بايد قدردان مردم بود

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهارفارغ از وظايف ذاتي که او وهمکارانش به عهده دارند، به نکته ديگري اشاره و تصريح مي کند: سيل و ديگر بلاياي طبيعي، خسارت هاي سنگيني ايجاد مي کنند و شايد زمان وهزينه زيادي لازم باشد تاشرايط اوليه ايجاد شود، اما نکته مهمي دراين ميان اتفاق مي افتد و آن، همدلي وخدمت رساني به همنوع است به هيچ چشمداشتي. اين همدلي را مردم ايران در زلزله کرمانشاه، سيل استان گلستان، سيل استان خوزستان وحالادرسيل سيستان و بلوچستان نشان داده اند. بايدقدردان اين مردم بود. نورالديني حرف هاي ديگري هم البته خارج از موضوع سيل و امداد رساني زد؛ حرف هايي دراين باره که سيستان و بلوچستان، استاني بکر، زيبا و پرجاذبه است. استاني که مي تواند پذيراي گردشگران زيادي از نقاط مختلف کشور و دنيا باشد؛ به گونه اي که مسؤوليت او وهمکارا نش رادرحوزه تامين سوخت، بيش از پيش، سنگين خواهد ساخت.

آب شيرين و وسايل گرمايشي، نيازهاي ضروري

گفت وگو با مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار وکسب اطلاع ازآنچه درحوزه سوخت رساني به ويژه درايام وقوع سيل گذشته است، کمک بسيارمفيدي بود. اينک وقت ثبت مشاهدات است و «عورکي» درمنطقه دشتياري، مي شود نخستين مقصد. دشتياري با مرکزيت نگوردر60کيلومتري مرکزشهرستان چابهار درجنوب سيستان و بلوچستان قراردارد و«عورکي» نيزکه درسيل اخيراين استان متحمل خسارت هاي فراواني شد، درهمين منطقه واقع است. جاده دسترسي را آب فرا گرفته و در جاهايي به قطع آن انجاميده است تاجايي که براي ادامه راه و ورود دوباره به جاده اصلي، بايد دور قمري زد. چهره مردم روستايي منطقه که سيل، بيشتر زمين هاي زراعي شان را به زيرآب برده است، حکايت از مطالبه دارد؛ مطالبه اي ازجنس توجه بيشتر و کمک رساني سرعتي. فرهاد از اهالي همين منطقه مي گويد: زندگي درچنين مناطقي که آب باران، مي شود، آب آشاميدني واستحمام، بسيار سخت است. وي ادامه مي دهد: آب شيرين، گران است وچون توان خريد منبع راهم ندارد، همين آب باران مي شود همه چيز. آثارتخريبي ناشي ازسيل درعورکي منطقه دشتياري، مشهود و بيشترمربوط به زمين هاي زراعي مي شود وخانه اي از اين حيث آسيب نديده است. ماشين آلات سنگين نيزدرجايي که نيازبه بازگشايي يا احداث مسيرموقت باشد، حضور دارند. برخي تيرهاي چراغ برق خميده برخي نيز ازجاي کنده شده اند وکابل هاي آفتاب خورده شان چنان بهم تنيده شده اند که گويي رفاقتي ديرينه با هم دارند. روستاي عبدک زهي، بل شمل وبقيه روستاهاي مسير، تقريبا وضعيتي مشابه هم دارند و البته جاي شکرش باقي است که خانه و کاشانه شان آسيب نديده است. بيشترين مشکل ساکنان اين منطقه به نبود وسايل گرمايشي مربوط مي شود. آفتاب به زردي گراييده است؛ به طوري که خيلي زود روشنايي، جاي خود رابه تاريکي مي دهد. خروج ازمنطقه دشتياري و بازگشت به چابهاربه قصد رفتن به منطقه اي ديگر از استان سيستان و بلوچستان درصبح روز بعد، دست کم دو ساعت و نيم زمان مي برد. فردا روز ديگري است؛ روز جلگه چاه هاشم در نزديکي استان کرمان.

