شرکت نفت فلات قاره ايران   

استقرار سامانه مديريت دارايي هاي فيزيکي در شناور کوروش

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: سامانه مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي به طورموفقيت آميز در پايانه شناور فرآورشي کوروش پياده سازي و به فرهنگ سازماني اين پايانه در هر اقدام عملياتي تبديل شده است. عليرضا سلمان زاده در ادامه بازديدهاي ميداني از مناطق عملياتي اين شرکت با حضور در پايانه شناورفرآورشي کوروش اظهارکرد: تعميرات اساسي ظروف فرايندي اين پايانه، بازرسي داخلي تجهيزات و آندگذاري، تست نشتي تفکيک کننده ها و کاليبراسيون، نصب ادوات ابزار دقيق، تعمير و تعويض ولوها، همچنين نصب اسپول GRE بين مسير آب آتش نشاني و آب دريا(Sea Water) وبازرسي وتميزکاري Sea Chest با موفقيت کامل و بدون حادثه به پايان رسيده است.

وي افزود: اصلاحات فرايندي جديدي با تلاش وخلاقيت همکاران اين پايانه که در افزايش بازدهي و ارتقاي کيفيت نفت خام توليدي و آب تفکيک شده نقش بسزايي دارد، انجام شده است. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: جوان ترين گروه درمجموعه شرکت نفت فلات قاره دراين پايانه مستقرند که در زمينه ساخت داخل و کاهش هزينه هاي ارزي موفق ترين عملکرد را داشته اند. سلمان زاده يادآورشد: مقررشده است ازتجارب اين همکاران به عنوان گروه پيشتاز در استقرار سيستم مديريت يکپارچه دارايي هاي فيزيکي، درهمه مناطق عملياتي شرکت نفت فلات قاره ايران استفاده شود.

 تعمير 4 دستگاه ديزل ژنراتور در واحد تعميرات سيري

معاون واحد تعميرات برق و تهويه منطقه سيري شرکت نفت فلات قاره، از بازسازي و راه اندازي چهاردستگاه ديزل ژنراتوربا تلاش همکاران واحد تعميرات برق اين منطقه عملياتي خبر داد. جليل بردبارهدف ازانجام اين عمليات را استفاده بهينه ازامکانات موجود، صرفه جويي درهزينه هاي جاري وتامين نيازهاي واحدازطريق بازسازي دستگاه هاي آسيب ديده عنوان و اظهارکرد: بازسازي و راه اندازي اين چهار ديزل ژنراتور، بيش ازيک ميليارد تومان صرفه جويي به همراه داشته است. وي بااشاره به تعميريک دستگاه ديزل ژنراتور Volvo- 500kw که سيم پيچي اصلي آن به کلي آسيب ديده بود، تصريح کرد: اين ژنراتور با رعايت استانداردهاي لازم به مدت 10ساعت آزمايش شدوهم اکنون آماده بهره برداري است. بردبار درباره تعمير و راه اندازي ديزل ژنراتور dorman-200kw نيزکه به دليل قدمت وآسيب ديدگي سيم پيچ غيرقابل استفاده شده بود، اظهارکرد: اين ديزل ژنراتور پس ازتعميرات اساسي و راه اندازي دوباره، آزمايش شده است وهم اکنون از آن درسکوي مبارک استفاده مي شود. معاون واحد تعميرات برق وتهويه منطقه سيري در مورد تعمير اساسي دو دستگاه ژنراتور dorman-250kw که مدت طولاني درتاسيسات شيلات منطقه سيري بدون استفاده مانده و بخش زيادي از ادوات مکانيکي وبرقي آن ازبين رفته بود، گفت: پمپ انژکتور، واترپمپ، دينام و استارت اين ژنراتورها تعمير و اقلام فرسوده آنها تعويض شده است. بردبار با بيان اين که تعميراساسي سيم پيچ اصلي استاتوروادوات تحريک ژنراتور ازسوي واحد برق انجام شده است، تصريح کرد: يک دستگاه از دو دستگاه ژنراتور به عنوان ژنراتورپشتيبان درسکوي مبارک، آزمايش و آماده سازي شده است.

