شرکت پايانه هاي نفتي ايران   

بررسي پيشرفت پروژه نوسازي اسکله شرقي پايانه خارک

پروژه نوسازي اسکله شرقي پايانه نفتي خارک و روند پيشرفت فيزيکي آن بررسي شد. عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران دربازديد ازاين پروژه که باهمراهي رئيس پايانه نفتي خارک و رؤساي اداره هاي عملياتي انجام شد، با اشاره به اهميت جايگاه اين پايانه نفتي در شاخص هاي مهم کاري از جمله ايمني، دقت، چابکي و سرعت عمل در انجام فرايندهاي عملياتي اظهارکرد: درسال 99پيشرفت پروژه ها به صورت مستمر بررسي و رفع موانع و تنگناهاي پروژه ها پايش خواهد شد. از ميان پايانه هاي بارگيري، تخليه و صادرات نفت خام در سراسر دنيا، پايانه صادراتي ايران درمرکز خليج فارس درجزيره خارک با دو اسکله شرقي (T) و غربي (آذرپاد) به عنوان يکي از مشهورترين، قديمي ترين و بزرگ ترين پايانه نفتي دنيا شناخته مي شود.

نوسازي ايستگاه هاي برق اسکله آذرپاد خارک

رئيس پايانه نفتي خارک نيزاز انجام تعميرات و نوسازي ايستگاه هاي برق اسکله آذرپاد به همت متخصصان واحد تعميرات برق پايانه نفتي خارک خبر داد. سيدمحمدجواد موسوي گفت: واحد تعميرات برق پايانه نفتي خارک به منظور ارتقاي سطح کيفي تجهيزات ايمني برق موجود در ايستگاه هاي برق اسکله هاي صادراتي نفت و در جهت اجراي دستورعمل هاي پدافند غيرعامل و مديريت دارايي هاي فيزيکي شرکت پايانه هاي نفتي ايران، اقدام به تعمير و نوسازي ايستگاه برق اسکله غربي (آذرپاد) خارک کرده است. موسوي اظهارکرد:  با توجه به شرايط تحريمي کشور، به منظور ارتقاي سطح ايمني و افزايش اطمينان تأسيسات صنعتي دراسکله غربي، همچنين استفاده ازتجهيزات به روز داخلي، اين پروژه بدون واگذاري به پيمانکار توسط متخصصان اداره تعميرات برق پايانه نفتي خارک با بيش از سه ميليارد ريال صرفه جويي انجام شد.

ضدعفوني ناوگان عمومي پايانه نفتي خارک

رئيس پايانه نفتي خارک همچنين با اشاره به موضوع کرونا و مقابله با اين ويروس از ضدعفوني سازي خودروهاي عمومي ترابري پايانه نفتي خارک با هدف پيشگيري و مقابله با شيوع ويروس کروناخبرداد.  وي گفت:  پيرو نشست مديريت شرايط اضطراري درباره پيشگيري و مقابله با شيوع ويروس کرونا، همه خودروها شامل ميني بوس و اتوبوس با همکاري بهداشت و درمان صنعت نفت واچ اس اي پايانه نفتي خارکبه وسيله دستگاه مه پاش ضدعفوني شدند. موسوي گفت: تداوم عمليات ضدعفوني کردن خوردوهاي ملکي و استيجاري اين پايانه به منظور پيشگيري از شيوع ويروس کرونا به طور جدي در دستور کار قراردارد. رئيس پايانه نفتي خارک چندي پيش نيز اعلام کرده بود که با انجام اقدام هاي پيشگيرانه ازشيوع ويروس کرونا، اين پايانه نفتي در حالت سفيد قرار دارد.