جلگه چاه هاشم و تنها جايگاه سوخت آن

بنابرتوضيحات نورالديني، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار زاغي،  رئيس روابط عمومي اين منطقه نيز جلگه چاه هاشم، ازجمله مناطقي است که وقوع سيل، خسارت هاي فراواني رابه آنها وارد کرده است. براي رسيدن به اين منطقه که ازبخش هاي شهرستان دلگان است، بايد 500 و اندي کيلومتر راه وهمين مقدار دربرگشت طي شود؛ يعني حدود11 ساعت جاده نوردي. بدن باچندساعت خواب شب گذشته وصرف صبحانه، قواي تحليل رفته خود را به دست آورده واکنون مهياي پيمايش راه طولاني شده است. ترکيب آسمان آبي وآبي دريا، تابلويي زيبا ازخلقت خداوند را در افق ديد قرار داده است، تابلويي ديدني که جان بخش است وروح نواز، اما دوري راه، و قت کم، تنها مجال لذت بردن از راه دور را ميسر مي سازد. شيرواني که بلد راه است، آماده پيمايش اين راه طولاني است. به گفته او، سه ساعت واندي تا ايرانشهر ودوساعت هم تامنطقه جلگه چاه هاشم راه است. شيرواني، اين مسيرها را بارها طي کرده وبا وجود سن نه چندان زيادش، باتجربه و آزموده در رانندگي است. نوارآبي دريا و آسمان خدا، تا دقايقي همراهي مي کنند ما را، اما در دو راهي بمپور- ايرانشهر، آبي دريا مي رود و جاي خود را به کوير و درختچه هايي که به «چش» شهره اند، مي دهد. تا چشم کارمي کند، چش است وکوير. گذر ازپليس راه ايرانشهر-جکيکور وادامه راه درجاده اي خلوت به طرف نيک شهر، ايرانشهر وسپس جلگه چاه هاشم. نوشته «بلوچ شجاع وباغيرت» باگويش بلوچ بامضمون دفاع اين قوم غيورازتماميت ارزي کشور، بر تپه ماهورهاي مسيرحرکت، خودنمايي مي کنند. گذرازهرتابلوي راهنما، راه باقي مانده تا راجلگه رايادآورمي شود وکم کم نخلستان ها و نخل هاي خرما هويدا مي شوند. شيرواني مي گويد: اصل خرما به سيستان وبلوچستان تعلق دارد، اما شهرتش را بم استان کرمان برده است. بيابان هاي مسيربه واسطه بارش هاي اخير، حسابي آب خورده اند تا جايي که دربرخي نقاط، به درياچه اي مصنوعي تبديل شده است. تابلوي ايرانشهر وگذرازآن، نويد آن را مي دهد که تا جلگه چاه هاشم راه چنداني نمانده است. راه رسيدن به جلگه، گذر ازجاده اي باريک و ناصاف است. جاده اي که برخي نقاط آن به دليل سيل کاملا شسته شده است. بالاخره «جلگه چاه هاشم» شهرستان دلگان درحوزه عملياتي ناحيه ايرانشهر، نمايان مي شود. منطقه اي کاملا زراعي که متاسفانه سيلاب، خسارت هاي زيادي را متوجه ساکنان آن کرده بود. نورالديني ازجلگه وآسيب هاي ناشي ازسيل به اين منطقه گفته بودوحالا اين گفته ها قابل رؤيت شده بود. جلگه، منطقه اي زراعي است و زمين هاي مردم آن به واسطه سيل، آسيب زيادي ديده است. در اين منطقه روستاهايي مانند زيارت شامل سه فاز(1، 2 و 3) وجود دارد که زمين هاي زيرکشت آنها شامل هندوانه، ليمو وچاي ترش به دليل سيل، آسيب جدي ديده وخسارت زيادي به مردم اين روستا وارد کرده است. جاج بهادربامري که تنهاجايگاه دارعرضه سوخت اين منطقه است وخود جايگاهي درميان مردم اين منطقه دارد، براي ديدن روستاي زيارت و صحبت با مردم آن راهنماي مان مي شود.

