نگاهی به آخرین تلاش های
مهارگران آتش چاه شماره 147  جد ال با آتش 900 د رجه درگام آخر
مشعل  جد ال شبانه روزی با آتش 900 د رجه ای چاه شماره 147 رگ سفید ، سختکوشان مهار را د ر سخت ترین شرایط  و در  عین حال درگام آخر قرار د اد ه است. تیم عملیاتی مهار آتش چاه متشکل از کارکنان بخش های مختلف صنعت نفت د ر د مای بسیار بالا، صوت گوشخراش ناشی از فوران چاه، شبانه روزی و ایثارگرانه د ر شرایطی جهنم گونه با آتش چاه مقابله می کنند ؛ د کل حفاری ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران مستقر روی چاه شماره ۱۴۷ مید ان رگ سفید روز یکشنبه (هفتم آبان ماه)، بر اثر فوران گاز چاه ۱۴۷ رگ سفید د چار حریق شد و متاسفانه د ر این حاد ثه، ۲ تن از کارکنان شرکت ملی حفاری جان باختند . نزد یک به 40 روز است که زبانه ها شعله می کشند و شراره ها شرر می بارند ؛ آتش چاه شعله می کشد ، اما عملیات مهار د ر آتش جهنم رگ سفید جهاد گونه اد امه می یابد ؛ د ر گزارش پیش رو آخرین اقد ام ها د ر مهار چاه شماره 147 واقع د ر مید ان نفتی رگ سفید را مرور کرد ه ایم.معاون مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران د ر امور تولید روز د وشنبه (13 آذر) گفت: «فشار سرچاه حد ود ۲ هزار و ۴۰۰ پی‎اس‎آی، د ما د ر قسمت‎های تحتانی فوران د ر د هانه چاه حد ود ۹۰۰ د رجه و گراد یان د ما 8 د رجه است؛ به این معنا که به ازای هر متر د وری از آتش، د مای محیط 8 د رجه کاهش می‎یابد ؛ همکارانی که د ر جریان عملیات مهار آتش به جلو می‎روند ، د ر معرض د مایی حد ود ۶۰۰ د رجه قرار می‎گیرند و صوت گوش‎خراشی افزون بر ۱۸۰ د سی‎بل را تحمل می‏‎کنند .»محسن پاک نژاد گفت: «برای د رک شد ت فشار ۲ هزار و ۴۰۰ پی‎اس‎آی که د ر فوران چاه ۱۴۷ رگ‎سفید با آن مواجهیم، کافی است فشار ناشی از ترکید ن لاستیک ماشین ۱۰ پی‎اس‎آی است و یا د ر آتش‎سوزی نفت‎شهر که د ر نوع خود بی‎‏سابقه بود ، با فشار کمتر از هزار پی‎اس‎آی مواجه بود یم؛ د ر عین حال که عملیات مهار از سطح (Top Kill) با قوت د نبال می‎‏شود ، حفاری چاه‎ها به ویژه د ر لوکیشن C به منظور اقد ام به عملیات مهار از عمق (Bottom Kill)  نیز از پیشرفت مطلوبی برخورد ار است و از هیچ تلاشی برای خاموشی آتش چاه ۱۴۷ رگ‎سفید د ریغ نمی‎شود ؛ د قت عمل د ر رعایت الزامات ایمنی د ر تمام فرایند های عملیاتی مد نظر قرار د ارد .»وی با قد رد انی از مهارگران، تلاش بی‎وقفه آنان د ر مسیر مهار آتش چاه ۱۴۷ رگ‎سفید را با وجود شرایط بسیار سختی که بر منطقه حاکم است، ستود نی خواند و ابراز امید واری کرد که این تلاش‎ها هرچه زود تر به ثمر بنشیند و آتش مهار شود .

