نشست خبري مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

گمنامان خوشنام در فراز 41

سعيد محمدبيگي-همزمان با گراميداشت چهل ويکمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، وزارت نفت وشرکت هاي تابع، با برگزاري نشست هاي خبري واز طريق اين تريبون، مجموعه گزارش علمکردهايي با هدف آگاهي افکارعمومي ازبي شمار فعاليت هاي انجام شده دراين صنعت ارائه مي دهند.   دراين ميان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران نيزکه از زيربخش هاي شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران است، به مناسبت ايام الله دهه مبارک فجر»دور همي با اصحاب رسانه»را برگزارکرد ودرآن قاسم عرب يارمحمدي، مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات، گزارشي ازفعاليت هاي اين مجموعه وآخرين دستاوردهاي آن عنوان کرد. آنچه مي خوانيد، گزارشي است ازاين نشست.

چند قاب عکس روي ديوارسالن که هريک مي تواند گوياي حکايتي باشد، پشت سرهم رديف شده اند وآخرين آنها عباسعلي جعفري نسب است. ساعت از 9 و 30 دقيقه صبح گذشته و سالن برگزاري نشست خبري هنوزخلوت و خالي از خبرنگاراني است که به اين نشست دعوت شده اند، اما دقايقي نمي گذردکه تقريباهمه صندلي هاکه با نوشته اي، جاي هريک را مشخص کرده است، پرمي شوندوعرب يارمحمدي، مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نيز پوشه در دست، وارد مي شود ودرصندلي خود قرارمي گيرد تا گزارشي از فعاليت هاي مجموعه خود را ارائه دهد. عرب يارمحمدي، اوايل ارديبهشت امسال، سکان وراهبري خطوط لوله و مخابرات را در دست گرفته واين دور همي خبري، نخستين نشست او با خبرنگاران است.  وي با ارائه تاريخچه اي ازشکل گيري و فلسفه وجودي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، بيشترعلاقه مند است، پاسخگوي پرسش ها باشد؛به همين خاطر، خلاصه وکوتاه صحبت مي کند تا به پرسش هاي جمع خبري حاضردرسالن که بيشتر ميل به شنيدن آمار وارقام مقايسه اي و روند فعاليت ها دارند، پاسخ دهد.

باقي ماندن در ساختار حاکميتي

مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درباره جايگاه ونقش مهم اين شرکت درساختار وزارت نفت وشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، به «حاکميتي» ماندن اين مجموعه اشاره کردوگفت: شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران به مثابه سلسله رگ هاي اعصاب بدن آدمي هستند و درباب اهميت آن نيزهمين بس که درساختارحاکميت باقي مانده وبه بخش خصوصي واگذار نشده است.

جابه جايي 97 ميليارد ليتر سيال نفتي

عرب يارمحمدي درپاسخ به سوالي مبني برميزان انتقال سيلات نفتي فراورده هاي نفتي مي گويد: اين شرکت بنابربرنامه تعيين شده ازسوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي عمل مي کند ونکته مهم اين فرايند، انتقال بدون وقفه و پايداردراين جا به جايي هاست.

وي اظهارمي کند: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با بهره گيري ازافزون بر14هزارکيلومتر خط لوله دراينچ قطرهاي مختلف، در9 ماه امسال بيش از97 ميليارد ليترنفت خام وفرآورده نفتي درطول اين 14هزارکيلومترخط لوله جا به جا شده اند و انتظار مي رود اين ميزان تا پايان امسال به 123ميليارد ليتربرسد.

مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران يادآورشد: سال گذشته نيز 120ميليارد و500 ميليون ليترسيال نفتي به وسيله خطوط لوله احداث شده درسراسر کشور منتقل شده است.

انتقال ايمن و پايدار

وي انتقال پايدار وايمن را اولويتي مهم براي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت برمي شمارد و تصريح مي کند: انتقال پايداروايمن، موضوع مهم وسرلوحه اين شرکت است وبه اين منظور نيزفعاليت هايي مانند بازسازي و نوسازي خطوط لوله را درنقاطي که احساس مي شود نياز به اين کار است، انجام مي دهد. پيگ راني معمولي و پيگ راني هوشمند، مجموعه فعاليت هايي است که درارتباط با انتقال پايدار وايمن درخطوط لوله انجام مي شود. پيگ راني هوشمند، فناوري براي شناسايي عيوب وخوردگي داخل خطوط لوله است که نقاط آسيب ديده را نشان مي دهد و به ما تکليف مي کند به رفع آنها اقدام کنيم.  اين فناوري ازسال 83 براي شناسايي عيوب داخل لوله ها مورد استفاده قرارگرفته و باگذر زمان، رشد قابل توجهي کرده است؛ به طوري که ميزان خوردگي لوله را تاحد ميليمترنشان داده و اين امکان رامي دهد که بتوان براي تعميرات خطوط لوله، برنامه ريزي کرد.

