پای صحبت زنان قهرمان نفتی
نشریه «مشعل» د ر حاشیه پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت با قهرمانان برخی رشته های برتر به گفت وگو نشست که گزید ه ای از سخنان آنان را با هم می خوانیم. حرف های ورزشکاران زن خواند نی است و حال و هوای متفاوتی د ارد .


 مد یران به کارمند ان اجازه ورزش نمی د هند
کریمه معمار،کاپیتان تیم والیبال پتروشیمی- ماهشهر: کارمند شرکت هستم. مد یرعامل ها هم به خاطر کار اجازه یک ساعت ورزش را نمی د هند . باید این مسئله حل شود و شرایط به شکلی باشد که د ر هفته سه جلسه یک ساعته به ورزش اختصاص یابد . ورزش بانوان نیازمند توجه است. اگر بانوان از نظر سلامت  جسمی بالا نباشند ، خانواد ه سالمی هم نخواهند د اشت. کیفیت مسابقات امسال ارتقا یافت. پنجمین المپیاد است که د ر آن شرکت می کنم. والیبال را از سال 71 د ر شیراز شروع کرد م. به صورت حرفه ای د ر مسابقات لیگ برتر و د سته یک هر ساله رتبه های قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کرد م.  اکنون د اور ملی والیبال و مربی د رجه یک هستم و نفرات را استعد اد یابی می کنیم. امسال بالاترین سطح مسابقات را شاهد بود یم.

 

آرزوی غیرنفتی ها، حضور د ر المپیاد نفت  
مائد ه ناخد ا اصل، فرزند کارمند پتروشیمی بند ر امام:  برای نخستین بار است که د ر  رد ه بالای 26 سال المپیاد حضور یافتم. از 9 سالگی ورزش را با رشته کاراته شروع کرد م و بعد والیبال را از 16 سالگی د ر ماهشهر آغاز کرد م. با توجه به اینکه ماهشهر، منطقه ای محروم است و ما تفریحی ند اریم، بیشتر به سمت ورزش می رویم.  فکر نمی کنم هیچ ارگان د ولتی وجود د اشته باشد که این میزان به ورزش بانوان اهمیت د هد . المپیاد نفت، آرزوی بسیاری از آن هایی است که د اخل نفت نیستند . ما انتظار حمایت بیشتر از زنان را د اریم که مسابقه ای د ر سطح بالاتر از این برای ایجاد انگیزه بالاتر برگزار شود .

 

نخبه های ورزشی را د ریابیم
الناز محرر ،بازیکن تیم پینگ پنگ پالایش و پخش (الف)-شیراز: از 6 سالگی همراه با ماد رم ( زهرا زارع) که یکی از قهرمانان تنیس روی میز است، د ر سالن حضور یافتم و به این رشته علاقه مند شد م. از 6 سالگی تاکنون به این رشته اد امه می د هم. د ر لیگ هم حضور د اشتم و  سابقه شرکت د ر مسابقات آسیایی ژاپن د ر رد ه نوجوانان و مسابقات جوانان را د ارم.  به این ورزش علاقه مند هستم. د وره های قبل د ر مسابقات زیر 26 سال حضور یافتم و مقام اول را کسب کرد م و امسال هم رتبه نخست را به د ست آورد م. تقاضا د ارم از نخبه هایی که باعث کسب رتبه و مقام برای تیم ها می شوند ، قد رد انی بهتری شود و به خواسته های آنها توجه بیشتری د اشته باشند .

 


همه برای قهرمانی می آیند
مونا عزیزان، بازیکن بسکتبال تیم نفت (ب) و فرزند بازنشسته شرکت نفت- تهران- سطح این د وره از مسابقات خوب بود . همه بازیکنان، جنگند ه بازی می کنند و برای قهرمانی می آیند و کسب رتبه برای همه مهم است. انگیزه همه بالاست و حتی رتبه بند ی قابل تمیز نیست. امتیازات همه پایاپای است. د ر بازی با تیم گاز تا کوارتر آخر عقب بود یم و با یک امتیاز برد یم. همه از شوق و هیجان گریه می کرد ند و این یک هیجان بزرگ است.  د ر مسابقات د انشجویان جهان شرکت کرد م و خوب است زمینه حضور د ر رقابت های بین المللی هم فراهم شود ، چون این توانایی وجود د ارد .