 

 

   پتروشيمي

نصب نخستين تجهيزات فرايندي واحد پلي پروپيلن ايلام

مديرعامل شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (پترول) از نصب نخستين تجهيزات فرايندي واحد پلي پروپيلن شرکت توسعه صنايع پايين دستي ايرانيان خبر داد. رسول اشرف زاده گفت: همسو با سياست هاي کلان شرکت هلدينگ خليج فارس و شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ‏‏(پترول) مبني بر توسعه و تکميل زنجيره ارزش ‏محصولات پتروشيمي، جلوگيري ازخام فروشي، همچنين اشتغال زايي ورونق اقتصادي دراستان ها، واحد پايين دستي توليد پلي پروپيلن ‏در مجاورت شرکت پتروشيمي ايلام تصويب و عمليات اجرايي بخش هايي از آن آبان ماه ‏امسال به طور رسمي آغاز شد. وي با بيان اين که ظرفيت اسمي اين واحد 150هزار تن پليمر در سال است، اظهار کرد: اين طرح سبب ايجاد 220 شغل ‏به طورمستقيم و بيش از دو هزار فرصت شغلي غيرمستقيم خواهد شد.‏ اشرف زاده با اشاره به اين که فناوري مورد استفاده در اين واحد از نوع فرآيند فاز گازي ‏است ‏که در ايران منحصربه فرد است، گفت: در اين فرآيند پروپيلن دريافتي از پتروشيمي ايلام در فاز گازي و در تماس با ‏کاتاليست جامد در يک بستر متحرک به ‏پلي پروپيلن تبديل مي شود.‏ پلي پروپيلن درساخت قطعات داخلي اتومبيل، توليد انواع اسباب بازي، ني هاي نوشابه، موکت، زيرانداز، گوني، روکش ‏انواع موادغذايي، شيريني، شکلات، توليد طناب، لوازم خانگي، لوازم پزشکي، فيلم و.... کاربرد دارد.‏ شرکت توسعه صنايع پايين دستي ايرانيان از زيرمجموعه هاي گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (پترول) ‏است ‏که احداث يک واحد توليد پلي پروپيلن در ضلع جنوبي پتروشيمي ايلام با ظرفيت 150 هزار تن در سال را در دست اقدام ‏دارد.

 

   شرکت نفت خزر

تدوين طرح توليد زودهنگام از ميدان سردار جنگل

مديرعامل شرکت نفت خزر گفت: برنامه اي براي آزمايش طولاني مدت چاه هاي ميدان سردارجنگل براي ارائه به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران درحال تهيه و تدوين است که درصورت تصويب، توليد زود هنگام از اين ميدان در دستور کار قرارمي گيرد. علي اصولي ضمن گراميداشت دهه پيروزي انقلاب، با بيان اين که پس ازسال ها تلاش و اثبات وجود نفت درميدان سردار جنگل، امروز شاهد بومي شدن دانش حفاري آب هاي عميق در کشورهستيم، افزود: فعاليت دراين بخش، پيش تر به وسيله شرکت هاي بين المللي انجام مي شدامااکنون رشد قابل توجهي يافته است و با تکيه بر توان متخصصان ايراني انجام مي شود. وي با اشاره به ترسيم دو مسير اصلي براي فعاليت هاي صنعت نفت در شرکت نفت خزر، توسعه وتوليد ازميدان سردارجنگل که نيازمندحفر چاه هاي ارزيابي و توسعه اي، همچنين تمهيد تجهيزات توليد ازميدان است، و ادامه فعاليت هاي اکتشافي درساختارهاي اولويت دارحوضه جنوبي درياي خزر را مسيرهاي ترسيم شده پيش روي شرکت نفت خزرعنوان کرد. اصولي با اشاره به دستاوردهاي شرکت نفت خزر در چهار دهه گذشته، اکتشاف منابع هيدروکربوري وتوسعه صنعت نفت درخزر را از دستاوردهاي بزرگ اين صنعت پس ازانقلاب اسلامي برشمرد و افزود: دستاوردهاي حوزه خزر درشرايطي است که اقدام ها ومطالعات انجام شده پيش از انقلاب به وسيله شرکت هاي صاحبان غربي و شرقي، موفقيت آميز نبوده است.

