روايت فعاليت هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار درمناطق سيل زده سيستان و بلوچستان

سیل و سوخت رسانی در سیل

 

 

سعيد محمد بگي    بارش نزولات آسماني اوايل هفته گذشته چنداستان کشور از جمله سيستان و بلوچستان راتحت تاثير قرارداد وبه بخش هايي از آن به ويژه جنوب اين استان خسارت هايي وارد کرد. شدت اين بارندگي ها در چنين استاني خشک وپهناور، کم سابقه وشايد بي سابقه بود؛ به طوري که به سيلي وحشتناک بدل و موجب شد علاوه بر آسيب رساني به باغات و زمين هاي زراعي به واسطه انسداد راه هاي مواصلاتي، به برخي مناطق مسکوني نيز خسارت هاي عمده اي وارد شود. «دشتياري» در اطراف شهرستان چابهار و «جلگه چاه هاشم» از بخش هاي شهرستان دلگان که تااستان کرمان فاصله چنداني ندارد(تقريبا30 کيلومتر) ازجمله مناطقي دراستان سيستان وبلوچستان هستند که سيل خسارت هايي را به ساکنان آنها وارد کرد.  سيلابي شدن منطقه به واسطه بارش هاي چند روزه وانسداد راه ها به ويژه راه هاي ارتباطي روستايي، موجب شد کمک رساني درهمه حوزه ها از جمله سوخت با مشکل انجام شود. آنچه مي خوانيد، گزارشي است از سوخت رساني به منطقه چابهاربه ويژه درايام جاري شدن سيل درمناطق پيش گفته و بازتاب درد دل همراه باقدرداني مردم ازکم وکيف کمک رساني ها به خصوص در بخش سوخت رساني.

مقصد، چابهاراست، دراستان سيـــستان و بـلوچـــستان.تارسيدن به اين شهر در درمنتهااليه جنوب شرق ايران، دوساعت و10 دقيقه وگاه دو ساعت و30 دقيــقه هــوايي، مــعادل 1815کيلومتر زميني، راه است که البته تاخيرهاي هميشگي حداقل يک ساعته راهم بايد به آن افزود. خشک وبياباني بودن، فاصله زياد بين شهرها و پراکندگي جمعيت، از ويژگي هاي جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان به شمارمي آيند؛ ويژگي هايي که ازبالا وازپنجره هواپيما مشهود است. اماباکاهش ارتفاع و نزديک شدن به زمين وسرانجام فرود درفرودگاه کنارک چابهار، يکباره، همه چيز فراموشت مي شودوبه سرزميني پاي مي گذاري که به «چهاربهار» شهره است. شهري که درتمام فصول سال، هواي مطبوعي داردوبه واسطه اتصال به درياي عمان و آب هاي آزاد اقيانوس هند، موقعيت راهبردي و مهمي را براي کشورمان رقم زده است.