 1670 متر حفاری د ر نخستین حلقه چاه
مد یرعامل شرکت ملی حفاری و رئیس ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید د ر این شرکت، شب گذشته (۱۳ آذر ماه) د ر منطقه عملیاتی رگ‎سفید اعلام کرد : حفارگران شرکت ملی حفاری، عمق یک هزار و ۶۷۰ متری را د ر نخستین حلقه چاه امد اد ی د ر منطقه عملیاتی رگ‎سفید پشت سرگذاشتند .سپهر سپهری افزود : «عمق نهایی حفاری این چاه که به صورت عمود ی حفر می شود ، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ متر برآورد شد ه است؛ کارکنان تلاشگر این شرکت که پیش از این موفق شد ند کار نصب و برپایی د کل ۹۳ فتح را روی لوکیشن C حد ود پنج روز زود تر از عرف معمول کار انجام د هند ، هم‎اکنون نیز از نظر جد ول زمانبند ی حفاری پنج روز نسبت به برنامه جلو هستند ؛ زمان پیش بینی شد ه برای حفر این چاه ۳۸ روز پیش بینی شد ه است که تاکنون ۱۲ روز آن سپری شد ه و د ر زمان حاضر د ر مرحله جد ار گذاری قرار د ارد ؛ حفاری د ومین حلقه چاه امد اد ی روی لوکیشن A د ر این موقعیت نیز د ر مد ت ۹ روز کار با متراژ ۹۱۶ متر و با کاربست د ستگاه حفاری ۹۴ فتح د ر د ست اجرا قرار د ارد .»وی با بیان این‎که حفاری چاه د وم به روش جهت‎د ار و تا عمق ۲ هزار و ۵۰۰ متری صورت گیرد ، گفت: «حفاری این چاه‎ها با هد ف مهار فوران و کنترل چاه ۱۴۷ از عمق صورت می گیرد و به موازات این اقد ام ها، تیم های تخصصی، عملیاتی و پشتیبانی این شرکت و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بسیج امکانات و تجهیزات لازم و طراحی و برنامه ریزی مهند سی، عملیات مهار فوران چاه از سطح را نیز د نبال می کنند . این کار تخصصی، د ارای حساسیت و ویژگی های خاص است که مهارگران تلاش د ارند با رعایت استاند ارد های ایمنی و د ر سلامت کامل، آن را به سرانجام برسانند . کنترل فوران و بستن د هانه این چاه با توجه به فشار و د مای بالا و شرایط آن با استفاد ه از استینگر د ر حال اجراست و مهارگران، توان خود را روی این عملیات متمرکز کرد ه‎اند که به نتیجه مطلوب د ست یابند .»

پیشرفت ۶۷ د رصد ی حفاری چاه‎های امد اد ی
مد یرعامل شرکت ملی حفاری ایران روز پنجشنبه (16 آذر) د ر گزارشی گفت: عمق حفاری ۲ حلقه چاه امد اد ی د ر موقعیت چاه ۱۴۷ رگ سفید ۲ با ۶۷ د رصد پیشرفت جمعی از مرز سه هزار و ۳۰۰ متر عبور کرد . عملکرد د ستگاه حفاری ۹۳ فتح د ر مد ت ۱۵ روز حفاری یک حلقه چاه عمود ی، یک‎هزار و ۶۷۰ متر بود ه و پنج روز نسبت به برنامه جلوتر است. د ستگاه حفاری ۹۴ فتح نیز که روی لوکیشن A مستقر است، د ر مد ت ۱۲ روز موفق به ثبت یک‎هزار و ۷۴۰ متر حفاری جهت د ار شد ه است که چهار روز جلوافتاد گی از برنامه پیش بینی  شد ه د ارد . سپهر سپهری افزود : حفاری این چاه ها با اولویت د ستگاه حفاری ۹۳ فتح که روی لوکیشن C استقرار د ارد ، پرشتاب د نبال می شود و انتظار می رود د ر زمان مقرر به نتیجه مطلوب برسد . این د ر حالی است که عملیات مهار و کنترل فوران چاه ۱۴۷ از سطح نیز با بسیج امکانات فنی و تخصصی این شرکت و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب د ر جریان و تاکنون چند مرحله استینگر با ابعاد مختلف به کار گرفته شد ه است. با توجه به فشار، د ما و حجم بالای گاز فوران این چاه د ر نوع خود یکی از فوران های ناد ر د ر کشور به شمار می آید که مهارگران هر د و شرکت مصمم به کنترل و ایمن سازی آن د ر نهایت سلامت و ایمنی کار هستند .

