سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   

مقابله با کرونا همسو با تداوم توليد و صادرات

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت:  مقابله با ويروس کرونا در پارس جنوبي همسو باجلوگيري از کاهش توليد و صادرات اين منطقه بوده است. سيدپيروز موسوي در نشست کميته مديريت ارشد شرايط اضطراري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اظهار کرد: وضع منطقه پارس جنوبي در زمينه شيوع بيماري کرونا در حالي سفيد است که خللي در توليد و صادرات از اين منطقه رخ نداده است. وي با اشاره به ابلاغيه هاي وزير نفت وبخش هاي بهداشت و درمان کشور و صنعت نفت تصريح کرد: از روزهاي نخست شيوع اين بيماري در کشور، اقدام هاي مقابله اي درسطح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيزدردستور کار قرارگرفت وهمسو باآن، رويکرد ويژه اي به حفظ سلامت کارکنان و مردم پيرامون، در راس برنامه ريزي ها قرار داده شد. موسوي غربالگري کارکنان درکنار ضدعفوني مستمر پالايشگاه ها و اماکن عمومي 50 شهر و روستاي پارس جنوبي را از اقدام هاي مقابله اي با کرونا عنوان کرد. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس همچنين بااشاره به تحويل 200هزاردست لباس محافظ توليدي اين سازمان به سازمان بهداشت و درمان استان بوشهر، ازدايرشدن زودهنگام آزمايشگاه ويروس شناسي دراين منطقه خبر داد. وي با قدرداني از تلاش هاي استاندار بوشهر براي کنترل بيماري کرونا در استان بوشهر گفت:  وضع سفيد اين استان در ميزان شيوع که تحسين رياست محترم جمهوري را هم در بر داشته، نمايانگر تلاش هاي جهادگونه استاندار و کادر درماني اين استان است.

 ضد عفوني فضاهاي شهري

فضاهاي شهري پيرامون منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ازسوي آتش نشاني اين سازمان ضد عفوني و گند زدايي شد.

دراين عمليات که درادامه انجام مسئوليت هاي اجتماعي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس انجام شد، شهرهاي عسلويه، نخل تقي، چاه مبارک، همچنين بيدخون، کنگان و دير به منظورپيشگيري و مقابله باکرونا درمحيط هاي پيراموني صنعت نفت گندزدايي شدند. عمليات ضدعفوني سازي و گندزدايي اين شهرها درمدت چهار شب وبا 88 نفر – ساعت انجام گرفت. درعمليات گندزدايي و ضدعفوني سازي شهرهاي پيرامون منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، بااستفاده از41 ليتر آب ژاول و 9 هزار و200 ليتر آب، 126هزار مترمربع از فضاي شهري مناطق ياد شده، ضدعفوني و گندزدايي شد. ضدعفوني و گندزدايي معابر وفضاهاي شهري مناطق پيراموني صنعت نفت که با بهره گيري از ظرفيت نيروهاي آتش نشاني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس انجام مي شود، به صورت مستمر ادامه خواهد يافت.

 تداوم فعاليت ها براي ضدعفوني شهرهاي استان بوشهر

ضدعفوني و گندزدايي شهرهاي جنوب استان بوشهر به صورت مداوم از سوي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس انجام مي شود.

دراين عمليات که باهمکاري واحدهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي ) وخدمات شهري سازمان منطقه ويژه انجام مي شود، 40 هزار متر مربع از فضاي عمومي شهرهاي دير و سيراف با استفاده از آب ژاول، ضد عفوني شدند. شهرهاي عسلويه، نخل تقي، کنگان و بيدخون در جنوب استان بوشهر نيز از سوي سازمان منطقه ويژه پارس به صورت مداوم ضدعفوني مي شوند.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