فاصله کنارک تاچابهار، زياد نيست. به لحاظ زماني، 40 تا 45 دقيقه وبه لحاظ مسافت، حدود 50کيلومتر. زمين هاي دوسوي جاده رادرختچه هاي کوتاه قامت بافاصله هاي نه چندان دورازهم، پوشانده اند تا مانعي باشند براي حرکت شن هاي روان کويري. با گذر از دروازه ورودي منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهارکه گستره اي 14هزارهکتاري رادربرمي گيرد، واحدهاي صنعتي احداث شده دراين محدوده باپس زمينه اي ازآبي دريا، هويدا مي شوند واندکي بعد نيز با تجمعي ازهتل ها، مجتمع هاي تجاري و مراکز خريد، بافت، به طورکلي تغييرمي کند. با خروج از دروازه اي مشابه دروازه ورودي، شهرچابهار و اندکي بعد باگذراز چندخيابان، تابلوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار در انتهاي بلوارصياد، خودنمايي مي کند؛جايي که سيدباقرنورالديني، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار، حرف هايي براي گفتن دارد؛ درباره سوخت رساني به منطقه چابهاربه ويژه در شرايط سيل و امدادرساني دراين حوزه. دشتياري ازتوابع چابهار، زرآباد، همچنين جلگه چاه هاشم ازتوابع ايرانشهر مناطقي هستند که سيل خساراتي درآنها برجاي گذاشته است. البته نقاط ديگري مانند فنوج نيز از خسارت هاي ناشي ازسيل درامان نمانده اند. به منظورآگاهي ازموقعيت کلي سوخت رساني وتوزيع فراورده هاي نفتي به ويژه در مناطق آسيب ديده از سيل، نورالديني توضيحاتي مي دهد و با اشاره به اين که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار با تقسيم بندي سه ناحيه مرکزي، ايرانشهر و نيک شهر، 9 شهرستان جنوب استان سيستان و بلوچستان شامل چابهار، کنارک، ايرانشهر، سرباز، بمپور، دلگان، فنوج، نيک شهر وقصرقند را زيرپوشش قرارداده است، مي گويد: دراين گستره عملياتي، روزانه نزديک به چهار تاپنج ميليون ليتر بارگيري فراورده نفتي انجام وبخشي از بنزين و نفت گاز منطقه زاهدان نيز بسته به نيازاين حوزه ازمنطقه چابهار تامين مي شود. وي با بيان اين که مبادي دريافت فراورده هاي نفتي اين منطقه عملياتي، لاوان، ماهشهر وبندرعباس است، ادامه مي دهد: باتوجه به تعدد اسکله هاي نفتي درمنطقه چابهار و وجود خط لوله16اينچ متصل به اسکله شماره پنج، بيشترين دريافت فراورده نفتي و انتقال آن به انبارنفت منطقه، از طريق کشتي هاي نفتکش انجام مي شود.

ويژگي هاي راهبردي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار وجود بازارچه هاي مرزي ريمدان وپيشين، هم مرزبودن باکشورپاکستان و مهم تر از همه، اتصال به آب هاي آزاد را از ويژگي هاي مهم و راهبردي اين منطقه برمي شمارد و مي گويد: اين موارد، مديريت توزيع سوخت را نيز دراين بخش از کشور به موضوعي ويژه بدل ساخته وموجب شده است زيرساخت خوبي براي خدمات رساني در حوزه سوخت تعريف شود. نورالديني بابيان اين که دراين حوزه عملياتي دوانبارنفت با ظرفيت هاي قابل توجه، به عنوان هاب ذخيره سازي وتوزيع سوخت فعاليت مي کنند، ادامه مي دهد: دومخزن ديگر با ظرفيت هاي يکسان براي ذخيره سازي بنزين دردست احداث است که خدمات رساني را بيش از پيش بهبود خواهد بخشيد. وي همچنين به دومرکزسوخت گيري هوايي در فرودگاه هاي کنارک چابهار و ايرانشهر اشاره و تصريح مي کند: زيرساخت هاي ايجادشده در چابهار، هواي هميشه بهاري اين سرزمين، همچنين وجود آثار وجاذبه هاي تاريخي وطبيعي، چابهار را به يکي ازقطب هاي گردشگري کشور بدل ساخته است و به همين دليل، فعاليت بدون وقفه مراکزسوخت گيري، اولويتي مهم براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار محسوب مي شود.