وي با اشاره به تاسيس شرکت نفت خزربه عنوان يکي از شرکت هاي زير مجموعه شرکت ملي نفت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اظهار کرد: متخصصان اين شرکت از بدو تاسيس با انجام مطالعات وسيع ژئوفيزيکي، زمين شناسي و مهندسي نفت به نتايج مثبتي به لحاظ وجود منابع غني هيدروکربور در بخش جنوبي درياي خزر دست يافته اند. اصولي تصريح کرد: برپايه اين مطالعات، 46ساختارهيدروکربوري در حوضه جنوبي درياي خزرشناسايي شد واين مطالعات به عنوان نقشه راه توسعه اهداف صنعت نفت در درياي خزر مدنظر قرار گرفت. مديرعامل شرکت نفت خزر گفت: با توجه به عميق بودن آب هاي جنوبي درياي خزر، براي نخستين باردرکشور، ساخت سکوي نيمه شناور براي عمليات حفاري و اکتشاف در زمره اهداف شرکت ملي نفت ايران قرار گرفت واين سکوي نيمه شناوربا نام «ايران اميرکبير» به کارفرمايي شرکت نفت خزربه دست متخصصان توانمندداخلي ساخته ودرسال 1388آماده بهره برداري شد. وي تصريح کرد: با ساخت سکوي منحصر به فرد نيمه شناورايران امير کبير به دست متخصصان توانمند ايراني که بزرگ ترين سکوي حفاري خاورميانه است، ايران براي نخستين بار در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي، به عضويت باشگاه آب هاي عميق جهان درآمد. اصولي گفت: پس ازپايان ساخت سکوي ايران اميرکبير دربهمن ماه سال 1388، حفاري چاه شماره 1 ساختار 6.2 خزر آغاز وبا به ثمر رسيدن اين عمليات در ارديبهشت 91، نخستين اکتشاف نفتي تاريخ کشوردر بخش عميق حوضه خزرجنوبي به دست متخصصان توانمند ايراني محقق شد. وي يادآورشد: پيرواين موفقيت، نام ساختار6.2 به ميدان نفتي سردارجنگل تغيير يافت.

 

 

     مناطق شرکت ملي پخش فراورده هاي ايران

افتتاح پنجاه وهفتمين جايگاه عرضه سوخت در چالوس

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس ازافتتاح پنجاه و هفتمين جايگاه عرضه سوخت اين منطقه عملياتي درگراميداشت چهل و يکمين سالگرد پيروزي انقلاب خبر داد. تورج اماني با بيان اين که «کامياب نصيري» دوازدهمين جايگاه عرضه سوخت درشهرستان محمود آباد است، افزود: اين جايگاه باصرف هزينه 62 ميليارد ريال در زميني به مساحت سه هزار مترمربع احداث شده و براي 15 نفر ايجاد شغل کرده است.

 فعاليت چهل ونهمين جايگاه سي ان جي در مياندوآب

چهل ونهمين جايگاه عرضه سي ان جي منطقه مياندوآب در شهرستان بوکان به بهره برداري رسيد. عبدالله احمدي، رئيس ناحيه بوکان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب گفت: اين جايگاه در زميني به مساحت دو هزار متر مربع، با سرمايه گذاري بخش خصوصي وصرف هزينه اي بيش ازپنج ميليارد تومان احداث شده است. جايگاه مصطفي رسولي به عنوان دهمين جايگاه عرضه سي ان جي شهرستان بوکان، براي 10 نفر ايجاد شغل کرده است.

 فعاليت «کوير» در آرادان سمنان

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود از افتتاح جايگاه عرضه سوخت «کوير» درشهرستان آرادان سمنان خبرداد و گفت: با بهره برداري از اين جايگاه، شمارجايگاه هاي حوزه عملياتي اين شرکت به 73 باب افزايش يافت.  علي اکبرعرب عامري افزود: اين جايگاه در زميني به مساحت 500 متر مربع و12ميليارد ريال سرمايه گذاري، در روستاي حسين آباد کردها در شهرستان آرادان، احداث شده است. به گفته وي، احداث جايگاه مزبور براي سه نفر ايجاد شغل کرده است.

 

    شرکت هاي گاز استاني 

آغاز عمليات اجرايي 40 پروژه در آذربايجان غربي

عمليات اجرايي 40پروژه گازرساني آذربايجان غربي درچهل ويکمين سالروز پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي کلنگ زني شد. عليرضا شيخي، مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان غربي گفت: اين پروژه ها شامل خط تغذيه وشبکه گذاري به شهر زرآباد خوي، گازرساني به سه روستاي پلدشت و 36روستاي غرب شهرستان اروميه است. شيخي با اشاره به طول 11 کيلومتري در طرح گازرساني به زرآباد خوي تصريح کرد: براي اجراي اين پروژه 20 ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافته و پيش بيني مي شود 324 خانوار اين شهر از گاز طبيعي بهره مند شوند. به گفته وي، تامين گاز خط مواصلاتي اين مسير که از اوايل امسال آغاز شد، 450 ميليارد ريال هزينه دارد. مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان غربي، درباره طرح گازرساني به سه روستاي پلدشت نيز گفت: براي اجراي اين پروژه که 32هزار و 726 متر شبکه گذاري صورت مي گيرد، 42 ميلياردريال اعتبار تخصيص يافته است. شيخي درباره گازرساني به 36 روستاي غرب شهرستان اروميه نيزگفت: بابهره برداري از اين طرح ها27روستاي محور ديزج مرگور، سه روستاي محور شيخلر مزاري و6روستاي محور ورمزيار گازرساني مي شود.