توليد فراتر ازبرنامه تکليفي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازشرق بااشاره به افزايش مصرف گاز در زمستان سال گذشته و فروردين ماه امسال گفت:  در اين مدت با توجه به افزايش مصرف، مقدار توليد گاز در اين شرکت فراتر از برنامه تکليفي بوده است. ابوالحسن محمدي ازتوليد 15ميليارد و700 ميليون مترمکعب گاز در اين شرکت در سال 98خبر داد و افزود:  زمستان پارسال به دليل برودت هوا و افزايش گاز مصرفي در استان هاي شمال و شمال شرق کشور، گاز بيش از 102 درصد برنامه تکليفي توليد شد. وي همچنين به افزايش توليد گازاين شرکت در فروردين ماه امسال اشاره و تصريح کرد: از ابتداي امسال تاکنون به دليل ورود سامانه هاي بارشي وسردي هوا، مصرف گازنسبت به مدت مشابه پارسال در بخش هاي مختلف افزايش يافته و توليد گاز در برخي از روزها حتي تا 30 درصد بيش از توليد تکليفي رسيده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به افزايش بازتوليد بيش از40 درصدي گاز از مخزن شوريجه نيزاشاره کرد و اين ميزان افزايش بازتوليد را بي سابقه خواند. محمدي باقدرداني از تلاش کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در شرايط بحراني شيوع ويروس کرونا اظهار کرد: اين مجموعه به عنوان تنها توليدکننده گازطبيعي در شمال وشمال شرق کشور، باهمه توان درمسير توليد پايدار گازحرکت مي کند تا در تأمين گاز مصرفي هموطنان خللي ايجاد نشود. به گفته وي، شرکت بهره برداري نفت و گازشرق از ابتداي شيوع کرونا با عمل به الزام ها و پروتکل هاي بهداشتي به منظور پيشگيري و کنترل اين ويروس درسطح منطقه وشهرستان سرخس، سطح مخاطره را تا حدزيادي کاهش داده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق تصريح کرد: افزون بر پايش مستمربخش هاي مختلف، اين شرکت با کمک به حوزه بهداشت و درمان شهرستان سرخس وروستاهاي همجوار، بخشي از رسالت مهم خود را در حوزه مسئوليت اجتماعي اجرايي کرده است.

 

   انستيتو نفت دانشگاه تهران

پيشرفت مطالعات افزايش ضريب بازيافت در آزادگان

معاون پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران با اشاره به پيشرفت مطلوب مطالعات توسعه فناورانه و افزايش ضريب بازيافت در ميدان آزادگان، ابراز اميدواري کرد زمينه افزايش ضريب بازيافت اين ميدان مشترک در آينده اي نزديک فراهم شود. سياوش رياحي اظهارکرد:  درحال مطالعه بسته سوم اين پروژه پژوهشي هستيم. رياحي گفت: اجراي اين پروژه علاوه براين که مي تواند به افزايش ضريب بازيافت ميدان آزادگان منتهي شود، به صرفه جويي قابل توجهي در هزينه ها نيز منتج شده است. بيژن زنگنه، وزير نفت، اواخر پارسال در حاشيه نشست مشترک با رؤساي دانشگاه هاي طرف قرارداد نفت درحوزه بالادست، به دستاوردهاي حاصل ازامضاي قراردادهاي توسعه فناورانه ميدان هاي نفتي با دانشگاه ها ومراکز تحقيقاتي منتخب کشور اشاره و تصريح کرد: انستيتو نفت دانشگاه تهران اعلام کرده است قابليت افزايش 10 درصدي ضريب بازيافت نفت لايه سروک ميدان آزادگان که هم اکنون حدود 5 تا 6درصد است، وجود دارد.

شرکت مهندسي و توسعه نفت نيز به عنوان کارفرماي پروژه پژوهشي توسعه فناورانه ميدان آزادگان اعلام کرد: با توجه به غربالگري صورت گرفته از سوي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران، اولويت تزريق در مخازن سروک، کژدمي، گدوان و فهليان به ترتيب براساس تزريق آب، تزريق تناوبي آب و گاز و تزريق گاز امتزاجي به دست آمده است که در صورت اجرا، قابليت افزايش ضريب بازيافت به ميزان حدود 10 درصد بيش از تخليه طبيعي، فراهم خواهد شد.

تداوم همکاري هاي اکتشافي دانشگاه تهران با صنعت نفت

رياحي همچنين بااشاره به دو قرارداد امضا شده ميان پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران با مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران درمردادماه پارسال گفت: ساختار اکتشاف به نحوي است که ظرفيت زيادي براي انجام پروژه هاي پژوهشي دارد وخوشبختانه مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران نيز نگرش مثبتي در اين زمينه دارد. براساس اين گزارش، به دنبال اجراي موفق فاز نخست پروژه انتقال دانش فني وفناوري اکتشاف نفت هاي نامتعارف (شيل هاي نفتي)در ناحيه قالي کوه لرستان با همکاري دانشگاه تهران، قرارداد فاز دوم اين پروژه نيز مردادماه سال 98 بين مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران و پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران امضا شد.

 مدت زمان اجراي اين قرارداد48ماه برآوردشده وقراراست يک دانشگاه فني اروپايي با تجربه بيش از 90 سال در صنعت نفت شيل به عنوان همکار و مشاور بين المللي اين پروژه همکاري کند.