توزيع بي وقفه سوخت در مناطق سيل زده

نورالديني درباره امدادرساني هنگام وقوع سيل دراستان سيستان و بلوچستان که بخش هايي از چابهار و مناطقي ازايرانشهر را دربرگرفت، مي گويد: وجودچنين زيرساخت هايي، درشرايطي مانندسيل اخير که هنوز آثار آن پابرجاست، بسيارسازنده بود وکمک کرد تا با ذخيره سازي هاي انجام شده در آنها توزيع سوخت، به نحو روان انجام شود. وي به رصد وپيگيري اخبارهواشناسي نيز اشاره و تصريح مي کند: با توجه به هشدارهاي سازمان هواشناسي مبني برشروع بارندگي ها وشدت آن، پيش ازسيلابي شدن منطقه، نشست هماهنگي باحضوربخش هاي مختلف (عمليات، روساي نواحي، ناوگان حمل ونقل و...) براي رويارويي با مشکلات ناشي ازسيل درحوزه توزيع سوخت درانبارنفت چابهارتشکيل و پيش بيني هاي لازم ازجمله تکميل ظرفيت جايگاه ها در نظر گرفته شد. به واسطه اين پيش بيني ها، در زمان شروع بارندگي ها و تبديل آن به سيل که منجربه قطع برخي راه هاي ارتباطي، ايجاد خلل درخطوط مخابراتي و شبکه برق (براي مدت کوتاهي) شد، همه جايگاه هاي منطقه به جزبخش فنوج که بالاترين ميزان بارندگي (بيش از220 ميلي متر) درآن اتفاق افتاد، فعال عمل کردند و عرضه سوخت در آنها بدون وقفه انجام شد. درجريان سيل اخير، شهرچابهار با مشکل روبه رونشد، اما مناطق اطراف آن مثل«عورکي» درمنطقه دشتياري که فاصله چنداني با آن ندارد، همچنين منطقه «جلگه چاه هاشم» ازتوابع شهرستان دلگان که در نزديکي استان کرمان است، درمعرض سيل قرارگرفتند و موجب واردآمدن خسارت به برخي زمين هاي کشاورزي، همچنين قطع راه هاي ارتباطي روستايي دراين مناطق شد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار مي گويد: شدت آسيب ناشي ازسيل تا آنجا بود که به دليل انسداد راه هاي مواصلاتي روستايي، امدادرساني درحوزه هاي مختلف ازجمله توزيع سوخت را که شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهارعهده دارآن است، تاچندروزبا مشکل مواجه ساخت. سوخت رساني به چنين مناطقي به دليل انسداد راه ها، خالي ازمشکل نبودامابه همت کارکنان شرکت وهمت جايگاه داران منطقه چابهار، اين مهم متوقف نماند وبا بازشدن راه ها، سرعت بيشتري به خود گرفت. وي بابيان اين که درحوزه عملياتي چابهار46جايگاه عرضه فراورده (بنزين ونفت گاز) و150فروشندگي روستايي فعاليت مي کنند، مي گويد: عمده فروشندگي هاي روستايي که عرضه کننده نفت سفيد هستند، درناحيه ايرانشهرمتمرکز است ودرناحيه مرکزي(چابهار) به دليل متعادل بودن هوا، هيچ واحد فروشندگي فعاليت نمي کند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چابهار تصريح مي کند: نفت سفيدمورد نيازمردم به ويژه درمناطق سيل زده تامين و درکوتاه ترين زمان ممکن دراختيار آنها قرارگرفت، ضمن اين که پيش تر نيز با اعلام کالا برگ، اين فراورده از طريق فروشندگي هاي روستايي توزيع شده بود.

توزيع نفت سفيد، قبل ازسيل

نورالديني با اشاره به اين که پيش ازشروع زمستان و سيل اخير، سهميه نفت سفيد مناطق روستايي در دو نوبت آذرماه ودي ماه، درقالب کالابرگ توزيع وموجب شده بود، اظهار مي کند: به واسطه اين مهم، روستائيان ساکن درمناطق در معرض سيل بامشکل خاصي در زمينه نفت سفيد رو به رو نبودند. اما با بازشدن محورهاي مواصلاتي، ارسال نفت سفيد به مناطق محاصره درسيل، با شتاب بيشتري انجام شد. توزيع گازمايع نيزدرشرايطي که سيل مشکلاتي را براي هموطنان ايجاد کرد، بدون وقفه و با کمک شرکت هاي موزع انجام شد، به طوري که هم اکنون نيزمشکلي در اين بخش وجود ندارد. وي همچنين بااشاره به تامين سوخت مورد نياز بالگردهاي امدادي گفت: دراين زمينه نيز هيچ کمبودي وجود نداشت واز زمان شروع کمک ها باتوجه به افزايش تعداد پروازها به منظور ارسال محموله هاي کمک رساني به سيل زدگان، سوخت مورد نياز بالگردها بخش هاي امداد رسان، تامين شده و ازطريق واحدهاي سوخت رسان دراختيار آنها قرار گرفت.