هفتمین مرحله از عملیات مهار چگونه بود ؟
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران د ر روز جمعه (17 آذر) د ر تشریح هفتمین مرحله از عملیات مهار از سطح فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید گفت: تکیه بر تجارب کسب شد ه از ۶ مرحله گذشته سبب شد که طراحی استینگر و زاویه نصب آن روی بوم اتی‎واگن به نحوی انجام شود که د ر همان د قایق اولیه، استینگر بتواند با کمک وزنه‎هایی که از پیش تعبیه شد ه بود ، وارد د هانه چاه شود . پس از این اقد ام، پمپاژ گِل با فشار تعیین شد ه آغاز شد که متاسفانه به د لیل د مای زیاد آتش (افزون بر ۱۴۰۰ د رجه سانتیگراد ) بوم اتی‎واگن د چار مشکل و به اجبار عملیات متوقف شد . پاک‎نژاد رفع ابهام های موجود د ر باره شرایط د هانه ورود ی چاه ۱۴۷ رگ سفید را از جمله د ستاورد های هفتمین مرحله مهار آتش خواند و گفت: اد امه سناریوهای موجود برای مهار آتش از روز یکشنبه (۱۹ آذر) از سرگرفته خواهد شد تا با توکل بر خد ا و با همت ستود نی همکاران د ر شرکت ملی حفاری ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بتوانیم فوران چاه را تحت کنترل د ر بیاوریم.

 

 

مهارش می کنیم؛ خاموشش می کنيم؛ بنویس خسته نمی شويم
آتش سرکش رگ سفید ۳۵ روز پیش وقتی شعله کشید و د و عزیز از خانواد ه صنعت نفت را از ما جد ا کرد فکرش را هم نمی کرد مرد ان سترگی از این سرزمین برای مهارش خواهند آمد . با مروری گذرا به چاه هاي نفتی که د ر سال های گذشته د چار فوران شد ه است باید پذیرفت رگ سفید وضعیتی کاملا متفاوت د ارد .
با مرور تاریخچه مهار د و چاه د یگر مید ان رگ سفید د ر د هه های گذشته د ر می یابیم که رگ رگ سفید د شواریاب تر از د یگر چاه هاست و از این نظر بی شباهت به بیماری نیست که پید ا کرد ن رگ  آن سخت است. اما اینجا که می آیی بزرگ مرد اني از نفت چنان با روحیه و صلابت ایستاد ه اند که حتی کوچکترین ملالی از یاس را د ر چهره آنها نمی یابی.
از همان روزهای نخست که وزیر نفت، فرماند هی مید ان را به بیژن جنوبی ها می د هد ، زیر مجموعه او به خوبی د ر می یابد که کار سختی پیش رو د ارد و واژه های «می شود » و «می توانیم» تکیه کلام آنها می شود . تجربه سال ها اجرای پروژه د ر بخش های مختلف نفت و به خصوص مهند سی ساختمان، موجب شد ه است تا خستگی برای رئیس ستاد عملیات مهار بی معنا باشد و این را می توان از حضور هر روزه و نظارت مستمر و مد اوم او د ر رگ سفید د ریافت.
تصمیم ها گرفته و وظایف زیرمجموعه اش مشخص می شود .
ساخت چند لوکيش برای برپایی د کل؛ انتقال آب؛ پاکسازی محوطه؛ جاد ه سازي؛ ساخت چند استخر و...د ر جلسه عنوان می شود و هیچ کس اینجا د ر مقابل او نمی تواند بگويد «زمان می برد » یا «وقت می خواهیم» و با حالتی خاص به آنها مي گوید خود تان را برای کار شبانه روزی آماد ه کنید و اعلام زمان را از هیچ کس نمی پذیرد .
رامین آذرنیا د ر پشتیبانی حفاری که خود از شاگرد ان فرماند ه بود ه است، د ر این بین وظیفه سنگینی به عهد ه د ارد ، باید پروژه هایی را که هر کد ام د ر گذشته چند ماه زمان می برد ه، ظرف چند روز به اتمام برساند .باورش برای من خبرنگار نیز د شوار است؛ مگر می شود لوکیشن ها چند روزه ساخته شوند ؛ مگر می شود 250کيلومتر خط انتقال آب به این نقطه سخت گذر یک هفته ای به انجام برسد ؛ آن هم جاد ه ای که پیچ د ر پیچ بود نش رانند گان حرفه ای را د چار سرگیجه می کند ، چه برسد به لوله هایی که باید شاخه به شاخه به هم پیوسته و از پیچ های رگ سفید گذراند ه شوند .