راه اندازي کارگاه توليد دستکش در خارک

نادرپيرزاده، سرپرست مديريت عمليات عمومي شرکت پايانه هاي نفتي از راه اندازي کارگاه توليد دستکش با هدف مقابله و پيشگيري ازشيوع ويروس کرونا در سطح جزيره خارک خبرداد. وي افزود:  در فاز نخست اين پروژه جهادي، حدود 2500جفت دستکش توليد شده است که به صورت رايگان در اختيار اهالي جزيره خارک قرار خواهد گرفت. پيرزاده اظهار کرد:  براي مقابله با کرونا وجلوگيري ازگسترش آن درسطح جزيره خارک، اقدام هاي متنوع ديگري نيزهمسو با مسئوليت اجتماعي، در حوزه هاي مختلف انجام شده است.

 

    شرکت گاز استان تهران

گازرساني به صنايع؛ مهم ترين برنامه سال 99

مديرعامل شرکت گاز استان تهران گازرساني به صنايع را مهم ترين اقدام سال 99اين شرکت عنوان کرد. احمد دارابي با بيان اين که پيش تر مساعدتي که به صورت يارانه به بخش صنايع مي شد، حدود 240ميليون تومان بود، افزود:  امسال اين رقم به 600 ميليون تومان رسيده است. وي تصريح کرد: براساس مصوبه هاي شوراي اقتصاد، واحدهاي توليدي و صنعتي که ازسوخت مايع فسيلي استفاده مي کنند، ازاين يارانه برخوردار مي شوند. دارابي گفت:  اين مصوبه شامل همه استان ها مي شود؛ به گونه اي که 972 مورد از شمول اين مصوبه، مربوط به استان تهران است و اين موضوع ميل و رغبت مشترکان باقي مانده در صنايع را که حدود پنج درصد هستند، براي پيوستن به اين پروژه بيشتر خواهد کرد. وي اظهار کرد: هرچند اين کار به دليل فاصله زياد با خط لوله دارند، هزينه بر است، اما موجب خواهد شد که صاحبان واحدهاي صنعتي به سمت امضاي قرارداد پروژه گازرساني با شرکت گازاستان تهران سوق داده شوند.  مديرعامل شرکت گاز استان تهران تصريح کرد: درحوزه گازرساني به صنايع، خوشبختانه با اقدام هاي دولت، چهارمرحله جديد در گازرساني به صنايع و مشترکان آن ايجاد وسه مورد آنها به انتخاب پيمانکار منجر شده است. دارابي بابيان اين که مورد آخرنيزدرمرحله انتخاب پيمانکار است، افزود:  انتظار مي رود امسال اقدام هاي ويژه اي درجهت تحقق شعارامسال (جهش توليد) انجام گيرد و به اهداف کمّي و کيفي خوبي دست يابيم. دارابي همچنين با اشاره به عملکرد پارسال شرکت گاز استان تهران، گفت:  سال گذشته بحث توليد ملي مطرح بود واين شرکت اقدام هايي را براي همکاري با شرکت هاي توليدکننده انجام داد و نشست هايي را برگزار کرد. وي با بيان اين که 20 تا 25 درصد اين نشست ها با استانداري ودرباره رفع موانع توليد و سرمايه گذاري بوده است، تصريح کرد: برآيند اين نشست ها در همکاري با شرکت گاز استان تهران نمود ويژه اي داشت و همکاري هاي خوبي با بخش سرمايه گذاري رخ داد. مديرعامل شرکت گاز استان تهران با بيان اين که تلاش اين مجموعه اين است که تا پايان سال 1400هيچ نقطه اي درتهران، اعم از شهرها يا روستاها، فاقد شبکه گازرساني نباشند، تصريح کرد: با توجه به هدفي که تعيين کرده ايم، پيش بيني مي شود تا سال 1404به عنوان يکي از بهترين و برگزيده ترين شرکت هاي تابع شرکت ملي گاز ايران معرفي شويم. دارابي تاکيد کرد: با توجه به نام گذاري امسال به   «جهش توليد» وبا بررسي اقدام هاي انجام شده دراين زمينه، بايد بکوشيم تلاش هاي خود را در تمام جهات دوچندان کنيم.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

تحقق کامل برنامه‎ توليد 

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي ازتحقق 100 درصدي برنامه توليد اين شرکت همگام با انجام اقدام هاي پيشگيرانه از شيوع بيماري کرونا خبر داد. حميد ايزدي اظهار کرد:  اجراي کامل دستورعمل هاي وزارتي، جلوگيري ازحضور کارکنان مستقر درشهرهاي آلوده در مناطق عملياتي، راه اندازي ايستگاه هاي تب سنجي، توزيع اقلام پيشگيري، تعطيلي رستوران ها، باشگاه ها، مسابقات ورزشي، آيين هاي مختلف، برگزاري نشست ها به صورت ويدئو کنفرانس، ضدعفوني مستمرخودروها، همچنين استفاده از ابزارهاي آموزشي براي فرهنگ سازي مبارزه با بيماري کرونا، گندز دايي اماکن وسطوح وهماهنگي کامل مناطق عملياتي باسازمان هاي مرتبط براي محافظت از کارکنان و خانواده هاي آنها در برابر اين بيماري سبب شده است تاافزون برحفظ سلامت کارکنان، توليد صيانتي اين شرکت بهره بردار نيز بدون وقفه انجام شود. وي افزود:  با اجراي صحيح پروتکل هاي بهداشتي و همکاري سازمان بهداشت و درمان در اجراي برنامه هاي کنترلي تاکنون موردي از ابتلاي کارکنان اين شرکت به بيماري کرونا گزارش نشده است که جاي قدرداني دارد. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي باتأکيد بر لزوم عمل به مسئوليت هاي اجتماعي درشرايط حساس کنوني گفت: خريد اقلام پيشگيري متداول، استفاده ازماشين آلات اين شرکت براي ضدعفوني معابر عمومي، اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي با مسدودسازي برخي جاده هاي ارتباطي از سوي ماشين آلات ترابري اين شرکت، همچنين تشکيل گروه هاي جهادي وشرکت در طرح ضدعفوني مستمر معابر و ايستگاه هاي پايش سلامت مستقر در ورودي و خروجي شهرها و روستاهاي مناطق عملياتي از جمله اقدام هاي مستمر اين شرکت در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي است. محسن تندر، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان نيز حفظ سلامت کارکنان صنعت نفت و خانواده هاي آنها در شرايط کنوني را هدف اصلي اين سازمان عنوان کرد. وي تصريح کرد: ازهمان ابتداي شيوع اين بيماري در کشور و اولويت بر تقدم پيشگيري بر درمان، با اجراي برنامه ها از سوي شرکت هاي تابع وزارت نفت، آسيب هاي ناشي از اين بيماري در صنعت نفت به حداقل رسيد. تندرافزود:  با توجه به روند طولاني و فرسايشي اين بيماري و عدم درمان قطعي، تنها روش پيشگيري، رعايت بهداشت فردي و افزايش سطح ايمني افراد است. رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان تصريح کرد:  همچنان بايد ضمن تبيين راهکارهاي مناسب، اثرات فرسايشي اين شرايط را روي کارکنان به ويژه کارکنان مناطق عملياتي کاهش دهيم تا خللي در توليد ايجاد نشود.

تندر با تاکيد براين که تلاش سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در همه مناطق کشور متمرکز بر بيماري کروناست، گفت:  سلامت کارکنان در هرشرايطي اولويت دارد.

