دورانديشي، برنامه ريزي و كار حرفه اي در شرکت انتقال گاز

رکوردشکنی های پیاپی و پایدار جایگاه گاز اتفاقی نیست

مشعل  زمستان سال 98 براي شركت انتقال به مثابه سربلندي در آزموني خطير و كسب نمره درخشان در حفظ پايداري گاز در سخت ترين شرايط جوي سال هاي اخير بود. انتقال مستمر و پايدار گاز در سردترين شرايط جوي در حالي در كارنامه اين شركت درخشيد كه سربازان صنعت انتقال گاز در ابتداي سال 98 نيز شايستگي خود را در مديريت كارآمد سيل نشان داده بودند. شركت انتقال گاز ايران متولي راهبري شبكه بزرگ گاز كشور است؛ شبكه اي عظيم كه به لحاظ گستردگي، حجم تجهيزات و تاسيسات، خط لوله و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز رتبه اول آسيا و جايگاه چهارم جهان را در اختيار دارد و براي تحقق ماموريت خود در انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره ور گاز، 37 هزار و 500 كيلومتر خط لوله فشار قوي، 311 تجهيز كمپرسور گاز و 86 ايستگاه تقويت فشار را در گستره ايران پهناور به كار گرفته است.

سعيد توكلي، مديرعامل شركت انتقال گاز معتقد است كه پايداري انتقال گاز عليرغم مديريت محدوديت هاي تحريمي، ركوردشكني ميزان مصرف، انجام تعميرات با اتكا به ظرفيت هاي داخلي، افزايش چشمگير تاسيسات و مديريت حوادثي همچون سيل نشان مي دهد كه تضمين امنيت انرژي يك موضوع تصادفي نيست، بلكه حاصل روندي كاملا حساب شده، علمي، دقيق و حرفه اي است. شركت انتقال گاز سازماني تحليلگر است كه با دورانديشي و درس آموزي از رخدادها سعي مي كند مديريت و برنامه ريزي بهتري براي آينده داشته باشد و به لطف كاركنان پرتلاش خود، به تعهدش در فراهم كردن آرامش و آسايش براي هموطنان پايبند بوده است.

انتقال 792 ميليون متر مكعب گاز در روز

مديرعامل شركت انتقال گاز ايران درباره عبور موفق سكانداران امنيت انرژی كشور از زمستان 98 می گويد: از آنجا كه در فصول بهار و تابستان همه تمهيدات لازم برای گذر از فصل سرما از جمله انجام تعميرات اساسی پيش بينی و اجرا شده بود، توانستيم در اوج سرمای شديد و كم سابقه زمستان، پايداری و جريان مستمر انتقال گاز را برای هموطنان تضمين كنيم. پارسال به همت كاركنان شركت انتقال گاز چند ركورد درخشان رقم خورد. اول آنكه ركورد انتقال در شبكه به ميزان 792 ميليون متر مكعب در روز رسيد و دوم آنكه تعداد 18 ايستگاه تقويت فشار برای اولين بار بدون رزرو وارد مدار شده و حتي واحدهای يدك آنها نيز به كار گرفته شد. تجربه برون سپاری و BOT نيز از ركوردهايی هستند كه برای اولين بار در سال 98 تحقق يافته اند.

شناسايی و رفع مشكلات گلوگاه ها

مدير عامل شركت انتقال گاز ایران با بيان اينكه آرايش خطوط لوله و توربين ها متناسب با نياز ديسپچينگ ملی در مناطق مختلف تغيير می كند، ادامه می دهد: مهمترين عامل موفقيت ناوگان انتقال گاز در گذر از سرمای بی سابقه زمستان پارسال، رفع اساسی مشكلات گلوگاه ها و نقاط آسيب پذيری بود كه با اتكا بر تجربيات فصل سرد سال گذشته احتمال می رفت تبديل به پاشنه آشيل شود. ما هر ساله در فصول بهار و تابستان سعی می كنيم گلوگاه ها را براساس تجربيات زمستان گذشته پيش بينی و شناسايی كنيم تا ارتباطات مورد نياز در شبكه ايجاد شده و قدرت مانور برای بهره بردار فراهم شود.

