شرکت پايانه هاي نفتي ايران   

بررسي پيشرفت پروژه نوسازي اسکله شرقي پايانه خارک

پروژه نوسازي اسکله شرقي پايانه نفتي خارک و روند پيشرفت فيزيکي آن بررسي شد. عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران دربازديد ازاين پروژه که باهمراهي رئيس پايانه نفتي خارک و رؤساي اداره هاي عملياتي انجام شد، با اشاره به اهميت جايگاه اين پايانه نفتي در شاخص هاي مهم کاري از جمله ايمني، دقت، چابکي و سرعت عمل در انجام فرايندهاي عملياتي اظهارکرد: درسال 99پيشرفت پروژه ها به صورت مستمر بررسي و رفع موانع و تنگناهاي پروژه ها پايش خواهد شد. از ميان پايانه هاي بارگيري، تخليه و صادرات نفت خام در سراسر دنيا، پايانه صادراتي ايران درمرکز خليج فارس درجزيره خارک با دو اسکله شرقي (T) و غربي (آذرپاد) به عنوان يکي از مشهورترين، قديمي ترين و بزرگ ترين پايانه نفتي دنيا شناخته مي شود.

نوسازي ايستگاه هاي برق اسکله آذرپاد خارک

رئيس پايانه نفتي خارک نيزاز انجام تعميرات و نوسازي ايستگاه هاي برق اسکله آذرپاد به همت متخصصان واحد تعميرات برق پايانه نفتي خارک خبر داد. سيدمحمدجواد موسوي گفت: واحد تعميرات برق پايانه نفتي خارک به منظور ارتقاي سطح کيفي تجهيزات ايمني برق موجود در ايستگاه هاي برق اسکله هاي صادراتي نفت و در جهت اجراي دستورعمل هاي پدافند غيرعامل و مديريت دارايي هاي فيزيکي شرکت پايانه هاي نفتي ايران، اقدام به تعمير و نوسازي ايستگاه برق اسکله غربي (آذرپاد) خارک کرده است. م