بگذریم چند روز بعد از فوران آنچه ناممکن بود ! شد
گسیل بچه های ترابری گچساران د ر روز اول و د ر اد امه مد یریت ترابری مناطق نفت خیز جنوب د ر منطقه با خود روهای سنگینشان رگ سفید را برای مهار د ر احاطه گرفتند . اینجا رگ سفید است، جايي که خستگی بی معنا مي شود
هیچ کس خسته نمی شود نه بچه های مناطق نفت خیز جنوب و نه بچه های ملی حفاری و د وش به د وش هم کار و تلاش را اد امه می د هند .
خد ایا اینان عاشقند یا د یوانه؟ عاشقانی هستند که به رگ سفید زد ه اند ؛ نمی د انم چه کلمه و جمله ای بیابم که بتوانم عشق شان را تفسیر کنم.از مکالمات بیسیم حید ری و صفی خانی بگويم: بچه ها مراقب خود تان باشید که تجلی خاطرات د فاع مقد س را برای هر بینند ه ای زند ه می کنند .
از کد ام جبهه سخن بگويم که زحمات د یگر جبهه های کاری کم رنگ نشود ، خواه ناخواه د ر این مد ت هستند افراد ی که شاید کارهای بزرگی می کنند ، اما کمتر به چشم می آیند .
وقتی بولد وزر d9 به مشکل می خورد از پچ پچ ها می شنوم که کار سخت است و برای تعمیر باید به اهواز فرستاد ه شود و چند روزی زمان می برد ؛ این اتفاق برای بولد وزر d8 حفاری نیز اتفاق می افتد .
پیش خود می گویم خد ای من اگر خود روها بخواهند برای تعمیر اعزام شوند که عملیات عقب می افتد ؛ د ر همین فکر هستم که مراد کمالی که خود روزگاری از فرماند هان خط مقد م جبهه ها بود ه است وقتی می بیند مد ام از او سوال می کنم چه شد ؛ می گوید توکل بر خد ا کن د رست می شود ؛ ساعتی نمی گذرد و صد ایم می کند همین جا خود روها را تعمیر می کنیم و می گوید فقط د عا کنید .
باورش سخت اما پیرمرد ی است که می گویند از بچه های جبهه و جنگ است و خود جانباز است و بچه آباد ان ؛ نامش هليچي و به مراد کمالی گفته است همین جا و د ر محل موتور را پایین می آورم.
شب از نیمه می گذرد او و شاگرد انش هنوز مشغول کار بود ند و خستگی و سرمای شب د ر مقابلش کم آورد ه بود .
به من می گوید مهارش می کنیم و اد امه می د هد ما مرد ان روزهای سخت هستیم.
خود روها که آماد ه می شوند ، به معنای نصب اتی واگن ها و عملیات است.
پیش هر کد ام می روم، می گویند آقای خبرنگار، بنویس مهارش می کنیم.
آنهایی که تجربه د وران د فاع مقد س را د ارند ، این روزها به گونه ای به رگ سفید آمد ه اند که خاطرات آن د وران را زند ه کنند .
از مد یرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز گچساران که می گوید همه چیز شبیه شب های عملیات است تا صفی خانی و کمالی و.....
اینجا رگ سفید است و تلاشی که به جرات باید اعتراف کرد قلم د ر برابرش کم آورد ه است. خسته نمی شوند ؛ یا علی(ع) از زبانشان نمی افتد و با گفتنش انرژی می گیرند .
جوانترها وقتی قد یمی ها را می بینند که چگونه به آتش زد ه اند ، شوق بیش از پیش می گیرند ؛ به راستی اینان عاشقند .
رگ سفید این روزها هر چه آتشش را بیشتر کند ، از آن سو مرد انی هم هستند که می گویند «مهارت می کنیم رگ سفید » ما خسته نمی شویم و این جملاتی است که بابا احمد ی و مسعود حید ری و صفی خانی و مکوند ی و صفری و لرکي می گویند و د ر این میان خد ا قوت های پاک نژاد و عالی پور و سپهری است که بچه ها را د ر آغوش می گیرد از رانند ه آتی واگن گرفته تا کارگرهای خد ماتی آشپزخانه.
د ر رگ سفید ، خستگی بی معنا می شود .
علی مراد کاظم پور
خبرنگار اعزامی روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب

 

 

سی و هفتمین روز عملیات مهار چاه147  رگ سفید
شب جوشکاران کد
یکی از ویژگی های حواد ث بزرگ و روید اد های خارق العاد ه این است که فرصتی برای بروز استعد اد ها و توانمند ی های افراد و د ر ابعاد ی بزرگ تر آشکار شد ن توان و ظرفیت سازمان ها فراهم می سازد . مهار فوران چاه رگ سفید با همه زیان ها و خسارت هایش، عرصه ای است برای آشکار شد ن این قابلیت ها و از آن مهم تر مجالی است برای سنجش ارزش برخی مشاغل و نیز پی برد ن به عیارآد م هایی که د ر شرایط عاد ی، بظاهر تفاوت چند انی با سایر مرد م ند ارند ، اما د ر عرصه عمل و هنگامه عملیات، چنان قابلیت هایی از خود بروز می د هند که شاهد ان و ناظران را به تحسین واد اشته و به حرفه خود نیز اعتبار د وچند ان می بخشند . د ر هفته های گذشته توفیق د اشته ام از نزد یک با مد یرانی آشنا و همراه شوم که با حسن خلق و کاربست مهارت های ارتباطی، کارکنان سطوح پایین و د ر اصطلاح کف سازمان را به خلق آثار و انجام کارهای بزرگ برانگیخته اند ، سرپرستانی که خواب را بر خویشتن حرام کرد ه و پس از هر گام از عملیات ترک کارگاه را به اتمام کار و خروج آخرین فرد زیرمجموعه از محوطه آتش منوط کرد ه یا کارگرانی که با د رک صحیح شرایط حساس، عهد ه د ار مسئولیت هایی خطیر شد ه اند ،... همه این موارد ، بیانگر این واقعیت است که هر کسی د ر هر جایگاه شغلی می تواند واجد وجوهی از نخبگی بود ه و نشانه ها و قراینی از قهرمانی را از خود ساطع کند . فقط کافی است بتواند افزون بر انجام وظایف عاد ی، به اقتضای موقعیت و د شواری شرایط پیش آمد ه، به انجام د رست کار د رست، فراتر از انتظار و خارج از قالب کار روزمره، جامه عمل بپوشاند .
د ر جریان عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید چند ین گروه از نیروها د وش به د وش هم برای رسید ن به یک هد ف اصلی که مهار و کنترل فوران باشد ، فعالیت می کنند .
یکی از وظایف بسیار مهم و د قیق مرتبط با مهار فوران طراحی، ساخت و ترمیم ابزارهای ویژه مهار چاه است که د ستگاه اتی واگن و ابزار استینگر از آن جمله است و پس از هر بار حمله د چار آسیب هایی می شوند که بلافاصله بعد از عقب نشینی باید تعمیر و برای حمله بعد ی آماد ه شوند . افزون بر این پس از هر بار عملیات نیز، ایراد ها و اشکالات وارد ه به نحوه اتصال استینگر به اتی واگن، تغییر زاویه نصب، ترمیم و محکم کاری بخش های مختلف آن د ر د ستور کار قرار می گیرد . این بخش از کار که از قضا با قید فوریت باید انجام شود ، به عهد ه فیترها و جوشکارهای حرفه ای است. د ر روزهای گذشته این گروه از همکاران با کار بی وقفه خود رکورد تازه ای از کار شبانه روزی را به ثبت رساند ه اند که بی گمان هم آن شعله کشید ه و بی رحم آتش و هم آن چاه سرکش لجوج را به شگفتی واد اشته اند . جوشکاران کد مامور ترمیم اتی واگن ها د ر ۷۲ ساعت گذشته نمایشی ویژه از حمیت سازمانی، تعصب حرفه ای و عرق و علاقه به صنعت عظیم نفت و منافع کشور را به نمایش گذارد ند و خستگی را شرمسار اراد ه و پشتکار کرد ند ؛ یک خد اقوت همراه با احترام به فیترها و جوشکاران حرفه ای کد یت مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری.