سرآمدگی نفت در 41 سالگی انقلاب

مشعل  وقتي صحبت از افتخارات پس از انقلاب اسلامي در کارنامه 41 سالگي آن مي شود، صنعت نفت در زمره سرآمدهاي اين چهار دهه به شمار مي رود که با اقدام هاي توسعه اي مختلف، نقشي مهم در اقتصاد ملي کشور ايفا کرده است. امروز در نقطه اي ايستاده ايم که ايران در رقابت با کشور قطر که برداشت از مخزن مشترک پارس جنوبي را زودتر از ما آغاز کرد، سبقت گرفته و پيشتاز شده است. آمار امروز توليد و برداشت از مخزن مشترک گازي حدود 630 ميليون مترمکعب است و زمان زيادي به بسته شدن پرونده آن باقي نمانده است. در غرب کارون هم ديگر دلشوره از دست رفتن سهم مان در منابع نفتي مشترک باعراق رخت بربسته و با اين کشور همسايه هم برابر شده ايم.