 افتتاح و آغاز عمليات اجرايي بيش از 500 طرح گازرساني در خراسان جنوبي

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي از گازرساني به 205 روستا و183واحد صنعتي وتوليدي، همچنين آغازعمليات اجرايي گازرساني به 149 روستا در دهه فجر امسال خبرداد. سيدمحمود هاشمي با بيان اين که تاکنون اقدام هاي قابل قبولي در بخش گازرساني به شهرها، روستاها و واحدهاي صنعتي انجام شده است، اظهار کرد: براي گازرساني به 205 روستا حدود 177ميليارد تومان هزينه شده است. به گفته وي، با گازرساني به اين روستاها بيش از11هزارخانوار روستايي از گاز بهره مند خواهند شد. هاشمي اعتبار هزينه شده براي گازرساني به 183واحدصنعتي و توليدي را نيز بيش از20 ميليارد تومان اعلام کرد. مديرعامل شرکت گازاستان خراسان جنوبي، همچنين با اشاره به آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 149 روستا، اعتبار پيش بيني شده براي اين مهم را 177 ميليارد تومان اعلام کرد. به گفته وي، با گازرساني به اين روستاها، 7300 خانوار زيرپوشش گاز قرار خواهند گرفت.

 بهره مندي بيش از 5 هزار خانوار از گاز در آذربايجان شرقي

مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقي گفت: هم زمان باگراميداشت دهه فجر، با افتتاح پروژه هاي گازرساني وتحقق پروژه هاي کلنگ زني، پنج هزار و415 خانوارجديد از گازطبيعي بهره مند مي شوند. سيدرضا رهنماي توحيدي گفت: دهه فجر امسال 92 پروژه گازرساني افتتاح و کلنگ 64 پروژه گازرساني نيز به زمين زده شد. وي تصريح کرد: با افتتاح اين پروژه ها، سه هزار و 853 خانوار از نعمت گاز بهره مند شده اند وبا به ثمر رسيدن پروژه هاي کلنگ زني نيز 1562 خانواراز گازطبيعي خواهند شد. مديرعامل شرکت گازاستان آذربايجان شرقي گازرساني درکشور را ثمره انقلاب اسلامي خواند وافزود: توزيع عادلانه گازطبيعي درنقاط مختلف استان آذربايجان شرقي دربرنامه اجرايي شرکت گازقراردارد و ماحصل آن بهره مندي100درصدي جمعيت شهري و96.5درصدي جمعيت رو ستايي از گاز طبيعي است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

ثبت 171 هزار مترحفر چاه درکارنامه يکساله

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين شرکت در يک سال گذشته موفق شده است عمليات حفاري 120 حلقه چاه نفت و گاز به متراژ بيش از 171 هزار متر را انجام دهد. سيدعبدالله موسوي در تشريح فعاليت هاي شرکت ملي حفاري ايران در فاصله زماني دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر امسال گفت: تحقق عمليات حفاري 120حلقه چاه هاي نفت و گاز شامل 33 حلقه توسعه اي، 10 حلقه توصيفي، دو حلقه اکتشافي و 75حلقه تعميري، حاصل تلاش مستمر و موثر کارکنان اين شرکت در پاسخگويي به برنامه هاي صنعت نفت کشور در عرصه توليد بوده است. وي بااشاره به پراکندگي مناطق عملياتي شرکت افزود: از مجموع چاه ها، 90حلقه در گستره شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 15حلقه در شرکت نفت فلات قاره، پنج حلقه در شرکت نفت و گاز اروندان، چهارحلقه در شرکت مهندسي و توسعه نفت، همچنين دو حلقه درشرکت نفت مناطق مرکزي ايران، دو حلقه در مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، يک حلقه درشرکت نفت و گاز پارس و يک حلقه در گستره فعاليت شرکت سروک آذر، حفاري و تکميل شده است. موسوي حفاري چاه ها در اين مدت را171 هزار و329 مترعنوان و اظهار کرد: اين مقدار حفاري نتيجه کوشش کارکنان بخش هاي عملياتي، خدمات جانبي و پشتيباني شرکت ملي حفاري ايران وتعامل با شرکت هاي متقاضي انجام شده و در اختيار کارفرما قرار گرفته است.

