عضو کميته تخصصي پروژه ازدياد برداشت ميدان نفتي کرنج اعلام کرد:

نرم افزار غربالگری   نقطه اتصال  نفت و دانشگاه    

کاميار احمدپور، عضو کميته تخصصي پروژه پژوهشي ازدياد برداشت از ميدان نفتي کرنج در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به روند پيگيري هايي که در اين پروژه از ابتدا تاکنون انجام شده است، مي گويد: در مراحل اوليه که تغييرات قراردادي هم رخ داد، غربالگري اوليه و بررسي درباره مخازن مشابه انجام شده بود اما با تغيير قرارداد و ميدان محور شدن روند اقدام، پنج بسته براي اين پروژه تعريف شد و هم اکنون در مرحله پاياني بسته کاري اول با موضوع شناخت ميدان، تبديل چالش هاي ميدان به موضوعات قابل تحقيق و غربالگري کليه روش هاي ازدباد برداشت و بهبود توليد هستيم.

وي با بيان اينکه بسته اول شامل هفت خروجي است، تصريح مي کند: در پايان هر خروجي، گزارشي از اقدام ها ونتايج گرفته شده مطابق با شرح کار مصوب توسط مشاور پژوهشي تهيه و براي تصويب به کميته تخصصي ارسال مي شود. از 7 خروجي بسته اول پروژه تا کنون گزارش دو خروجي در کميته تخصصي تاييد شده و سه گزارش در حال بررسي و تاييد است.خروجي ششم و هفتم بسته اول نيز که شامل انجام آزمايش هاي مقدماتي و شبيه سازي سکتور روش هاي ازدياد برداشت منتخب هستند، در حال انجام توسط مشاور پژوهشي است.

پايان 98 موعد  نهايي فاز اول

وي با اشاره به آغاز رسمي اين پروژه از اسفند ماه 96، مي گويد: تا پايان سال 98 طبق برنامه زمانبندي بسته کاري اول تمام خواهد شد؛ اميدواري ما اين است که در زمان باقي مانده تا پايان سال جاري ساير خروجي هاي مربوط به بسته کاري اول ارائه و تاييد شوند.

احمدپور با يادآوري دوره ده ساله اين پروژه مي گويد: شرح فعاليت ها و احجام کاري هر بسته در کميته تخصصي شامل 4 نفر از دانشگاه آزاد اسلامي و 4 نفر از شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تدوين و براي تصويب به کميته راهبري طرح در شرکت ملي نفت ايران ارائه مي شود.

احمدپور در توضيح بسته هاي مختلف اين پروژه هم گفت: بسته اول شامل شناخت ميدان، تبديل چالش هاي ميدان به موضوعات قابل تحقيق و غربالکري کليه روش هاي ازدياد برداشت و بهبود توليد، بسته دوم شامل به روز رساني مدل شبيه ساز مخرن و شبيه سازي نتايج غربالگري، بسته سوم شامل ارائه راهکارهاي فناورانه براي چالش هاي ميدان و اجراي پايلوت آزمايشگاهي روش هاي منتخب ازدياد برداشت و بهبود توليد و بسته چهارم شامل اصلاح مدل شبيه ساز مخزن بر اساس نتايج بسته سوم مي شود. در بسته پنجم هم طراحي و اجراي پايلوت ميداني و پايش نتايج انجام مي شود.

احمدپور با بيان اينکه در پايان هر بسته کميته تخصصي برنامه احجام کاري و ريز فعاليت ها براي بسته بعدي را بررسي مي کند، مي گويد: بررسي احجام کاري بسته دوم پروژه در کميته تخصصي شروع شده است که پس از تاييد براي تصويب به کميته راهبري ارائه خواهد شد. در بسته دوم پروژه، تمرکز بر ساخت مدل مخزن و شبيه سازي روش هاي ازدياد برداشت خواهد بود.

مخزن آسماري ميدان کرنج از جمله مخازن کربناته شکاف دار است. در بخشي از فعاليت هاي بسته اول پروژه تلاش شد تا با تعريف شاخص هاي مقايسه، ميادين مشابه با اين ميدان در دنيا شناسايي شده و روش هاي ازدياد برداشت استفاده شده در آنها بررسي شود.

تسهيل کار از طريق شناخت چالش ها از سوي دانشگاه آزاد

احمدپور با تاکيد بر اينکه يکي از اهداف قراردادهاي ميدان محور ازدياد برداشت، نزديک کردن دانشگاه ها به صنعت نفت و يکي شدن ادبيات آنها با وجود شرايط متفاوتشان بوده است، ادامه مي دهد: اين نزديک شدن صنعت و دانشگاه در بسته اول ميسر شده است و توانستيم در قسمت هاي مختلفي در کنار هم قرار بگيريم و درک متقابلي از شرايط و نيازهاي يکديگر و چالش هاي پيش رو داشته باشيم. در واقع با شناسايي چالش ها در بسته اول و تبديل آنها به موضوع هاي قابل تحقيق، زمينه کار براي هر دو طرف آشکار شد.

در اين مرحله دانشگاه آزاد به عنوان دانشگاه همکار ما در اين پروژه با توجه به فاکتورها و شاخص هاي شناسايي شده از ميدان و چالش هاي مورد نظر در آن، نرم افزاري بومي را براي غربالگري روش هاي ازدياد برداشت از ميدان تهيه کرد و با استفاده از بانک اطلاعاتي بزرگي که از پروژه هاي ازدياد برداشت در ميادين دنيا در اين نرم افزار جمع آوري شده بود و در نظر گرفتن فاکتورهايي براي غربالگري، اولويت بندي روش هاي ازدياد برداشت براي ميدان کرنج را ارائه داد.

عضو کميته تخصصي پروژه ازدياد برداشت از ميدان نفتي کرنج در شرکت مناطق نفت خيز جنوب با بيان اينکه تزريق گاز در گنبد گازي ميدان کرنج از سال 1371 با هدف تثبيت فشار و فشار افزايي آغاز شده است، گفت: بهينه سازي تزريق گاز براي ازدياد برداشت از ميدان از چالش هاي مورد مطالعه اين پروژه است.

هرزروي سيال حفاري  در اولويت دوم بررسي ها

اين مسئله هرزروي سيال حفاري يکي از مشکلات مشترک بين بسياري از ميادين نفتي از جمله ميدان کرنج است که باعث مي شود اهداف ميدان در توليد محقق نشود و ضمن ايجاد آسيب سازند، روند حفاري با مشکل رو به رو شود. در اين طرح پژوهشي اين چالش نيز با نگاهي پژوهشي و فناورانه بررسي خواهد شد.

وي در عين حال يادآور مي شود که افت فشار سرچاهي، يکي ديگر از مشکلات ميدان کرنج است که اين موضوع به دليل فشار پايين مخزن و توليد آب اضافي رخ مي دهد.

  اين ميدان از سال 1343 فعال است و در حال حاضر در مجموع 42 حلقه چاه توليدي نفت، تزريقي گاز، مشاهده اي و متروکه دارد.

اين عضو کميته تخصصي پروژه ازدياد برداشت از ميدان نفتي کرنج در شرکت مناطق نفت خيز جنوب اعلام مي کند: يکي از موضوع هاي مطرح که مورد تاکيد وزير نفت است، تسريع در اين قراردادها و روند اجرايي در بسته هاي بعدي است.

 اين موضوع ها بايد در کميته تخصصي و در ادامه کميته راهبري بررسي و تائيد شود و اهداف در هر مرحله مورد ارزيابي قرار گيرد.