 


 هم رقابت است و هم تفریح
قهرمانی قابل پیش بینی  نبود
مریم آوخ، مربی بسکتبال نفت (ب) است که د ر پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت، تیمش عنوان قهرمانی این رشته از رقابت ها را کسب کرد . با او د ر این زمینه به گفت وگو نشستیم.
 خانم آوخ، قهرمانی برای تان قابل پیش بینی  بود ؟
د ر این د وره هیچ چیز قابل پیش بینی  نبود و پیش بینی  قهرمانی سخت بود ؛ چون مسابقات انتخابی هم بسیار فشرد ه بود و ما اصلا فکر می کرد یم اول می شویم، تیم ها خیلی قد رتمند ظاهر شد ند . سطح بازی ها د ر سال های اخیر خیلی ارتقا یافته است. قبلا تیم ها و ورزشکاران برای تفریح د ر این بازی ها حاضر می شد ند ؛ اما الان برای کسب پیروزی و قهرمانی حضور می یابند . از طرفی باید گفت که چون ورزشکاران حاضر د ر رقابت ها، منتخب تیم ها هستند ،  قهرمانی قابل پیش بینی  نیست. ما تلاش خود را کرد یم و با جذب 3 بازیکن از اهواز و نیروهای خوب خود مان و تمرین مناسب قهرمان شد یم. یک هفته آمد یم سلامت روح و جسم د اشته باشیم. از همان روز اول و د وم مصد وم د اشتیم و این به د لیل جد ی بود ن رقابت ها بود .
سخت ترین رقیب تان کد ام تیم بود ؟
سخت ترین بازی با تیم گاز بود . فکر می کرد یم بازی سخت ما با مسجد سلیمان است و این تیم را با توجه به مهره های خوبی که د ارد ، رقیب اصلی مان می د انستیم؛ اما با تجربه بچه ها و غیرت و همد لی شان قهرمانی را کسب کرد یم.
 المپیاد زنان را چقد ر موثر می د انید ؟
من  سالیان سال است که د ر این رقابت ها حاضر می شوم.  قبلا تفکیک سنی وجود ند اشت  و همه د ر قالب یک تیم شرکت می کرد ند ؛ ولی پس از تفکیک سنی، بازد هی مناسب تری را شاهد بود یم و برای همه سنین فرصت ایجاد شد .
اقد ام وزارت نفت برای زنان را چطور ارزیابی می کنید ؟
 این حرکت خیلی مناسب است و سایر ارگان ها هم باید این مهم را د ر د ستور کار قرار د هند . وزارت نفت با این کار، یک هفته باعث می شود محیط شاد ی برای خانم ها مهیا شود که هم رقابت سالم و هم تفریح خوب را توامان به همراه د ارد .
 اگر  ناگفته ای هست، بفرمایید .
بیشتر بچه های ما حرفه ای کار می کنند و موانع زیاد ی د اریم. یکی نبود اسپانسر است. شرکت نفت حمایت می کند ، اما د ر سطح قهرمانی واقعا مشکل د اریم و نبود اسپانسر معضل بزرگی است؛  چون جنبه تبلیغی ند ارد ، اسپانسرها استقبال نمی کنند . مسئله بعد و مشکل بزرگتر این است که بازیکن بالای 26 سال با تحصیلات جذب بازار کار می شود و بیمه تامین اجتماعی برایش رد می شود و عد م تکفل زد ه می شود ، من عاجزانه د رخواست د ارم تبصره ای بگذارند تا بازیکنان شاغل را از د ست ند هیم. د ر این د وره، چهار بازیکن خوب را به د لیل همین مسئله ند اشتیم و به طور کلی به خاطر این مشکلات مرتب ریزش د اریم. نکته د یگر اینکه اگر مشکل بود جه ند اشته باشند و رقابت ها هر ساله برگزار شود ، بهتر است؛ چون مشتاقان این المپیاد ها زیاد هستند .  

 

 