گام هاي رو به جلو در داخلي سازي

عرب يارمحمدي درباره بومي سازي و ساخت داخل کردن اين فناوري (پيگ راني هوشمند) نيزمي گويد: بنابر تکليف معاونت پژوهشي وزارت نفت مبني برساخت پيگ هوشمند براي لوله هاي 16 اينچ، گام هاي خوبي برداشته شده است وهم اکنون درمرحله مناقصه ساخت آن قرارداريم. البته ناگفته نماند، باساخت اين پيگ هوشمند، امکان ساخت آن براي لوله هاي با قطر بالاتر نيزفراهم خواهد شد.  وي تاکيد مي کند: همه 14هزارکيلومترخط لوله احداث شده براي انتقال سيالات نفتي، دست کم يک بار، پيگ راني هوشمند شده اند وبراساس نتايج حاصل از آن تعميرات و اصلاحات لازم نيزانجام شده است.  مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران تاکيد و تصريح مي کند: به منظور بومي سازي اقلام موردنياز درصنعت انتقال، ازسال هاي دور، فعاليت هاي خوبي انجام شده است؛ به گونه اي که هم اکنون 70 تا 80 درصد اين اقلام ازجمله الکتروپمپ، ولو وتجهيزات ابزاردقيق به دست توانمند سازندگان ايراني توليد مي شود.

داخلي سازي بيش از 58 هزار قطعه

عرب يارمحمدي ادامه مي دهد: شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران، از ابتداي انقلاب تاکنون، 58 هزار و 313 قطعه براي نخستين بار ساخته ودراين صنعت به کارگرفته شده که ارزش آن 712ميليارد ريال و صرفه جويي حاصل ازآن نيز 58 ميليون دلار بوده است. وي همچنين، اقلام ساخت داخل درسال جاري را 2009 قطعه وارزش آن را يک ميليون و 300 هزار دلارعنوان کرد. مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران خوداتکايي در توليد و تعمير تجهيزات موردنياز اين صنعت را آن هم در شرايطي که تا قبل از انقلاب صفرتا صد آن وابسته به کشورهاي خارجي بوده است، موفقيتي بزرگ ونتيجه همت مجموعه وزارت نفت وحمايت از توليدکنندگان داخلي عنوان کرد.

پيگ راني هوشمند در14هزارکيلومتر خط لوله

مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران درباره حفظ و نگهداشت خطوط لوله نيزکه غالبا در زيرزمين مدفونند و ازنظرها ناپيدامي گويد: پيگ راني معمولي براي تميز کردن داخل خطوط لوله، پيگ راني هاي هوشمند براي شناسايي عيوب ومتعاقب آن رفع عيوب با کمک نيروهاي عملياتي، همچنين بهره گيري ازنيروهاي حراست و خط بان ها، مجموعه فعاليت ها وعواملي هستند که درصيانت ازخطوط لوله و انتقال ايمن و بدون وقفه سيالات نفتي در درون آنها، نقش مهمي به عهده دارند.

حراست و خط بان ؛ حافظان خطوط لوله

يارمحمدي نقش خط بان ها رادرصيانت ازاين اموال مهم بر مي شمارد و ادامه مي دهد: خط بان ها، وظيفه سنگيني به عهده دارند. آنها افرادي هستند که طول مسيرخطوط لوله درسرماي سخت زمستان و گرماي طاقت فرساي تابستان، باکمترين امکانات طي و رصد مي کنند تا تعدي به آنها نشود. وي درباره استفاده از تجهيزات پرنده روسطحي براي رصد بهترمسير خطوط لوله نيز مي گويد: استفاده از چنين تجهيزاتي مي تواند موثر باشد اما به مجوز ازمراجع ذي صلاح نياز دارد. سوال هاي مختلفي مطرح مي شود ومديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران نيز برخي را يادداشت مي کند تاپاسخ آن درلابه لاي ديگرسوال ها گم نشود.