وي ادامه داد: دراين مدت 140 مورد عمليات جابه جايي دستگاه هاي حفاري که عملياتي تخصصي است، با به کارگيري افزون بر 120 دستگاه خودرو تريلر وکشنده سنگين براي هردکل در سطح محورهاي مواصلاتي و جاده هاي دسترسي اختصاصي در استان هاي نفت خيز انجام شده است.

موسوي در زمينه ارائه خدمات يکپارچه حفاري دريک سال اخير نيز گفت: اين بخش که شامل بيش از 20 نوع خدمات تخصصي با تعاريف خاص فني است، از طريق دو مديريت خدمات ويژه و خدمات فني حفاري به شرکت هاي متقاضي و پروژه هاي کليد در دست حفاري ارائه شده است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران اظهار کرد: در بخش خدمات ويژه مانند نمودارگيري، چاه پيمايي ونمودارگيري ازسيال حفاري نيز يک هزار و 412 عمليات، حفاري به روش افقي، 20 هزار و74متر حفاري جهت دار و 533 متر مغزه گيري با ايجاد 56حفره، انجام شده است.

موسوي فعاليت هاي فني مهندسي با اشاره به بخش خدمات فني حفاري شامل اسيدکاري گسترده و ويژه، سيمانکاري، تزريق پذيري، لوله مغزي سيار، آزمايش چاه با ساق مته، همچنين آزمايش بهره دهي چاه، حفاري با هوا، حفاري فروتعادلي، لوله گذاري چاه و نصب آويزه، شمار فعاليت هاي يک سال گذشته در اين بخش را چهارهزار و 511 مورد عنوان کرد.

مشارکت فعال‎تر در طرح‎هاي نگهداشت توليد

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران از تشکيل کارگروه تخصصي با هدف مشارکت فعال تر اين شرکت در طرح هاي حفظ و نگهداشت توليد نفت خبر داد. سيدعبدالله موسوي اظهارکرد: اين کارگروه زمينه حضورفراترشرکت ملي حفاري ايران را درطرح هاي توسعه اي شرکت ملي نفت ايران به صورت EPCDSF فراهم مي سازد. وي با بيان اين که کارگروه مزبور به منظور ايجاد شرايط و زمينه لازم، تعيين سرمايه گذاروپيمانکار واجد شرايط براي اجراي کارهاي رو سطحي، تشکيل شده است، تصريح کرد: اين کارگروه موظف است در بازه زماني حداکثر ظرف مدت يک ماه به اجراي موارد ذکرشده اقدام و اعلام نتيجه کند. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران بااشاره به اين که معاون مديرعامل درعمليات حفاري، نماينده تام الاختيار درپروژه هاي حفاري و امورفني و مهندسي دراين کارگروه است، اظهارکرد: سرپرست امورمالي، سرپرست مديريت بازاريابي، فروش وهمکاري هاي بين المللي و مشاور و سرپرست امور حقوقي و پيمان ها، ديگر اعضاي اين کارگروه را تشکيل مي دهند.

 

 

    شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

مصرف روزانه 24.5 ميليون متر مکعب سي ان جي

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: ميانگين مصرف سي ان جي درکشور در دي ماه به 24.5 ميليون متر مکعب در روز رسيد. حسن قلي پور با بيان اين که دربازه زماني ياد شده، 734 ميليون و 602 هزار و 681 مترمکعب سي ان جي توزيع ومصرف شده است، افزود: آبان ماه امسال، ميانگين روزانه مصرف سي ان جي در کشور حدود 21 ميليون مترمکعب بوده که در دي ماه امسال با3.5 ميليون متر مکعب افزايش به 24 ميليون و 486هزار مترمکعب رسيد.

قلي پور با اشاره به مصرف روزانه 19 ميليون مترمکعب سي ان جي در کشور پيش از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در کشور گفت: با اجراي اين طرح در روز 24 آبان ماه امسال، درخواست ها براي گازسوز کردن خودروها به نحو چشمگيري افزايش يافته است.

 افزايش جايگاه هاي سي ان جي به بيش از 2600 باب

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با اعلام فعاليت 2489 باب جايگاه عرضه سي ان جي در کشور، از ساخت 125 تجهيز سي ان جي خبرداد و افزود: با بهره برداري ازاين تعداد تجهيزسي ان جي، شمار جايگاه هاي عرضه سوخت پاک به 2614 موردخواهد رسيد.

 

 

   شرکت نفت خزر

تدوين طرح توليد زودهنگام از ميدان سردار جنگل

مديرعامل شرکت نفت خزر گفت: برنامه اي براي آزمايش طولاني مدت چاه هاي ميدان سردارجنگل براي ارائه به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران درحال تهيه و تدوين است که درصورت تصويب، توليد زود هنگام از اين ميدان در دستور کار قرارمي گيرد. علي اصولي ضمن گراميداشت دهه پيروزي انقلاب، با بيان اين که پس ازسال ها تلاش و اثبات وجود نفت درميدان سردار جنگل، امروز شاهد بومي شدن دانش حفاري آب هاي عميق در کشورهستيم، افزود: فعاليت دراين بخش، پيش تر به وسيله شرکت هاي بين المللي انجام مي شدامااکنون رشد قابل توجهي يافته است و با تکيه بر توان متخصصان ايراني انجام مي شود. وي با اشاره به ترسيم دو مسير اصلي براي فعاليت هاي صنعت نفت در شرکت نفت خزر، توسعه وتوليد ازميدان سردارجنگل که نيازمندحفر چاه هاي ارزيابي و توسعه اي، همچنين تمهيد تجهيزات توليد ازميدان است، و ادامه فعاليت هاي اکتشافي درساختارهاي اولويت دارحوضه جنوبي درياي خزر را مسيرهاي ترسيم شده پيش روي شرکت نفت خزرعنوان کرد. اصولي با اشاره به دستاوردهاي شرکت نفت خزر در چهار دهه گذشته، اکتشاف منابع هيدروکربوري وتوسعه صنعت نفت درخزر را از دستاوردهاي بزرگ اين صنعت پس ازانقلاب اسلامي برشمرد و افزود: دستاوردهاي حوزه خزر درشرايطي است که اقدام ها ومطالعات انجام شده پيش از انقلاب به وسيله شرکت هاي صاحبان غربي و شرقي، موفقيت آميز نبوده است.

وي با اشاره به تاسيس شرکت نفت خزربه عنوان يکي از شرکت هاي زير مجموعه شرکت ملي نفت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اظهار کرد: متخصصان اين شرکت از بدو تاسيس با انجام مطالعات وسيع ژئوفيزيکي، زمين شناسي و مهندسي نفت به نتايج مثبتي به لحاظ وجود منابع غني هيدروکربور در بخش جنوبي درياي خزر دست يافته اند. اصولي تصريح کرد: برپايه اين مطالعات، 46ساختارهيدروکربوري در حوضه جنوبي درياي خزرشناسايي شد واين مطالعات به عنوان نقشه راه توسعه اهداف صنعت نفت در درياي خزر مدنظر قرار گرفت. مديرعامل شرکت نفت خزر گفت: با توجه به عميق بودن آب هاي جنوبي درياي خزر، براي نخستين باردرکشور، ساخت سکوي نيمه شناور براي عمليات حفاري و اکتشاف در زمره اهداف شرکت ملي نفت ايران قرار گرفت واين سکوي نيمه شناوربا نام «ايران اميرکبير» به کارفرمايي شرکت نفت خزربه دست متخصصان توانمندداخلي ساخته ودرسال 1388آماده بهره برداري شد. وي تصريح کرد: با ساخت سکوي منحصر به فرد نيمه شناورايران امير کبير به دست متخصصان توانمند ايراني که بزرگ ترين سکوي حفاري خاورميانه است، ايران براي نخستين بار در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي، به عضويت باشگاه آب هاي عميق جهان درآمد. اصولي گفت: پس ازپايان ساخت سکوي ايران اميرکبير دربهمن ماه سال 1388، حفاري چاه شماره 1 ساختار 6.2 خزر آغاز وبا به ثمر رسيدن اين عمليات در ارديبهشت 91، نخستين اکتشاف نفتي تاريخ کشوردر بخش عميق حوضه خزرجنوبي به دست متخصصان توانمند ايراني محقق شد. وي يادآورشد: پيرواين موفقيت، نام ساختار6.2 به ميدان نفتي سردارجنگل تغيير يافت.