 

   پالايشگاه بندرعباس 

کسب تنديس نقره اي دوستاره

شرکت پالايش نفت بندرعباس موفق به کسب تنديس نقره اي دو ستاره پنجمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي ايران شد. با پايان يافتن ارزيابي پنجمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي در سال 98، با بررسي نهايي، جمع بندي امتيازها و نتايج کسب شده، شرکت پالايش نفت بندرعباس موفق شد تنديس نقره اي دو ستاره را دربخش صنايع انرژي بر به خود اختصاص دهد. هاشم نامور، مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس، در اين باره گفت:  اين جايزه براساس ارزيابي هاي انجام شده از سوي سازمان مديريت صنعتي ايران به عنوان متولي برگزاري جايزه ملي مديريت انرژي کشور، با توجه به نگرش، ساختار، فرايند و دستاوردهاي حاصل از عملکرد الگوي مديريت مصرف انرژي به شرکت پالايش نفت بندرعباس اهدا شد. وي با بيان اين که شرکت پالايش نفت بندرعباس در اين دوره نسبت به تجربه هاي پيشين، رتبه بالاتري کسب کرده است، افزود:  موفقيت کسب شده حاصل اقدام ها و تلاش هاي صورت گرفته در بخش مديريت انرژي و مشارکت تمام کارکنان در اين زمينه است. نامور تصريح کرد: کسب اين جايزه ملي در چارچوب استفاده از مدل هاي ساختاري مديريت انرژي و استانداردهاي بين المللي مانند ايزو 50001، رعايت استاندارد ملي معيار مصرف انرژي ISIRI 13369، توجه به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و اصلاح الگوي مصرف، همچنين قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي در شرکت پالايش نفت بندرعباس محقق شده است.

مديرعامل شرکت پالايش نفت بندرعباس اجراي طرح هاي بهبود و بهينه سازي فرايند پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش کيفيت و کميّت فراورده هاي توليدي، بهينه سازي مصرف انرژي، کاهش مصرف سوخت همراه با کاهش ميزان انتشار آلاينده ها در محيط زيست و کاهش ضايعات را از جمله مهم ترين اقدام هاي شرکت پالايش نفت بندرعباس با تأثير مستقيم يا غيرمستقيم در بهينه سازي مصرف انرژي عنوان کرد. آيين اختتاميه پنجمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي ايران با توجه به شيوع بيماري کرونا، به منظور رعايت دستورعمل هاي بهداشتي ستاد مقابله با کرونا و رعايت فاصله گذاري اجتماعي هوشمند، به صورت مجازي و از طريق ويدئوکنفرانس برگزار شد. شرکت پالايش نفت بندرعباس در سال هاي 94 و 95نيز در دوره هاي اول و دوم جايزه ملي مديريت انرژي در زيرگروه پالايشگاه هاي نفت حضور داشت که در هر دو دوره موفق به دريافت تنديس برنزي در حوزه صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي شد.

 

    شرکت گاز استان مازندران

گازرساني به341 واحد صنعتي

مديرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت:  اين شرکت در سال گذشته به منظور کمک به اقتصاد کشور ورونق توليد، با گازرساني به 341واحد صنعتي، سبب برگشت6.5ميليون ليترسوخت مايع به چرخه ذخيره سازي هاي نفتي کشور شد. جعفراحمدپور با بيان اين که توسعه گازرساني و خدمت به مناطق محروم درکارنامه افتخارهاي شرکت گاز استان مازندران ثبت شده است، افزود:  با جذب اين تعداد مشترک جديد، مجموع مشترکان گازطبيعي در استان مازندران به يک ميليون و 443 هزارمورد افزايش يافته است. وي با بيان اين که هم اکنون 59 شهر و دو هزار و 283روستاي استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند، افزود:  با افزايش مشترکان جديد، بهره مندي خانوارهاي مازندراني از گاز به بالاي 98 درصد رسيده است. احمدپور با اشاره به اين که شبکه گازبه دورترين و سخت گذرترين نقاط استان مازندران رسيده است، تصريح کرد: هم اکنون بيش از21هزار کيلومتر عمليات شبکه گذاري در اين استان اجرا شده است. مديرعامل شرکت گاز استان مازندران ازانجام عمليات گازرساني به 212 روستاي مناطق کوهستاني خبرداد وافزود:  417 روستاي اين استان نيزدر مرحله مطالعات گازرساني قرار دارند. وي يادآورشد:  اکنون 99.9 درصد جمعيت شهري و 94 درصد جمعيت روستايي استان مازندران ازيرپوشش گاز طبيعي قرار دارند. مديرعامل شرکت گاز استان مازندران با بيان اين که تا پايان سال 1401 گازرساني در استان مازندران به اتمام خواهد رسيد، افزود:  با توجه به شرايط به وجود آمده ناشي از تحريم ها و بالا رفتن نرخ ارز، همه تلاش دولت اين است که با تزريق بودجه عمراني، پروژه هاي گازرساني به مناطق سخت گذر بدون توقف انجام شود. احمدپور درباره ادامه پروژه هاي گازرساني دردوران شيوع ويروس کرونا گفت:  پيمانکاران با رعايت پروتکل ها و ضوابط بهداشتي و ايمني فعاليت خود را آغاز کرده اند و ضمن از سرگيري روند توسعه گازرساني با نظارت واحد (اچ اس اي)، سلامت کارگران نيز در نظر گرفته شده است.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان

عرضه بيش از 150 ميليون مترمکعب سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان گفت:  سال گذشته 150ميليون و299هزارمترمکعب گازطبيعي فشرده (سي ان جي)از طريق جايگاه هاي سوخت اين حوزه عملياتي عرضه شده است. امين روستايي با بيان اين که مصرف سوخت سي ان جي استان همدان در سال گذشته 800 هزارمترمکعب کمترازسال پيش ازآن بوده است، اين کاهش مصرف را درسال 98 نسبت به سال قبل از آن، نيم درصد اعلام کرد. وي همچنين با اشاره به اين که مصرف هر مترمکعب سي ان جي معادل 9 دهم ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين است، افزود: درسال گذشته استفاده از سي ان جي موجب شد، مصرف بنزين 137 ميليون ليتر کاهش يابد. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان با اشاره به لزوم استفاده از سوخت پاک سي ان جي به جاي بنزين، تأکيد کرد:  گاز طبيعي فشرده افزون بر به صرفه بودن از لحاظ هزينه وکمک به اقتصاد خانواده، در حفظ محيط زيست و داشتن هوايي پاک براي نسل امروز و  نسل هاي آينده نيز مؤثر خواهد بود.

روستايي تصريح کرد:  آبان ماه سال گذشته وبااجراي نظام جديد توزيع سوخت، روند مصرف گازطبيعي فشرده تا پايان بهمن ماه، صعودي بود، اما با شيوع ويروس کرونا، همچنين محدود شدن رفت وآمدها و اجراي قوانين منع تردد، مصرف سي ان جي و ديگر سوخت هاي مايع دربخش حمل و نقل، کاهش يافت. وي با تاکيد بررعايت اصول ايمني وبهداشتي درمراکزعرضه گاز طبيعي فشرده تصريح کرد: عمليات سوخت گيري در اين مراکز فقط به وسيله اپراتور انجام مي شود. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان با اعلام عرضه سي ان جي در47 جايگاه استان فعال در استان همدان اظهار کرد: از اين تعداد23جايگاه دومنظوره(سوخت مايع وسي ان جي)و24باب تک منظوره (گاز طبيعي فشرده) است. روستايي تأکيد کرد:  سال گذشته بخش سي ان جي جايگاه نگين غرب در شهرهمدان ومجتمع خدماتي رفاهي ايران زمين شهرملاير با سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين جايگاه هاي 29 فروردين شهر همدان و ولايت شهر تويسرکان بامشارکت بخش خصوصي و دولتي راه اندازي شد.

به گفته وي، سه جايگاه جديد سي ان جي نيز درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان در دست احداث است که اميدواريم تا پايان امسال به بهره برداري برسند.