برای شهرم مسجد سلیمان قهرمان شد م
  د ختر ایل بختیاری رقیب ند ارد
 کتایون کاشانی، ساکن مسجد سلیمان است و د ر پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت د ر تمام آیتم های آماد گی جسمانی، رتبه اول را به د ست آورد ه و عنوان قهرمان قهرمانان را از آن خود کرد ه است. خانمی خانه د ار د ر رد ه سنی بالای 60 سال که همسرش از کارمند ان بازنشسته صنعت نفت است و او هم به این واسطه د ر این المپیاد حاضر شد ه و کسی نتوانسته رکورد او را بزند .  صحبت از ورزش که می شود ، مرتب تکرار می کند که عاشق ورزش هستم و همه را به ورزش توصیه می کنم.  می گوید د ختر ایل بختیاری رقیب ند ارد . هم تیمی هایش می گویند ، برای ایل بختیاری و حیثیتی بازی می کند و کسب قهرمانی برایش مهم است. متن گفت وگوی «مشعل» با او را می خوانیم:
خانم کاشانی، شما د ر این المپیاد همه جوانان را پشت سر گذاشتید و قهرمان شد ید . ابتد ا بفرمایید از چه زمانی سراغ ورزش رفتید ؟
د خترم ورزشکار بود و همیشه مقام کسب می کرد و موفق و پیروز بود و من هم از طریق د خترم وارد ورزش شد م.
چند سال است که ورزش می کنید ؟
نزد یک به 17 سال است که ورزش می کنم. بسیار خوشحالم که ورزش می کنم. خانواد ه ورزشکاری هستیم. همیشه عنوان قهرمانی استانی و وزارت نفت را د ر اختیار د اشتم و 5-4 مد ال طلا گرفتم. روحیه خوبی د ارم.
 چه شد رشته آماد گی جسمانی را انتخاب کرد ید ؟
من به رشته شنا علاقه مند بود ه و هستم؛ اما د ر مسجد سلیمان برای زنان استخر ند اریم. استخر برای آقایان است و خانم ها برای شان اهمیتی ند ارند .
برای قهرمانی خیلی تمرین کرد ید ؟
از مد ت ها قبل برای این المپیاد تمرین کرد م و هر روز ظهر با تاکسی خود را به سالن ورزشی می رساند م و تمرین می کرد م. د ر باشگاه، وسیله سرمایشی ند اریم با این حال تمرین هایم را رها نمی کنم. بد ون سرد کن تمرین و فعالیت کرد م تا د ر بازی ها آماد ه باشم و قهرمان شوم که قهرمان هم شد م.امکانات ورزشی د ر مسجد سلیمان خیلی ضعیف است. من بد ون لباس ورزشی به این مسابقات آمد م و قهرمان شد م. من همیشه قهرمان قهرمانان هستم. د ر مسجد سلیمان برای تمرین، توپ پرتاب ند اشتم و د ر این مسابقات که توپ د اد ند ، کتفم آسیب د ید . با این حال برای شهرم قهرمان شد م.
 من عاشق نفت هستم. قالیچه های مختلفی بافتم که آرم نفت روی آن است.   هر جا آرم شرکت نفت را می بینم، لذت می برم.
سخت ترین رقیب تان د ر این د وره از چه استان و چه تیمی بود ؟
آنها خواهران عزیزم بود ند . من هیچ وقت نگفتم رقیب. می گویم خواهر و ماد رم.
از ابتد ا برای قهرمانی آمد ید ؟
هر چه خد ا بخواهد . از خد ا خواستم و د اخل زمین رفتم. فاطمه زهرا(س) د ر میاد ین ورزشی همیشه کنار من است. می گویم یا علی و د اخل زمین می روم.
شما یک خانم خانه د ار هستید . ورزش کرد ن چه تاثیری د ر زند گی شخصی شما د اشته است؟
ورزش د ر خانواد ه ما تاثیر د اشته و ما را با روحیه و صبور کرد ه است. ورزش ما را سرپا نگه د اشته است. هر کسی هم با غمی همراه می شود ، آنها را واد ار به ورزش می کنم. با ورزش قوی می شویم.
 آیا سایر بانوان را هم به ورزش توصیه می کنید ؟
بله؛ قطعا. هر کسی را می بینم به ورزش توصیه می کنم. از شهرستان مسجد سلیمان 100 نفر را به ورزش تشویق کرد م و چند نفر از آنها به المپیاد نفت آمد ند .
 چه خواسته ای د ارید ؟
اولین چاه نفت را د ر مسجد سلیمان زد ند . هنوز از زمین خانه های ما نفت و گاز بیرون می آید .
مسئولان به مسجد سلیمان نگاه بهتری د اشته باشند . از هما شهنی ، مربی خوبم تشکر و همیشه او را د عا می کنم.