 اين پروژه با تدوين يک برنامه جامع اکتشافي، زمينه را براي ايجاد و توسعه صنعت جديد نفت شيل در ايران فراهم خواهد کرد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه بوشهر 

آمادگي کامل براي مقابله با آغاز موج دوم شيوع کرونا

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه بوشهر ازآمادگي کامل اين منطقه براي مقابله با آغاز موج دوم شيوع ويروس کرونا خبرداد. مسعود نيک تاج گفت:  هم زمان باآغازموج دوم شيوع ويروس کرونا، اجراي طرح مبارزه و پيشگيري از آن باتلاش و دقت بيشتر در سطح اين منطقه در حال انجام است. وي سمپاشي وضدعفوني همه روزه جايگاه ها، ناوگان حمل ونقل، ساختمان ها، تاسيسات و انبار نفت را ازجمله اقدام هاي مقابله با موج دوم شيوع ويروس کرونا اعلام کرد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه بوشهر تاکيد کرد:  با توجه به ورود ناوگان حمل فراورده هاي نفتي (نفتکش هاي جاده پيما) به تاسيسات انبار نفت شهيدغريبي وحمل فراورده به استان هاي همجوار، براي پيشگيري از انتقال احتمالي ويروس کرونا، اين ناوگان همه روزه ضد عفوني و گندزدايي کامل مي شود. نيک تاج همچنين تاکيد کرد: براي حفاظت از کارکنان و همه مراجعان، مجاري عرضه را ملزم به رعايت بهداشت و استفاده از لوازم حفاظتي مانند ماسک، دستکش و ضدعفوني کردن همه دستگاه ها و تجهيزات جايگاه شده اند. وي افزود: به دليل حساسيت موضوع، مقرر شده است که مسئولان نواحي و کارشناسان واحد اچ اس اي، به صورت مستمرازجايگاه ها بازديد و موارد مهم را دراين زمينه را در قالب گزارش ارائه کنند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي

کاهش 55 درصدي مصرف نفت سفيد با گازرساني

گازرساني به روستاهاي خراسان شمالي مصرف نفت سفيد اين استان در سال 98 را در مقايسه با سال پيش از آن 55 درصد کاهش داد.

مجتبي شکوري، مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي گفت: باتوجه به روند رو به رشد گازکشي براي مصارف خانگي و صنايع، صرفه جويي بيشتري در مصرف نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره در استان خراسان شمالي رخ خواهد داد.

وي با اشاره به اين که سال گذشته يک هزار و 244 خانوار شهري و چهارهزار و 226 خانوار روستايي از گاز طبيعي بهره مند شده اند، تصريح کرد: با بهره مندي اين تعداد خانوار شهري وروستايي دربازه زماني ياد شده در مصرف 19 ميليون ليتر نفت سفيد و 2800 تن گاز مايع صرفه جويي شد.

 مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي با تأکيد بر نظارت و کنترل بي وقفه بر نحوه ارائه خدمات سوخت رساني در استان خراسان شمالي ازحذف کالابرگ نفت سفيد وتوزيع الکترونيکي آن در سال جاري خبر داد.

به گفته وي توزيع الکترونيکي نفت سفيد باهدف صيانت ازحقوق شهروندي، افزايش رفاه مصرف کنندگان و جلوگيري ازتوزيع وعرضه خارج از شبکه اين فراورده نفتي انجام شده است.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود

اقدام هاي پيشگيرانه مقابله با شيوع کرونا

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود در ديدار با رئيس دانشگاه علوم پزشکي شاهرود اقدام هاي اين حوزه عملياتي را در زمينه پيشگيري و مقابله با شيوع کرونا ويروس تشريح کرد. علي اکبر عرب عامري ضمن اعلام آمادگي براي تعامل و همکاري بيشتر بادانشگاه علوم پزشکي شاهرود ازخدمات ارزشمند و پيشگيرانه مديريت اين دانشگاه، کادردرماني آن و کارکنان حوزه سلامت درمقابله با بيماري کرونا ويروس قدرداني کرد. عرب عامري با اشاره به اقدام هايشرکت ملي پخش براي پيشگيري از ابتلا وشيوع اين بيماري، از اجراي اطلاعيه ها و انجام مصوبات ستاد کرونا در نواحي چهارگانه(شاهرود، سمنان، دامغان و گرمسار) و جايگاه هاي عرضه سوخت استان سمنان که از جمله مکان هاي پرتردد است، خبر داد. رضاچمن رئيس دانشگاه علوم پزشکي شاهرود نيز باقدرداني ازاقدام هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود در زمينه پيشگيري و مقابله باويروس کوويد 19 گفت:  بي شک، تلاش هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود درهمسويي با دانشگاه علوم پزشکي شاهرود و رعايت پروتکل هاي بهداشتي درمجاري عرضه سوخت و انبارهاي اين مجموعه مي تواند راه مقابله با اين ويروس را هموارتر سازد. در اين نشست زهرا امينيان، پزشک معتمد و سرپرست درمانگاه صنعت نفت شاهرود وعباس نوري، رئيس اچ اس اي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود نيز، گزارشي ازعملکرد حوزه هاي خود ارائه کردند.