خوداتكايی و تعامل مستمر با سازندگان توانمند داخلی

او با بيان اينكه در برنامه جامع خودكفايی شركت انتقال گاز ایران، تامین قطعات در زمينه های برق، ابزار دقيق، مكانيك و تجهيزات حفاظت از زنگ و خطوط لوله ازسوی سازندگان داخلی در نظر گرفته شده است، می گويد: در حال حاضر هيچ شركت خارجی در پروسه تعميرات تاسيسات و تجهيزات شركت انتقال حضور ندارد. در بحث ساخت نيز عمده قطعات راهبردی و مهم، بومی سازی شده و موارد باقی مانده هم بتدريج به صورت داخلی انجام می شود. در موضوع خودكفايی آنچه مهم است ايجاد فضای تعاملی برای ارائه توانمندی سازندگان داخلی و همچنين ارائه نيازهای شركت انتقال به سازندگان است كه با افتتاح نمايشگاه دائمی خودكفايی در مناطق سعی كرده ايم اقلام مورد نياز شركت انتقال و همچنين تجهيزات ساخته شده از سوی بخش خصوصی را به نمايش بگذاريم و تعامل مستمر را بين طرفين عرضه و تقاضا پديد آوريم. همچنين سعی شده با آمايش و قطب بندی مناطق 10 گانه، فرایند خودکفایی تخصصی تر و هدفمندتر دنبال شود. همانطور كه می دانيد برخی مناطق به دليل محيط و اكوسيستم صنعتی و كسب و كارهای فعال، در برخی زمينه ها، تخصص و تبحر بيشتری دارند، از اين رو قطب بندی كمك می كند كه بومی سازی موثرتر دنبال شود و كميته خودكفايی كه در ستاد انتقال گاز تشكيل شده نيز وظيفه راهبری و يكپارچه سازی قطب های خودكفايی را به عهده دارد.

استقرار مديريت دانش

توكلی يكی از بهترين مكانيزم های يكپارچه سازی، هم افزايی و ايجاد دانش های جديد و كاربردی را استقرار مديريت دانش می داند و می افزايد: از آنجا كه صنعت انتقال گاز، جزو صنايع شبكه ای به شمار می آيد و از گستردگی تاسيسات و تجهيزات برخوردار است، بايد راهی موثر برای تجميع اطلاعات مناطق 10 گانه پيش بينی كنيم تا تجربيات ارزشمند مناطق با يكديگر به اشتراك گذاشته شود كه اين مهم، تنها با استقرار واقعی نظام مديريت دانش امكان پذير است. در همين زمینه برای اولين بار كتاب تجارب و گنجينه بهره برداری، نگهداری و تعميرات كه حاوی تجربيات گرانبهای مناطق مختلف است، منتشر شده و در دسترس تمامی همكاران قرار گرفته است. لازم است عنوان كنم كه مديريت دانش، فرایندی دائمی و مستمر است و برای همه تجهيزات در زمينه ايستگاه ها و خطوط لوله در حال اجراست و تلاش شده با تاسيس دبيرخانه دائمی مديريت دانش در واحد پژوهش اين جريان مبارك و ارزش ساز در شركت استمرار داشته باشد. به لطف مكانيزم های كارآمد مديريت دانش از اين پس دانش های ايجاد شده در شركت انتقال، پس از قرار گرفتن در پورتال ستاد برای همکاران قابل استفاده خواهد بود. اقدام ديگر در زمينه مديريت دانش، تهيه سوال و پرسش های كاملا كاربردی و فنی و ارائه آن در قالب كتابچه های مجموعه سوالات المپياد فنی- عملياتی است. اكنون بالغ بر 1900 سوال از تجهيزات تقويت فشار گاز و همچنين 1000 سوال در زمينه عمليات خطوط لوله تهيه شده و در قالب كتاب در بين همكاران مناطق مختلف توزيع شده است. اين سوال ها دقيقا متناسب با ريزعمليات و فعاليت های كاربردی شركت است.