مروري بر 41 سال گذشته

 عرب يارمحمدي گريزي هم به روند فعاليتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران درچهاردهه گذشته ومقايسه آن باوضع کنوني شرکت مي زند ومي گويد: در41سال گذشته، درحوزه تعميرات توربين ، گام هاي بلندي برداشته و 100 دستگاه توربين تعمير شده که صرفه جويي ارزي معادل 84 ميليون دلار به همراه داشته است. وي همچنين با اشاره به تعمير13پمپ و الکتروموتوردرطول ساليان گذشته درکشور گفت: بومي سازي تعميرات اين تجهيزات10ميليون دلار صرفه جويي ارزي براي کشور به همراه داشته است. عرب يارمحمدي همچنين بااشاره به تعمير 33 تجهيز درسال جاري به ارزش 170ميليون دلار، صرفه جويي ارزي حاصل از اين تعميرات را 35 ميليون دلارعنوان و اظهار کرد: در مجموع 728 مورد از تجهيزات صنعت انتقال در داخل کشورتعميرشده که صرفه جويي ارزي حاصل از آن رقمي معادل 352 ميليون دلار است. مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران گفت: اين شرکت تا قبل از انقلاب اسلامي ايران 8 منطقه عملياتي داشت وهم اکنون به 12 منطقه افزايش يافته است، وي افزود: پيش از انقلاب انتقال نفت و خام و فراورده هاي نفتي از طريق هفت هزار و 794 کيلومتر خط لوله انجام مي شود؛ درحالي که امروزاين عدد به بيش از 14هزار کيلومتر رسيده است. وي همچنين با اشاره به مخازن تعادلي احداث شده درمسير خطوط لوله که مانورعملياتي را بالا مي برند و اين فرصت راايجاد مي کند که خطوط لوله درهنگام فعاليت هاي تعميري تخليه   ودراين مخازن ذخيره شوند، افزود: بااحداث مخازن تعادلي درمسير خطوط لوله، مانور عملياتي براي ذخيره سازي دو ميليارد و 700ميليون ليتر انواع فرآورده ايجاد شده؛ درحالي که اين عدد قبل از اتقلاب، 800 ميليون ليتر بوده است. عرب يارمحمدي همچنين با بيان اين که مراکز انتقال نفت و تاسيسات انتقال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران قبل از انقلاب 78 موردبوده است، مي گويد: تعداد اين مراکز هم اکنون به 189 مورد رسيده است؛ به طوري که با بهره گيري از آنها از ابتداي امسال تاکنون که هنوز45 روز به پايان آن باقي است، بيش از 120ميليارد ليتر انواع فرآورده نفتي و نفت خام انتقال داده شده است و انتظار مي رود تا پايان سال به 123ميليارد ليتر برسد.

نقش آفريني مخابرات تا پايان

مخابرات ونقش آن در صنعت انتقال، موضوع ديگري است که مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران آن را مهم بر مي شمارد و مي گويد: اين بخش نيز اهميت بسزايي در جا به جايي و نقل و انتقال سيالات نفتي دارد وهمانند بخش نخست(خطوط لوله) در دوران پس از انقلاب، تغييرات رو به جلويي را تجربه و ثبت کرده است.  عرب يارمحمدي با بيان اين که نقش مخابرات آنقدرمهم ديده شده است که مستقل ازشرکت مخابرات عمل مي کند، ادامه مي دهد: در سال هاي پس از انقلاب اسلامي 98 ايستگاه مخابراتي در پروژه فاز 2 به ايستگاه هاي مخابراتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت افزوده شده است.  به گفته وي، اجراي پروژه راديوديجيتال فاز 2 در141ايستگاه مخابراتي، اجراي پروژه هاي حفاظت الکترونيک درستاد وبيش از 20 مرکز انتقال نفت، همچنين اجراي 55 کيلومترکابل گذاري انواع کابل مسي و اجراي بيش ازچهارهزارکيلومترفيبرنوري بين مراکز انتقال نفت، ديگرپروژه هايي است که در حوزه مخابرات اين شرکت انجام شده است.

پاسخ به پرسش هاي ديگر

درطول نشست پرسش هاي ديگري هم مانند وضع کيفي سيالات انتقالي از طريق خطوط لوله، وضعيت خط لوله 16 اينچ ري– ساري وخط لوله نکا – ساري مطرح شد وعرب يارمحمدي به آنها نيز پاسخ مقتضي داد.  مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران گفت: کيفيت سيالات درون خطوط به طورکامل پايش مي شود؛ دوبرابرکردن ظرفيت خط لوله 16 اينچ ري– ساري( از50هزاربشکه در روزبه 100 هزار بشکه در روز)در دست مطالعه است؛خط لوله نکا– ري نيز دوسويه و اين امکان ايجاد شده است که به طور معکوس نيز عمل کند و سيال درون اين خط را از ري به نکا ببرد.

مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران يادي هم از يک همکار قديمي بانقل قولي از وي مي گويد: کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، گمناماني خوشنام هستند که فعاليت هاي شبانه روزي آنها به واسطه لوله هاي مدفون در زيرزمين، کمترديده شده است. آنها را دريابيد.  بيشتر پرسش ها پرسيده شد وعرب يارمحمدي نيزبه آنها جواب داد؛حالا ديگر نشست خبري تمام شده است، امابرخي دوستان خبرنگارهنوز سوال هايي دارند ازنوع «اختصاصي». شايد ديدار دوباره آنها با مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت، به دليل مشغله هر دو طرف، حالا حالا اتفاق نيفتد.