اعطای گواهینامه صلاحيت حرفه ای به اپراتورها و بهره برداران

توكلي از اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفه اي به بهره برداران مستقر در تاسيسات شركت انتقال خبر مي دهد و مي گويد: با توجه به اينكه انجام برخي فعاليت هاي پرتكرار مانند بهره برداري از خطوط لوله، ايستگاه هاي تقويت فشار و پيگراني نياز به سطح بالايي از دانش و مهارت دارد، افراد دخيل در اين موضوعات حتما بايد گواهينامه صلاحيت حرفه اي داشته باشند تا بتوانند در اين فرايندهاي حياتي ورود كنند. از اين رو ريز فعاليت هاي اين فرايندهاي مهم متناسب با تنوع تجهيزات استخراج شده و در سال 98 از صفر تا 100 فرايند پيگراني تبديل به مباحث قابل ارزيابي و شناسايي شد. اعطاي گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي به اپراتورها و بهره برداران از سال آينده آغاز مي شود و آنها تنها در صورت قبولي در آزمون هاي تئوري و عملي مجاز خواهند بود وارد پروسه راهبري تجهيزات صنعت انتقال شوند.

پايداری جريان گاز نتیجه كار حرفه ای است

مدير عامل شركت انتقال گاز ایران درباره قابليت اطمينان 100 در صدی در اين شركت می گويد: شركت انتقال گاز پارسال هم در پيك مصرف ضريب اطمينان نزديك به 100درصد داشت كه تكرار اين مهم در سال های اخير نشان می دهد كه پايداری انتقال يك موضوع تصادفی نيست، بلكه حاصل روندي كاملا حساب شده، علمی، دقيق و حرفه ای است، ضمن آنكه بايد توجه كنيم حفظ پايداری شبكه در شرايطی حاصل شده كه در سال های اخير با افزايش تاسيسات، ركوردزنی مصرف، وقوع سيل مهيب و سراسری و محدوديت های ناشی از تحريم ها مواجه بوديم.

حفظ سلامت تجهيزات در پروسه برون سپاري

او درباره پيشرفت برنامه های برون سپاری در شركت انتقال گاز می گويد: برنامه ای 10 ساله برای برون سپاری بخش های مختلف شركت تدوين شده كه در اولين گام، ايستگاه تقويت فشار گاز صفاشهر 4 در مرداد سال گذشته برون سپاری شد و زمستان قبل از آن نيز اين ايستگاه با روش جديد در دست بهرهبرداری قرار گرفت. علاوه بر اين مورد، ديگر تجهيزات نيز بتدريج و در سال های آينده وارد چرخه برون سپاری خواهند شد. بحث برون سپاری از اين نظر اهميت دارد كه تجهيز با حفظ مالكيت شركت انتقال به بخش خصوصی واگذار می شود، از اين رو حفظ سلامت تجهيزات در پروسه تحويل گيری مجدد و بازگشت آن به كارفرما بسيار مهم است. از آنجا كه برون سپاری معمولا در فرایندهای بلند مدت صورت می گيرد، مكانيزم های كنترلی تعريف و اجرا شده است كه تجهيز واگذار شده دچار اشكال نشود و اطمينان حاصل شود كه شركت برون پذير ماموريت هايش را بدون فرسايش تجهيزات به انجام می رساند.

حفظ امنيت شغلی نيروها در فرایند برون سپاری

دغدغه مهم نيروها در بحث برون سپاري، حفظ امنيت شغلي كاركنان شركت است، اما خوشبختانه برون سپاري در شركت انتقال متناسب با روند بازنشستگي نيروها، توسعه تجهيزات و با توجه به ممنوعيت جذب نيروي جديد، طرح ريزي و اجرا شده و در اين برنامه 10 ساله هيچكدام از كاركنان شركت اعم از رسمي، قراردادي و پيمانكاري بيكار نخواهند شد. همچنين در بحث تحويل و تحول پروژه ها نيز با تعامل مثبت با مجريان طرح، شركت هاي سازنده و گازهاي استاني و از طريق برگزاري جلسات توجيهي و هماهنگي، خيلي از موارد سنواتي كه به دلايل مختلف از سال هاي گذشته باقي مانده بود، در سال 98 تعيين تكليف شد.  

برگزاری جلسات به صورت ويدئو كنفرانس برای آناليز شبكه

جلساتي كه به صورت ويدئو كنفرانس و هر دو هفته يك بار با مناطق 10 گانه برگزار مي شود، راهي است كه در آن ضمن بررسي ملزومات تعميرات، اتفاقات شبكه بدقت از سوي همكاران ستاد و مناطق تجزيه و تحليل كارشناسانه مي شود و نقاط قوت، قابل بهبود و تهديدها و فرصت ها استخراج مي شود تا به آمادگي مطلوب برسيم. در همه زمينه ها از جمله ايستگاه ها، عمليات خطوط لوله و مخابرات نيز آناليز دائمي و ريشه يابي روي رويدادها انجام و در صورت لزوم اقدامات اصلاحي مناسب تجويز مي شود.

تهديدها و فرصت های سيل ابتدای سال 98

سيل فروردين 98 حاوي فرصت ها و تهديدهاي گوناگوني براي صنعت انتقال گاز كشور بود. اين واقعه طبيعي به صورت گسترده چند نقطه مهم از كشور را تحت تاثير قرار داد، بويژه نقاط راهبردي كه مصرف كنندگان عمده، خطوط لوله فشار قوي و نواحي ارسال گاز به بالادست، در آن مناطق واقع شده بودند. تجربه خوب همكاران، آمادگي ماشين آلات و قابليت تحسين برانگيز همكاران در واكنش سريع به حوادث سبب شد اين بحران گسترده بدون حتي يك مورد آتش سوزي و همراه با پايداري كامل گاز مديريت شود كه اين دستاورد مايه افتخار فرد فرد كاركنان شركت انتقال گاز است. اين بحران همچنين فرصتي ايجاد كرد كه در آن تمام مواردي كه تاكنون در قالب مانور در شركت انجام شده بود، در مرحله عملياتي به آزمون گذاشته شد و به لطف مديريت يكپارچه و همكاري شركت هاي ملي گاز و انتقال اين حادثه گسترده و عظيم كنترل شد.

سرآمدی در سال 1404

از هم اكنون برنامه هاي سال آينده را پيش بيني كرده ايم. عامل اصلي در موفقيت شركت انتقال، همكاران خوب، متعهد، دلسوز، گمنام، ولي خوشنام هستند؛ تلاشگراني كه در بيرون از هياهوي شهرها حماسه آفريني مي كنند. به اعتقاد بنده شركت انتقال در سال 98 بسيار خوب عمل كرد؛ اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم. چشم انداز ما سرآمدي شركت انتقال گاز در افق 1404 در سطح جهاني است. به منظور تحقق بي نقص ماموريت انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره ور گاز در شركت انتقال گاز موضوعاتي راهبردي تعريف شده كه با دستيابي به آنها در رديف 3 شركت تراز اول دنيا در صنعت انتقال قرار خواهيم گرفت.