند . وی با اشاره به اینکه تعد اد   250 شرکت کنند ه خانم د ر این مسابقات حضور د اشتند ، اضافه کرد : سطح د همین د وره مسابقات نسبت به د وره های گذشته، پیشرفت قابل توجهی د اشت و سطح بسیار بالایی بود .

 

راغبین به یاد گیری رشته های قرآنی افزایش می یابد
استاد هاشمی، د اور د همین د وره مسابقات سراسری قرآن کریم د ر رشته صوت و لحن گفت: با ایجاد فضای قرآنی د ر سطح شرکت گاز، راغبین به یاد گیری رشته های قرآنی افزایش می یابد . وی تاکید کرد : د ارالقرآن شرکت ملی گاز، زمینه د سترسی به د وره های کمک آموزشی رشته های قرآنی را فراهم می کند . نفر نخست مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی د رباره اهمیت و نقش برگزاری مسابقات قرآنی گفت: با ایجاد فضای قرآنی، انس با کلام الهی بیشتر می شود و فرهنگ غنی آن گسترش پید ا می کند و این اقد امی ستود نی است.


برگزاری کارگاه آموزشی یکی از ویژگی های مثبت این د وره از مسابقات است
یکی از د اوران مسابقات که تاکنون توانسته است رتبه نخست چهار د وره از مسابقات کشوری را به خود اختصاص د هد ، همچنین از د اوران بین المللی کشور است، گفت: سطح کیفی مسابقات نسبت به سال های گذشته بالاتر و روند ی روبه رشد د اشته است. راضیه جمالی افزود : از آنجا که مسئول کمیته فنی و د اوران خود از اساتید برجسته قرآنی است، برنامه ریزی و نظم این مسابقات به لحاظ کمی، کیفی و رفاهی د ر سطح بالایی قرار د اشت؛ ما د ر اند ک مسابقاتی کارگاه آموزشی می بینیم، اما با د رایت ایشان این ویژگی نیز، به مسابقات اضافه شد .

 

تأثیر در زندگی
متولی طاهر:  از شرکت گاز استان گلستان د ر رشته حفظ د و جزء د ر مسابقات حضور د ارم. د ومین سال است که د ر این برنامه هستم. برگزاری مسابقات انس با قرآن، د ر زند گی تاثیر فراوانی د ارد . من د ر تجوید تد ریس می کنم. کیفیت اجرای برنامه خوب بود . پیشنهاد می د هم علاوه براهد ای جایزه به اول تا سوم، به د لیل اینکه نمرات نزد یک است، به نفرات برتر نیز، لوح تقد یر اهد ا شود .