وي درمسيرحرکت به اين روستا که20 دقيقه اي تاآن راه است، توضيحاتي درباره جايگاه سوخت جلگه، نقش آن درسيل اخير وکمک رساني به مردم اين منطقه ارائه دهد. بامري مي گويد: جايگاه سوخت ثامن الائمه(ع) جلگه چاه هاشم، تنها جايگاه اين منطقه است و باشهرهاي قبل وبعدازخود فاصله زيادي دارد.  وي اظهار مي کند: براي قانع کردن مديران وقت به منظور احداث اين جايگاه خيلي تلاش کرده ام و از اين که درسيل اخير، وجود آن کمک مفيدي به مردم منطقه بوده است، خوشحالم. با توجه به ذخيره سازي هايي که پيش از وقوع سيل شده بود، باوجود انسداد راه هاي ارتباطي، خوشبختانه مشکلي از نظر تامين بنزين، نفت گاز ونفت سفيد براي مردم منطقه جلگه چاه هاشم ايجاد نشد.

کمک ارزنده جايگاه چاه هاشم به مردم منطقه

بيشترمسيردسترسي روستاها ازجمله به روستاي زيارت به دليل سيل اخير شسته يا تخريب شده بود. خوشبختانه دراين منطقه نيز خانه اي به ديل سيل از ميان نرفته است. با توقفي کوتاه، برخي اهالي روستاي زيارت 3که انگار حرف هاي زيادي براي گفتن دارند، حلقه اي تشکيل مي دهند و در اين حلقه، رسول بخش رئيسي، عضو شوراي اين روستا مي شود سخنگو و زبان دل اهل روستا. رئيسي مي گويد:وجود جايگاه سوخت چاه هاشم، کمک بسيار ارزنده اي درتامين سوخت موردنيازمردم اين منطقه کرده است. بيشتر شغل مردم اين روستا و روستاهاي همجوارکشاورزي است ومتاسفانه سيل اخير خسارت زيادي به زمين هاي زير کشت اين منطقه وارد کرد که وجود سيل بند مي توانست جلوي بخش زيادي از اين خسارت ها را بگيرد.

سيل بند نياز اساسي مردم

عضو شوراي روستاي زيارت تاکيد مي کند: کشاورزي، اساس زندگي مردم اين منطقه است وبه جاي کمک هايي که مردم مي کنند و مسؤولان که البته ممنون آنها هستيم، فقط به يک چيزتوجه بيشتري کنند و آن احداث يک سيل بند اساسي درمنطقه جلگه است. بااحداث اين سيل بند، هم مردم درامان مي مانند وهم زمين ها زراعي که اساس زندگي اين مردمان است.  ساعت حدود 3بعدازظهراست و تا چابهاربايد 500 واندي کيلومتر راه پيموده شود. شيرواني جوان، پياپي زنگ مي زند وانگارکمي نگران برگشت اين راه طولاني است. اگرچه دو ساعتي را به استراحت گذرانده است.   باکمي استراحت توام با پذيرايي ناهارحاج بهادربامري، جاده جلگه– ايرانشهر، پيش رويمان قرارمي گيرد وديري نمي پايد که خورشيدغروب مي کند و تاريکي قالب مي شود. هنوز صداي رسول بخش رئيسي در گوشم است که مي گفت:»ماهيچ چيز نمي خواهيم، به جاي اين کمک ها براي ما سيل بند احداث کنيد».  حال فقط تاريکي جاده است،ستاره هاي درخشاني که به سينه آسمان چسبيده اند و شيرواني جوان که با دقت، راه به سوي چابهار دارد.