 

   شرکت ملي حفاري ايران 

تکميل 15 حلقه چاه  نفت و گاز

کارکنان شرکت ملي حفاري ايران در فروردين ماه امسال موفق به پايان عمليات حفر و تکميل 15 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خيز کشور شدند. بابک زنگنه، مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران گفت:  اين چاه ها شامل هفت حلقه توسعه اي/ توصيفي و هشت حلقه تعميري تکميلي است. وي افزود: ازاين چاه ها 14 حلقه در گستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ويک حلقه نيزدرقالب پروژه اي تکميل شد ودر اختيار شرکت هاي متقاضي قرار گرفت. مديربرنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران متراژ حفاري در فروردين ماه امسال را هشت هزار و 854 متر اعلام و اظهار کرد:  در اين بازه زماني، 20موردعمليات جابه جايي دکل هاي حفاري در موقعيت هاي عملياتي انجام شده است. زنگنه تاکيد کرد:  شتاب بخشي به اين کار، نقش مؤثري در کاهش زمان حفاري خواهد داشت. وي همچنين با اشاره به اين که در فروردين ماه امسال از مجموع 72 دستگاه حفاري خشکي و دريايي ناوگان شرکت ملي حفاري ايران، 59دکل درچرخه عمليات قرار داشته است، يادآور شد: در بخش عمليات ويژه در يک ماه نخست سال، 602 متر حفاري افقي و جهت دار و 173 متر مغزه گيري با ايجاد سه حفره محقق شده است. مديربرنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران افزود: براساس گزارش مديريت ها، همچنين درحوزه مديريت خدمات ويژه حفاري20مورد عمليات نمودارگيري، 25مورد نمودارگيري از سيال و 13مورد چاه پيمايي انجام شد. وي گفت:  درمديريت خدمات فني حفاري نيز22 مورد عمليات لوله مغزي سيار، 26 مورد آزمايش چاه با ساق مته، سه مورد عمليات ويژه حفاري با هوا، سه مورد عمليات ويژه به روش حفاري فروتعادلي، 29 مورد لوله گذاري چاه، همچنين دو مورد نصب آويزه و هشت مورد آزمايش بهره دهي چاه گزارش شده است.

ساخت يک باب واحد مسکوني در روستاي حموله

بسيج شرکت ملي حفاري ايران يک واحد مسکوني در روستاي حموله از توابع شهرستان اهواز احداث کرد. علي سالمي، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت ملي حفاري ايران گفت:  عمليات ساخت اين واحد مسکوني ازسال گذشته پس از وقوع سيل فروردين ماه 98از سوي گروه جهادي پايگاه مقاومت بسيج شرکت و مشارکت هاي کارکنان آغازشد ودرآستانه ماه مبارک رمضان امسال به بهره برداري رسيد.

تهيه بسته هاي معيشتي براي خانواده هاي نيازمند

جوانان مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) کوي سازماني يکصد واحدي شرکت ملي حفاري ايران نيز در عمل به مسئوليت اجتماعي و همگام با ديگرهموطنان اقدام به تأمين بسته هاي ارزاق معيشتي براي کمک به خانواده هاي نيازمند حومه کلانشهر اهواز کردند.

به گفته حجت الاسلام سيدمحمدجعفر ملائکه، امام جماعت مسجد حضرت صاحب الزمان (عج)، در اين حرکت مردمي به جمع آوري کمک هاي نقدي ساکنان شهرک يکصد واحدي حفاري و خريد اقلام مورد نظرشامل برنج، روغن، ماکاروني، سويا، خشکبار، مواد بهداشتي و شوينده، تخم مرغ و... اقدام شده است.

وي اظهارکرد: اين اقلام درقالب150بسته باهماهنگي ستاد جمع آوري کمک هاي مؤمنانه استان خوزستان ميان خانواده ها توزيع مي شود.