 

کافی است اراد ه کنید
 زنان، ورزش را فراموش نکنند
 مرضیه صمیمی فر از کارکنان رسمی بهد اشت و د رمان صنعت نفت با مد رک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، شاغل د ر آزمایشگاه بیمارستان صنعت نفت تهران است. او  فرزند حسین صمیمی فر، یکی از بازنشسته های صنعت نفت،  پتروشیمی و گاز است. نام مرضیه صمیمی فر د ر پنجمین د وره المپیاد ورزشی زنان بالای 26 سال وزارت نفت، به عنوان یکی از قهرمانان د رخشید که موفق به کسب سه مد ال طلا شد . او د ارای مد ارک مربیگری شنا، د اوری شنا، ناجی د رجه (یک)، ناجی بین الملل و غواصی است. د ر حاشیه مسابقات با او گفت وگویی د اشتیم که د ر اد امه می آید :
 از چه زمانی ورزش شنا را آغاز کرد ید ؟
 شنا را از سنین پایین کود کی و بد ون آموزش خاصی یاد گرفتم و بعد ها آموزش مقد ماتی را د ر  ارد وهای نفت، مختص فرزند ان پشت سرگذاشتم  و با تمرین، کسب مهارت کرد م.
چطور و از چه سالی وارد تیم نفت شد ید ؟
از طریق فراخوان سال 85 شرکت ملی نفت و کسب مقام اول د ر رشته کرال سینه به تیم نفت آمد م.
تاکنون چه رتبه هایی کسب کرد ه اید ؟
د ر تمامی مسابقات و المپیاد های شنا د ر رشته های مختلف کرال سینه، کرال پشت، پروانه و قورباغه شرکت و به یاری پرورد گار مقام اول را کسب کرد م که لازم می د انم از مربیانی که د ر طول این سال ها باعث پیشرفت من د ر این رشته شد ند ،  از جمله فیروزه مکتبی و میترا رویایی تشکر کنم. د ر این د وره هم که مد یون تلاش و توصیه های فرحناز فرج الهی مربی سختکوشم هستم. همچنین از پد ر و ماد ر عزیزم که همواره باعث موفقیت من د ر تمام عرصه های زند گی ام بود ه اند تشکر می کنم و د ستشان را می بوسم که صبورانه سلامت، نشاط و موفقیت من را به حضور کمرنگ د ر کنارشان ترجیح می د اد ند .
 سخت ترین رقیب شما د ر  این د وره چه تیم و ورزشکارانی بود ند ؟
سخت ترین رقیب، همیشه خود م بود م که بتوانم بهتر از قبل د ر رقابت ها حاضر شوم. من همیشه قهرمان بود م و البته این کار سختی است و براحتی به د ست نمی آید و حاصل تمرین های متوالی د ر طول روزها، هفته و سال هاست.
 کار و ورزش همزمان سخت است؟
به خاطر می آورم اوقاتی را که بسیار خسته از کار روزانه و د رد مند از حس د رد و رنج بیماران بستری د ر بیمارستان بود م، با سطح انرژی پایین راهی تمرین می شد م؛ اما د ر بازگشت بسیار شاد و با روحیه بود م، حتی روزهای بعد هم با توان و انرژی بالا می توانستم د ر بیمارستان خد مت کنم.
چه توصیه ای به کارمند ان زن و خانم های خانه د ار د ارید ؟
د ر طول این سال ها همواره علاقه مند بود م که همکارانم را به ورزش تشویق کنم. سایر زنان و حتی بیماران را که با آنها سروکار د ارم، به فعالیت ورزشی به ویژه  شنا تشویق می کنم. باید بد انیم فعالیت های ورزشی د رست است که زمانی از زند گی ما را می گیرد ، اما انرژی و همچنین عملکرد مان را چند برابر افزایش می د هد . کافی است اراد ه کنیم و زمانی هر چند کوتاه از زند گی پرمشغله خود را به ورزش اختصاص د هیم، تا نتیجه آن را د ر کار و زند گی خود شاهد باشیم. وقتی صحبت از ورزش می شود ، حتما به آن معنا نیست که همه حرفه ای باشیم و د ر سطح قهرمانی ورزش کنیم، بلکه به این د لیل است که به سلامت روح و روان خود کمک کنیم. بد ون شک سلامت نسل های آیند ه، د ر گروه سلامت روح، جسم و روان ماد ران به ویژه شاغلان است.
 پنجمین المپیاد ورزشی زنان بالای 26 را چطور ارزیابی می کنید ؟
از مسئولان برای برگزاری مسابقات که باعث ایجاد انگیزه و حرکت مثبت د ر مسیر ارتقای سلامت د ر خانواد ه نفت و د ر سطح بزرگتر آن یعنی جامعه می شود ، تشکر می کنم.