 

    شرکت نفت و گاز پارس 

افزايش ظرفيت بارگيري ميعانات گازي پارس جنوبي

قائم مقام طرح توسعه فاز 19پارس جنوبي از ورود کشتي حامل گوي شناوراين فاز به عسلويه خبر داد و گفت:  ظرفيت بارگيري ميعانات گازي در اين گوي شناور هفت هزارمترمکعب در ساعت است. سيدحسين عظيمي بااشاره به اين که اين سامانه بارگيري ميعانات گازي از6 وارد اسکله بندري پارس شد، اظهار کرد:  يکي از روش هاي متداول انتقال ميعانات گازي به کشتي هاي نفتکش، استفاده ازگوي شناور (SPM) است. وي با بيان اين که اين گوي شناور روي آب، به وسيله اتصالات زنجير و لنگرهاي شمعي که در بستر دريا کوبيده مي شوند، مهار مي شود و امکان پهلوگيري نفتکش براي بارگيري ميعانات گازي را فراهم مي سازد، افزود:  نصب و بهره برداري اين گوي شناور در خليج فارس تا شهريور امسال به پايان مي رسد. قائم مقام طرح توسعه فا19 پارس جنوبي به ساخت و انجام آزمون هاي کيفي اين گوي شناورتوسط يک شرکت خارجي اشاره و تصريح کرد:  ورود اين تجهيز راهبردي به پارس جنوبي و نصب و راه اندازي آن از جمله پروژه هاي اولويت دار شرکت ملي نفت ايران به شمار مي رود و مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس به صورت هفتگي اجراي آن را رصد مي کند. عظيمي درباره آثارمطلوب اجراي اين پروژه تصريح کرد:  نصب و راه اندازي گوي شناور فاز 19 افزون بر بالا بردن ظرفيت تناژ بارگيري کشتي ها درپايانه صادراتي منطقه پارس2، افزايش انعطاف پذيري عملياتي و نيز قابليت انجام تعميرات دوره اي تأسيسات را امکان پذير مي سازد. به گفته وي، اين گوي شناور ضمن جلوگيري از فرسودگي تجهيزات اندازه گيري و بارگيري ميعانات گازي و متعادل سازي توان عملياتي آنها، نقش مؤثري در توليد پايدار گاز و ميعانات گازي ايفا مي کند.

آغاز فعاليت اوليه لوله گذاري سي مستر

قائم مقام طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبي با بيان اين که هم اکنون ميعانات گازي فازهاي منطقه پارس 2 از طريق گوي شناور فاز 12پارس جنوبي بارگيري مي شود، افزود:  ميعانات گازي اين فازها از طريق يک ميترينگ مشترک و به وسيله يک خط لوله دريايي به گوي شناور فاز 12 پارس جنوبي براي بارگيري ارسال مي شود. عظيمي با اشاره به اينکه گوي شناور فاز 19 پارس جنوبي نيز به وسيله يک خط لوله 36 اينچ دريايي به طول 6.2کيلومتر به ميترينگ مشترک متصل مي شود، گفت:  فعاليت هاي اوليه لوله گذاري اين خط که توسط شناور سي مستر شرکت تأسيسات دريايي ايران اجرا خواهد شد، درحال انجام است و دو تا سه ماه آينده به پايان مي رسد. وي با پيش بيني برنامه زمان بندي يک ماهه براي نصب و راه اندازي اين گوي شناورگفت:  طبق برآوردهاي انجام شده، با تکميل لوله گذاري دريايي، گوي شناور به آب انداخته مي شود و پس از انتقال به محل، نصب خواهد شد. قائم مقام فاز 19پارس جنوبي درباره نحوه تکميل زنجيره انتقال و بارگيري ميعانات گازي گفت:  با اتصال خط لوله به سامانه پلم (PLEM) وارتباط اين سامانه به گوي شناور از طريق شيلنگ هاي شناور و متحرک، اتصال پالايشگاه هاي پارس 2 به گوي شناور فاز 19 پارس جنوبي پايان مي يابد.